$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Rust 探訪 / rust-chotto-wakaru

やし
November 18, 2022

Rust 探訪 / rust-chotto-wakaru

やし

November 18, 2022
Tweet

More Decks by やし

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Rust ୳๚
  2022.11.18 ΪϑςΟ techbash


  @yashi848484
  1

  View Slide

 2. Introduction
  • Rust ΛֶͿ͖͔͚͕ͬ WebAssembly ͩͬͨͨΊɺwasm ͷ࿩Λͯ͠
  ͔Β Rust ͷ࿩Λͯ͠Έ͍ͨͱࢥ͍·͢
  2

  View Slide

 3. WebAssembly
  3

  View Slide

 4. WebAssembly
  • Web্(≒ϒϥ΢β্)Ͱಈ͘όΠφϦܗࣜ


  • ߴ଎ɺߴޮ཰ɺϙʔλϒϧ


  • js 㱻 wasm ؒͰ΍ΓͱΓ͕Ͱ͖Δ


  • js ͷஔ͖׵͑Λ໨ࢦ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  4

  View Slide

 5. https://webassembly.org/getting-started/developers-guide/
  5

  View Slide

 6. WebAssemblyςΩετܗࣜ
  (module


  (func $i (import "imports" "imported_func") (param i32))


  (func (export "exported_func")


  i32.const 42


  call $i


  )


  )


  6

  View Slide

 7. WebAssembly
  • jsͰߴෛՙͳॲཧΛ΍Ζ͏ͱ͢Δͱਏ͍


  • VR, AR, ը૾ฤूɺήʔϜͳͲ


  • wasmपลͷΤίγεςϜ͸·ͩᴈ໌ظ
  7

  View Slide

 8. js͔Β wasm Λ࢖͏
  • import puyo from 'path/to/wasm/module';


  • ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ʂ


  • fetch→instanciate→function call
  8

  View Slide

 9. js͔Β wasm Λ࢖͏ྫ
  const importObject = {


  imports: { imported_func: (arg) => console.log(arg) }


  };


  WebAssembly.instantiateStreaming(fetch("simple.wasm"), importObject).then(


  (obj) => obj.instance.exports.exported_func()


  );


  9

  View Slide

 10. WASI
  • "Web"Assembly ͸ Web ͚ͩͷ΋ͷʹ͠ͳͯ͘΋ྑ͍ͷͰ͸ʁ


  • →ଞͷ؀ڥͰ΋ಈ͔ͦ͏


  • OSͱͷ΍ΓͱΓ=γεςϜίʔϧ͕ඞཁ


  • OSந৅Խ૚ͱͯ͠ͷ࢓༷ఆٛ


  • wasi-core, wasi-libc ͳͲϞδϡʔϧϕʔεͰ֦ுத


  • WASI ରԠ wasm ͳΒϒϥ΢β֎Ͱ΋࣮ߦՄೳɻݱࡏCͱRustͷΈରԠ
  10

  View Slide

 11. Rust
  11

  View Slide

 12. Rust
  • 2010-


  • Rust Foundation(2021-)


  • ύϑΥʔϚϯε΍৴པੑ(ϝϞϦ҆શੑ)Λॏࢹ


  • ςετ༻ߏจΛಉࠝ
  12

  View Slide

 13. Rust
  • جຊతʹʮݻ͘ʯॻ͘ݴޠ


  • ௿ϨΠϠʔΛ࿔ΔͨΊͷݴޠɺͱࢥͬͪΌͬͯྑ͍͔΋


  • จ๏ଟ͍
  13

  View Slide

 14. 14

  View Slide

 15. Χχʁ
  • ʮRustΛॻ͘ਓʯ= rustacean


  • crustacean ͕༝དྷ
  15

  View Slide

 16. Χχʁ
  • ඇެࣜϚείοτ ferris


  • ferrous ͕༝དྷɻḊ͸మʹͰ͖Δɻ


  • ެࣜυΩϡϝϯτʹ͕ͬͭΓొ৔͢Δ(ඇެࣜͱ͸)
  16

  View Slide

 17. Rustपลπʔϧ
  • rustup


  • cargo


  • clippy
  17

  View Slide

 18. Rustup
  • Rust ͷπʔϧνΣʔϯΠϯετʔϥʔ


  • Rust ͷΠϯετʔϧɺόʔδϣϯΞοϓͳͲ͕Ͱ͖Δ


  • Rust Λ࢖͏ͨΊʹ·ͣ࠷ॳʹΠϯετʔϧ͢Δπʔϧ
  18

  View Slide

 19. Cargo
  • Rust ͷύοέʔδϚωʔδϟʔ


  • ϓϩδΣΫτ࡞੒ɺґଘؔ܎؅ཧɺϏϧυɺςετ࣮ߦɺυΩϡϝϯ
  τੜ੒ͳͲ͍Ζ͍Ζ


  • rustupͰRustΛΠϯετʔϧ͢Δͱ෇͍ͯ͘Δ
  19

  View Slide

 20. Clippy
  • Rust ͷ Linter


  • ඞਢͰ͸ͳ͍͕͋Δͱ݁ߏศར
  20

  View Slide

 21. RustΤσΟγϣϯ
  • RustͷϦϦʔεαΠΫϧ͸6िؒ


  • 2~3೥͝ͱʹ৽͍͠ΤσΟγϣϯ͕࡞ΒΕΔ


  • Cargo.toml ͰϓϩδΣΫτͰར༻͢ΔΤσΟγϣϯΛઃఆ͢Δ


  • ݱࡏ(202211)͋ΔΤσΟγϣϯ͸2015, 2018, 2021
  21

  View Slide

 22. RustͷߏจΛͪΐͬͱ͚ͩ೷͍ͯΈΑ͏
  • Ownership


  • Pattern Matching


  • Trait
  22

  View Slide

 23. Ownership
  23

  View Slide

 24. Ownership ͱ͸
  • ஋͸ॴ༗ऀ͕࣋ͭ


  • ͋Δ஋ʹର͢Δॴ༗ऀ͸ඞͣҰ͚ͭͩ


  • ॴ༗ऀ͕είʔϓ͔Β֎ΕͨΒɺ஋͸ഁغ͞ΕΔ
  24

  View Slide

 25. Ownership ͷϞνϕʔγϣϯ
  • ϓϩάϥϜʹ͓͚ΔϝϞϦ؅ཧΛָʹݫີʹ΍Γ͍ͨ


  • ΨϕʔδίϨΫγϣϯ: ੍ָ͕ͩޚ͠ʹ͍͘


  • ໌ࣔతʹϝϞϦ֬อ/։์͢Δ: ݫີ͕ͩେม
  25

  View Slide

 26. Ownership
  { // a͸ɺ͜͜Ͱ͸༗ޮͰ͸ͳ͍ɻ·ͩએݴ͞Ε͍ͯͳ͍


  let a = 5; // a͸ɺ͔͜͜Β༗ޮʹͳΔ


  // aͰ࡞ۀΛ͢Δ


  } // ͜ͷείʔϓ͸ऴΘΓɻ΋͏a͸༗ޮͰ͸ͳ͍


  26

  View Slide

 27. Ownership(୅ೖ)
  {


  let x = 5;


  let y = x;


  println!("x = {}, y = {}", x, y);


  }
  27

  View Slide

 28. Ownership(୅ೖ)
  {


  let s1 = String::from("hello");


  let s2 = s1;


  println!("{}, world!", s1);


  }


  28

  View Slide

 29. Ownership(୅ೖ)
  • ઌͷίʔυ͸ಈ͔ͳ͍ʂ


  • จࣈྻ͸஋ͷϙΠϯλΛ࣋ͭ


  • ୅ೖ͢ΔͱϙΠϯλ͕ίϐʔ͞ΕΔ(shallow copy)


  • Rust Ͱ͸ɺs1 Λ s2 ʹ୅ೖͨ࣌͠఺Ͱจࣈྻͷॴ༗ऀ͕ s2 ʹҠΔ
  ˠmove
  29

  View Slide

 30. Ownership(୅ೖ)
  • ͋Εʁ੔਺ͷͱ͖͸ಈ͍͚ͨͲɾɾɾʁ


  • ੔਺ͷ৔߹ɺshallow copy ͱ deep copy ͷ۠ผ͕ແ͍(ཁΒͳ͍)


  • ۠ผ͕ཁΒͳ͍ܕͷྫ: u32, bool, char ͳͲ
  30

  View Slide

 31. Ownership(ؔ਺)
  • ؔ਺ʹ஋Λ౉ͨ͠Γɺؔ਺͔Β஋Λฦͨ͠Γͯ͠΋ɺϜʔϒ͞ΕΔ
  31

  View Slide

 32. Ownership(ؔ਺)
  {


  let s = String::from("hello"); // s͕είʔϓʹೖΔ


  fn_hoge(s); // sͷ஋͕ؔ਺ʹϜʔϒ͞Ε...


  // ... ͜͜Ͱ͸΋͏༗ޮͰ͸ͳ͍


  let x = 5; // x͕είʔϓʹೖΔ


  fn_fuga(x); // x΋ؔ਺ʹϜʔϒ͞ΕΔ͕ɺ


  // i32͸CopyͳͷͰɺ͜ͷޙʹxΛ࢖ͬͯ΋େৎ෉


  } // ͜͜Ͱx͕είʔϓΛൈ͚ɺs΋είʔϓΛൈ͚Δɻͨͩ͠ɺsͷ஋͸Ϝʔϒ͞Ε͍ͯΔͷͰɺԿ΋ಛผͳ͜ͱ͸ى͜Βͳ͍ɻ
  32

  View Slide

 33. Ownership(ؔ਺)
  fn main() {


  let s1 = gives_ownership(); // gives_ownership͸ɺ໭Γ஋Λs1ʹϜʔϒ͢Δ


  let s2 = String::from("hello"); // s2͕είʔϓʹೖΔ


  let s3 = takes_and_gives_back(s2); // s2͸takes_and_gives_backʹϜʔϒ͞Ε໭Γ஋΋s3ʹϜʔϒ͞ΕΔ


  } // ͜͜Ͱɺs3͸είʔϓΛൈ͚υϩοϓ͞ΕΔɻs2΋είʔϓΛൈ͚Δ͕ɺϜʔϒ͞Ε͍ͯΔͷͰԿ΋ى͖ͳ͍ɻs1΋είʔϓΛൈ͚υϩοϓ͞ΕΔɻ


  fn gives_ownership() -> String {


  let some_string = String::from("hello"); // some_string͕είʔϓʹೖΔ


  some_string // some_string͕ฦ͞Εɺݺͼग़͠ݩؔ਺ʹϜʔϒ͞ΕΔ


  }


  fn takes_and_gives_back(a_string: String) -> String { // a_string͕είʔϓʹೖΔɻ


  a_string // a_string͕ฦ͞Εɺݺͼग़͠ݩؔ਺ʹϜʔϒ͞ΕΔ


  }
  33

  View Slide

 34. Ownership(ؔ਺)
  • ؔ਺ʹ஋Λ౉͢ͱ͍͍ͪͪϜʔϒ͞ΕΔͷ໘౗...ɻ


  • →஋Ͱ͸ͳ͘஋ͷࢀরΛ౉͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • ؔ਺ͷҾ਺ʹࢀরΛऔΔ͜ͱ=आ༻ͱݺͿ
  34

  View Slide

 35. Ownership(ࢀর)
  fn main() {


  let s1 = String::from("hello");


  let len = calculate_length(&s1);


  }


  fn calculate_length(s: &String) -> usize { // s͸String΁ͷࢀর


  s.len()


  } // ͜͜Ͱɺs͸είʔϓ֎ʹͳΔ͕ɺࢀর͍ͯ͠Δ΋ͷͷॴ༗ݖΛ͍࣋ͬͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ͷͰԿ΋ى͜Βͳ͍
  35

  View Slide

 36. Ownership(ࢀর)
  fn main() {


  let s = String::from("hello");


  change(&s);


  }


  // आ༻ͨ͠Կ͔Λมߋ͍ͨ͠ʂ


  fn change(some_string: &String) {


  some_string.push_str(", world");


  }
  36

  View Slide

 37. Ownership(ࢀর)
  fn main() {


  // ม਺͸σϑΥϧτͰෆมͳͨΊɺmutΛ෇༩


  let mut s = String::from("hello");


  change(&mut s);


  }


  fn change(some_string: &mut String) {


  some_string.push_str(", world");


  }
  37

  View Slide

 38. Pattern Matching
  38

  View Slide

 39. Pattern Matching
  • ύλʔϯͱ஋Λൺֱ͠ɺϚον݁ՌʹԠͯ͡ॲཧΛߦ͏
  39

  View Slide

 40. Pattern Matching
  enum Coin {


  Penny,


  Nickel,


  Dime,


  Quarter,


  }


  fn value_in_cents(coin: Coin) -> u32 {


  match coin {


  Coin::Penny => 1,


  Coin::Nickel => 5,


  Coin::Dime => 10,


  Coin::Quarter => 25,


  }


  }
  40

  View Slide

 41. Pattern Matching
  • ύλʔϯ͸ॱʹॲཧ͞Εɺ࠷ॳʹҰகͨࣜ͠ͷ݁ՌΛฦ͢


  • Ұகͨ͠ΒҎ߱ͷΞʔϜ(ύλʔϯ => ࣜ)͸ॲཧ͞Εͳ͍(୹བྷධՁ)


  • matchࣜ͸໢ཏతͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍


  • _ ͸ԿʹͰ΋Ϛον͢Δ
  41

  View Slide

 42. Pattern Matching(Ψʔυ)
  match x {


  0 => println!("zero"),


  1 => println!("one"),


  n => if is_prime(n) {


  println!("prime number {}", n);


  } else {


  println!("composite number {}", n);


  }


  }


  match x {


  0 => println!("zero"),


  1 => println!("one"),


  n if is_prime(n) => println!("prime number {}", n),


  n => println!("composite number {}", n)


  }


  42

  View Slide

 43. Pattern Matching(Ψʔυ)
  • ͋Δ৚݅Λຬͨ͢΋ͷͷΈΛϚονͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ(Ψʔυ)
  43

  View Slide

 44. Optionܕ
  • Rust ʹ͸ null ͕ͳ͍


  • ͨͩ͠ʮແޮͳ஋ʯΛද͢ํ๏͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ
  44

  View Slide

 45. Optionܕ
  enum Option {


  Some(T), // ༗ޮͳ஋


  None, // ແޮͳ஋


  }


  45

  View Slide

 46. Pattern Matching(෦෼ଋറ)
  fn plus_one(x: Option) -> Option {


  match x {


  None => None,


  Some(i) => Some(i + 1),


  }


  }


  let five = Some(5);


  let six = plus_one(five);


  let none = plus_one(None);


  46

  View Slide

 47. Pattern Matching(෦෼ଋറ)
  • ύλʔϯʹϚονͨ͠ʮ͋Δ෦෼ʯΛผͷม਺ʹଋറͰ͖Δ
  47

  View Slide

 48. Pattern Matching(ม਺)
  struct Point {


  x: i32,


  y: i32,


  }


  let ((hoge, fuga), Point {a, b}) = ((3, 10), Point { x: 3, y: -10 });
  48

  View Slide

 49. Pattern Matching
  • ม਺એݴͷͱ͖ʹ΋Pattern Matching ͕Ͱ͖Δ
  49

  View Slide

 50. Trait
  50

  View Slide

 51. Traitͱ͸
  • ʮಛఆͷৼΔ෣͍Λ࣋ͭܕʯΛఆٛͰ͖Δ


  • Java ͷΠϯλʔϑΣʔεɺSwift ͷϓϩτίϧʹ͍ۙ


  • ʮܕͷάϧʔϐϯάʯ͕Ϟνϕʔγϣϯ(ͨͿΜͶ)
  51

  View Slide

 52. Trait(ఆٛ)
  trait Purchasable {


  fn get_subtotal_price(&self) -> f64;


  }
  52

  View Slide

 53. Trait(࣮૷)
  struct IceCream {


  unit_price: f64,


  flavor: String,


  }


  struct EnglishClass {


  hourly_price: f64,


  hour: f64,


  difficulty_level: String,


  }


  impl Purchasable for IceCream {


  fn get_subtotal_price(&self) -> f64 {


  self.unit_price


  }


  }


  impl Purchasable for EnglishClass {


  fn get_subtotal_price(&self) -> f64 {


  &self.hourly_price * &self.hour


  }


  }
  53

  View Slide

 54. Trait
  • Trait Λ࣮૷͢Δܕશͯʹରͯ͠ɺશͯͷϝιουͷ࣮૷Λཁٻ͢Δͷ
  ͸େม


  • →σϑΥϧτ࣮૷ΛఆٛͰ͖Δ


  • ඞཁʹԠͯ͡ΦʔόʔϥΠυͰ͖Δ
  54

  View Slide

 55. Trait(σϑΥϧτ࣮૷)
  const DEFAULT_CONSUMPTION_TAX_RATE: f64 = 10.0;


  trait Purchasable {


  fn get_subtotal_price(&self) -> f64;


  // σϑΥϧτ࣮૷͋Γ


  fn get_tax_included_price(&self) -> f64 {


  let subtotal = &self.get_subtotal_price();


  subtotal / DEFAULT_CONSUMPTION_TAX_RATE + subtotal


  }


  }
  55

  View Slide

 56. Trait(σϑΥϧτ࣮૷)
  fn main() {


  let vanilla_ice = IceCream {


  unit_price: 400.0,


  flavor: String::from("vanilla"),


  };


  let some_class = EnglishClass {


  hourly_price: 2000.0,


  hour: 3.0,


  difficulty_level: String::from("hard"),


  };


  println!("{}", vanilla_ice.get_tax_included_price()); // 440


  println!("{}", some_class.get_tax_included_price()); // 6600


  }
  56

  View Slide

 57. Trait
  • ؔ਺ͷҾ਺΍ฦΓ஋ʹɺʮಛఆͷTraitΛ࣮૷͍ͯ͠ΔܕʯΛࢦఆ͢Δ
  ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  57

  View Slide

 58. Trait(ؔ਺)
  fn get_tax_amount(arg: &impl Purchasable) -> f64 {


  let tax_included_price = arg.get_tax_included_price();


  let subtotal = arg.get_subtotal_price();


  tax_included_price - subtotal


  }


  // δΣωϦοΫܕΛ࢖ͬͯॻ͘͜ͱ΋Ͱ͖Δ


  fn get_tax_amount(arg: &T) -> f64 {


  let tax_included_price = arg.get_tax_included_price();


  let subtotal = arg.get_subtotal_price();


  tax_included_price - subtotal


  }
  58

  View Slide

 59. Trait(ؔ਺)
  fn get_vanilla_ice() -> impl Purchasable {


  IceCream {


  unit_price: 400.0,


  flavor: String::from("vanilla"),


  }


  }


  fn main() {


  let vanilla_ice = get_vanilla_ice(); // vanilla_ice ͷܕ͸ impl Purchasable


  }
  59

  View Slide

 60. ·ͱΊ
  • ஌Βͳ͍͏ͪʹ2021ΤσΟγϣϯ͕Ͱ͖͍ͯͯϏϏΓ·ͨ͠


  • ࠓ೔঺հͨ͠ߏจ͸ණࢁͷҰ֯Ͱ͢


  • ֶशۂઢ͕ٸफ़ͱݴΘΕΔ Rust ͷϋʔυϧ͕গ͠Ͱ΋Լ͕Ε͹޾͍
  Ͱ͢
  60

  View Slide

 61. ࢀߟ
  • https://webassembly.org/


  • https://developer.mozilla.org/ja/docs/WebAssembly


  • https://doc.rust-jp.rs/book-ja/


  • https://numb86-tech.hatenablog.com/entry/2021/09/14/210955


  • https://gist.github.com/omasanori/7858569


  • https://zenn.dev/mebiusbox/books/22d4c1ed9b0003
  61

  View Slide