$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

フーリエ級数展開は ベクトルの分解ですよね!?

horiem
March 29, 2017
20k

フーリエ級数展開は ベクトルの分解ですよね!?

2017年3月29日@プログラマのための数学LT会
詳細: http://blog.physips.com/entry/fourier_orthogonal

horiem

March 29, 2017
Tweet

More Decks by horiem

Transcript

 1. ϑʔϦΤڃ਺ల։͸
  ϕΫτϧͷ෼ղͰ͢ΑͶʂʁ
  2017೥3݄29೔@ϓϩάϥϚͷͨΊͷ਺ֶLTձ
  horiem
  @yellowshippo

  View Slide

 2. 1. ϑʔϦΤڃ਺ల։ͱ͸ɺ

  ؔ਺Λෳ਺ͷࡾ֯ؔ਺ʹ෼ղ͢Δ͜ͱ
  2. ؔ਺͸ϕΫτϧͰ͋Δ
  3. ϑʔϦΤڃ਺ల։͸ϕΫτϧͷ෼ղͰ͢ΑͶʂʁ

  View Slide

 3. 1. ϑʔϦΤڃ਺ల։ͱ͸ɺ

  ؔ਺Λෳ਺ͷࡾ֯ؔ਺ʹ෼ղ͢Δ͜ͱ
  2. ؔ਺͸ϕΫτϧͰ͋Δ
  3. ϑʔϦΤڃ਺ల։͸ϕΫτϧͷ෼ղͰ͢ΑͶʂʁ

  View Slide

 4. ϑʔϦΤڃ਺ల։ͱ͸
  • 2 π पظؔ਺Λ sin ͱ cos ʹ෼ղʢʹల։ʣ
  • Ի੠ॲཧ΍ɺը૾ॲཧʹར༻
  • ϑʔϦΤม׵͸ɺϑʔϦΤڃ਺ల։ͷ֦ு
  • पظؔ਺Ͱͳͯ͘΋ల։Մೳ
  f(x) =
  a0
  2
  +
  1
  X
  k=1
  (ak cos kx + bk sin kx)
  ak =
  1

  Z ⇡

  f(x) cos kx dx
  bk =
  1

  Z ⇡

  f(x) sin kx dx

  View Slide

 5. f
  (
  x
  ) =a0
  2

  View Slide

 6. f(x) =
  a0
  2
  + a1 cos 1x + b1 sin 1x

  View Slide

 7. f(x) =
  a0
  2
  + a1 cos 1x + b1 sin 1x + a2 cos 2x + b2 sin 2x

  View Slide

 8. f(x) =
  a0
  2
  + a1 cos 1x + b1 sin 1x + a2 cos 2x + b2 sin 2x
  + a3 cos 3x + b3 sin 3x

  View Slide

 9. f(x) =
  a0
  2
  + a1 cos 1x + b1 sin 1x + a2 cos 2x + b2 sin 2x
  + a3 cos 3x + b3 sin 3x + a4 cos 4x + b4 sin 4x + a5 cos 5x + b5 sin 5x

  View Slide

 10. f(x) =
  a0
  2
  + a1 cos 1x + b1 sin 1x + a2 cos 2x + b2 sin 2x
  + a3 cos 3x + b3 sin 3x + a4 cos 4x + b4 sin 4x + a5 cos 5x + b5 sin 5x
  + a6 cos 6x + b6 sin 6x + a7 cos 7x + b7 sin 7x + a7 cos 7x + b7 sin 7x

  View Slide

 11. ܎਺ͷٻΊํෳࡶ͗͢໰୊
  • ͳͥ͜Μͳܗͳͷ͔ʁ
  ➡ ϕΫτϧ͔ΒͷྨਪͰཧղՄೳʂ
  f(x) =
  a0
  2
  +
  1
  X
  k=1
  (ak cos kx + bk sin kx)
  ak =
  1

  Z ⇡

  f(x) cos kx dx
  bk =
  1

  Z ⇡

  f(x) sin kx dx

  View Slide

 12. 1. ϑʔϦΤڃ਺ల։ͱ͸ɺ

  ؔ਺Λෳ਺ͷࡾ֯ؔ਺ʹ෼ղ͢Δ͜ͱ
  2. ؔ਺͸ϕΫτϧͰ͋Δ
  3. ϑʔϦΤڃ਺ల։͸ϕΫτϧͷ෼ղͰ͢ΑͶʂʁ

  View Slide

 13. ؔ਺͸ϕΫτϧͰ͋Δ
  • ؔ਺͸ແ਺ͷ఺ͷू·Γ

  View Slide

 14. ؔ਺͸ϕΫτϧͰ͋Δ
  • ؔ਺͸ແ਺ͷ఺ͷू·Γ

  View Slide

 15. ؔ਺͸ϕΫτϧͰ͋Δ
  ੒෼൪߸
  ੒෼
  v =
  0
  B
  B
  B
  @
  v1
  v2
  .
  .
  .
  vn
  1
  C
  C
  C
  A
  • ؔ਺͸ແ਺ͷ఺ͷू·Γ
  • ϕΫτϧ΋੒෼ͷू·Γ
  ➡ ؔ਺͸ແݶݸͷ੒෼Λ΋ͬͨϕΫτϧ

  View Slide

 16. ϕΫτϧͷ಺ੵ
  U · V = U1V1 + U2V2 + · · · + UnVn =
  X
  k
  UkVk

  View Slide

 17. ϕΫτϧͷ಺ੵ
  U · V = U1V1 + U2V2 + · · · + UnVn =
  X
  k
  UkVk

  View Slide

 18. ؔ਺ͷ಺ੵ
  fk
  fk 1
  fk+1
  fk+2
  gk+2
  gk+1
  gk 1
  gk

  View Slide

 19. ؔ਺ͷ಺ੵ
  fk
  fk 1
  fk+1
  fk+2
  gk+2
  gk+1
  gk 1
  gk

  View Slide

 20. ؔ਺ͷ಺ੵ
  fk
  fk 1
  fk+1
  fk+2
  gk+2
  gk+1
  gk 1
  gk

  View Slide

 21. ؔ਺ͷ಺ੵ
  fk
  fk 1
  fk+1
  fk+2
  gk+2
  gk+1
  gk 1
  gk
  < f, g >
  = lim
  x
  !0
  [
  f1g1 x
  +
  f2g2 x
  + · · · +
  fngn x
  ]
  =
  Z
  f
  (
  x
  )
  g
  (
  x
  )
  dx

  View Slide

 22. ؔ਺ͷ಺ੵ
  fk
  fk 1
  fk+1
  fk+2
  gk+2
  gk+1
  gk 1
  gk
  ͜ͷ΁Μ
  ͍͍ײ͡ʹ
  ܾΊΕ͹OK
  < f, g >
  = lim
  x
  !0
  [
  f1g1 x
  +
  f2g2 x
  + · · · +
  fngn x
  ]
  =
  Z
  f
  (
  x
  )
  g
  (
  x
  )
  dx

  View Slide

 23. ϕΫτϧͷܭࢉ
  • ϕΫτϧͷ௕͞ |U| =
  p
  U · U

  View Slide

 24. ϕΫτϧͷܭࢉ
  • ϕΫτϧͷ௕͞
  • ϕΫτϧͷ௚ަ
  |U| =
  p
  U · U
  U · V = 0

  View Slide

 25. ϕΫτϧͷܭࢉ
  • ϕΫτϧͷ௕͞
  • ϕΫτϧͷ௚ަ
  • ਖ਼ن௚ަجఈ
  |U| =
  p
  U · U
  U · V = 0
  ei
  · ej = ij

  View Slide

 26. ϕΫτϧͷܭࢉ
  • ϕΫτϧͷ௕͞
  • ϕΫτϧͷ௚ަ
  • ਖ਼ن௚ަجఈ
  • ϕΫτϧͷ෼ղ
  |U| =
  p
  U · U
  U · V = 0
  ei
  · ej = ij
  U = (U · e1)e1 + (U · e2)e2 + . . .

  View Slide

 27. ؔ਺ͷܭࢉ
  • ؔ਺ͷ௕͞ʢϊϧϜʣ ||f|| =
  p
  < f, f >

  View Slide

 28. ؔ਺ͷܭࢉ
  • ؔ਺ͷ௕͞ʢϊϧϜʣ
  • ؔ਺ͷ௚ަ
  ||f|| =
  p
  < f, f >
  < f, g >= 0

  View Slide

 29. ؔ਺ͷܭࢉ
  • ؔ਺ͷ௕͞ʢϊϧϜʣ
  • ؔ਺ͷ௚ަ
  • ਖ਼ن௚ަجఈ
  ||f|| =
  p
  < f, f >
  < f, g >= 0
  < hi, hj >= ij

  View Slide

 30. ؔ਺ͷܭࢉ
  • ؔ਺ͷ௕͞ʢϊϧϜʣ
  • ؔ਺ͷ௚ަ
  • ਖ਼ن௚ަجఈ
  • ؔ਺ͷ෼ղ
  ||f|| =
  p
  < f, f >
  < f, g >= 0
  < hi, hj >= ij
  f =< f, h1 > h1+ < f, h2 > h2 + . . .

  View Slide

 31. 1. ϑʔϦΤڃ਺ల։ͱ͸ɺ

  ؔ਺Λෳ਺ͷࡾ֯ؔ਺ʹ෼ղ͢Δ͜ͱ
  2. ؔ਺͸ϕΫτϧͰ͋Δ
  3. ϑʔϦΤڃ਺ల։͸ϕΫτϧͷ෼ղͰ͢ΑͶʂʁ

  View Slide

 32. ؔ਺Λࡾ֯ؔ਺Ͱ෼ղ
  • ͜Ε͕ϑʔϦΤڃ਺ల։
  • ಺ੵΛ͍͍ײ͡ʹܾΊ͍ͨ
  ➡ ࡾ֯ؔ਺͕ਖ਼ن௚ަجఈͱͳΔΑ͏ʹ಺ੵΛఆٛ
  f =
  a0
  2
  + < f, cos 1x > cos 1x+ < f, cos 2x > cos 2x + . . .
  + < f, sin 1x > sin 1x+ < f, sin 2x > sin 2x + . . .

  View Slide

 33. ϑʔϦΤڃ਺ల։ͷͨΊͷ಺ੵ
  < f, g >
  =
  1

  Z ⇡

  fg dx

  View Slide

 34. ϑʔϦΤڃ਺ల։ͷͨΊͷ಺ੵ
  • ಺ੵΛ͜ͷΑ͏ʹఆٛ͢Ε͹ɺҎԼ͕ຬͨ͞ΕΔɿ
  < f, g >
  =
  1

  Z ⇡

  fg dx
  < cos ix, cos jx > = ij
  < sin ix, sin jx > = ij
  < cos ix, sin jx > = 0

  View Slide

 35. f(x) =
  a0
  2
  +
  1
  X
  k=1
  (ak cos kx + bk sin kx)
  ak =
  1

  Z ⇡

  f(x) cos kx dx
  bk =
  1

  Z ⇡

  f(x) sin kx dx

  View Slide

 36. f(x) =
  a0
  2
  +
  1
  X
  k=1
  (ak cos kx + bk sin kx)
  ak =
  1

  Z ⇡

  f(x) cos kx dx
  bk =
  1

  Z ⇡

  f(x) sin kx dx
  =< f, cos kx >
  =< f, sin kx >
  =< f, cos kx >
  =< f, sin kx >

  View Slide

 37. ·ͱΊ
  • ϑʔϦΤڃ਺ల։ͱ͸ɺ

  ؔ਺Λෳ਺ͷࡾ֯ؔ਺ʹ෼ղ͢Δ͜ͱ
  • ؔ਺͸ϕΫτϧͰ͋Δ
  • ϑʔϦΤڃ਺ల։͸ϕΫτϧͷ෼ղͰͨ͠
  • ΋ͬͱৄ͘͠஌Γ͍ͨਓ͸

  ʮhoriem ϑʔϦΤʯͱ͔Ͱ̶̶ͬͯͶ

  View Slide