$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

WordCampOsaka 2018 中規模案件のこなしかた

WordCampOsaka 2018 中規模案件のこなしかた

WordCampOsaka 2018 中規模案件のこなしかた

Yousan_O

June 01, 2018
Tweet

More Decks by Yousan_O

Other Decks in Programming

Transcript

 1. தن໛Ҋ݅ͷ͜ͳ͔ͨ͠
  WordCamp Osaka 2018

  View Slide

 2. ෱ౡݝࡏॅʢϦϞʔτʣ
  ΠϯϑϥɺϓϩάϥϜ
  ݄·Ͱݐઃۀʹۈ຿
  ݄͔ΒϑϦʔϥϯεʹ
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 4. ݱࡏͷۀ຿
  ϓϩάϥϜ૊ΈࠐΈ
  γεςϜ։ൃ
  αʔόߏங
  αʔόอक
  αʔόܥࣄۀ ΢Σϒ੍࡞ࣄۀ
  WordPress

  View Slide

 5. தن໛Ҋ݅ͱਫฏ෼ۀɺਨ௚෼ۀ
  πʔϧʢ%PDLFSɺ$*ʣΛ࢖͏ͱศར
  ͓ޓ͍Λଚॏ͠Α͏
  ࠓ೔͓఻͍͑ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 6. খن໛Ҋ݅ͱதن໛Ҋ݅
  ΞδΣϯμ
  தن໛Ҋ݅ͷ໰୊఺
  தن໛Ҋ݅ͷ͜ͳ͔ͨ͠
  ·ͱΊ

  View Slide

 7. খن໛Ҋ݅ͱதن໛Ҋ݅
  ΞδΣϯμ
  தن໛Ҋ݅ͷ໰୊఺
  தن໛Ҋ݅ͷ͜ͳ͔ͨ͠
  ·ͱΊ

  View Slide

 8. খن໛Ҋ݅ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 9. খن໛Ҋ݅ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 10. খن໛Ҋ݅ͷνʔϜϏϧυ
  σΟϨΫλʔ σβΠφʔ ίʔμʔ
  ΤϯδχΞʢ݉೚ʣ
  σβΠϯ σβΠϯΧϯϓ

  View Slide

 11. Ͱ͸தن໛Ҋ݅ͱ͸ʁ

  View Slide

 12. νʔϜϝϯόʔਓҎ্
  ෼ۀ
  தن໛Ҋ݅

  View Slide

 13. தن໛Ҋ݅ͷྫ

  View Slide

 14. தن໛Ҋ݅ͷྫ

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. தن໛Ҋ݅ྫͷνʔϜϏϧυ
  σΟϨΫλʔ
  σβΠφʔ ίʔμʔ
  σβΠϯ σβΠϯΧϯϓ
  ϓϩάϥϚʔ x 2 ςελʔ x 3
  ςετґཔ
  ࢓༷

  View Slide

 19. தن໛Ҋ݅ͷྫ

  View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. தن໛Ҋ݅ྫͷνʔϜϏϧυ
  σΟϨΫλʔ
  σβΠφʔɾίʔμʔ
  ϓϩάϥϚʔ x 2 ςελʔ x 3
  ςετґཔ
  ࢓༷

  View Slide

 25. খن໛
  ৬छ͕ඃΒͳ͍
  ֓Ͷ໊ҎԼ
  தن໛
  ৬छ͕ඃΔ
  ֓Ͷ໊Ҏ্
  খن໛WTதن໛

  View Slide

 26. খن໛Ҋ݅Ͱ͸ผͷ৬छΛͦΕͧΕ༻ҙ
  ৬छͷֻ͚࣋ͪ͋ΓʢσβΠφʔ͞Μ͕ίʔσΟϯάɺσΟϨ
  Ϋλʔ͞Μ͕σβΠϯɺίʔσΟϯάʣ
  தن໛Ҋ݅Ͱ͸ಉ͡৬छͰ෼ۀ͕ൃੜ
  ίʔμʔ͞Μ͕ख෼͚ͯ͠ରॲ
  ΤϯδχΞ͕ਓ
  தن໛Ҋ݅ͱ෼ۀ

  View Slide

 27. ਨ௚෼ۀͱਫฏ෼ۀ

  View Slide

 28. νʔϜϝϯόʔ͕ҧ͏৬ۀͷ৔߹
  ਨ௚෼ۀ
  ಉ͡৬छͷ෼ۀ
  ਫฏ෼ۀ
  ਨ௚෼ۀͱਫฏ෼ۀ
  σΟϨΫλʔ σβΠφʔ ίʔμʔ
  ΤϯδχΞʢ݉೚ʣ
  ϓϩάϥϚʔ x 2

  View Slide

 29. খن໛Ҋ݅
  ਨ௚෼ۀͷΈ
  தن໛Ҋ݅
  ਫฏ෼ۀ͋Γ
  খن໛WTதن໛

  View Slide

 30. খن໛Ҋ݅ͱதن໛Ҋ݅
  ΞδΣϯμ
  தن໛Ҋ݅ͷ໰୊఺
  தن໛Ҋ݅ͷ͜ͳ͔ͨ͠
  ·ͱΊ

  View Slide

 31. தن໛Ҋ݅Ͱͷ໰୊఺

  View Slide

 32. ͓ޓ͍ͷྖҬ͕ҟͳΔ
  ΍Δ΂͖λεΫ͕͸͖ͬΓ͍ͯ͠Δ
  িಥ͠ʹ͍͘
  ਨ௚෼ۀͰ͸
  ͓ޓ͍Λଚॏ͠Α͏Ͷʂ

  View Slide

 33. ͓ޓ͍ͷྖҬ͕ॏෳ͢Δ
  ίʔυϨϕϧͰিಥ͢Δ
  όάमਖ਼ͷᐆດʹͳΔˡόάͷݪҼ͸ʜʁ
  ਫฏ෼ۀͰ͸
  ͜ͷόά͸Կ͕ݪҼʁ

  View Slide

 34. ͓ޓ͍ͷྖҬ͕ॏෳ͢Δ
  ίʔυϨϕϧͰিಥ͢Δ
  όάमਖ਼ͷᐆດʹͳΔˡόάͷݪҼ͸ʜʁ
  όάͷ੹೚Λ௥ٻ࢝͠ΊΔ
  ਫฏ෼ۀͰ͸
  όάຒΊͨͷ୭΍ͶΜʂ
  > git blame

  View Slide

 35. ͋Δ৔ॴͷίʔυ͕ଞਓͷίʔυΛഁյ͢Δ
  $44ͷ่յ
  ʮͱΓ͋͑ͣJNQPSUBOUʯ
  ਓͷ$44ׂ͕ΓࠐΜͰ͘Δ
  ίʔσΟϯάن໿ΛकΒͳ͍
  ໊ࢦ͠ͷόάใࠂ
  িಥίʔυϨϕϧͰͷিಥ
  margin: 0; important!
  position: relative; important
  font-size: 1.2em; important!
  if (is_single()) return TRUE;
  else return false;

  View Slide

 36. ͋Δ৔ॴͷίʔυ͕ଞਓͷίʔυΛഁյ͢Δ
  $44ͷ่յ
  ʮͱΓ͋͑ͣJNQPSUBOUʯ
  ਓͷ$44ׂ͕ΓࠐΜͰ͘Δ
  ίʔσΟϯάن໿ΛकΒͳ͍
  ໊ࢦ͠ͷόάใࠂ
  িಥίʔυϨϕϧͰͷিಥ
  ϘέʂΧεʂ
  ϘέʂΧεʂ

  View Slide

 37. λεΫʮʢ୲౰ᓎҪʣ໰͍߹ΘͤϑΥʔϜ಺༰मਖ਼ʯ
  λεΫ̎ʮʢ୲౰ͻΖ͸͘ʣ໰͍߹ΘͤϑΥʔϜͷ$47ग़ྗʯ
  িಥλεΫ෼୲

  View Slide

 38. λεΫʮʢ୲౰ᓎҪʣ໰͍߹ΘͤϑΥʔϜ಺༰मਖ਼ʯ
  λεΫ̎ʮʢ୲౰ͻΖ͸͘ʣ໰͍߹ΘͤϑΥʔϜͷ$47ग़ྗʯ
  मਖ਼͕িಥ͢Δʂ
  িಥλεΫ෼୲
  PMԿͯ͠ΜͶΜʂ

  View Slide

 39. ݱ৔͕Ԍ্ʜ

  View Slide

 40. ਨ௚෼ۀͷͱ͖͸িಥ͠ʹ͍͘
  ਫฏ෼ۀ͢Δͱޮ཰͕Լ͕Δ
  ਓਓ㱠ਓ
  Ԍ্͠΍͍͢ݪҼ

  View Slide

 41. খن໛Ҋ݅ͱதن໛Ҋ݅
  ΞδΣϯμ
  தن໛Ҋ݅ͷ໰୊఺
  தن໛Ҋ݅ͷ͜ͳ͔ͨ͠
  ·ͱΊ

  View Slide

 42. ղܾͷྫ

  View Slide

 43. ίʔσΟϯάʹϧʔϧΛઃ͚Δ
  ίʔυن໿
  ໋໊نଇΛ࡞Δ
  ࣾ಺ΨΠυϥΠϯ
  #&.
  ڭՊॻʢϦʔμϒϧίʔυ·͡ͰΦεεϝʣ
  িಥίʔυϨϕϧ
  if (is_single()) return TRUE;
  else return false;
  margin: 0; important!
  position: relative; important
  font-size: 1.2em; important!

  View Slide

 44. View Slide

 45. πʔϧΛ࢖ͬͨن໿४ڌ

  View Slide

 46. View Slide

 47. ͓ޓ͍Λิ͍߹͑ΔνʔϜ࡞Γ
  όάΛ଀ΜͰਓΛ଀·ͣ
  HJUCMBNFʢ੹ΊΔʣͱHJUBOOPUBUFʢ٭஫ʣ
  ʮ୭͕ͳͥ͜ͷόάΛຒΊࠐΜ͔ͩʯΛ໌Β͔ʹ͢Δ͕ɺνʔ
  Ϝ಺Ͱઈରʹ੹Ίͳ͍ʢ৑ஊ͸0,ɻͨͩ͠৑ஊͰ༗Δ͜ͱΛ
  ໌Β͔ʹͯ͠όάΛຒΊͨ͜ͱΛ੹Ίͳ͍ʣ
  িಥλεΫ෼୲ιϑτͷղܾ

  View Slide

 48. ίʔσΟϯάن໿ͷಋೖ
  ΈΜͳͷ؀ڥͰಉ͡Α͏ʹಈ͘͜ͱͷಋೖʢ΂͖౳ੑʣ
  ࣗಈςετ؀ڥͷಋೖ
  িಥλεΫ෼୲ϋʔυղܾ

  View Slide

 49. ΂͖౳ੑ
  ႈ౳ੑ

  View Slide

 50. %PDLFSͷಋೖʢ7BHSBOUʣ
  8PSE1SFTTͷ৔߹ɺσʔλϕʔεͷಉظγεςϜಋೖ
  ΂͖౳ੑͷ֬อ

  View Slide

 51. ։ൃ؀ڥ

  View Slide

 52. ϩʔΧϧ։ൃ؀ڥ
  ຊ൪αʔό
  ։ൃαʔό
  MAMP Vagrantʢڞ༻ʣ Vagrantʢݸผʣ Docker
  ΂͖౳ੑͳ͠ ΂͖౳ੑͳ͠ ΂͖౳ੑͳ͠ ΂͖౳ੑ͋Γ ΂͖౳ੑ͋Γ
  ೉қ౓: ௿ ೉қ౓: த ೉қ౓: த ೉қ౓: ߴ ೉қ౓: ߴ
  Πέͯͳ͍ ͪΐͬͱָ͍͠ ָ͍͠ ָ͍͠ ΊͬͪΌָ͍͠ʂ

  View Slide

 53. ϩʔΧϧ։ൃ؀ڥ
  ຊ൪αʔό
  ։ൃαʔό
  MAMP Vagrantʢڞ༻ʣ Vagrantʢݸผʣ Docker
  ΂͖౳ੑͳ͠ ΂͖౳ੑͳ͠ ΂͖౳ੑͳ͠ ΂͖౳ੑ͋Γ ΂͖౳ੑ͋Γ
  ೉қ౓: ௿ ೉қ౓: த ೉қ౓: த ೉қ౓: ߴ ೉қ౓: ߴ
  Πέͯͳ͍ ͪΐͬͱָ͍͠ ָ͍͠ ָ͍͠ ΊͬͪΌָ͍͠ʂ
  DockerೖΕͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 54. ਨ௚෼ۀͱਫฏ෼ۀͱ։ൃ؀ڥ
  ਨ௚෼ߦࣄ͸ႈ౳ੑʹͩ͜ΘΒͳͯ͘0,
  ͦΕͧΕͷ৬छ͕ಠࣗͷ։ൃ؀ڥͰ0,
  ։ൃ༻Ϩϯλϧαʔόɺ9".11ɺ.".1ɺ
  7BHSBOUɺ%PDLFS
  ςετΛߦ͑Δ؀ڥͮ͘Γ
  શൠతʹΤϯδχΞʢϑϩϯτΤϯδχΞɺαʔό
  αΠυΤϯδχΞʣͷαϙʔτ͕ඞਢ
  ΤϯδχΞνʔϜ͕αϙʔτ͢Δҙࣝ
  %PDLFSಋೖ࣌ͷ஫ҙ఺

  View Slide

 55. $*
  $JSDMF$*
  ϓϥΠϕʔτϦϙδτϦ΋੍࣌ؒݶ෇͖ແྉ
  %PDLFSαϙʔτ
  %PDLFSΛऔΓೖΕ͍ͯΕ͹ͦͷ··࢖͑Δ
  ࣗಈςετ؀ڥ

  View Slide

 56. ։ൃ؀ڥ

  View Slide

 57. View Slide

 58. $JSDMF$*Λ࢖ͬͨྫ

  View Slide

 59. ςετͱ
  εΫϦʔϯγϣοτ

  View Slide

 60. 1)1Ͱಈ͘ςετπʔϧ
  ࣗવݴޠͬΆ͘ςετ͕ॻ
  ͚Δ
  8PSE1SFTTͱ૬ੑ͕ྑ͍
  γφϦΦ͝ͱʹεΫγϣશ
  ࣗಈՄೳ
  #FIBU

  View Slide

 61. εΫγϣΊͬͪΌ͍͍Ͱ͢
  ࣮֬ͳ֬ೝ
  ػೳมߋ
  ඦฉ͸Ұݟʹ͔ͣ͠
  εΫϦʔϯγϣοτ

  View Slide

 62. ඇΤϯδχΞʹ΋ॻ͍ͯ΄͍͠
  σΟϨΫλʔ
  ςελʔ
  ͕ͩ೉͍͠
  #FIBU
  ͜Μͳͷແཧʂ

  View Slide

 63. σϞ

  View Slide

 64. View Slide

 65. View Slide

 66. View Slide

 67. Ҋ݅ͷσΟϨΫλʔ͞Μ޲͚ʹ
  ϑΥʔΧε
  ୅உੑඇΤϯδχΞ
  όʔδϣϯΞοϓ࣌ʹ֬ೝΛ
  ؆ུԽ
  ςετπʔϧΛ࡞ͬͯΈͯ

  View Slide

 68. খن໛Ҋ݅ͱதن໛Ҋ݅
  ΞδΣϯμ
  தن໛Ҋ݅ͷ໰୊఺
  தن໛Ҋ݅ͷ͜ͳ͔ͨ͠
  ·ͱΊ

  View Slide

 69. ·ͱΊ

  View Slide

 70. ਫฏ෼ۀ͢Δͱதن໛
  தن໛͸িಥ͢Δ
  ϋʔυʢπʔϧʣͱιϑτʢਓؒؔ܎ʣͰղܾ͠Α͏
  શମΛ௨ͯ͠

  View Slide

 71. ྑ͍งғؾͮ͘Γ
  ίʔσΟϯάن໿ɺίʔσΟϯάϧʔϧͷࡦఆ
  $*ͷઃఆपΓ
  λεΫͷׂΓৼΓ
  σΟϨΫλʔͷิࠤɺٞࣄ࿥
  ΢ΣϒܥϓϩδΣΫτϚωʔδϟͷ࢓ࣄ

  View Slide

 72. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ࠙਌ձɺίϯτϦϏϡʔλʔσΠʹ΋ࢀՃ͠·͢ͷ
  Ͱɺ͓ؾܰʹ੠͔͚͍ͯͩ͘͞ʂͥͻʂ

  View Slide

 73. εΩοϓ

  View Slide

 74. ίʔσΟϯάɺϓϩάϥϜ෦෼ͷ੹೚ऀͷબఆ
  ໊শɺϦʔυΤϯδχΞɺϓϩδΣΫτϚωʔδϟɺϦʔμʔ
  ϝϯόʔਤͷ࡞੒
  ϝϯόʔਤΛ࡞੒͢Δ͜ͱͰҙࣝ෇͚͕௙Δ
  ͨͩ͠੹೚ڥքΛ໌֬ʹͤͣɺ౿Έೖͬͯ΋ॿ͚߹͏νʔϜʹɻ
  શମΛ௨ͯ͠

  View Slide