Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

電子の本ができるまで

ymnder
May 25, 2018
480

 電子の本ができるまで

TechPub vol.5@Nihonbashi 2018/05/24 @ymnd
https://techpub.connpass.com/event/86434/

ymnder

May 25, 2018
Tweet

Transcript

 1. ᶅاը • ํ޲ੑͷࡦఆ • ৽ฉܗࣜͰൃߦ͢Δ • ೔ܦిࢠ൛ͷ։ൃͰಘͨϊ΢ϋ΢Λॻ͘ • ༗ࢤΛืΔ •

  ֤։ൃνʔϜ͔Β༗ࢤͷਓΛืΔ • ΞϓϦʗWebʗAPI… • slackͰ৘ใڞ༗ • ਐḿͲ͏Ͱ͔͢ʁ 13
 2. ᶅاը • ΞΠσΞग़͠ • ϙετΠοτʹॻ͖͍ͨ಺༰Λͬ͘͟Γॻ͘ • จྔ͸ߟྀͤͣɺΞΠσΞΛग़͢ • δϟϯϧͰ·ͱΊɺ໘෇͚Λߦ͏ •

  ࣥච࡞ۀ • ͲΕ͘Β͍ॻ͖͍͔ͨʗͲΕ͘Β͍ॻ͚Δ͔ • 800ࣈɺ1500ࣈɺ3000ࣈɺ5000ࣈҎ্ • ิ଍ɿ࣮ࡍͷ৽ฉͷจষྔ͸ɺχϡʔεόϦϡʔͳͲ ͷཁҼʹΑͬͯมԽ͢Δ 14
 3. ᶆฤूߍਖ਼ • ૬ޓϨϏϡʔ • ಉ͡νʔϜʗҧ͏νʔϜ • ҙຯͷ఻ΘΓʹ͍͘෦෼͸͋Δ͔ • ٕज़తͳޡΓ͸ͳ͍͔ •

  ͯʹΛ͸ଞɺޡࣈ୤ࣈ͸ͳ͍͔ • ීஈ͔ΒΞ΢τϓοτͯ͠ͳ͍ͱ͍ۤ͜͠ͱΛֶΜͩ 21
 4. ᶇDTPɾൃ஫ • InDesignɿ೔ܦిࢠͷຊͷฤूޙهʹ΋هࡌ • ྑ͍ͱ͜Ζ • ؤுΕ͹ͲΜͳσβΠϯ΋૊ΊΔ • ѱ͍ͱ͜Ζ •

  ؤுΕ͹ͲΜͳσβΠϯ΋૊ΊΔ • ڧ͍PC͡Όͳ͍ͱग़ྗ͕஗͍ɿA2 x 10 pages • ࠩ෼؅ཧͬͯͳ͊ʹʁ 23
 5. ᶇDTPɾൃ஫ • Ͱ͖ΔݶΓ৽ฉʹ͚ۙͮΔ • ຊͱ͍͏ΑΓϙελʔൃ஫ • A1྆໘ϑϧΧϥʔ x 2 •

  A2྆໘ϑϧΧϥʔ x 1 • ্࣭ࢴ • ձࣾͷྠసػ͸ҹ࡮෦਺ͳͲͷॾࣄ৘Ͱ࢖͑ͳ͔ͬͨ • ຊ౰͸৽ฉ༻૊൛γεςϜͰ΍Γ͔ͨͬͨɾɾɾ 25
 6. ᶈલ೔ʙ౰೔ͷಈ͖ • ༻ҙͨ͠΋ͷ • ΨϜςʔϓ • ిࢠ൛ͷ഑෇ίʔυ • ϚοΩʔ •

  صΛ૷০͢Δ෍ • ͰΜ͠͹ͪΌΜɿϚείοτ • ౰೔ඞཁͩͬͨ΋ͷ • ϒʔε঺հʹ࢖͏ች • ཆੜςʔϓ • ମྗ 31
 7. whoami • twitter:@ymnd, github:@ymnder • Application Engineer • Android ೔ܦిࢠ൛ΞϓϦ

  • Android ࢴ໘ϏϡʔΞʔΞϓϦ • ೔ܦిࢠͷຊʢిࢠ൛ʣ • https://goo.gl/7Qd6Dh • ٕज़ϒϩάʢԣॻ͖ʣ • https://hack.nikkei.com/blog 32