Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【Roppongi.vue #3】ユーザー数1500万人のサービスにNuxtを導入して嬉しかったこと

【Roppongi.vue #3】ユーザー数1500万人のサービスにNuxtを導入して嬉しかったこと

2019/10/21 roppongi.vue

yamashooooo

October 21, 2019
Tweet

More Decks by yamashooooo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Ϣʔβʔ਺


  1500ສਓͷαʔϏεʹ


  NuxtΛಋೖͯ͠خ͔ͬͨ͜͠ͱ
  Roppongi.vue #3

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Name: Shota Yamamoto


  • Twitter: @yamam00s


  • Company: גࣜձࣾmedibaʢ2019/10 ೖࣾʣ


  • Team: auύʔτφʔຊ෦ auαʔϏε։ൃ෦

  ϑϩϯτΤϯυ։ൃάϧʔϓ

  View full-size slide

 3. ॳొஃͰ͢ 🙇

  View full-size slide

 4. ձࣾʹ͍ͭͯ
  גࣜձࣾmediba


  ۀ຿಺༰

  KDDI גࣜձࣾͷ auεϚʔτύεΛத৺ͱͨ͠auؔ࿈αʔϏε
  ӡӦͷଞɺ෯޿͍෼໺ͰαʔϏεΛల։͠ɺϢʔβʔ͕Πϯ
  λʔωοτΛ௨ͯ͡ඞཁͳ࣌ʹඞཁͳ৘ใʹΞΫηεͰ͖Δ؀
  ڥͮ͘ΓͷͨΊͷαʔϏεΛఏڙ͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 5. औΓѻ͍ͬͯΔauؔ࿈αʔϏε
  • auεϚʔτύε


  • au Webϙʔλϧ


  • ϙΠϯτஷΊΔ


  • auήʔϜ


  • au઎͍

  View full-size slide

 6. औΓѻ͍ͬͯΔauؔ࿈αʔϏε
  • auεϚʔτύε


  • au Webϙʔλϧ


  • ϙΠϯτஷΊΔ


  • auήʔϜ


  • au઎͍
  Ὅ ࠓ೔࿩͢αʔϏε

  View full-size slide

 7. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • NuxtಋೖͰخ͔ͬͨ͜͠ͱ


  • ಋೖͨ͠ϓϩδΣΫτͷ࿩


  • σβΠφʔͱͷ࿈ܞ


  • όοΫΤϯυͱͷ࿈ܞ


  • νʔϜ಺Ͱͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 8. ಋೖʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 9. ݱঢ়ͷεϚʔτύεͷ؀ڥ

  View full-size slide

 10. Smarty + jQuery

  View full-size slide

 11. UXσβΠϯʹྗΛೖΕ͍ͯΔ

  View full-size slide

 12. ϢʔβʔϏϦςΟςετΛ࣮ࢪ͠

  ࣮ࡍʹମݧͨ͠ϢʔβʔͷҙݟΛ൓ө

  ὎ ϢʔβʔϑΝʔετͳUXΛ࣮ݱ

  View full-size slide

 13. ݱঢ়ͷ؀ڥʹ͓͚Δ໰୊఺
  • PHPϑϨʔϜϫʔΫͷςϯϓϨʔτΤϯδϯ

  ὎ ϑϩϯτͱαʔόʔαΠυ͕ີ݁߹

  αʔόʔαΠυ͸อकੜΛॏࢹ͍ͨ͠

  ϑϩϯτ໘Ͱ͸͓٬༷ͷ੠Λ൓өͤ͞ɺεϐʔυײΛ
  ग़͍͕ͨ͠ɺͲ͏ͯ͠΋ϦϦʔεͷෑډ͕ߴ͘ͳΔ


  • JavaScript͔Βಈతͳग़͠Θ͚Λߦ͏ϖʔδ͕ଟ͘ɺ
  DOMૢ࡞͕ਏ͍ʢ2000ߦmain.jsʣ

  View full-size slide

 14. NuxtΛಋೖͯ͠خ͍͜͠ͱ
  • αʔόʔαΠυ͸APIͷΈΛఏڙ

  ὎ ૄ݁߹ͳ։ൃʹΑΓɺอकੑͷߴ͍αʔόʔαΠυͱ

  εϐʔυײͷग़Δϑϩϯτ໘ͱ͍͏ӡ༻͕Մೳʹ


  • υΩϡϝϯτ͕༏͘͠ɺϓϩδΣΫτϝϯόʔ͕֤ʑ͋Δఔ౓
  ࢖༻ܦݧ͕͋Δ


  • ࣾ಺ͷผϓϩδΣΫτ͕React

  ὎ εϚʔτύεͰ͸VueΛ࢖ͬͯձࣾશମͷ஌ݟΛߴΊΔ͜ͱ
  ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 15. ಋೖܾఆ 🎉

  View full-size slide

 16. σβΠφʔͱͷ࿈ܞʹ͍ͭͯ

  خ͔ͬͨ͜͠ͱ

  View full-size slide

 17. ίϯϙʔωϯτΛҙࣝͨ͠

  σβΠϯγεςϜʹ

  View full-size slide

 18. Atomic Design͸ղऍ΍

  ೝࣝ߹Θ͕ͤ೉͍͠

  View full-size slide

 19. Sketch × Atomic DesignͰ

  خ͍͜͠ͱ
  • SketchͷSymbol === Atomsͱ͍͏ڞ௨ೝࣝ

  σβΠϯଆͰ΋Atomic DesignΛҙࣝ

  ὎ σβΠφʔͱͷ৘ใڞ༗͕ԁ׈ʹɺUIͷ૊
  Έཱ͕ͯεϜʔζʹ

  View full-size slide

 20. BEͱͷ࿈ܞʹ͍ͭͯ

  خ͔ͬͨ͜͠ͱ

  View full-size slide

 21. ϑϩϯτͱAPI

  ಉ࣌ʹ։ൃελʔτ

  View full-size slide

 22. ໰୊఺
  • API͕·ͩͳ͍ͷͰFE֤ʑ͕

  static/stubʹjsonΛ࡞ͬͯ࡞ۀ

  ὎ ೔ʑมߋ΍ߋ৽΋Ͱ͖ͯͯਏ͍


  • BEͱͷ࿈ܞ΍৘ใڞ༗ʹ࣌ؒΛׂ͔ΕΔ

  View full-size slide

 23. Swaggerͱ͸
  • RESTful APIΛߏங͢ΔͨΊͷOpenAPIͱ͍͏

  ϑΥʔϚοτͷΦʔϓϯιʔεϑϨʔϜϫʔΫ

  ὎ YAML΍JSONͰεΩʔϚΛGit؅ཧͰ͖Δ


  • Լهπʔϧηοτ͕࢖͑Δ

  ɾSwagger Editor

  ɾSwagger UI

  ɾSwagger Codegen

  View full-size slide

 24. Swaggerͱ͸
  • RESTful APIΛߏங͢ΔͨΊͷOpenAPIͱ͍͏

  ϑΥʔϚοτͷΦʔϓϯιʔεϑϨʔϜϫʔΫ

  ὎ YAML΍JSONͰεΩʔϚΛGit؅ཧͰ͖Δ


  • Լهπʔϧηοτ͕࢖͑Δ

  ɾSwagger Editor

  ɾSwagger UI

  ɾSwagger Codegen
  Ὅ υΩϡϝϯτΛHTMLܗࣜͰࣗಈੜ੒͢Δ

  View full-size slide

 25. SwaggerͰخ͍͜͠ͱ
  • SwaggerUIΛ࢖༻ͯ͠ͷ

  ݱঢ়ͷιʔε͔ΒυΩϡϝϯτΛڞ༗


  • YAML΍JSONͰεΩʔϚΛهड़Ͱ͖Δ

  ὎ ϑϩϯτΤϯυ͔ΒPRΛग़͢ෑډ͕Լ͕Γ

  stubσʔλ΋εΩʔϚΛࢀߟʹ࡞ΕΔ

  View full-size slide

 26. νʔϜ಺Ͱͷ࿈ܞʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 27. FEෳ਺ਓͷ

  େن໛ͳϓϩδΣΫτ

  View full-size slide

 28. ίϯϙʔωϯτ࡞੒࣌ͷ


  Atomic Designͷղऍͷҧ͍

  View full-size slide

 29. ίϯϙʔωϯτͷϧʔϧ
  ࠶ར༻ੑ TUPSFͷࢀর
  ίϯϙʔωϯτ
  ؒͷNBSHJO
  "UPNT ˓ ✕ ✕
  .PMFDVMFT ˓ ✕ ✕
  0SHBOJTNT ✕ ✕ ˓
  1BHFT ✕ ˓ ˓

  View full-size slide

 30. େن໛ͳ։ൃʹΑΔ

  ίʔυͷ҆શੑ

  View full-size slide

 31. Nuxt × TypeScript

  View full-size slide

 32. ಋೖͷ͖͔͚ͬ
  • FEෳ਺ਓମ੍ͷن໛ͷେ͖͍ϓϩδΣΫτͰ
  ͋ΓɺܕγεςϜͷԸܙΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͦ
  ͏ͩͱࢥͬͨ


  • ಋೖΤϯτϦ౳΍ੈؒͷྲྀΕʹ৮ൃ͞Εͯ

  ὎ ͱΓ͋͑ͣؤுͬͯࢼͯ͠Έͯɺ͍Βͳ͍
  ͳͱࢥͬͨΒؤுͬͯ֎ͦ͏

  View full-size slide

 33. ಋೖʹ͋ͨͬͯͷ໰୊఺
  • ੩తܕ෇͚ݴޠͷܦݧऀ͕ϓϩδΣΫτʹ͍
  ͳ͍


  • ։ൃεϐʔυ͸΋ͪΖΜԼ͕Δ

  View full-size slide

 34. ղܾࡦ
  • anyΛڐ༰͠։ൃΛਐΊ͍ͯ͘

  ὎ ͱΓ͋͑ͣং൫͸ΤϥʔΛѲΓͭͿ͠ɺ

  ஌͕͍͖͔ࣝͭͯͯΒΑΓݫ֨ʹ͍ͯ͘͠

  View full-size slide

 35. TypeScriptͰخ͔ͬͨ͜͠ͱ
  • anyڐ༰Ͱ΋JavaScriptΑΓݫ֨


  • ७ਮʹٕज़త஌ݟ͕͕͋Δ


  • ίʔυͷՄಡੑͷ্ঢ


  • εϐʔυ͕ܶతʹམͪΔ͜ͱ΋ͳ͍

  View full-size slide

 36. ΈΜͳخ͍͠ ☺

  View full-size slide

 37. Nuxtͷ͓͔͛ͰεϚʔτύε
  ӡ༻ͷະདྷ͸໌Δ͍ʂ

  View full-size slide

 38. ࠷ޙʹ
  medibaͰ͸ڞʹಇ͘ΤϯδχΞΛ

  ืू͍ͯ͠·͢


  ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢ʂʂʂʂ

  View full-size slide

 39. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ 🙇

  View full-size slide