Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザイナーが働きやすいクックパッドの環境とは

tomoya-tsuji
April 23, 2018

 デザイナーが働きやすいクックパッドの環境とは

Tigerspike UX Meetup #4 〜デザイナーの働きやすさとは〜
にてLTしました資料です。

tomoya-tsuji

April 23, 2018
Tweet

More Decks by tomoya-tsuji

Other Decks in Design

Transcript

 1. σβΠφʔ͕ಇ͖΍͍͢
  ΫοΫύουͷ؀ڥͱ͸
  Cookpad Inc. / Tomoya Tsuji
  Tigerspike UX Meetup #4 2018.04.20

  View full-size slide

 2. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ⁋ɹே໵ (@tomoya_tsuji_)
  Cookpad Inc.
  UI/UX Designer ɾ Director

  View full-size slide

 3. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ͍͖ͳΓͰ͕͢ɺ

  View full-size slide

 4. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ࣗ෼ʹͱͬͯɺʮಇ͖΍͍͢ʯͱײ͡Δίτ͸ͳΜͰ͔͢ʁ

  View full-size slide

 5. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ʮ๻͕ʯಇ͖΍͍͢ͱײ͡Δίτ

  View full-size slide

 6. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ʮ๻͕ʯಇ͖΍͍͢ͱײ͡Δίτ
  No.1 σβΠφʔͱͯ͠ͷ੒௕ɾ׆ಈൣғΛ޿͛Δ
  ֶͼɾࣗ෼ʹ͋Δఔ౓ࡋྔ͕͋Δ͜ͱ

  View full-size slide

 7. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ʮ๻͕ʯಇ͖΍͍͢ͱײ͡Δίτ
  No.1 σβΠφʔͱͯ͠ͷ੒௕ɾ׆ಈൣғΛ޿͛Δ
  ֶͼɾࣗ෼ʹ͋Δఔ౓ࡋྔ͕͋Δ͜ͱ
  No.2ɹҙࢥܾఆͷεϐʔυײ
  αʔϏε։ൃʹूதͰ͖Δ͜ͱ

  View full-size slide

 8. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ࣗ෼ͷ੒Ռ͕͔ͬ͠ΓධՁ͞ΕΔ͜ͱ
  ʮ๻͕ʯಇ͖΍͍͢ͱײ͡Δίτ
  No.3 γΰτ΁ͷϞνϕʔγϣϯ
  No.1 σβΠφʔͱͯ͠ͷ੒௕ɾ׆ಈൣғΛ޿͛Δ
  ֶͼɾࣗ෼ʹ͋Δఔ౓ࡋྔ͕͋Δ͜ͱ
  No.2ɹҙࢥܾఆͷεϐʔυײ
  αʔϏε։ൃʹूதͰ͖Δ͜ͱ

  View full-size slide

 9. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  Ͱ͸ɺΫοΫύου͸Ͳ͏ͳͷʁ

  View full-size slide

 10. ᶃશһ͕ੜ׆ऀͷ՝୊ղܾʹ޲͖߹͍ͬͯΔ
  - ໰୊ͷ੾Γ෼͚͸ɺجຊϢʔβʔʹؔ܎͢Δ΋ͷ͔൱͔
  ΫοΫύουͬͯͲΜͳ؀ڥʁ
  Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4

  View full-size slide

 11. ᶃશһ͕ੜ׆ऀͷ՝୊ղܾʹ޲͖߹͍ͬͯΔ
  - ໰୊ͷ੾Γ෼͚͸ɺجຊϢʔβʔʹؔ܎͢Δ΋ͷ͔൱͔
  ΫοΫύουͬͯͲΜͳ؀ڥʁ
  ᶄڥքΛ௒͑ͯ࢓ࣄ͍ͯ͠Δਓ͕ଟ͍ʢBeyond the Boundaries)
  - ଟ༷ͳσβΠφʔ͕͍Δ
  Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4

  View full-size slide

 12. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ྫ͑͹ɺ͜ΜͳσβΠφʔ΋

  View full-size slide

 13. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  UI/UXपΓ͸΋ͪΖΜɺ
  ඞཁͰ͋Ε͹iOS΋࣮૷͠·͢ʂ
  ϓϩτλΠϓ͸࣮σʔλ࢖͍͍ͨͷͰ
  rails࢖ͬͯΨγΨγਐΊ·͢
  νʔϜϚωδϝϯτͱ΍Γͳ͕Β
  ख΋ಈ͔ͯ͠·͢

  View full-size slide

 14. ᶃશһ͕ੜ׆ऀͷ՝୊ղܾʹ޲͖߹͍ͬͯΔ
  - ໰୊ͷ੾Γ෼͚͸ɺجຊϢʔβʔʹؔ܎͢Δ΋ͷ͔൱͔
  ΫοΫύουͬͯͲΜͳ؀ڥʁ
  ᶄڥքΛ௒͑ͯ࢓ࣄ͍ͯ͠Δਓ͕ଟ͍ʢBeyond the Boundaries)
  - ଟ༷ͳσβΠφʔ͕͍Δ
  Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4

  View full-size slide

 15. ᶃશһ͕ੜ׆ऀͷ՝୊ղܾʹ޲͖߹͍ͬͯΔ
  - ໰୊ͷ੾Γ෼͚͸ɺجຊϢʔβʔʹؔ܎͢Δ΋ͷ͔൱͔
  ΫοΫύουͬͯͲΜͳ؀ڥʁ
  ᶄڥքΛ௒͑ͯ࢓ࣄ͍ͯ͠Δਓ͕ଟ͍ʢBeyond the Boundaries)
  - ଟ༷ͳσβΠφʔ͕͍Δ
  Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ᶅσβΠφʔԣ۲ͷίϛϡχέʔγϣϯ͕׆ൃ
  - ֶͼɾ஌ݟͷڞ༗

  View full-size slide

 16. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ຖि֤ϓϩμΫτσβΠφʔ͕ू·ͬͯԣஅձΛ࣮ࢪ

  View full-size slide

 17. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ԣஅձͰԿͯ͠Δͷʁ
  ɾ1ਓ5෼ͷLTΛத৺ʹɺ֤ϓϩμΫτͷऔΓ૊Έ঺հ
  - Πϯϓοτ / Ξ΢τϓοτͷ਺ΛॏͶΔ
  - ஌ݟΛٵऩ͠ɺ׆͔͢
  ɾఆظͰʮσβΠφʔʯͱͯ͠ͷऔΓ૊Έʹ͍ͭͯৼΓฦΓ
  - ࣾ಺֎΁ͷσβΠφʔͱͯ͠ͷӨڹ͸ʁ
  - ͜ͷπʔϧಋೖͨ͠Μ͚ͩͲɺશࣾͰͲ͏Ͱ͔͢ʁ
  - σβΠϯγεςϜ͋ͬͨ΄͏͕͍͍ͷͰ͸ʁ

  View full-size slide

 18. ᶃશһ͕ੜ׆ऀͷ՝୊ղܾʹ޲͖߹͍ͬͯΔ
  - ໰୊ͷ੾Γ෼͚͸ɺجຊϢʔβʔʹؔ܎͢Δ΋ͷ͔൱͔
  ΫοΫύουͬͯͲΜͳ؀ڥʁ
  ᶄڥքΛ௒͑ͯ࢓ࣄ͍ͯ͠Δਓ͕ଟ͍ʢBeyond the Boundaries)
  - ଟ༷ͳσβΠφʔ͕͍Δ
  Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ᶅσβΠφʔԣ۲ͷίϛϡχέʔγϣϯ͕׆ൃ
  - ֶͼɾ஌ݟͷڞ༗

  View full-size slide

 19. ᶃશһ͕ੜ׆ऀͷ՝୊ղܾʹ޲͖߹͍ͬͯΔ
  - ໰୊ͷ੾Γ෼͚͸ɺجຊϢʔβʔʹؔ܎͢Δ΋ͷ͔൱͔
  ΫοΫύουͬͯͲΜͳ؀ڥʁ
  ᶄڥքΛ௒͑ͯ࢓ࣄ͍ͯ͠Δਓ͕ଟ͍ʢBeyond the Boundaries)
  - ଟ༷ͳσβΠφʔ͕͍Δ
  Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ᶅσβΠφʔԣ۲ͷίϛϡχέʔγϣϯ͕׆ൃ
  - ֶͼɾ஌ݟͷڞ༗
  ᶆσβΠφʔ࣠ͰධՁ͞ΕΔ੍౓͕੔͍ͬͯΔ
  - ࣗ෼ͷ੒Ռ΍औΓ૊Έ͕͔ͬ͠ΓධՁ͞ΕΔ

  View full-size slide

 20. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  Ҏ্ΫοΫύουͷ؀ڥΛ
  ؆୯ʹ͝঺հ͠·͕ͨ͠ɺ

  View full-size slide

 21. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ͍ͪ͹Μେࣄ͔ͳͬͯࢥ͏ͷ͕

  View full-size slide

 22. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ࣗ෼ʹͱͬͯಇ͖΍͍͢ͱײ͡Δίτͱ
  ࠓͷ؀ڥ͕Ϛον͍ͯ͠Δͷ͔ɻͩͱࢥ͍·͢

  View full-size slide

 23. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4
  ಇ͖΍͍͢ίτ͕͔ͬ͠Γ੔͍ͬͯΔͷ͔
  ఆظతʹৼΓฦͬͯΈΔͱྑ͍͔΋͠Ε·ͤΜ

  View full-size slide

 24. Tomoya Tsuji 2018.04.20
  Tigerspike UX Meetup #4

  View full-size slide