Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWS事始め / Introduction AWS

AWS事始め / Introduction AWS

D98762c822b683773188e826a00d243e?s=128

yachiy

June 13, 2020
Tweet

More Decks by yachiy

Other Decks in Programming

Transcript

 1. "84ࣄ࢝Ί

 2. ·ͣ͸ΞΧ΢ϯτͷ࡞੒͔Β

 3. https://aws.amazon.com/jp/

 4. ඞཁͳ৘ใೖྗ https://aws.amazon.com/jp/register-flow/ ৄ͘͠͸ҎԼΛࢀর

 5. ΞΧ΢ϯτ͕Ͱ͖ͨΒ̎ஈ֊ೝূͷઃఆ

 6. Ϛωδϝϯτίϯιʔϧͷӈ্ʹ͋Δࣗ෼ͷΞΧ΢ϯτ໊ ˠϚΠηΩϡϦςΟ৘ใΛબ୒

 7. ଟཁૉೝূʢ.'"ʣ͔ΒԾ૝σόΠεΛબ୒͠(PPHMF "VUIFOUJDBUPSͳͲͰ23ίʔυΛొ࿥͢Δ https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/IAM/latest/UserGuide/ id_credentials_mfa_enable_virtual.html ৄ͘͠͸ҎԼΛࢀর

 8. ઃఆ͠ͳ͍ͱΞΧ΢ϯτ͕৐ͬऔͬͨΓෆਖ਼ʹར༻͞ΕΔϦεΫ্͕͕Γɺ ࠷ѱലେͳ੥ٻ͕དྷΔ͜ͱʹ΋ܨ͕Γ·͢ͷͰͥͻઃఆͯ͠ηΩϡϦςΟΛ ߴΊ·͠ΐ͏ɻ ·ͨɺΞΧ΢ϯτͷ৘ใ͸࿙Β͞ͳ͍Α͏ݫີʹ؅ཧ͠·͠ΐ͏

 9. *".Ϣʔβͷ࡞੒

 10. ͳͥϧʔτϢʔβͰૢ࡞ΛߦΘͳ͍ͷ͔ ˠϧʔτϢʔβ͸ԿͰ΋Ͱ͖ΔϢʔβͳͷͰສ͕Ұ࿙Εͨͱ ͖ͷϦεΫ͕ߴ͍ɻ ͦͷͨΊඞཁ࠷খݶʹݖݶΛߜͬͨϢʔβΛ࡞੒͠ӡ༻͢Δ

 11. *".Ϣʔβͷ࡞੒ ϚωδϝϯτίϯιʔϧͰʮJBNʯͰݕࡧ

 12. None
 13. ඞཁʹԠͯ͡νΣοΫ

 14. طଘͷϙϦγʔͷத͔ΒඞཁʹԠͯ͡࠷௿ݶ ͷݖݶΛ෇༩ʢ͋ͱ͔Β௥Ճ΋Մೳʣ

 15. λάͳͲΛඞཁʹԠͯ͡ઃఆ͠ϢʔβΛ࡞੒ ͢Δͱ্هͷ֬ೝը໘ʹͳΔ

 16. ͜͜ͰʮϢʔβͷ࡞੒ʯΛԡ͢ͱDSFEFOUJBM͕ॻ͔Εͨ$47ͷμ΢ϯϩʔυϦϯΫ ͕Ͱͯ͘ΔͷͰඞͣอଘ͢Δ͜ͱɻ ͜ΕΛอଘ͠๨ΕΔͱͦͷϢʔβʹೋ౓ͱϩάΠϯͰ͖ͳ͘ͳΓ·͢