Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Trap Questions in Java and Obj-C

417.72KI
December 03, 2019

Trap Questions in Java and Obj-C

417.72KI

December 03, 2019
Tweet

More Decks by 417.72KI

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 4XJGU,PUMJOѪ޷ձ
  7PM
  !(.0ϖύϘ

  View full-size slide

 2. 4XJGUͱ,PUMJO

  View full-size slide

 3. 4XJGUͱ,PUMJO

  View full-size slide

 4. +BWBͱ0CKFDUJWF$
  ͷ࿩Λ͠·͢

  View full-size slide

 5. ͳΜͰࠓ͞Β+BWB0CK$

  View full-size slide

 6. ͳΜͰࠓ͞Β+BWB0CK$
  w ࠓͷ࣌୅ΞϓϦ͸4XJGU,PUMJOͰॻ͘ͷ͕౰ͨΓલ
  w ࠓͲ͖+BWB0CK$ͳΜͯ৮ΒΜ΍Ζ

  View full-size slide

 7. Ռͨͯ͠ຊ౰ʹͦ͏ͩΖ͏͔ʁ

  View full-size slide

 8. Ռͨͯ͠ຊ౰ʹͦ͏ͩΖ͏͔ʁ
  w 044ϥΠϒϥϦ͸ϦϦʔε͞Εͨ࣌୅΍ϥΠϒϥϦͷಛ
  ੑ্+BWB0CK$Ͱॻ͔Ε͍ͯΔ΋ͷ΋·ͩ·ͩଟ͍
  w ࣮૷Λ֬ೝͨ͠Γ13Λग़ͨ͠Γ͢ΔͳΒ΍ͬͺΓͦͷล
  ͷ஌ࣝ͸ඞཁ

  View full-size slide

 9. ͱ͍͏͜ͱͰ

  View full-size slide

 10. ҙ֎ͱҾ͔͔ͬΔʂʁ
  ݴޠ࢓༷ΫΠζ
  +BWB0CKFDUJWF$ฤ

  View full-size slide

 11. w 5BLVIJSP.VUBBLB௣໊Նر ,*

  w 4&೥ 8FC J04 "OESPJE ৽ਓݚमߨࢣFUD

  J04 डୗ։ൃ
  ೥൒

  J04 ࣗࣾ։ൃ
  ࠓίί
  w 5XJUUFS 2JJUB@LJ

  (JU)VC,*
  w 4XJGUѪ޷ձࢀՃप೥

  ΋͏΍ΜΧϨʔ͸೥໨
  ͓લ୭Α

  View full-size slide

 12. #VJME$POpHTXJGU
  ελʔ͍ͩ͘͞

  View full-size slide

 13. ݴޠ࢓༷ΫΠζ
  w +BWB໰
  w 0CKFDUJWF$໰

  View full-size slide

 14. ࣍ͷίʔυͷಈ͖͸Ͳ͏ͳΔʁ

  View full-size slide

 15. ࣍ͷίʔυͷಈ͖͸Ͳ͏ͳΔʁ
  public class Sample {
  public static void main(String... args) {
  while (false) {
  System.out.println("hoge");
  }
  }
  }

  View full-size slide

 16. ࣍ͷίʔυͷಈ͖͸Ͳ͏ͳΔʁ
  public class Sample {
  public static void main(String... args) {
  while (false) {
  System.out.println("hoge");
  }
  }
  }
  lIPHFz͕ճ͚ͩग़ྗ͞ΕΔ Կ΋ى͖ͳ͍
  ίϯύΠϧΤϥʔ ࣮ߦ࣌Τϥʔ

  View full-size slide

 17. ࣍ͷίʔυͷಈ͖͸Ͳ͏ͳΔʁ
  public class Sample {
  public static void main(String... args) {
  while (false) {
  System.out.println("hoge");
  }
  }
  }
  lIPHFz͕ճ͚ͩग़ྗ͞ΕΔ Կ΋ى͖ͳ͍
  ίϯύΠϧΤϥʔ ࣮ߦ࣌Τϥʔ

  View full-size slide

 18. ղઆ
  public class Sample {
  public static void main(String... args) {
  while (false) {
  System.out.println("hoge");
  }
  }
  } 6OSFBDIBCMFDPEF

  View full-size slide

 19. ୈ໰Λ౿·͑ͯ
  public class Sample {
  public static void main(String... args) {
  while (false) {
  System.out.println("hoge");
  }
  }
  }

  View full-size slide

 20. ࣍ͷίʔυͷಈ͖͸Ͳ͏ͳΔʁ
  public class Sample {
  public static void main(String... args) {
  do {
  System.out.println("hoge");
  } while (false);
  }
  }

  View full-size slide

 21. ࣍ͷίʔυͷಈ͖͸Ͳ͏ͳΔʁ
  public class Sample {
  public static void main(String... args) {
  do {
  System.out.println("hoge");
  } while (false);
  }
  }
  lIPHFz͕ճ͚ͩग़ྗ͞ΕΔ Կ΋ى͖ͳ͍
  ίϯύΠϧΤϥʔ ࣮ߦ࣌Τϥʔ

  View full-size slide

 22. ࣍ͷίʔυͷಈ͖͸Ͳ͏ͳΔʁ
  public class Sample {
  public static void main(String... args) {
  do {
  System.out.println("hoge");
  } while (false);
  }
  }
  lIPHFz͕ճ͚ͩग़ྗ͞ΕΔ Կ΋ى͖ͳ͍
  ίϯύΠϧΤϥʔ ࣮ߦ࣌Τϥʔ

  View full-size slide

 23. public class Sample {
  public static void main(String... args) {
  do {
  System.out.println("hoge");
  } while (false);
  }
  }
  ղઆ
  EPXIJMF͸ࣄޙධՁ ճॲཧͨ͠ޙʹ৚݅ࣜΛ൑ఆ

  View full-size slide

 24. ղઆ
  ॲཧ

  ݅
  XIJMF
  ॲཧ

  ݅
  EPXIJMF

  View full-size slide

 25. 0CKFDUJWF$ฤ

  View full-size slide

 26. Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ

  View full-size slide

 27. Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ
  if (@0) {
  NSLog(@"true");
  } else {
  NSLog(@"false");
  }

  View full-size slide

 28. Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ
  if (@0) {
  NSLog(@"true");
  } else {
  NSLog(@"false");
  }
  USVF GBMTF

  View full-size slide

 29. Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ
  if (@0) {
  NSLog(@"true");
  } else {
  NSLog(@"false");
  }
  USVF GBMTF

  View full-size slide

 30. ղઆ
  w @0͸4/VNCFSOVNCFS8JUI*OU>ͷ4ZOUBY4VHBS
  w /4/VNCFS͸ΦϒδΣΫτ
  w ΦϒδΣΫτͱͯ͠͸ଘࡏ͢ΔͨΊɺ

  USVFͱͯ͠൑ఆ͞ΕΔ
  w @NO΋ಉ༷

  View full-size slide

 31. Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ

  View full-size slide

 32. Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ
  [
  "hoge",
  "fuga",
  null,
  "foo",
  "bar"
  ]
  TBNQMFKTPO
  NSArray *array = ... // JSONΛಡΈࠐΉॲཧ
  if (array[2]) {
  NSLog(@"true");
  } else {
  NSLog(@"false");
  }

  View full-size slide

 33. Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ
  USVF GBMTF
  [
  "hoge",
  "fuga",
  null,
  "foo",
  "bar"
  ]
  TBNQMFKTPO
  NSArray *array = ... // JSONΛಡΈࠐΉॲཧ
  if (array[2]) {
  NSLog(@"true");
  } else {
  NSLog(@"false");
  }

  View full-size slide

 34. Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ
  USVF GBMTF
  [
  "hoge",
  "fuga",
  null,
  "foo",
  "bar"
  ]
  TBNQMFKTPO
  NSArray *array = ... // JSONΛಡΈࠐΉॲཧ
  if (array[2]) {
  NSLog(@"true");
  } else {
  NSLog(@"false");
  }

  View full-size slide

 35. ղઆ
  w /4"SSBZ౳ͷίϨΫγϣϯʹ͸OJMΛೖΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ
  ͍
  w େମखஈͱͯ͠/4/VMMͱ͍͏ΫϥεΛ࢖͏
  w ͜ͷ࣌BSSBZ<>͔ΒऔΓग़͞ΕΔͷ͸4/VMMOVMM>ͱ͍͏
  γϯάϧτϯΦϒδΣΫτ
  w ΦϒδΣΫτͳͷͰUSVFͱͯ͠൑ఆ͞ΕΔ

  View full-size slide

 36. /4/VMMͱOJM
  NSLog(@"%@", nil); // -> (null)
  NSLog(@"%@", [NSNull null]); // ->
  ഑ྻʹฆΕ͍ͯΔOVMM͸Α͘ݟམͱ͕ͪ͠

  View full-size slide

 37. ͜ΜͳΜ஌ͬͯͯԿʹͳΔʁ

  View full-size slide

 38. ͜ΜͳΜ஌ͬͯͯԿʹͳΔʁ
  w +BWB
  w 0$+1 0SBDMFೝఆࢿ֨
  Ͱ͜͏͍͏໰୊͕ग़୊͞ΕΔ
  w ࣮຿Ͱ࢖͏ҙຯ͸໓ଟʹແ͍͕ɺ

  ϨΨγʔͳγεςϜͰۃكʹฆΕࠐΜͰΔ
  w Ϧʔμϒϧίʔυͬͯ஌ͬͯΔʁ

  View full-size slide

 39. ͜ΜͳΜ஌ͬͯͯԿʹͳΔʁ
  w 0CK$
  w ҙ֎ͱݟམͱ͕ͪ͠
  w ͜ͷखͷޡղ͔ΒੜͣΔόά͕࣮ࡍʹ͋ͬͨ
  w 4XJGU΁ͷϦϓϨʔεͰ૝ఆͱҧ͏ಈ͖Λ͢Δͱ͔
  w ಛʹ഑ྻʹฆΕࠐΉOVMM໰୊͸͋Δ͋Δ

  View full-size slide

 40. ͜ΜͳΜ஌ͬͯͯԿʹͳΔʁ
  w ͍ͭͰʹ
  w ৽ਓݚमͰυϠΕΔ

  View full-size slide

 41. ·ͱΊ
  w ϨΨγʔݴޠͷཧղ͸ϦϓϨʔεͷڧ͍ຯํ
  w ࢥΘ͵όάΛੜ·ͳ͍ͨΊʹ΋ݴޠ࢓༷ͷཧղ͸େ੾
  w ࣮຿Ͱ࢖Θͳ͍஌͔ࣝͩΒͬͯܰࢹ͠ͳ͍Α͏ʹ

  View full-size slide

 42. ྑ͍͓೥Λʂ✋

  View full-size slide