Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rubyで競技プログラミング(入門編)

26e1ba9a02729b2d6013604135221aae?s=47 yhara
September 10, 2016

 Rubyで競技プログラミング(入門編)

26e1ba9a02729b2d6013604135221aae?s=128

yhara

September 10, 2016
Tweet

More Decks by yhara

Other Decks in Programming

Transcript

 1. RubyͰڝٕϓϩάϥϛϯά(ೖ໳ฤ) RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) yhara (Yutaka Hara) RubyKaigi

  2016 Kyoto LT (2016-09-10) 1
 2. NaCl দߐຊࣾ AtCoderձ • ਫ༵18:00-20:00 • 4,5ਓͰ΍ͬͯΔ • ݴޠ͸ࣗ༝ (͍·ͷͱ͜ΖΈΜͳRuby)

  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 2
 3. ڝٕϓϩάϥϛϯάͬͯʁ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 3

 4. ϓϩάϥϛϯάίϯςετ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 4

 5. ৚݅Λຬͨ͢ϓϩάϥϜΛɺ଎͘ɾ ਖ਼֬ʹهड़͢Δڝٕ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 5

 6. C(++, #)ͱJava͚ͩ͡Όͳ͍ͷʁ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 6

 7. RubyͰ΋ࢀՃͰ͖Δ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 7

 8. • Sphere Online Judge • Aizu Online Judge • yukicoder

  • AtCoder ←ࠓ೔͸͜ΕΛ঺հ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 8
 9. Ruby 2.3.0͕ೖͬͯΔ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 9

 10. Կ͔Β΍Ε͹͍͍ͷʁ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 10

 11. • AtCoder Grand Contest • AtCoder Regular Contest • AtCoder

  Beginner Contest • AtCoder Typical Contest RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 11
 12. ΍Βͳ͍ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 12

 13. աڈ໰Λ΍Δ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 13

 14. • ޷͖ͳͱ͖ʹͰ͖Δ • যΒͳͯ͘ࡁΉ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 14

 15. • AtCoder Grand Contest • AtCoder Regular Contest • AtCoder

  Beginner Contest • AtCoder Typical Contest RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 15
 16. AtCoder Beginner Contest • A: ָউ • B: ؆୯ •

  C: ॳڃ • D: தڃ(΍Γͨ͑͋͝Δ) ※ճʹΑͬͯ೉қ౓ʹ͸ඍົͳ͕ࠩ͋Γ·͢(͍͖ͳΓ೉͍͠ճҾ͍ ͯ΋མͪࠐ·ͳ͍Α͏ʹ) RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 16
 17. Rubyͩͱ λΠϜΞ΢τ ͦ͠͏…ʁ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 17

 18. ͦΕͳΓઓ͑Δ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 18

 19. ΞϧΰϦζϜ͸େࣄ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 19

 20. ྫɿҰྻΦηϩ (C໰୊) RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 20

 21. ҰྻΦηϩ • NݸͷۨͱɺQݸͷϨϯδ͕༩͑ΒΕΔ • ֤ൣғΛͻͬ͘Γฦͨ͠ͱ͖ͷ࠷ऴঢ়ଶΛٻΊΑ ••••••••• 1..4 2..6 8..9 ɹɹ↓

  ◦•••◦◦•◦◦ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 21
 22. ֤ൣғʹ͍ͭͯۨΛ൓సͤ͞Ε͹͍͍͚ͩ͡ ΌͶʁ ranges.each do |r| r.each do |i| line[i] =

  !line[i] end end RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 22
 23. ͱ͜Ζ͕ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 23

 24. • Φηϩ͕(࠷େ)20ສݸ͋Δ • ൣғ΋(࠷େ)20ສݸ͋Δ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 24

 25. ਺ेԯճɺ൓స͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ ranges.each do |r| # <- 20ສճ r.each do |i|

  # <- ͦΕͧΕ਺ສճ͘Β͍ line[i] = !line[i] end end RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 25
 26. ⏰ ੍ݶ࣌ؒ͸2ඵ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 26

 27. ͏·͍΍Γ͔ͨ ৭͕มΘΔͱ͜Ζ͚ͩΛ͓֮͑ͯ͘ 2 10001 23005 ↓ɹɹɹɹ↓ɹɹ↓ ◦••...•◦...◦••• RubyKaigi 2016 Kyoto

  LT (2016-09-10) 27
 28. ௨ͬͨʂ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 28

 29. RubyͰ΋ڝϓϩͰ͖Δͧ ! (গͳ͘ͱ΋Beginner ContestͳΒ) RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 29

 30. ! ༨ஊ ! RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 30

 31. RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 31

 32. ABC037-D • 1000x1000ͷ໎࿏Λ୳ࡧ͢Δ໰୊ • νϟϨϯδϟʔٻΉ • Ruby3͸3ഒ଎͘ͳΔͱ͍͏ᷚͳͷͰ͖ͬͱ௨ΔΑ͏ʹͳΔ͸ ͣʁ RubyKaigi 2016

  Kyoto LT (2016-09-10) 32
 33. Crystalͩͱ௨Δ(͕͢͞) ※CrystalɿRubyʹΑ͘ࣅͨ੩తܕ෇͚ݴޠ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 33

 34. pypy2΋௨ͬͯΔ ※pypy2ɿPythonॲཧܥͷҰͭ RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 34

 35. Python3!? RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 35

 36. RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 36

 37. RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 37

 38. RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 38

 39. (ྑ͍ࢠ͸ਅࣅ͠ͳ͍Α͏ʹ !) RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 39