Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mecanimでアニメーション - Shimokita.Unity

Mecanimでアニメーション - Shimokita.Unity

Yusuke Ando

July 20, 2014
Tweet

More Decks by Yusuke Ando

Other Decks in Programming

Transcript

 1. !ZBOEP
  4IJNPLJUB6OJUZ

  .FDBOJNͰΞχϝʔγϣϯ

  View full-size slide

 2. ΞδΣϯμ
  ֓ཁ
  ૉࡐͷௐୡ
  ϞσϧΛಈ͔͢४උ
  ϞσϧΛಈ͔͢
  ಈ͖Λ੍ޚ͢Δ

  View full-size slide

 3. લఏ৚݅
  جຊૢ࡞͸υοτΠϯετʔϧ
  ͦͷଞ͸લճ·ͰΛࢀরɻ
  ࡞ۀ͸࠷ޙʹ·ͱΊͯɻ
  ·͊ͳΜͱͳ͘ಈ͖·͢

  View full-size slide

 4. .FDBOJN
  6OJUZ͔Βͷߴੜ࢈ੑϫʔΫϑϩʔ
  ਓܕͷΩϟϥͷϞʔγϣϯڞ༗
  ۩ମతʹ͸"OJNBUPSίϯϙʔωϯτ
  ֓ཁ

  View full-size slide

 5. .FDIBOJN͡Όͳ͍
  .FDBOJNͱ͍͏ػೳ͸ແ͍
  "OJNBUJPOίϯϙʔωϯτ͸ϨΨγʔ
  ਓܕҎ֎΋ѻ͑Δ
  ໡఺

  View full-size slide

 6. ৽چίϯϙʔωϯτ
  ৽ .FDBOJN
  چ -FHBDZ

  View full-size slide

 7. ༻ޠ
  ໊લ આ໌
  ϝογϡ Ϟσϧ

  GCYܗࣜͳͲͷ%σʔλɻετΞͳͲͰೖख
  ͢Δ͔ɺ%ιϑτͰ࡞੒͢Δɻ
  Ξόλʔ
  ϝογϡʹରͯ͠ϘʔϯΛຒΊɺਓؒܕ͔Ͳ
  ͏͔Λઃఆͨ͠ΠϯλʔϑΣʔε
  ΞχϝʔγϣϯΫϦοϓ
  ΞχϝʔγϣϯͷϞʔγϣϯσʔλɻखಈͰ
  ࡞ͬͨΓɺϞʔγϣϯΩϟϓνϟͰ࡞ͬͨΓ
  ͢Δɻ
  Ξχϝʔλʔίϯτϩʔϥʔ
  ΦϒδΣΫτͷঢ়ଶͱΞχϝʔγϣϯͷରԠ
  ؔ܎ɺભҠ৚݅Λ؅ཧ͢Δɻ

  View full-size slide

 8. ֓೦
  Ϟσϧ
  ΞχϝʔγϣϯΫϦοϓ
  Ξόλʔ Ξχϝʔλʔ
  Ξχϝʔλʔίϯτϩʔϥʔ

  View full-size slide

 9. ͜Ε͕ग़དྷΔ
  5EBࣜॳԻϛΫσϑΥ෰WFS ۚࢠཛԫࢯ੍࡞

  ͳࣜ͢λεϚχΞΦΦΨχ

  View full-size slide

 10. ૉࡐͷௐୡ

  View full-size slide

 11. ૉࡐͱ͸
  ϘʔϯͷೖͬͨਓܕͷϞσϧ
  6OJUZҎ֎Ͱͷ࡞ۀ
  ϢχςΟͪΌΜͳͲ͸৚݅Λຬͨ͢
  Ξχϝʔγϣϯ΋༻ҙ

  View full-size slide

 12. "TTFU4UPSFສࡀ

  View full-size slide

 13. NPDBQDTDNVFEV

  View full-size slide

 14. ࠓճͷ໨త
  ϢχςΟͪΌΜʹ͸ଟछଟ༷ͳϞʔγϣ
  ϯ͕ఴ෇͞Ε͍ͯΔ
  ແ೉ͳϩϘοτʹϢχςΟͪΌΜͷಈ
  ͖Λͤͯ͞ΈΔ

  View full-size slide

 15. ϞσϧΛಈ͔͢४උ

  View full-size slide

 16. ಈ͔͢४උ
  ϞσϧΛબ୒͠)VNBOPJEΛબ୒
  "QQMZͰΞόλʔ͕ੜ੒͞ΕΔ
  $POpHVSFͰඍௐ੔

  View full-size slide

 17. ϞσϧΛಈ͔͢

  View full-size slide

 18. ಈ͔͢
  ϞσϧΛγʔϯʹ഑ஔ
  "OJNBUPSͱΞόλʔ͸ࣗಈͰઃఆ
  1SPKFDU$SFBUF"OJNBUPS$POUSPMMFS
  ࡞ͬͨίϯτϩʔϥʔΛઃఆ

  View full-size slide

 19. 4UBUF࡞੒
  ίϯτϩʔϥʔΛμϒϧΫϦοΫ
  ӈΫϦοΫ͔ΒεςʔτΛ࡞੒
  ֤εςʔτʹϞʔγϣϯΛׂΓ౰ͯʂ
  .BLF5SBOTJUJPOͰભҠΛઃఆ

  View full-size slide

 20. ભҠ΋Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 21. ϢχςΟͪΌΜͷྫ

  View full-size slide

 22. ಈ͖Λ੍ޚ͢Δ

  View full-size slide

 23. ಈ͖Λ੍ޚ
  ʮϘλϯΛԡͨ͠Βδϟϯϓʯ
  ίϯτϩʔϥʔʹύϥϝʔλΛ࡞Δ
  ભҠͷ৚݅ʹύϥϝʔλΛ࢖͏
  εΫϦϓτ͔ΒύϥϝʔλΛηοτ

  View full-size slide

 24. +VNQύϥϝʔλ

  View full-size slide

 25. +VNQ͕USVFͳΒભҠ

  View full-size slide

 26. εΫϦϓτ͔Βηοτ

  View full-size slide

 27. ଞʹ΋
  ݱࡏͷεςʔτΛௐ΂Δ
  ࠶ੜ଎౓มߋ
  ෳ਺ͷϞʔγϣϯͷϒϨϯυ
  ͞·͟·ͳૢ࡞͕Մೳ

  View full-size slide

 28. εςʔτ֬ೝ

  View full-size slide

 29. εϐʔυมߋ

  View full-size slide

 30. 5JQT
  "QQMZ3PPU.PUJPO
  Ϟʔγϣϯ࠶ੜͱΦϒδΣΫτͷಈ͖
  Λผʹ͢Δ͔Ͳ͏͔
  ઃఆมߋʹ͸ΫϦοϓͷίϐʔ͕ඞཁ

  ʢΠϯϙʔτͨ͠ΫϦοϓ͸ฤूෆՄʣ

  View full-size slide

 31. ͞Βʹৄ͘͠

  View full-size slide

 32. ·ͱΊ
  ͱ͖͕ͬͭѱ͍͕ඞਢͷ֓೦
  গͳ͍ίʔυͰಈ࡞Λ࣮ݱ
  ৄ͘͠͸

  IUUQRJJUBDPNZBOEPJUFNTFGEFBFD

  View full-size slide