$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

モバイルアプリの操作方法を疑ってみる

 モバイルアプリの操作方法を疑ってみる

KAWASHIMA Yoshiyuki

November 08, 2023
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. YUMEMI.grow Mobile #8 2023.11.08
  ϞόΠϧΞϓϦͷૢ࡞ํ๏ΛٙͬͯΈΔ
  KAWASHIMA Yoshiyuki

  View Slide

 2. ఻͍͑ͨ͜ͱ
  • ϞόΠϧΞϓϦ͕ఏڙ͍ͯ͠Δૢ࡞͸ઈରͰ͸ͳ͍

  • ϞόΠϧΞϓϦ͕࢖͍ͮΒ͍ͷͰ͋Ε͹ม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 3. ࿩͢಺༰
  • ΠϯλϑΣʔεʹର͢Δݟղͷڞ༗

  • ϢʔεέʔεΛ௨ͯ͠ΠϯλϑΣʔεΛ࡞ͬͯΈΔ

  View Slide

 4. • ΏΊΈେٕྛ '23 (2) ʹܝࡌ

  • ͜ͷॻ੶͸ٕज़ॻయ15։࠵೔
  ʢ11/11ʣҎ߱ʹߪೖͰ͖·͢

  • ແྉ഑෍Ͱ͢
  ॻ੶Ҋ಺

  View Slide

 5. ΠϯλϑΣʔεͱ͸ԿͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 6. ͭͳ͙

  View Slide

 7. ϞόΠϧΞϓϦͷΠϯλϑΣʔε͸Կ͔ʁ

  View Slide

 8. ը໘

  View Slide

 9. ϞόΠϧΞϓϦͷΠϯλϑΣʔε͸ը໘Ҏ֎ʹ΋͋Δ
  • ϚΠΫͱεϐʔΧʔʹΑΔԻ੠ͷೖग़ྗ

  • Ґஔ৘ใͷૹड৴

  • ΧϝϥʹΑΔө૾ͷೖྗ

  • ࢦ໲ೝূ

  • ిݯϘλϯ

  • ϚφʔϞʔυϘλϯ

  • Իྔௐ੔Ϙλϯ

  • ৼಈͰண৴Λ఻͑Δ

  View Slide

 10. ͞ΑͳΒɺΠϯλϑΣʔεɹ୤ʮը໘ʯͷࢥߟ๏ / ΰʔϧσϯɾΫϦγϡφ ஶ / 2015೥
  “ϢʔβʔΠϯϓοτͰ͸ͳ͘ɺ
  ɹϚγϯΠϯϓοτΛߟ͑Ζ”

  View Slide

 11. ΠϯλϑΣʔεΛ࡞ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 12. Ϣʔεέʔε
  • ిंͰยखͰεϚϗΛεΫϩʔϧૢ࡞͢Δ

  View Slide

 13. ա৒ͳϢʔβʔΠϯϓοτ

  View Slide

 14. ϚγϯΠϯϓοτ͕࢖͑Δʁ

  View Slide

 15. αϯϓϧΞϓϦ
  • https://github.com/ykws/motion-scroll-app

  View Slide

 16. View Slide

 17. ܏͖Λݕ஌͢Δ
  • iOS CoreMotion

  • Android SensorManager

  View Slide

 18. ܏͖ͷݕ஌Λ։࢝͢Δ
  • iOS startAccelerometerUpdates

  • Android registerListener

  View Slide

 19. ܏͖ͷݕ஌Λऴྃ͢Δ
  • iOS stopAccelerometerUpdates

  • Android unregisterListener

  View Slide

 20. Ϙλϯͱ૊Έ߹ΘͤεΫϩʔϧΛ੍ޚ͢Δ
  • iOS

  • SwiftUI ScrollViewReader ࠲ඪ NG

  • UIKit setContentO
  ff
  set

  • Android

  • rememberScrollState

  • detectTapGestures

  View Slide

 21. ͓ΘΓʹ
  • ౰ͨΓલʹͳ͍ͬͯΔૢ࡞ํ๏΋ม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  • ͦΕΛ͙͢ʹࢼ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  • εϚʔτϑΥϯʹ౥ࡌ͞Ε͍ͯΔηϯαʔͱ API ͸਎ۙͳଘࡏʹͳ͍ͬͯΔ

  • ϚγϯʹϢʔβʔΛैΘͤΔͷͰ͸ͳ͘ɺϢʔβʔʹϚγϯ͕ै͏Α͏ʹγε
  ςϜΛઃܭɾߏங͍ͨ͠

  View Slide

 22. ߟ͑ͯΈͯ΄͍͜͠ͱ
  • εϚʔτϑΥϯʹ౥ࡌ͞Ε͍ͯΔηϯαʔʹ͸ͲΜͳ΋ͷ͕͋Δ͔

  • Apple ΍ Google ͕ެ։͍ͯ͠Δ API ʹ͸ͲΜͳ΋ͷ͕͋Δ͔

  • ໘౗ͩͬͨͷʹ׳Εͯ͠·ͬͨૢ࡞͸Կ͕͔͋ͬͨ

  • ΋͠ը໘͕ͳ͔ͬͨΒͲΜͳදݱͰ৘ใΛ఻͑Δ͋Δ͍͸ॲཧͰ͖Δ͔

  View Slide

 23. • ΏΊΈେٕྛ '23 (2) ʹܝࡌ

  • ͜ͷॻ੶͸ٕज़ॻయ15։࠵೔
  ʢ11/11ʣҎ߱ʹߪೖͰ͖·͢

  • ແྉ഑෍Ͱ͢
  ॻ੶Ҋ಺

  View Slide