Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

静的型付けプログラミング言語Shiika

yhara
October 09, 2020

 静的型付けプログラミング言語Shiika

yhara

October 09, 2020
Tweet

More Decks by yhara

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ੩తܕ෇͚ϓϩάϥϛ
  ϯάݴޠShiika
  2020-10-09 ࣗ࡞ϓϩάϥϛϯάݴޠͷू͍
  @yhara (Yutaka HARA)

  View Slide

 2. @yhara
  • ౡࠜݝࡏॅ
  • ωοτϫʔΫԠ༻௨৴ݚڀॴ
  • झຯɿݴޠॲཧܥͷ։ൃ
  • BiwaScheme (R7RS Scheme in JS)
  • ॻ੶ʰRubyͰͭ͘Δحົͳϓϩάϥϛϯάݴޠʱ
  ࠷ۙͷڵຯɿΫϥϑτ
  Ϗʔϧࣗ࡞ΩʔϘʔ
  υ0DVMVT2VFTU
  $MBTI3PZBMF4PVM
  PG&EFO$PPLJF
  $MJDLFS

  View Slide

 3. • Brainf*ckͳͲͷ͍ΘΏΔesolangΛͭ͘Δຊ
  • খ͞ͳϓϩάϥϛϯάݴޠͰॲཧܥ࣮૷Λֶ
  Ϳ
  • Ruby஌Βͳͯ͘΋OK

  View Slide

 4. Shiika
  • github: yhara/shiika
  • Ruby෩ͷจ๏ʴ੩తܕ෇͚ݴޠ
  • 2017ʙ
  • ࣮૷ɿRust + LLVM

  View Slide

 5. ໨ඪ
  • ࣮༻ݴޠΛ໨ࢦ͢
  • Χόʔൣғ͸Rubyͱ͍͍ͩͨಉ͡
  4IJJLB 3VCZ
  8FCΞϓϦ ˕ ˕
  εΫϦϓςΟϯά ˓ ˕
  ήʔϜ ˕ ˓
  ਺஋ܭࢉ ˓ ˚
  ϫϯϥΠφɺίʔυΰϧϑ ˓

  View Slide

 6. σϞ
  • examples/ray.sk

  View Slide

 7. ಈػ
  • Ruby͕޷͖͚ͩͲ੩తܕ΋ཉ͍͠
  • έΞϨεϛεΛ࣮ߦલʹڭ͑ͯ΄͍͠
  • ܕ͕ॻ͍ͯ͋Δͱಡղʹ໾ཱͭ
  • ܕ͔Βઃܭ͢Δָ͠Έ
  • Rubyͷʮॻ͖ຯʯΛ࣋ͬͨ੩తܕݴޠΛ࡞Εͳ͍͔

  View Slide

 8. ʮॻ͖ຯʯͱ͸ʁʁ
  • ࢖͍ͪ͜͝
  • ;Θͬͱ͍ͯ͠Δ…

  View Slide

 9. Rubyͷॻ͖ຯΛߏ੒͢Δ΋ͷ
  • ʮεΫϦϓτݴޠʯͰ͋Δ͜ͱ
  • ୹͘ॻ͚Δ
  • ֤छsyntax sugarɾ๛෋ͳ૊ΈࠐΈϝιου
  • ָ͞ʼੑೳ
  • Fixnum͔ΒBignum΁ͷࣗಈঢ֨
  • େΫϥεओٛ(Hashͷॱং͕อ࣋͞ΕΔ౳)

  View Slide

 10. Rubyͷॻ͖ຯΛߏ੒͢Δ΋ͷ
  • ౷Ұײ
  • શ͕ͯΦϒδΣΫτͰ͋Δ (1.timesͱ͔)
  • if΍case-when΋஋Λ΋ͭ

  View Slide

 11. ݴޠઃܭͷτϨʔυΦϑ
  • ੑೳ vs ָ͞
  • eg. Bignum
  • ಡΈ΍͢͞ vs ॻ͖΍͢͞
  • eg. syntax sugar

  View Slide

 12. ݴޠઃܭ

  View Slide

 13. จ๏
  • جຊRubyͱಉ͡
  • ྫɿϝιουݺͼग़͠ͷׅހ͸লུՄ
  • EnumͳͲɺRubyʹͳ͍΋ͷ͸࢓༷Λݕ౼

  View Slide

 14. ܕγεςϜ
  • ͋·Γ೉͍͠΋ͷ͸ೖΕͨ͘ͳ͍(๻͕ಡΊͳ
  ͘ͳΔͷͰ)
  • ͱ͸͍͑δΣωϦΫε(parametricଟ૬)͘Β͍
  ͸ཁΔ
  • ͳ͍ͱArray΋Hash΋࡞Εͳ͍…

  View Slide

 15. ΫϥεͱϝλΫϥε
  "abc"
  "abc".class #=> String
  String #=> String
  String.name #=> "String"
  String.class #=> Meta:String
  Array #=> Array
  Array.name #=> "Array"
  Array.new #=> []
  Array.class #=> Meta:Array

  View Slide

 16. ͳͥClassͰ͸ͳ͍ͷ͔
  • Rubyͩͱ String΋Array΋਌͸ClassΫϥε
  • ͔͠͠String.newͱArray.new͸(౰વͳ͕Β)γ
  άωνϟ͕ҧ͏
  • => Class.newͷγάωνϟ͕ҰҙͰͳ͍
  • => ͦΕͧΕҧ͏਌Λ΋ͭ͜ͱʹͨ͠

  View Slide

 17. ༨ஊɿΫϥεͱܕͷؔ܎
  • Ϋϥε != ܕ
  • ྫɿfoo(x: Float)
  • x͸FloatͷଞʹIntͰ΋Α͍
  • ܕʹ஋ͷू߹(ͲͷΑ͏ͳΫϥεͷΠϯελϯ
  εΛڐ͔͢)
  ͜͜͸ΫϥεͰ͸ͳ͘ɺ
  ܕΛॻ͘ཝ

  View Slide

 18. ޓ׵ੑʹ͍ͭͯ
  • Rubyͱͷޓ׵ੑ͸ॏࢹ͠ͳ͍ɻྫɿ
  • Ruby: "foo".start_with?("f")
  • Rust: "foo".starts_with("f")
  • startsʹ߹Θ͍ͤͨ

  View Slide

 19. ࠓޙͷల๬

  View Slide

 20. ೖΕ͍ͨ΋ͷ
  • Enum (Option͕΄͍͠)
  • ύλʔϯϚον

  View Slide

 21. ݕ౼தͷ΋ͷ
  • RubyͷModuleతͳ΋ͷ
  • ྫ֎ʁ
  • async/await

  View Slide

 22. ೖΕͳ͍΋ͷ
  • Ϣʔβఆٛԋࢉࢠ
  • ߏจ໦ϚΫϩ
  • ಡղ͕େมͳͷͰ
  • Rubyͷdefine_methodͷΑ͏ʹɺओͳ༻్ΛΧόʔ͢Δ΋ͷ(Ṗ)Λ୅Θ
  ΓʹೖΕ͍ͨ
  • ηϧϑϗετ͸͠ͳ͍
  • σόοά͕େม
  • ௒௕ظతʹ͸ੑೳ͕ॏཁʹͳΔ

  View Slide

 23. ΍Δ͜ͱ͸ແݶʹ͋Δ
  • ...
  • ෼ׂίϯύΠϧ
  • ඪ४ϥΠϒϥϦ
  • ύοέʔδγεςϜ
  • ...

  View Slide

 24. Ұॹʹ΍Γ·͠ΐ͏ʂʂ
  • ݴޠॲཧܥSlack
  • https://prog-lang-sys-ja-slack.github.io/
  wiki/
  • νϟϯωϧ #shiika
  • https://github.com/yhara/shiika

  View Slide