Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザイナーが働きやすいクックパッドの環境とは

tomoya-tsuji
April 23, 2018

 デザイナーが働きやすいクックパッドの環境とは

Tigerspike UX Meetup #4 〜デザイナーの働きやすさとは〜
にてLTしました資料です。

tomoya-tsuji

April 23, 2018
Tweet

More Decks by tomoya-tsuji

Other Decks in Design

Transcript

 1. Tomoya Tsuji 2018.04.20 Tigerspike UX Meetup #4 ʮ๻͕ʯಇ͖΍͍͢ͱײ͡Δίτ No.1 σβΠφʔͱͯ͠ͷ੒௕ɾ׆ಈൣғΛ޿͛Δ

  ֶͼɾࣗ෼ʹ͋Δఔ౓ࡋྔ͕͋Δ͜ͱ No.2ɹҙࢥܾఆͷεϐʔυײ αʔϏε։ൃʹूதͰ͖Δ͜ͱ
 2. Tomoya Tsuji 2018.04.20 Tigerspike UX Meetup #4 ࣗ෼ͷ੒Ռ͕͔ͬ͠ΓධՁ͞ΕΔ͜ͱ ʮ๻͕ʯಇ͖΍͍͢ͱײ͡Δίτ No.3

  γΰτ΁ͷϞνϕʔγϣϯ No.1 σβΠφʔͱͯ͠ͷ੒௕ɾ׆ಈൣғΛ޿͛Δ ֶͼɾࣗ෼ʹ͋Δఔ౓ࡋྔ͕͋Δ͜ͱ No.2ɹҙࢥܾఆͷεϐʔυײ αʔϏε։ൃʹूதͰ͖Δ͜ͱ
 3. Tomoya Tsuji 2018.04.20 Tigerspike UX Meetup #4 ԣஅձͰԿͯ͠Δͷʁ ɾ1ਓ5෼ͷLTΛத৺ʹɺ֤ϓϩμΫτͷऔΓ૊Έ঺հ -

  Πϯϓοτ / Ξ΢τϓοτͷ਺ΛॏͶΔ - ஌ݟΛٵऩ͠ɺ׆͔͢ ɾఆظͰʮσβΠφʔʯͱͯ͠ͷऔΓ૊Έʹ͍ͭͯৼΓฦΓ - ࣾ಺֎΁ͷσβΠφʔͱͯ͠ͷӨڹ͸ʁ - ͜ͷπʔϧಋೖͨ͠Μ͚ͩͲɺશࣾͰͲ͏Ͱ͔͢ʁ - σβΠϯγεςϜ͋ͬͨ΄͏͕͍͍ͷͰ͸ʁ
 4. ᶃશһ͕ੜ׆ऀͷ՝୊ղܾʹ޲͖߹͍ͬͯΔ - ໰୊ͷ੾Γ෼͚͸ɺجຊϢʔβʔʹؔ܎͢Δ΋ͷ͔൱͔ ΫοΫύουͬͯͲΜͳ؀ڥʁ ᶄڥքΛ௒͑ͯ࢓ࣄ͍ͯ͠Δਓ͕ଟ͍ʢBeyond the Boundaries) - ଟ༷ͳσβΠφʔ͕͍Δ Tomoya

  Tsuji 2018.04.20 Tigerspike UX Meetup #4 ᶅσβΠφʔԣ۲ͷίϛϡχέʔγϣϯ͕׆ൃ - ֶͼɾ஌ݟͷڞ༗ ᶆσβΠφʔ࣠ͰධՁ͞ΕΔ੍౓͕੔͍ͬͯΔ - ࣗ෼ͷ੒Ռ΍औΓ૊Έ͕͔ͬ͠ΓධՁ͞ΕΔ