Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【mediba #developers_community】フロントエンドの フレームワーク事情2022

yamashooooo
January 26, 2023
49

【mediba #developers_community】フロントエンドの フレームワーク事情2022

yamashooooo

January 26, 2023
Tweet

Transcript

 1. ϑϩϯτΤϯυͷ


  ϑϨʔϜϫʔΫࣄ৘2022
  mediba #developers_community
  2022/01/27

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Name: Shota Yamamoto


  • Job: Front End Developer


  • Twitter: yamam00s


  • Company: גࣜձࣾmediba


  • Team: ςΫϊϩδʔηϯλʔ2G, TCL


  • ϚΫυφϧυͷφήοτιʔε: Ϛελʔυ೿


  • ͖ͷ͚ͨ͜ͷ͜: ͖ͷ͜೿

  View full-size slide

 3. ৮ΕΔ͜ͱ
  • ֤ϑϩϯτΤϯυϑϨʔϜϫʔΫͷಛ௃


  • ֤ϑϩϯτΤϯυϑϨʔϜϫʔΫͷൺֱ


  • Ծ૝DOMपΓͷઙΊͳઆ໌
  • ֤ϑϩϯτΤϯυϑϨʔϜϫʔΫͷߏจͷઆ໌
  ৮Εͳ͍͜ͱ

  View full-size slide

 4. ϑϩϯτΤϯυͷ


  ϑϨʔϜϫʔΫͱ͍͑͹ʁ

  View full-size slide

 5. icon by Icons8

  View full-size slide

 6. Ҿ༻: state of js 2022
  ར༻཰తʹ΋TOP3

  View full-size slide

 7. 3ͭͷϑϨʔϜϫʔΫͷڞ௨఺Λͬ͘͟Γͱ
  • ίϛϡχςΟ͕େ͖͍


  • සൟʹΞοϓσʔτɺϝϯςφϯε͞Ε͍ͯΔ


  • Ծ૝DOMͷ࢓૊ΈΛར༻ͨ͠ϦΞΫςΟϒͳϨϯμϦϯά


  • એݴతUI


  • ίϯϙʔωϯτࢦ޲


  • ϥΠϒϥϦ͕ଟ͘ଘࡏ͢Δ


  • ঢ়ଶ؅ཧɺϧʔςΟϯάɺϑϧελοΫϑϨʔϜϫʔΫɺetc…

  View full-size slide

 8. DOMͷ௚઀ૢ࡞ Ծ૝DOMʹΑΔDOMૢ࡞

  View full-size slide

 9. 3୒֬ఆʁ🤔

  View full-size slide

 10. Ҿ༻: state of js 2022
  ຬ଍౓

  View full-size slide

 11. Ҿ༻: state of js 2022
  ڵຯ

  View full-size slide

 12. Svelte React

  View full-size slide

 13. Svelteͷಛ௃
  • ίʔυͷهड़ྔ͕গͳ͍ʢͪΐͬͱVueʹ͍ۙʁʣ


  • Ծ૝DOMΛ࢖༻͠ͳ͍ϦΞΫςΟϒͳϨϯμϦϯά


  • DOMͷࠩ෼ߋ৽ͷ࢓૊ΈΛϏϧυ࣌ʹ࣮ߦ


  • όϯυϧαΠζ͕খ͍͞


  • ύϑΥʔϚϯε͕ߴ͍

  View full-size slide

 14. Solidͷಛ௃
  • Reactͱ΄ͱΜͲಉ͡هड़


  • Ծ૝DOMΛ࢖༻͠ͳ͍ϦΞΫςΟϒͳϨϯμϦϯά


  • DOMͷࠩ෼ߋ৽ͷ࢓૊ΈΛϏϧυ࣌ʹ࣮ߦ


  • όϯυϧαΠζ͕খ͍͞


  • ύϑΥʔϚϯε͕ߴ͍

  View full-size slide

 15. Ϗϧυ࣌ͷDOMૢ࡞

  View full-size slide

 16. 2ͭͷಛ௃
  • Ծ૝DOMΛ७ਮͳΦʔόʔϔουͱͯ͠ഉআ


  • ߴ͍ύϑΥʔϚϯεΛ࣮ݱ


  • ίϛϡχςΟ͸·ͩখ͍͞

  View full-size slide

 17. ΈΜͳͰΩϟονΞοϓ͍͖ͯ͠ɺ


  ن໛ɺ༻్ʹ߹ͬͨબఆΛ

  View full-size slide

 18. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠😘

  View full-size slide