Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RedisのCPU負荷対策パターン

 RedisのCPU負荷対策パターン

by id:y_uuki

Yuuki Tsubouchi (yuuk1)

August 19, 2017
Tweet

More Decks by Yuuki Tsubouchi (yuuk1)

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͦͯ͠෺ޠ͸
  Կ౓໨͔ͷRedis CPU
  ෛՙରࡦΛܴ͑Δ

  View full-size slide

 2. RedisͷCPUෛՙରࡦ
  ύλʔϯ
  id:y_uuki
  Kyoto.ͳΜ͔#3

  View full-size slide

 3. Redis
  ͔ͭͬͯ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 4. RedisͰCPUফඅ͕ϘτϧωοΫʹͳΔέʔε
  • ܦݧతʹඵؒ਺ສίϚϯυ໨҆
  • ΫΤϦͷछྨ΍ΞΫηεύλʔϯʹΑͬͯɺ
  ಉ͡ϋʔυ΢ΣΞͰ͋ͬͯ΋CPUར༻཰͸ม
  Խ͢Δ
  • CPUੑೳʹΑͬͯɺಉ͡ϫʔΫϩʔυͰ͋ͬ
  ͯ΋CPUར༻཰͸มԽ͢Δ

  View full-size slide

 5. RedisͷCPUϦιʔεফඅߏ଄
  • γϯάϧεϨουͰಈ࡞͢ΔͨΊɺϚϧνί
  Ξ؀ڥͰ͋ͬͯ΋ɺ1CPUίΞ͔͠࢖͑ͳ͍
  • MySQL/PostgreSQL͸ίωΫγϣϯ͝ͱʹ
  εϨου/ϓϩηεΛىಈ͢ΔϚϧνεϨο
  υ/ϓϩηεϞσϧ

  View full-size slide

 6. RedisͷCPUෛՙͱઓ͏ͨΊʹ
  ͲͷΑ͏ͳ࡞ઓΛͱΓ͏Δ͔

  View full-size slide

 7. εέʔϧΞοϓ εέʔϧΞ΢τ
  CPU1ίΞੑೳ͋͛Δ
  ਨ௚෼ׂ
  ࢀর༻εϨʔϒ
  ਫฏ෼ׂ - ࣗલ
  ਫฏ෼ׂ - Redis Cluster
  CPUෛՙ࡟ݮ
  RedisύΠϓϥΠϯ
  Lua scripting
  Linux RPS
  (Redis modules)

  View full-size slide

 8. εέʔϧΞοϓ
  • RedisαʔόͷCPUΫϩοΫΛߴ͍΋ͷʹมߋ
  • EC2ͳΒc4ܥͷΠϯελϯε
  • ίΞ਺Λ૿΍ͯ͠΋͋·Γҙຯ͸ͳ͍
  • CPUར༻཰͕90%͔Β40%ʹͳͬͨ͜ͱ͕͋Δ
  • Xeon E5-2650L v2 @1.70GHz (Ivy Bridge)
  • Xeon E5-2670 v3 @2.30GHz (Haswell)
  • CPUΫϩοΫʹରͯ͠ઢܗʹมԽ͢ΔΘ͚Ͱ͸
  ͳ͍

  View full-size slide

 9. CPUෛՙ࡟ݮ

  View full-size slide

 10. CPUෛՙ࡟ݮ - Linux RPS
  • redisεϨουͱΧʔωϧͷωοτϫʔΫI/Oε
  ϨουΛผʑͷίΞͰॲཧ͢Δ
  • RPSͰύέοτॲཧΛCPU0Ͱड͚ͯ
  • redisεϨουͷCPU AffinityͰύέοτॲཧͱผ
  # echo ‘3’ > /sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus
  # taskset -pc 3-4 $(cat /run/redis/redis-server.pid)

  View full-size slide

 11. https://speakerdeck.com/yuukit/linux-network-performance-improvement-at-hatena

  View full-size slide

 12. CPUෛՙ࡟ݮ - RedisύΠϓϥΠϯ
  • ΫϥΠΞϯτ͕ϨεϙϯεΛ·ͨͣʹޙଓͷϦΫΤετ
  Λ౤ೖ͢Δ͜ͱͰɺύέοτԟ෮ճ਺ΛݮΒ͢
  • ωοτϫʔΫI/OॲཧΛ·ͱΊ࣮ͯߦͰ͖ΔͷͰɺCPU
  ॲཧ͕ݮΔ
  • 1ճͷread(2)Ͱෳ਺ͷίϚϯυΛಡΈग़ͤΔͷͰɺγ
  εςϜίʔϧճ਺͕ݮΓίϯςΩετεΠον΋ݮΔ
  • ਅͷRedisύΠϓϥΠϯ(by id:ichirin2501)
  https://redis.io/topics/pipelining

  View full-size slide

 13. CPUෛՙ࡟ݮ - Lua scripting
  • ͋ΔίϚϯυͷ݁ՌΛ࣍ͷίϚϯυ͕ར༻͠
  ͍ͯΔҰ࿈ͷίϚϯυྻ͸ύΠϓϥΠϯ࣮ߦ
  ෆՄ
  • Lua scriptingͳΒҰ࿈ͷίϚϯυྻΛluaίʔ
  υͱͯ͠ૹΓࠐΈɺ݁Ռ͚ͩड͚औΕΔ
  • ύΠϓϥΠϯಉ༷ɺΫϥΠΞϯτͱͷԟ෮ճ
  ਺͕ݮΓɺI/OγεςϜίʔϧΛ·ͱΊΒΕΔ
  https://redis.io/commands/eval

  View full-size slide

 14. εέʔϧΞ΢τ

  View full-size slide

 15. εέʔϧΞ΢τ-ࢀর༻εϨʔϒ
  • Redis͸ϚελʔɾεϨʔϒߏ੒͕ͱΕΔ
  • ࢀরΫΤϦΛεϨʔϒʹ޲͚ͯϚελʔͷෛՙΛ
  ࡟ݮ
  • εϨʔϒͷલஈʹϩʔυόϥϯα͕ඞཁ
  • MySQLͳͲͷRDBMSͰΑ͘ͱΒΕΔ࡞ઓ
  • ϨϓϦέʔγϣϯ஗Ԇʹ஫ҙ
  • ॻ͖ࠐΜͩ͸ͣͷσʔλ͕·ͩεϨʔϒʹ఻ൖ
  ͍ͯ͠ͳ͍Մೳੑ͕͋Δ

  View full-size slide

 16. εέʔϧΞ΢τ- ਨ௚෼ׂ
  • RedisͷϚελʔϊʔυΛෳ਺༻ҙ͢Δ
  • ػೳA͸Ϛελʔ1Λ࢖͏ɺػೳB͸Ϛελʔ2Λ
  ࢖͏
  • ػೳͷͿΜ͚ͩɺϚελʔϊʔυΛӡ༻͢Δίε
  τ͸͋Δ
  • ͋ΔҰͭػೳͷෛՙ͕ࢧ഑తͳ৔߹ʹ͸࢖͑ͳ͍
  • Ωϟογϡ༻్ͳΒ͚ͦͩ͜memcachedΛར༻

  View full-size slide

 17. εέʔϧΞ΢τ- ਫฏ෼ׂ
  • γϟʔσΟϯάͱ΋ݺͿ
  • ಉ͡༻్ͷ֤ΩʔΛෳ਺ͷϚελʔϊʔυʹ෼ࢄ
  • ΩʔͱϊʔυͷϚοϐϯάΛࣗ෼Ͱ΍Δ
  • Ϛοϐϯάํ๏͸༷ʑ
  • ϢʔβID xxx ͸ϊʔυYʹϚοϓ
  • ϢʔβID yyy ͷ৒༨͕ z ͳΒϊʔυXʹϚοϓ
  • γϟʔυΛ૿ݮͨ͠ͱ͖ͷσʔλ࠶഑ஔ͕೉͢͠
  ͗ΔͷͰͱʹ͔͘΍Γͨ͘ͳ͍

  View full-size slide

 18. εέʔϧΞ΢τ- Redis ClusterʹΑΔਫฏ෼ׂ
  • ࠷ऴԞٛ
  • Ωʔͷ෼ࢄ഑ஔͱ࠶഑ஔ/ϑΣΠϧΦʔόʔͳͲα
  ϙʔτ
  • redis-tribͱ͍͏ެࣜπʔϧͰࣗಈ࠶഑ஔ΋Ͱ͖Δ
  • ࠷௿6ϊʔυඞཁ
  • database͕1͔͔ͭ͑͠ͳ͍
  • ෳ਺Ωʔʹର͢ΔίϚϯυ࣮ߦʹ஫ҙ
  • 1000ϊʔυ͙Β͍·Ͱ͸εέʔϧ͢ΔΒ͍͠

  View full-size slide

 19. Redis modules
  • Redus 4.0͔ΒϞδϡʔϧػೳ͕࣮૷͞Εͨ
  • Redisͷ಺෦APIΛ࢖ͬͯಠࣗͷσʔλߏ଄΍
  ίϚϯυΛ࣮૷Ͱ͖ΔʢΒ͍͠ʣ
  • ΞϓϦέʔγϣϯʹ࠷దԽͨ͠σʔλߏ଄Λ
  ࡞Ε͹ɺΊͪΌͪ͘ΌCPUޮ཰Α͘ͳΔͷͰ
  ͸ʁʁʁʁʁ

  View full-size slide

 20. εέʔϧΞοϓ εέʔϧΞ΢τ
  CPU1ίΞੑೳ͋͛Δ
  ਨ௚෼ׂ
  ࢀর༻εϨʔϒ
  ਫฏ෼ׂ
  Redis Cluster
  CPUෛՙ࡟ݮ
  RedisύΠϓϥΠϯ
  Lua scripting
  Linux RPS
  (Redis modules)

  View full-size slide

 21. ෺ޠ͔Βઓུ΁

  View full-size slide

 22. ઓུΛཱͯΔͨΊʹ
  ͱΓ͏Δઓज़Λ
  ஌͓ͬͯ͘

  View full-size slide