$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

良いデバッグログはプロジェクトの資産である

yhara
July 30, 2016

 良いデバッグログはプロジェクトの資産である

http://eventdots.jp/event/591027

(2016-07-30追記:Rails 5.0からproductionでもDEBUGがデフォルトらしいです)
(2020-09-23追記:https://github.com/rails/rails/pull/39707 INFOに戻りそう)

yhara

July 30, 2016
Tweet

More Decks by yhara

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ྑ͍σόοάϩά͸ϓϩδΣΫτͷࢿ࢈Ͱ͋Δ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30)
  yhara (Yutaka Hara)
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 1

  View Slide

 2. ΞδΣϯμ
  1. ͳͥϩά͕ॏཁ͔
  2. ͳͥϩά͕ࢿ࢈ͳͷ͔
  3. Loggerͷ࢖͍ํ
  4. ϩάͷೖΕํ
  5. ϩάΛಡΈ΍͘͢͢Δ޻෉
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 2

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • @yhara (twi,er, github)
  • ࣎լݝ→দߐ (2008ʙ)
  • (ג)ωοτϫʔΫԠ༻௨৴ݚڀॴ
  • Rubyͷ·ͭ΋ͱ͞Μͷ͍Δձࣾ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 3

  View Slide

 4. NaClඇެࣜϒϩά
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 4

  View Slide

 5. Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 5

  View Slide

 6. ϘϧμϦϯά΍ͬͯ
  ·͢
  ʮদߐนͷ΅ΓʯͰݕࡧ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 6

  View Slide

 7. ͻͱͪ͘ʹϩάͱ͍ͬͯ΋͍Ζ͍Ζ
  ͋Γ·͕͢ࠓ೔͸͜͏͍͏ϩάͷ࿩
  require 'logger'
  LOGGER = Logger.new("log.txt")
  LOGGER.info("ىಈ͠·ͨ͠")
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 7

  View Slide

 8. ྑ͍ίʔυ
  ྑ͍ςετ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 8

  View Slide

 9. ྑ͍ϩάʁ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 9

  View Slide

 10. ྑ͘ͳ͍ϩά
  ʹಡΊͳ͍ϩά
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 10

  View Slide

 11. ϩάΛਓ͕ؒಡΉͱ͍͏લఏ͕ڞ༗͞Εͯͳ͍…ʁ
  !
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 11

  View Slide

 12. ʘ!஌Βͳ͍ͷ͔…
  LoggerʹൿΊΒΕͨྗΛ…ʗ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 12

  View Slide

 13. 1. ͳͥϩά͕ॏཁͳͷ͔
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 13

  View Slide

 14. σόοάϩάͬͯɺσόοάͷͱ͖
  ʹೖΕΔ΍ͭͰ͠ΐʁ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 14

  View Slide

 15. σόοάϩάͬͯɺσόοάͷͱ͖
  ʹೖΕΔ΍ͭͰ͠ΐʁ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 15

  View Slide

 16. όά͕ग़͔ͯΒσόοάϩάΛ
  ೖΕ͍ͯͨͷͰ͸஗͍
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 16

  View Slide

 17. ਖ਼͍͠σόοάखॱ
  1. όάΛൃݟ͢Δ
  2. ϩάΛݟΔ
  3. ݪҼ͕Θ͔Δ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 17

  View Slide

 18. ʘΘ͔Δʗ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 18

  View Slide

 19. ڀۃͷϩά͕ೖΕΒΕͨϓϩδΣΫτʹ͓͍ͯ͸ɺσόοάʹ͔͔Δ࣌ؒ͸ݶ
  Γͳ͘୹͘ͳΓ·͢ɻ͜ͷঢ়ଶΛ໨ඪͱ͠·͢
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 19

  View Slide

 20. 2. ͳͥϩά͸ࢿ࢈ͳͷ͔
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 20

  View Slide

 21. ྑ͍ϩάͱ͸
  • σόοάΛॿ͚Δ΋ͷ
  • ͦͷͨΊʹ͸ʁ
  • ʮԿ͕ى͔ͬͨ͜ʯ͕෼͔Γ΍͍͢ͷ͕େࣄ
  • σόοάϩά͸ਓ͕ؒಡΉ΋ͷͳͷͰɺಡΈ΍
  ͕͢͞ॏཁ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 21

  View Slide

 22. ࠷ॳ͔Β׬ᘳͳϩά͸ॻ͚ͳ͍
  • ͲͷΑ͏ͳϩά͕໾ཱ͔ͭ͸ɺσόοάΛ΍ͬͯ
  Έͳ͍ͱ෼͔Βͳ͍
  • ਪᏏ͕ඞཁ
  • ϓϩδΣΫτͷϑΣʔζʹΑͬͯɺʮద੾ͳϩ
  άʯ͸มԽ͢Δ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 22

  View Slide


 23. ϓϩδΣΫτॳظ
  def some_task
  LOGGER.info("ॲཧAΛ։࢝͠·͢")
  do_A
  LOGGER.info("ॲཧA͕ऴྃ͠·ͨ͠")
  end
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 23

  View Slide


 24. ϓϩδΣΫτޙظ
  def some_task
  do_A
  LOGGER.info("ॲཧAΛߦ͍·ͨ͠")
  end
  • ॲཧAͰΤϥʔ͕΄ͱΜͲى͖ͳ͘ͳΕ͹ɺϩά
  ͸ʮߦ͍·ͨ͠ʯ͚ͩͰे෼
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 24

  View Slide

 25. େࣄͳ͜ͱ͸
  • ʮྑ͍ϩάΛॻ͜͏ʯͱࢥ͏͜ͱ
  • ໨ࢦ͍ͯ͠ͳ͍ͱ͜Ζʹ͸ͨͲΓண͚ͳ͍
  • ಡΈ΍͍͢ϩάʹͳΔΑ͏ɺదٓϝϯςφϯε͠
  Α͏
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 25

  View Slide

 26. 3. Loggerͷ࢖͍ํ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 26

  View Slide

 27. ϩΨʔΛಋೖ͠Α͏
  require 'logger'
  LOGGER = Logger.new(STDOUT)
  LOGGER.info("ىಈ͠·ͨ͠")
  ↓࣮ߦ݁Ռ
  I, [2016-07-27T21:50:08.054189 #50431] INFO -- : ىಈ͠·ͨ͠
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 27

  View Slide

 28. puts͡ΌͩΊͳͷʁ
  puts "ىಈ͠·ͨ͠"
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 28

  View Slide

 29. LoggerΛ࢖ͬͨํ͕͍͍ཧ༝(1)
  • ࣌ࠁ͕ग़Δ(ϩάͱϩάͷʮִؒʯ͕෼͔ΔͷͰศ
  ར)
  • ·ͱΊͯΦϯɾΦϑͰ͖Δ
  • Logger.new(nil) #=> ग़ྗ͞Εͳ͍
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 29

  View Slide

 30. LoggerΛ࢖ͬͨํ͕͍͍ཧ༝(2)
  • ग़ྗΛ·ͱΊͯ੔ܗͰ͖Δ(forma(er)
  σϑΥϧτ
  I, [2016-07-27T21:50:08.054189 #50431] INFO -- : ىಈ͠·ͨ͠
  ྫ̍
  2016-07-27 21:50:08 +0900 [INFO] ىಈ͠·ͨ͠
  ྫ̎
  {"time":"2016-07-27 21:50:08 +0900","level":"INFO","msg":"ىಈ͠·ͨ͠"}
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 30

  View Slide

 31. LoggerΛ࢖ͬͨํ͕͍͍ཧ༝(3)
  • ϑΝΠϧʹग़͢͜ͱ΋Ͱ͖Δ
  • Logger.new("log.txt")
  • (Rubyͷ৔߹)ϩάϩʔςʔτ΋Ͱ͖Δͧ
  (shi+_age, shi+_size)
  • ϩάϨϕϧΛ੾Γସ͑ΒΕΔ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 31

  View Slide

 32. ϩάϨϕϧ
  • DEBUG/INFO/WARN/ERROR/FATAL
  • ݴޠɾϥΠϒϥϦʹΑͬͯ͸ҧ͏͜ͱ΋͋Δ
  • ҎԼͷΑ͏ʹ͢ΔͱɺINFOҎ্ͷϩά͚ͩग़ΔΑ
  ͏ʹͳΔ
  • Railsͷ৔߹ɺproduc;on͸INFOҎ্
  LOGGER = Logger.new(STDOUT)
  LOGGER.level = Logger::INFO
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 32

  View Slide

 33. 4. ϩάͷೖΕํ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 33

  View Slide

 34. Ͳͷϩά͔ΒೖΕΔ͔ʁ
  • FATAL
  • ERROR
  • WARN
  • INFO
  • DEBUG
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 34

  View Slide

 35. Ͳͷϩά͔ΒೖΕΔ͔ʁ
  • FATAL
  • ERROR
  • WARN
  • INFO
  • DEBUG
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 35

  View Slide

 36. INFOϩάΛೖΕΔ
  • ࣮گͷΑ͏ʹॻ͘
  • ʮαʔόʹ઀ଓ͠·ͨ͠ʯ
  • ʮϢʔβΛ࡞੒͠·͢ʯ
  • ʮઓಆΛ։࢝͠·͢ʯ
  • σόοάͷى఺ʹͳΔ
  • ʮͲ͜·Ͱਖ਼ৗ͔ͩͬͨʯ͕Θ͔Δ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 36

  View Slide

 37. INFOΛೖΕΔ΂͖৔ॴ
  • ॲཧͷઅ໨
  • ྫ) όονॲཧͳΒɺ1߲໨ਐΉ͝ͱͱ͔
  • "ϑΝΠϧΛૹ৴͠·ͨ͠ [12/30]"
  • ঢ়ଶ͕มΘͬͨͱ͖
  • ྫ) ήʔϜϓϩάϥϜͳΒɺը໘͕ભҠͨ͠ͱ͖
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 37

  View Slide

 38. ӕʹͳΒͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  def create_user(name)
  logger.info("Ϣʔβ#{name}Λ࡞੒͠·ͨ͠")
  User.new(name: name).save
  end
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 38

  View Slide

 39. ӕʹͳΒͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  def create_user(name)
  logger.info("Ϣʔβ#{name}Λ࡞੒͠·ͨ͠")
  User.new(name: name).save
  end
  • save͕ࣦഊ͢Δͱɺϩάʹʮ࡞੒͠·ͨ͠ʯͱग़
  ͯΔͷʹ࣮ࡍ͸͞Ε͍ͯͳ͍
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 39

  View Slide

 40. ӕʹͳΒͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  def create_user(name)
  User.new(name: name).save
  logger.info("Ϣʔβ#{name}Λ࡞੒͠·ͨ͠")
  end
  • saveͷ͋ͱʹϩάΛग़ͤ͹OK
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 40

  View Slide

 41. INFOϩάΛೖΕΔϝϦοτ
  • ʮ͜ͷϝιου͸ԿΛ͢Δͷ͔ʯΛݟ௚͢ػձʹͳΔ
  class Player
  # ๆଧͪͰ߈ܸ͢Δ
  def mineuchi
  @message = "҆৺͠Ζɺๆଧͪ͡Ό"
  ...
  if ...
  logger.info("ఢ#{name}Λࡴ͠·ͨ͠")
  ...
  end
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 41

  View Slide

 42. DEBUGϩάΛೖΕΔ
  • ม਺ͷ஋ͳͲΛग़ྗ͢Δɺ͕
  • logger.debug("x: #{x}, y: #{y}")
  • શ෦Λίϛοτͯ͠͸͍͚ͳ͍
  • ϩά͕ग़͗͢ΔͱअຐʹͳΔ(ಡΊͳ͘ͳΔ)͔
  Β
  • ࣍΋࢖͍ͦ͏ɺͱ͍͏΋ͷ͚ͩίϛοτ͢Δ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 42

  View Slide

 43. DEBUGϩάΛೖΕΔ
  • ίϛοτ͢Δ΋ͷ͸ɺଞਓ͕ݟͯ΋෼͔ΔΑ͏ʹॻ͘
  • logger.debug("࠲ඪ(#{x}, #{y})Λ୳ࡧ͠·
  ͢")
  • ݁ՌతʹɺINFOϩάͱಉ͡ॻ͖ํʹͳΔ(ʙ͠·
  ͢ɺ͠·ͨ͠)
  • INFOͱDEBUGͷ࢖͍෼͚
  • τϥϒϧγϡʔςΟϯά༻ͷ΋ͷ͸DEBUGɺͱ͔
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 43

  View Slide

 44. INFOͱDEBUGͷ࢖͍෼͚ͷྫ
  def connect_server
  ...
  @server = ...
  ...
  logger.info("αʔόʹ઀ଓ͠·ͨ͠(host: #{@host})")
  end
  • "Cannot connect to server" Έ͍ͨͳྫ֎͕ग़ͨͱ͢Δ
  • @host͕ؒҧ͍ͬͯΔʁ
  • @host͸߹ͬͯΔ͕αʔό͕མ͍ͪͯΔʁ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 44

  View Slide

 45. INFOͱDEBUGͷ࢖͍෼͚ͷྫ
  def connect_server
  logger.debug("αʔόʹ઀ଓ͠·͢(host: #{@host})")
  ...
  @server = ...
  ...
  logger.info("αʔόʹ઀ଓ͠·ͨ͠(host: #{@host})")
  end
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 45

  View Slide

 46. 5. ϩάΛಡΈ΍͘͢͢Δ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 46

  View Slide

 47. ϩά͕ಡΈ΍͍͢

  ঢ়گ͕͙͢೺ѲͰ͖Δ

  σόοά͕ḿΔ

  !
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 47

  View Slide

 48. ޻෉Λ͠Α͏
  ΋ͬͱಡΈ΍͘͢Ͱ͖ͳ͍͔ʁ!Λৗʹߟ͑Δ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 48

  View Slide

 49. ࠨ୺Λἧ͑Δ
  !
  2016-07-30 01:02:03 [foo/foo.swift] ॲཧAΛߦ͍·͢
  2016-07-30 01:02:04 [bar.swift] ॲཧBΛߦ͍·ͨ͠
  !
  2016-07-30 01:02:03 ॲཧAΛߦ͍·͢ [foo/foo.swift]
  2016-07-30 01:02:04 ॲཧBΛߦ͍·ͨ͠ [bar.swift]
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 49

  View Slide

 50. ه߸Λ͏·͘࢖͏
  !
  2016-07-30 01:02:03 ຯํ1͕ఢAΛ߈ܸ͠·ͨ͠
  2016-07-30 01:02:04 ఢB͕ຯํ2Λ߈ܸ͠·ͨ͠
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 50

  View Slide

 51. ه߸Λ͏·͘࢖͏
  !
  2016-07-30 01:02:03 ຯํ1͕ఢAΛ߈ܸ͠·ͨ͠
  2016-07-30 01:02:04 ఢB͕ຯํ2Λ߈ܸ͠·ͨ͠
  !
  2016-07-30 01:02:03 [ຯํ1 -> ఢA]
  2016-07-30 01:02:04 [ຯํ2 <- ఢB]
  • จষͰͳ͍ͱ͍͚ͳ͍Θ͚͡Όͳ͍
  • ঢ়گ͕͙͢೺ѲͰ͖Δͷ͕ྑ͍ϩά
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 51

  View Slide

 52. ద౓ʹ؆ܿʹ
  !
  2016-07-30 01:02:03 ΞϓϦέʔγϣϯAΛىಈ͠·ͨ͠
  !
  2016-07-30 01:02:03 ΞϓϦAΛىಈ͠·ͨ͠
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 52

  View Slide

 53. ద౓ʹ؆ܿʹ
  logger.info("Sent files (#{n_records/dt} records/sec)")
  2016-07-30 01:02:03 Sent files (202.37704918032787 records/sec)
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 53

  View Slide

 54. ద౓ʹ؆ܿʹ
  • ׂΓࢉͨ͋͠ͱ͸ɺformatΛ࢖ͬͯద౰ͳਫ਼౓ʹ
  ͢Δ
  msg = format("Sent files (%.2f records/sec)", n_records/dt)
  logger.info(msg)
  2016-07-30 01:02:03 Sent files (202.38 records/sec)
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 54

  View Slide

 55. ΞʔϚʔυίΞίϐϖ
  ԼҐνʔϜ
  ʮΈΜͳԿ̖̘Ͱ͍͘ʔʁʯ
  ʮൿີ͆ʯ
  ʮ͓ΕύΠϧͩΘɹ·͋ԶύΠϥʔͩ͠ͳ
  ɹ·͋ͳɹ͍΍͍΍͘͢͝Ͷ͑ͬͯʂ͆ʯ
  ʮ࢛٭ʯ
  ʮ͔ͬͯ͜͜ԿϚοϓʁʯ
  ʮΘ͔ΒΜ͆ʯ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 55

  View Slide

 56. ΞʔϚʔυίΞίϐϖ
  தҐνʔϜ
  ʮΑΖ͘͠ʔʯ
  ʮ߭ࢁ͸଴ͬͯΕ͹·ͣෛ͚ͳ͍͔Β·ͬͯΑ͏Ͷʯ
  ʮ͸͍ʯ
  ʮϔϦಛ߈ͱ͔͘Δ͔ͳʁ
  ʮ͏Μɻ̘̚ϩέοτ΋ͬͯ͜͏Ͷʔʯ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 56

  View Slide

 57. ΞʔϚʔυίΞίϐϖ
  ্ҐνʔϜ
  ʮॏΧϥαϫΧϥαϫΠβφϛΠβφϛΞϥΩσΞϥΩσ ʯ
  ʮॏٯότότൣαϒΦοΫεΦοΫελϯΫΞϯνʯ
  ʮதΧϥαϫΧϥαϫΞϚςϥεΦοΫεΦοΫεʯ
  ʮωζϛ̠̚Φʔτ଎ετ଎ετλϯΫݞࢦఆϤϩʯ
  ʮ̛̫̩ʯɹʮ̛̫̩ʯɹʮൣαϒʯ
  ʮ̛̫̩έʔʯ
  ʮέʔʯ
  ʮϨσΟʔʯ
  ʮέʔʯ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 57

  View Slide

 58. ద౓ʹ؆ܿʹ
  • νʔϜϝϯόʔ͕ཧղͰ͖ΔͳΒɺͦͷൣғͰ؆
  ܿʹͯ͠Α͍
  • ྫɿʮrpsʯͰ௨͡ΔͳΒͦΕͰ΋Α͍
  2016-07-30 01:02:03 Sent files (202.37 records/sec)
  ɹ↓
  2016-07-30 01:02:03 Sent files (202.37 rps)
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 58

  View Slide

 59. ·ͱΊ
  • ϩά͸ਓ͕ؒಡΉ΋ͷ→ಡΈ΍͕͢͞େࣄ
  • ྑ͍ϩά͕͋Ε͹σόοά͕ḿΔ
  • ϩάΛҭͯͯշదͳσόοάϥΠϑΛ!
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 59

  View Slide

 60. 6. ͦΕҎ֎ͷϩάʹ͍ͭͯ
  (༨ஊɺ༧උεϥΠυ)
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 60

  View Slide

 61. FATAL/ERROR/WARN
  • FATAL: ϓϩάϥϜ͕ଓ͚ΒΕͳ͍Α͏ͳக໋తΤϥʔ
  • ͍͍ͩͨERRORͰ୅༻͕ͪ͠
  • fluentdͰ΋࢖ͬͯͳ͍ͬΆ͍
  • ERROR: Τϥʔ
  • WARN: ܯࠂ
  • ΤϥʔͰ͸ͳ͍͕ؾʹͨ͠΄͏͕ྑ͍΋ͷ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 61

  View Slide

 62. ERRORͳͷ͔INFOͳͷ͔໰୊
  def find_user(name)
  if (user = @database.find(name))
  return user
  else
  logger.error("Ϣʔβ#{name}͕ݟ͔ͭΓ·ͤΜͰͨ͠")
  return nil
  end
  end
  • ʮERRORϩά͕ग़ͯͳ͍͔ຖ೔֬ೝ͢ΔʯΈ͍ͨͳӡ
  ༻ͳΒɺINFO΍DEBUG͕ద੾͔΋͠Εͳ͍
  • ͦͷ΁Μ͸͋͘·ͰϓϩδΣΫτ࣍ୈ
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 62

  View Slide

 63. ྫ֎Λه࿥͢Δ
  • ERRORϩάͷ୅දྫ
  • ҎԼ͸ςϯϓϨ
  begin
  MyProgram.new.main
  rescue Exception => ex
  LOGGER.error("#{ex.class}: #{ex.message}")
  ex.backtrace.each do |line|
  LOGGER.error(line)
  end
  raise ex
  end
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 63

  View Slide

 64. ྫ֎Λه࿥͢Δ
  • Ұݟ؆͕ܿͩ…ʁ
  begin
  MyProgram.new.main
  rescue Exception => ex
  LOGGER.error("#{ex.class}: #{ex.message} "+
  ex.backtrace.join('\n'))
  raise ex
  end
  • ϩάʹվߦ(\n)ΛೖΕΔͱɺ͋ͱ͔ΒϓϩάϥϜͰ
  ղੳ͢Δͷ͕໘౗ͳͷͰ͓͢͢Ί͠ͳ͍
  • ϓϩηε͕ෳ਺͋Δͱߦ͕ࠞͬͯ͟෼͔Βͳ͘ͳͬͨΓͱ͔
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 64

  View Slide

 65. DEBUGΑΓࡉ͔͍ϩά
  • TRACE
  • fluentd(ͱ͍͏͔serverengine)ʹΑΔಠ֦ࣗு
  • VERBOSE
  • CocoaLumberjackͱ͍͏iOS༻ͷϥΠϒϥϦ
  • ͋Δͱศརͳ͜ͱ΋
  Fluentd Meetup in Matsue (2016-07-30) 65

  View Slide