Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TCA v0.19.0からのSwitchStore/CaseLetが良い

yimajo
June 23, 2021

TCA v0.19.0からのSwitchStore/CaseLetが良い

#potatotips 74の資料です

https://potatotips.connpass.com/event/214754/

yimajo

June 23, 2021
Tweet

More Decks by yimajo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. TCA v0.19.0͔Βͷ
  SwitchStore/CaseLet͕ྑ͍
  QPUBUPUJQT
  @yimajo
  ͞Β͹͢΂ͯͷ*G-FU4UPSFʹΑΔը໘දࣔ੾Γସ͑

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. w ిࢠॻ੶$PNCJOFΨΠυϒοΫΛ
  ॻ͖·ͨ͠ͷͰങ͍ͬͯͩ͘͞
  w IUUQTTXJGUCPPUIQN
  w 5$"Λ࢓ࣄͰ΍ͬͯͯɺ΋ͬͱ஌
  Γ͍ͨͱ͔ɺ৽͘͠΍͖͍ͬͯͨͱ
  ͍͏૊৫ͷਓ͸!ZJNBKP·Ͱ%.
  ͔ϝʔϧΛ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 4. ຊ୊

  View Slide

 5. Effect
  View
  Store
  DI
  Environment
  TCA ( The Composable Architecture )ͱ͸
  w J04ΞϓϦ։ൃͷͨΊͷ3FEVY෩
  ຯͳ044
  w "QQMFͷެࣜϦΞΫςΟϒϓϩά
  ϥϛϯάϑϨʔϜϫʔΫͰ͋Δ
  $PNCJOFΛར༻͍ͯ͠Δ
  Reducerʢؔ਺ʣ
  State
  Action
  Combine


  @Published
  Combine


  Publisher

  View Slide

 6. v0.19.0
  w FOVNͳ4UBUFʹରԠ͢ΔDBTFQBUIͷ
  3FEVDFSQVMMCBDL͕௥Ճ
  w FOVNͳ4UBUFΛݸʑͷ4UBUFʹม׵͢Δ
  4XJUDI4UPSFͷ௥Ճ
  w &
  ff
  FDUUJNFS͕DBODFM*O'MJHIUUSVFΛݺͼग़ͤΔΑ
  ͏ʹͳΓɺࣗಈతʹDBODFMMBCMFJE͕ಉ͡ͳΒ
  DBODFMͰ͖Δɻ
  w 'PS&BDI4UPSF͕վྑ

  View Slide

 7. v0.19.0ͷ


  SwichStoreͱCaseLetʹ͍ͭͯ


  ExampleͷTicTacToeͰઆ໌

  View Slide

 8. -PHJO
  7JFX
  /FX
  (BNF
  7JFX
  ىಈ
  ϩάΠϯ׬ྃ
  TicTacToeʢ3໨ฒ΂ʣήʔϜ

  View Slide

 9. public enum AppState: Equatable {


  case login(LoginState)


  case newGame(NewGameState)


  public init() { self = .login(.init()) }


  }
  public struct AppState: Equatable {


  public var login: LoginState? = LoginState()


  public var newGame: NewGameState?


  public init() {}


  }
  public var body: some View {


  SwitchStore(self.store) {


  CaseLet(


  state: /AppState.login, action: AppAction.login


  ) { store in


  NavigationView {


  LoginView(store: store)


  }


  .navigationViewStyle(StackNavigationViewStyle())


  }


  CaseLet(


  state: /AppState.newGame, action: AppAction.newGame


  ) { store in


  NavigationView {


  NewGameView(store: store)


  }


  .navigationViewStyle(StackNavigationViewStyle())


  }


  }
  @ViewBuilder public var body: some View {


  IfLetStore(


  self.store.scope(state: \.login, action: AppAction.login)


  ) { store in


  NavigationView {


  LoginView(store: store)


  }


  .navigationViewStyle(StackNavigationViewStyle())


  }


  IfLetStore(


  self.store.scope(state: \.newGame, action: AppAction.newGame)


  ) { store in


  NavigationView {


  NewGameView(store: store)


  }


  .navigationViewStyle(StackNavigationViewStyle())


  }


  }
  Ҏલͷ΍Γํ 4XJUDI4UPSF$BTF-FUͰͷ΍Γํ
  4XJGU6*7JFX 4XJGU6*7JFX
  4UBUF
  4UBUF

  View Slide

 10. SwitchStore/CaseLet ͸


  case͕໢ཏ͞Εͯͳ͚Ε͹


  Τϥʔը໘Λදࣔͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 11. SwitUI.View্Ͱ
  CaseLetͰ໢ཏͰ͖͍ͯ
  ͳ͍caseʹͳͬͨͱ͖
  ਅͬ੺ͳը໘Ͱ
  $BTF-FUهࡌ͢Δ͔%FGBVMUΛ࢖͑
  ͱܯࠂ͞ΕΔ

  View Slide

 12. public var body: some View {


  SwitchStore(self.store) {


  CaseLet(


  state: /AppState.login, action: AppAction.login


  ) { store in


  NavigationView {


  LoginView(store: store)


  }


  .navigationViewStyle(StackNavigationViewStyle())


  }


  CaseLet(


  state: /AppState.newGame, action: AppAction.newGame


  ) { store in


  NavigationView {


  NewGameView(store: store)


  }


  .navigationViewStyle(StackNavigationViewStyle())


  }


  Default {


  Text(“ະ࣮૷: ͋ͱͰ͍͍ײ͡ʹCaseLetॻ͘”)


  }


  }
  4XJGU6*7JFX
  DefaultΛ࢖ͬͯΈΔྫ
  %FGBVMU͸։ൃ࣌͘Β͍ʹ࢖ͬͯجຊతʹ͸$BTF-FUͰ໢ཏ͠Α͏
  public enum AppState: Equatable {


  case login(LoginState)


  case newGame(NewGameState)


  case foo(FooState)


  public init() { self = .login(.init()) }


  }
  4UBUF

  View Slide

 13. SwitchStore/CaseLetͷ


  Ԡ༻Λߟ͑ͯΈΔ

  View Slide

 14. લఏ
  ϩάΠϯը໘͸
  ϩάΠϯࡁΈͳΒ
  දࣔ͠ͳ͍
  -PHJO
  7JFX
  /FX
  (BNF
  7JFX
  ϩάΠϯ൑ఆ


  ͯ͠


  ϩάΠϯͯͨ͠Β


  NewGameView
  ىಈ

  View Slide

 15. -PHJO
  7JFX
  /FX
  (BNF
  7JFX
  ىಈ
  public enum AppState: Equatable {


  case launch(LaunchState)


  case login(LoginState)


  case newGame(NewGameState)


  public init() { self = .launch(.init()) }


  }
  -BVODI
  7JFX
  ϩάΠϯ


  ͯ͠ͳ͚Ε͹


  LoginView
  ϩάΠϯͯ͠Ε͹


  NewGameView
  Ԡ༻ྫ1
  LaunchViewͰΞχϝʔγϣϯͱ͔Ͱ͖Δ

  View Slide

 16. ىಈ
  public struct AppState: Equatable {


  enum Scene: Equatable {


  case login(LoginState)


  case newGame(NewGameState)


  }
  var scene: Scene


  var flag: Bool // ڞ௨ͳԿ͔


  public init(


  scene: Scene = .loginCore(.init())


  flag: Bool = false


  ) {


  self.scene = scene


  self.flag = flag


  }


  }
  4UBUF
  -PHJO
  7JFX
  /FX
  (BNF
  7JFX
  ϩάΠϯ൑ఆ


  ͯ͠


  NewGameView
  Ԡ༻ྫ2
  ୹ॴ: CathPathͷ࢓༷Λཧղ͠ͳ͍ͱೲಘͰ͖ͳ͍΍ΓํʹͳΔ

  View Slide

 17. ىಈ
  public struct RootState: Equatable {


  var appCore: AppCoreState


  var flag: Bool // ڞ௨ͳԿ͔


  public init(


  appCore: AppCoreState = .loginState(.init())


  flag: Bool = false


  ) {


  self.appCore = appCore


  self.flag = flag


  }


  }


  let reducer = Reducer.combine(


  appCoreReducer(


  // …


  ),


  Reducer {


  // …


  }


  )
  4UBUF
  -PHJO
  7JFX
  /FX
  (BNF
  7JFX
  ϩάΠϯ൑ఆ


  ͯ͠


  NewGameView
  Ԡ༻ྫ2.1
  public enum AppCoreState: Equatable {


  case login(LoginState)


  case newGame(NewGameState)


  }


  public enum AppCoreAction: Equatable {


  case login(LoginAction)


  case newGame(NewGameAction)


  }
  $PSFͱͯ͠FOVN4UBUFʹ͢Δ͕3PPU͸TUSVDU

  View Slide

 18. ൃද͸Ҏ্Ͱ͢🙇
  ʮ͞Β͹͢΂ͯͷ*G-FU4UPSFʹΑΔը໘දࣔ੾Γସ͑ʯ
  ͱ͍͏αϒλΠτϧͰ͕ͨ͠ɺ
  $BTF-FUͷͳ͔Ͱ͸*G-FU4UPSF͕࢖ΘΕ͍ͯ·͢ɻ

  View Slide