Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ラブライブ!で学ぶドメイン駆動設計入門

windyakin
April 30, 2016
1.9k

 ラブライブ!で学ぶドメイン駆動設計入門

高専カンファレンス lol (101) LT発表 「ラブライブ!で学ぶドメイン駆動設計入門」

windyakin

April 30, 2016
Tweet

Transcript

 1. View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ͡ΎΓ͋Μ
  ਆ⃻ ୓ਓ
  ௡ࢁߴઐOB 22ࡀ
  @MITLicense
  @GNUGPLv3

  View Slide

 3. ͜ͷߴઐ͕͍͢͝ʂ

  View Slide

 4. ΒΓΐ͢

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. ಥવͰ͕͢
  Έͳ͞Μ

  View Slide

 8. ޷͖Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 9. ຊൃදͷ֓ཁ
  ʢ300ࣈʣ

  View Slide

 10. ֓ཁ
  Έͳ͞ΜϥϒϥΠϒʂ͸޷͖Ͱ͔͢ʁ޷͖Ͱ͢ΑͶʁࢲ͸
  جຊతʹശਪ͠ͳΜͰ͕͢ɺ୭͔ҰਓΛબ΂ͱݴΘΕͨΒɺ
  ͔͍͔ͯ͘͜͠Θ͍͍Ҁ੉ֆཬ͞ΜΛબͼ·͢ɻҰ෦Ͱ͸
  ϙϯίπͩͱ͔PKEʢϙϯίπɾ͔Θ͍͍ɾΤϦʔνΧʣ
  ͱ͔ݺ͹Ε͍ͯ·͕͢ɺϙϯίπͰ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻࢲ
  ͕TVΞχϝ൛ͰҰ൪޷͖ͳ࿩͸2ظͷୈ9࿩Ͱ͢ɻ࠷ऴ༧બ
  ձ৔ʹΪϦΪϦؒʹ߹ͬͨߴࡔึ೫Ռ͞ΜΛ྆खΛ޿͛ͯ
  ड͚ࢭΊΔҀ੉ֆཬ͞Μͷγʔϯ͸Ұ൪ײಈ͠·͢͠ɺͦ
  ͷޙʹ͋Δߴࡔึ೫Ռ͞ΜͷηϦϑͰײۃ·ͬͯݟΔ౓ʹ
  ྦ͕ࢭ·Βͳ͘ͳΓ·͢ɻͦ͏͍͑͹͜ͷൃදͰυϝΠϯ
  ۦಈ։ൃͷ࿩͸Ұ੾͠·ͤΜɻͦͷ୅ΘΓʹgTLD/ ccTLD
  ͷ΄͏ͷυϝΠϯͷ࿩Λ͠·͢ɻ

  View Slide

 11. ֓ཁ
  Έͳ͞ΜϥϒϥΠϒʂ͸޷͖Ͱ͔͢ʁ޷͖Ͱ͢ΑͶʁࢲ͸
  جຊతʹശਪ͠ͳΜͰ͕͢ɺ୭͔ҰਓΛબ΂ͱݴΘΕͨΒɺ
  ͔͍͔ͯ͘͜͠Θ͍͍Ҁ੉ֆཬ͞ΜΛબͼ·͢ɻҰ෦Ͱ͸
  ϙϯίπͩͱ͔PKEʢϙϯίπɾ͔Θ͍͍ɾΤϦʔνΧʣ
  ͱ͔ݺ͹Ε͍ͯ·͕͢ɺϙϯίπͰ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻࢲ
  ͕TVΞχϝ൛ͰҰ൪޷͖ͳ࿩͸2ظͷୈ9࿩Ͱ͢ɻ࠷ऴ༧બ
  ձ৔ʹΪϦΪϦؒʹ߹ͬͨߴࡔึ೫Ռ͞ΜΛ྆खΛ޿͛ͯ
  ड͚ࢭΊΔҀ੉ֆཬ͞Μͷγʔϯ͸Ұ൪ײಈ͠·͢͠ɺͦ
  ͷޙʹ͋Δߴࡔึ೫Ռ͞ΜͷηϦϑͰײۃ·ͬͯݟΔ౓ʹ
  ྦ͕ࢭ·Βͳ͘ͳΓ·͢ɻͦ͏͍͑͹͜ͷൃදͰυϝΠϯ
  ۦಈ։ൃͷ࿩͸Ұ੾͠·ͤΜɻͦͷ୅ΘΓʹgTLD/ ccTLD
  ͷ΄͏ͷυϝΠϯͷ࿩Λ͠·͢ɻ

  View Slide

 12. ʮυϝΠϯʯ͸
  ʮυϝΠϯʯͰ΋

  View Slide

 13. gTLD/ccTLD
  ͷ΄͏ͷ
  ʮυϝΠϯʯ

  View Slide

 14. λΠτϧ
  ࠮ٗ

  View Slide

 15. View Slide

 16. υϝΠϯͱ͸
  (ͬ͘͘͢͟͝Γݴ͏ͱ)

  View Slide

 17. http://lovelive-anime.jp/otonokizaka/
  ී௨ͷURL

  View Slide

 18. http://lovelive-anime.jp/otonokizaka/
  υϝΠϯ

  View Slide

 19. lovelive-anime.jp

  View Slide

 20. lovelive-anime.jp
  ͜͜͸ࣗ෼ͷ
  ޷͖ͳจࣈྻͰ
  औΕΔ

  View Slide

 21. lovelive-anime.jp
  ͜͜͸طʹ
  ܾ·͍ͬͯΔ
  จࣈྻ͔ΒબͿ

  View Slide

 22. lovelive-anime.jp
  .jp = ೔ຊ
  ೔ຊͷυϝΠϯ

  View Slide

 23. TLD
  (Top Level Domain)

  View Slide

 24. TLD͸େ͖͘෼͚ͯ̎ͭ
  ࠃΛҙຯ͢Δ
  ccTLD
  (cc: Country Code)
  Ұൠతͳ໊ࢺͳͲͷ
  gTLD
  (g: Generic)

  View Slide

 25. TLDͷจࣈྻ͸
  ͨ͘͞Μछྨ͕͋Δ

  View Slide

 26. gTLD/ccTLD ͷҰྫ
  .com
  .net
  .us
  .org
  .gov
  .me
  .tv .info

  View Slide

 27. ৽ŋgTLD
  (New Generic Top Level Domain)

  View Slide

 28. ৽ŋgTLDͱ͸
  • gLTDͷ௥Ճ͸ICANNͱ͍͏૊৫͕৹ࠪ
  – ৽͘͠௥Ճ͢ΔͨΊͷ৹ࠪ͸ݫ͍͠
  – 2012೥·Ͱ22छྨ͔͠ͳ͔ͬͨ
  • 2008೥ʹ৹ࠪ৚݅ͷ؇࿨Λએݴ
  – ͋ΔҰఆͷ৚݅Λຬͨͤ͹ਃ੥Ͱ͖Δ
  (ͱ͸͍͑Ұൠਓ͕ؾܰʹ࡞ΕΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍)
  – اۀ໊΍Ұൠ໊ࢺͷυϝΠϯ͕૿͑ͨ

  View Slide

 29. ৽ŋgTLDͷҰྫ
  .hitachi
  .nhk
  .style
  .video
  .sale

  View Slide

 30. ৽ŋgTLDͷϝϦοτ
  • Ұ෦ͷgTLD͸ҰൠͷਓͰ΋औΕΔΑ͏ʹ
  • ࠓ·ͰऔΕͳ͔ͬͨ୯ޠͰ΋औΕΔ͔΋
  – ैདྷͷgTLDͰ͸औΕͳ͔ͬͨ୯ޠ΋ۭ͖͕
  • υϝΠϯ͕୹͘Ͱ͖Δ͔΋
  – studio-napple.com ͔Β napple.studio ͳͲ

  View Slide


 31. View Slide

 32. ؾ͍ͮͨΒ
  ̑ͭ
  ͍࣋ͬͯͨ

  View Slide

 33. υϝΠϯ
  ೥ؒҡ࣋අ

  View Slide

 34. ܭ
  15,660ԁ

  View Slide

 35. Ұ൪͓ؾʹೖΓ

  View Slide

 36. honokak.osaka

  View Slide

 37. honokak.osaka

  View Slide

 38. otonokizaka.school

  View Slide

 39. otonokizaka.school

  View Slide

 40. otonokizaka.school

  View Slide

 41. มͳυϝΠϯΛ࢖͏ར఺
  • URL͚ͩͰΠϯύΫτ͕ͭΑ͍
  –honokak.osaka ← Ͳ͏Έͯ΋ึ೫Ռ
  –otonokizaka.shool ← Ͳ͏Έͯ΋Իϊ໦ࡔ
  • औಘͨ࣌͠ͷຬ଍౓͕ߴ͍
  – ίϯϓบ͕͋Δͱ΍͹͍

  View Slide

 42. ࠓ͔ΒͰ΋஗͘ͳ͍ʂ
  ؔ࿈ͷυϝΠϯΛ঺հʂ

  View Slide

 43. minamikoto.li
  ೆ͜ͱΓ
  ccTLD / ϦώςϯγϡλΠϯ
  (3,240JPY/y)

  View Slide

 44. rinhoshizo.la
  ੕ۭ႒
  ccTLD / ϥΦε
  (4,838JPY/y)

  View Slide

 45. eliaya.se
  Ҁ੉ֆཬ
  ccTLD / ε΢Σʔσϯ
  (7,560JPY/y)

  View Slide

 46. nozomito.jo
  ౦ᑍر
  ccTLD / Ϥϧμϯ
  (30,240JPY/y)

  View Slide

 47. nishikinoma.ki
  ੢໦໺ਅඣ
  ccTLD / ΩϦόε
  (162,000JPY/y)

  View Slide

 48. koizumiha.na/yo
  খઘՖཅ
  ccTLD / Ϥϧμϯ
  (756,000JPY/y)

  View Slide

 49. ͜ͷ̎ਓͳΜͰ͕͢

  View Slide

 50. औΕͦ͏ʹͳ͍Ͱ͢

  View Slide

 51. otonokizakagaku.in
  Իϊ໦ࡔֶӃ
  ccTLD / Πϯυ
  (3,218JPY/y)

  View Slide

 52. bokurano-live-kimitono.life
  ๻ΒͷLIVE܅ͱͷLIFE
  ৽ŋgTLD
  (4,860JPY/y)

  View Slide

 53. startda.sh
  START:DASH!!
  ccTLD / ηϯτϔϨφ
  (9,720JPY/y)

  View Slide

 54. dancing-stars-on.me
  Dancing stars on me!
  ccTLD / Ϟϯςωάϩ
  (3,066JPY/y)

  View Slide

 55. ΄ͷ͑Γ

  View Slide

 56. υϝΠϯʹ͢Δͱ
  honoe.li

  View Slide