Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rubyで競技プログラミング(入門編)

yhara
September 10, 2016

 Rubyで競技プログラミング(入門編)

yhara

September 10, 2016
Tweet

More Decks by yhara

Other Decks in Programming

Transcript

 1. RubyͰڝٕϓϩάϥϛϯά(ೖ໳ฤ)
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10)
  yhara (Yutaka Hara)
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 1

  View Slide

 2. NaCl দߐຊࣾ AtCoderձ
  • ਫ༵18:00-20:00
  • 4,5ਓͰ΍ͬͯΔ
  • ݴޠ͸ࣗ༝ (͍·ͷͱ͜ΖΈΜͳRuby)
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 2

  View Slide

 3. ڝٕϓϩάϥϛϯάͬͯʁ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 3

  View Slide

 4. ϓϩάϥϛϯάίϯςετ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 4

  View Slide

 5. ৚݅Λຬͨ͢ϓϩάϥϜΛɺ଎͘ɾ
  ਖ਼֬ʹهड़͢Δڝٕ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 5

  View Slide

 6. C(++, #)ͱJava͚ͩ͡Όͳ͍ͷʁ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 6

  View Slide

 7. RubyͰ΋ࢀՃͰ͖Δ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 7

  View Slide

 8. • Sphere Online Judge
  • Aizu Online Judge
  • yukicoder
  • AtCoder ←ࠓ೔͸͜ΕΛ঺հ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 8

  View Slide

 9. Ruby 2.3.0͕ೖͬͯΔ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 9

  View Slide

 10. Կ͔Β΍Ε͹͍͍ͷʁ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 10

  View Slide

 11. • AtCoder Grand Contest
  • AtCoder Regular Contest
  • AtCoder Beginner Contest
  • AtCoder Typical Contest
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 11

  View Slide

 12. ΍Βͳ͍
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 12

  View Slide

 13. աڈ໰Λ΍Δ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 13

  View Slide

 14. • ޷͖ͳͱ͖ʹͰ͖Δ
  • যΒͳͯ͘ࡁΉ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 14

  View Slide

 15. • AtCoder Grand Contest
  • AtCoder Regular Contest
  • AtCoder Beginner Contest
  • AtCoder Typical Contest
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 15

  View Slide

 16. AtCoder Beginner Contest
  • A: ָউ
  • B: ؆୯
  • C: ॳڃ
  • D: தڃ(΍Γͨ͑͋͝Δ)
  ※ճʹΑͬͯ೉қ౓ʹ͸ඍົͳ͕ࠩ͋Γ·͢(͍͖ͳΓ೉͍͠ճҾ͍
  ͯ΋མͪࠐ·ͳ͍Α͏ʹ)
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 16

  View Slide

 17. Rubyͩͱ
  λΠϜΞ΢τ
  ͦ͠͏…ʁ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 17

  View Slide

 18. ͦΕͳΓઓ͑Δ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 18

  View Slide

 19. ΞϧΰϦζϜ͸େࣄ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 19

  View Slide

 20. ྫɿҰྻΦηϩ
  (C໰୊)
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 20

  View Slide

 21. ҰྻΦηϩ
  • NݸͷۨͱɺQݸͷϨϯδ͕༩͑ΒΕΔ
  • ֤ൣғΛͻͬ͘Γฦͨ͠ͱ͖ͷ࠷ऴঢ়ଶΛٻΊΑ
  ●●●●●●●●●
  1..4
  2..6
  8..9
  ɹɹ↓
  ○●●●○○●○○
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 21

  View Slide

 22. ֤ൣғʹ͍ͭͯۨΛ൓సͤ͞Ε͹͍͍͚ͩ͡
  ΌͶʁ
  ranges.each do |r|
  r.each do |i|
  line[i] = !line[i]
  end
  end
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 22

  View Slide

 23. ͱ͜Ζ͕
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 23

  View Slide

 24. • Φηϩ͕(࠷େ)20ສݸ͋Δ
  • ൣғ΋(࠷େ)20ສݸ͋Δ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 24

  View Slide

 25. ਺ेԯճɺ൓స͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  ranges.each do |r| # <- 20ສճ
  r.each do |i| # <- ͦΕͧΕ਺ສճ͘Β͍
  line[i] = !line[i]
  end
  end
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 25

  View Slide

 26. ⏰ ੍ݶ࣌ؒ͸2ඵ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 26

  View Slide

 27. ͏·͍΍Γ͔ͨ
  ৭͕มΘΔͱ͜Ζ͚ͩΛ͓֮͑ͯ͘
  2 10001 23005
  ↓ɹɹɹɹ↓ɹɹ↓
  ○●●...●○...○●●●
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 27

  View Slide

 28. ௨ͬͨʂ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 28

  View Slide

 29. RubyͰ΋ڝϓϩͰ͖Δͧ !
  (গͳ͘ͱ΋Beginner ContestͳΒ)
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 29

  View Slide

 30. ! ༨ஊ !
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 30

  View Slide

 31. RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 31

  View Slide

 32. ABC037-D
  • 1000x1000ͷ໎࿏Λ୳ࡧ͢Δ໰୊
  • νϟϨϯδϟʔٻΉ
  • Ruby3͸3ഒ଎͘ͳΔͱ͍͏ᷚͳͷͰ͖ͬͱ௨ΔΑ͏ʹͳΔ͸
  ͣʁ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 32

  View Slide

 33. Crystalͩͱ௨Δ(͕͢͞)
  ※CrystalɿRubyʹΑ͘ࣅͨ੩తܕ෇͚ݴޠ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 33

  View Slide

 34. pypy2΋௨ͬͯΔ
  ※pypy2ɿPythonॲཧܥͷҰͭ
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 34

  View Slide

 35. Python3!?
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 35

  View Slide

 36. RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 36

  View Slide

 37. RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 37

  View Slide

 38. RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 38

  View Slide

 39. (ྑ͍ࢠ͸ਅࣅ͠ͳ͍Α͏ʹ !)
  RubyKaigi 2016 Kyoto LT (2016-09-10) 39

  View Slide