Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

iQON_Hooked_devsumi20-a-1

yukiller
February 20, 2015

 iQON_Hooked_devsumi20-a-1

「ファッションアプリiQONに女性200万人がハマるしかけ」のプレゼンテーションで利用したスライドです。

yukiller

February 20, 2015
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. %FWFMPQFST4VNNJU

  ϑΝογϣϯΞϓϦʮJ20/ʯʹ
  ঁੑສਓ͕ʰϋϚΔ͔͚͠ʱ
  Copyright © 2015 VASILY, Inc. All Rights Reserved.
  גࣜձࣾ7"4*-:
  ୅දऔక໾$&0ۚࢁ༟थ

  View Slide

 2. "(&/%"
  ɾJ20/ʹ͍ͭͯ
  ɾঁੑສਓ͕
  ɹJ20/ʹʮϋϚΔ͔͚͠ʯ

  View Slide

 3. "(&/%"
  ɾJ20/ʹ͍ͭͯ
  ɾঁੑສਓ͕
  ɹJ20/ʹʮϋϚΔ͔͚͠ʯ

  View Slide

 4. View Slide

 5. 5

  View Slide

 6. 6

  View Slide

 7. 7

  View Slide

 8. %&.0

  View Slide

 9. 1   2   3   4   5   6   7  
  ొ࿥Ϣʔβʔ
  ສਓɹ

  View Slide

 10. ϑΝογϣϯΞϓϦͱͯ͠ੈքͰ།Ұ
  "QQMFͱ(PPHMFϕετΞϓϦ8ड৆

  View Slide

 11. ٕज़ΞυόΠβʔ
  ؛઒ࢯ ٕज़ΞυόΠβʔ
  ·ͭ΋ͱࢯ
  7"4*-:ͷΤϯδχΞͨͪ

  View Slide

 12. "(&/%"
  ɾJ20/ʹ͍ͭͯ
  ɾঁੑສਓ͕
  ɹJ20/ʹʮϋϚΔ͔͚͠ʯ

  View Slide

 13. ঁੑϢʔβʔສਓ͕J20/ʹ
  ʮϋϚΔ͔͚͠ʯͱ͸ɺɺɺ

  View Slide

 14. ϑοΫɾϞσϧͷ׆༻

  View Slide

 15. View Slide

 16. ϑοΫɾϞσϧͱ͸ʁ

  View Slide

 17. ਓؒͷߦಈΛश׳͚ͮͤ͞Δ
  ϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 18. ͳͥʮश׳͚ͮʯͤ͞Δ
  ͷ͔ʁ

  View Slide

 19. ʢϓϩμΫτ͕ʣश׳͚ͮ͞ΕΔ
  ̐ͭͷϝϦοτ
  श׳ͷྗ͸
  ૝૾Ҏ্ʹେ͖͍

  View Slide

 20. αʔϏεΛश׳ʹ͢Δ
  ̐ͭͷϝϦοτ

  View Slide

 21. ̍ɿश׳͸ސ٬ੜ֔Ձ஋Λ޲্ͤ͞Δ

  View Slide

 22. ̎ɿश׳͸Ձ֨ઃఆͷࣗ༝౓Λ͋͛Δ

  View Slide

 23. ɹར༻ॳ݄ʹ༗ྉձһʹͳΔׂ߹ɿ
  ̏̏ϲ݄໨ʹ༗ྉձһʹͳΔׂ߹ɿ
  ̐̎ϲ݄໨ʹ༗ྉձһʹͳΔׂ߹ɿ
  ࢖͑͹࢖͏΄Ͳސ٬͸ରՁΛࢧ෷ͬͯ͘ΕΔ

  View Slide

 24. ̏ɿश׳͸ٸܹͳ੒௕ΛՄೳʹ͢Δ

  View Slide

 25. ̐ɿश׳͸ڝ૪ྗΛߴΊΔ

  View Slide

 26. View Slide

 27. ϑοΫɾϞσϧͱ͸

  View Slide

 28. ਓؒͷߦಈΛश׳͚ͮͤ͞ɺ
  ϓϩμΫτͷ
  ̍ɿސ٬ੜ֔Ձ஋Λ޲্
  ̎ɿՁ֨ઃఆͷࣗ༝౓Λ޲্
  ̏ɿٸܹͳ੒௕ΛՄೳʹ͢Δ
  ̐ɿڝ߹΁ͷڝ૪ྗΛߴΊΔ
  ϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 29. View Slide

 30. ϑοΫɾϞσϧ͸
  ̐ͭͷύʔτ͔Βߏ੒

  View Slide

 31. τϦΨʔɿ͖͔͚ͬ

  View Slide

 32. ֎తτϦΨʔ

  View Slide

 33. ಺తτϦΨʔ

  View Slide

 34. ΞΫγϣϯɿߦಈ

  View Slide

 35. B = M + A + T
  ehavior otivation bility rigger
  行動 動機 能力 きっかけ

  View Slide

 36. )5.- ϒϩά 4/4 UXJUUFS JOTUBHSBN
  ৘ใྲྀ௨ྔ
  ৘ใൃ৴ʹ
  ඞཁͳೳྗ

  View Slide

 37. View Slide

 38. Ϧϫʔυɿใु

  View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. Πϯϕετϝϯτɿ౤ࢿ

  View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. ̍ɿ͖͔͚ͬ
  ̎ɿߦಈ
  ̏ɿใु
  ̐ɿ౤ࢿ

  View Slide

 46. ϑοΫɾϞσϧΛར༻ͯ͠
  श׳ੑͷ͋ΔαʔϏεʹʂ

  View Slide

 47. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  7"4*-:Ͱ͸ΤϯδχΞ
  ੵۃ࠾༻தͰ͢ʂ

  View Slide