$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

R.swift to Asset Symbols

417.72KI
September 26, 2023

R.swift to Asset Symbols

417.72KI

September 26, 2023
Tweet

More Decks by 417.72KI

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 4XJGUѪ޷ձWPM,PUMJOѪ޷ձWPM!,*
  3TXJGU͔Β"TTFU$BUBMPH΁
  ʙ4XJGU4ZOUBYΛԊ͑ͯʙ

  View Slide

 2. .FTXJGU
  let name = "(redacted)"


  let twitter = "417_72ki"


  let github = "417-72KI"


  let company = "(redacted)"


  var products = [


  "MockUserDefaults",


  "MultipartFormDataParser",


  "BuildConfig.swift",


  "SSGH",


  ]


  var contributing = [


  "Danger-Swift",


  "octokit.swift",


  "etc..."


  ]

  View Slide

 3. 3TXJGU࢖ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 4. 3TXJGUͱ͸
  w YDPEFQSPKͷதΛղੳͯ͠ը૾΍YJCɺTUPSZCPBSEͳͲΛίʔυิ׬Ͱ͖ΔΑ
  ͏ʹͯ͘͠ΕΔπʔϧ
  w 4XJGUొ৔ॳظ͔Β͋ΔރΕͨπʔϧ͔ͱࢥ͍͖΍#VJME5PPM1MVHJOʹରԠ
  ͍ͯͨ͠ΓࠓͰ΋੝Μʹߋ৽͞Ε͍ͯΔ
  w IUUQTHJUIVCDPNNBDDBJO3TXJGU

  View Slide

 5. ՝୊
  9DPEFͰϏϧυʹࣦഊ͢Δ৔߹͕͋Δ

  View Slide

 6. ݪҼ
  A*NBHF3FTPVSDFA͕಺෦Ͱੜ੒͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 7. ݪҼ
  A*NBHF3FTPVSDFA͕಺෦Ͱੜ੒͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 8. (FOFSBUFE"TTFU4ZNCPMTTXJGU
  🤔

  View Slide

 9. 9DPEFͷ"TTFU4ZNCPMT
  ग़యIUUQTEFWFMPQFSBQQMFDPNEPDVNFOUBUJPOYDPEFSFMFBTFOPUFTYDPEFSFMFBTFOPUFT

  View Slide

 10. 9DPEFͷ"TTFU4ZNCPMT
  ஫ҙ఺
  w Ϧιʔε໊͸શͯDBNFM$BTFʹม׵͞ΕΔ
  w ม׵͞Εͨ݁Ռඃͬͨ৔߹ແࢹ͞ΕΔϦιʔε͕ൃੜ͢Δ

  View Slide

 11. ஫ҙ఺
  w Ϧιʔε໊͸શͯDBNFM$BTFʹม׵͞ΕΔ
  w ม׵͞Εͨ݁Ռඃͬͨ৔߹ແࢹ͞ΕΔϦιʔε͕ൃੜ͢Δ

  View Slide

 12. ରԠࡦ
  "TTFU4ZNCPMTͷࣗಈੜ੒Λແޮʹ͢Δ
  A3TXJGU3FTPVSDFTAΛ໌ࣔ͢Δ
  3ʓʓͷݺͼग़͠Λ"TTFU4ZNCPMTʹࠩ͠ସ͑Δ

  View Slide

 13. ରԠࡦ
  "TTFU4ZNCPMTͷࣗಈੜ੒Λແޮʹ͢Δ

  View Slide

 14. ରԠࡦ
  "TTFU4ZNCPMTͷࣗಈੜ੒Λແޮʹ͢Δ
  A3TXJGU3FTPVSDFTAΛ໌ࣔ͢Δ
  3ʓʓͷݺͼग़͠Λ"TTFU4ZNCPMTʹࠩ͠ସ͑Δ

  View Slide

 15. ରԠࡦ
  A3TXJGU3FTPVSDFTAΛ໌ࣔ͢Δ
  import SwiftUI


  import RswiftResources


  struct Item {


  var image: ImageResource


  }


  struct ItemView: View {


  var item: Item


  var body: some View {


  VStack {


  Image(item.image)


  }


  }


  }


  #if DEBUG


  struct ItemView_Previews: PreviewProvider {


  static var previews: some View {


  Group {


  ItemView(item: .init(image: R.image.foo)) // Cannot convert
  value of type


  }


  }


  }


  #endif


  View Slide

 16. ରԠࡦ
  A3TXJGU3FTPVSDFTAΛ໌ࣔ͢Δ
  import SwiftUI


  import RswiftResources


  struct Item {


  var image: RswiftResources.ImageResource


  }


  struct ItemView: View {


  var item: Item


  var body: some View {


  VStack {


  Image(item.image)


  }


  }


  }


  #if DEBUG


  struct ItemView_Previews: PreviewProvider {


  static var previews: some View {


  Group {


  ItemView(item: .init(image: R.image.foo)) // no
  error


  }


  }


  }


  #endif


  View Slide

 17. ରԠࡦ
  "TTFU4ZNCPMTͷࣗಈੜ੒Λແޮʹ͢Δ
  A3TXJGU3FTPVSDFTAΛ໌ࣔ͢Δ
  3ʓʓͷݺͼग़͠Λ"TTFU4ZNCPMTʹࠩ͠ସ͑Δ

  View Slide

 18. ରԠࡦ
  3ʓʓͷݺͼग़͠Λ"TTFU4ZNCPMTʹࠩ͠ସ͑Δ
  import SwiftUI


  import RswiftResources


  struct Item {


  var image: ImageResource


  }


  struct ItemView: View {


  var item: Item


  var body: some View {


  VStack {


  Image(item.image)


  }


  }


  }


  #if DEBUG


  struct ItemView_Previews: PreviewProvider {


  static var previews: some View {


  Group {


  ItemView(item: .init(image: R.image.foo)) // Cannot convert
  value of type


  }


  }


  }


  #endif


  View Slide

 19. ରԠࡦ
  3ʓʓͷݺͼग़͠Λ"TTFU4ZNCPMTʹࠩ͠ସ͑Δ
  import SwiftUI


  import RswiftResources


  struct Item {


  var image: ImageResource


  }


  struct ItemView: View {


  var item: Item


  var body: some View {


  VStack {


  Image(item.image)


  }


  }


  }


  #if DEBUG


  struct ItemView_Previews: PreviewProvider {


  static var previews: some View {


  Group {


  ItemView(item: .init(image: .foo)) // no error


  }


  }


  }


  #endif


  View Slide

 20. ରԠࡦ
  3ʓʓͷݺͼग़͠Λ"TTFU4ZNCPMTʹࠩ͠ସ͑Δ
  import SwiftUI


  struct Item {


  var image: ImageResource


  }


  struct ItemView: View {


  var item: Item


  var body: some View {


  VStack {


  Image(item.image)


  }


  }


  }


  #if DEBUG


  struct ItemView_Previews: PreviewProvider {


  static var previews: some View {


  Group {


  ItemView(item: .init(image: .foo)) // no error


  }


  }


  }


  #endif


  View Slide

 21. ؆୯΍ΜɺΤϥʔҎ֎΋ม͑ͨΖ
  ʌ AЧ
  ů

  View Slide

 22. ΜͳΘ͚͋Δ͔͍
  bшb㱬ኯˑ

  Ч
  ůŰƅŖƃ

  View Slide

 23. 3TXJGUͰݺͼग़ͤΔόϦΤʔγϣϯ
  // Image(UIKit)


  R.image.foo()


  UIImage(resource: R.image.foo)


  // Image(SwiftUI)


  Image(R.image.foo)


  Image(uiImage: R.image.foo()!)


  Image(uiImage: UIImage(resource: R.image.foo)!)


  // Color(UIKit)


  R.color.primary()


  UIColor(resource: R.color.primary)


  //Color(SwiftUI)


  Color(R.color.primary)


  Color(uiColor: R.color.primary()!)


  Color(uiColor: UIColor(resource: R.color.primary)!)

  View Slide

 24. ͜ΕΛݸݸݟͯॻ͖׵͑Δͱ͔
  ʌůɾ㱼ɾA
  ŷžŷž
  ਖ਼نදݱͰؤுͬͯ΋͍͍͚Ͳ

  View Slide

 25. ͦ͜Ͱ

  View Slide

 26. 4XJGU4ZOUBY

  View Slide

 27. 4XJGU4ZOUBY
  w 4XJGUίʔυͷߏจղੳɺݕࠪɺੜ੒ɺม׵͕Ͱ͖Δ"QQMF੡ͷϥΠϒϥϦ
  w IUUQTHJUIVCDPNBQQMFTXJGUTZOUBY
  w ؛઒͞Μͷ͋Γ͕͍͓ͨ࿩
  w IUUQTTQFBLFSEFDLDPNLJTIJLBXBLBUTVNJNBTUFSJOHTXJGUTZOUBY

  View Slide

 28. 4XJGU4ZOUBYͰ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  w 3JNBHFGPP
  ΍6**NBHF SFTPVSDF3JNBHFGPP
  Λ
  6**NBHF SFTPVSDFGPP
  ʹม׵͢Δ
  w *NBHF 3JNBHFGPP
  ౳Λ*NBHF GPP
  ʹม׵͢Δ
  w 3DPMPSGPP
  ΍6*$PMPS SFTPVSDF3DPMPSGPP
  Λ
  6*$PMPS SFTPVSDFGPP
  ʹม׵͢Δ
  w $PMPS 3DPMPSGPP
  ౳Λ$PMPS GPP
  ʹม׵͢Δ

  View Slide

 29. ΍Δ͜ͱ
  w ύλʔϯຖʹରԠͨ͠ม׵ॲཧΛ࣮૷͢Δ
  w 3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  w 3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  w 6**NBHF SFTPVSDF3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  w 6**NBHF SFTPVSDF3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  w *NBHF 3JNBHFGPP
  *NBHF GPP

  w *NBHF VJ*NBHF3JNBHFGPP

  *NBHF GPP

  w *NBHF VJ*NBHF6**NBHF SFTPVSDF3JNBHFGPP

  *NBHF GPP

  View Slide

 30. ΍Δ͜ͱ
  w ύλʔϯຖʹରԠͨ͠ม׵ॲཧ3FXSJUFSΛ࣮૷ͯ͠࠶ؼతʹݺͼग़͢
  w 3JNBHFGPP
  3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  w 6**NBHF SFTPVSDF3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDF3JNBHFGPP

  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  w *NBHF 3JNBHFGPP
  *NBHF GPP

  w *NBHF VJ*NBHF3JNBHFGPP

  *NBHF VJ*NBHF6**NBHF SFTPVSDF
  3JNBHFGPP

  *NBHF GPP

  View Slide

 31. 3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  final class RswiftResourceRewriter: SyntaxRewriter {


  private let rewritableAssets = [


  "image": "UIImage",


  "color": "UIColor"


  ]


  override func visit(_ node: FunctionCallExprSyntax) -> ExprSyntax {


  if let base = node.calledExpression.as(MemberAccessExprSyntax.self),


  let expr = visit(base).as(MemberAccessExprSyntax.self),


  base != expr,


  let assetType = base.base?.as(MemberAccessExprSyntax.self)?.declName.baseName.text,


  let convertedType = rewritableAssets[assetType] {


  // return `UIImage(resource: .expr)` or `UIColor(resource: .expr)` syntax


  }


  }


  View Slide

 32. 3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  3JNBHFGPPGPP
  override func visit(_ node: MemberAccessExprSyntax) -> ExprSyntax {


  if let base = node.base?.as(MemberAccessExprSyntax.self),


  base.base?.as(DeclReferenceExprSyntax.self)?.baseName.text == "R" {


  let resourceName = node.declName.baseName.text


  if rewritableAssets.keys.contains(base.declName.baseName.text) {


  return ExprSyntax(


  MemberAccessExprSyntax(


  leadingTrivia: node.leadingTrivia,


  period: .periodToken(),


  name: .identifier(resourceName.camelized),


  trailingTrivia: node.trailingTrivia


  )


  )


  }


  }


  return super.visit(node)


  }

  View Slide

 33. 3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  3JNBHFGPP
  3JNBHFGPP

  override func visit(_ token: ForceUnwrapExprSyntax) -> ExprSyntax {


  if let expr = token.expression.as(FunctionCallExprSyntax.self),


  let converted = visit(expr).as(FunctionCallExprSyntax.self),


  expr != converted {


  return ExprSyntax(converted)


  }


  return super.visit(token)


  }

  View Slide

 34. 6**NBHFΛ௚઀ม׵
  final class UIImageRewriter: SyntaxRewriter {


  private let typeName = "UIImage"


  override func visit(_ node: FunctionCallExprSyntax) -> ExprSyntax {


  if case typeName = node.calledExpression.as(DeclReferenceExprSyntax.self)?.baseName.text,


  let argument = node.arguments.first,


  argument.label?.text == "resource" {


  let newArgument = rswiftResourceRewriter.visit(argument)


  return ExprSyntax(node.with(\.arguments, [newArgument]))


  }


  if let member = node.calledExpression.as(MemberAccessExprSyntax.self),


  case "init" = member.declName.baseName.text,


  let argument = node.arguments.first,


  argument.label?.text == "resource" {


  let newArgument = rswiftResourceRewriter.visit(argument)


  return ExprSyntax(node.with(\.arguments, [newArgument]))


  }


  return super.visit(node)


  }

  View Slide

 35. 6**NBHFΛ௚઀ม׵
  6**NBHF SFTPVSDF3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  final class UIImageRewriter: SyntaxRewriter {


  private let typeName = "UIImage"


  override func visit(_ node: FunctionCallExprSyntax) -> ExprSyntax {


  if case typeName = node.calledExpression.as(DeclReferenceExprSyntax.self)?.baseName.text,


  let argument = node.arguments.first,


  argument.label?.text == "resource" {


  let newArgument = rswiftResourceRewriter.visit(argument)


  return ExprSyntax(node.with(\.arguments, [newArgument]))


  }


  if let member = node.calledExpression.as(MemberAccessExprSyntax.self),


  case "init" = member.declName.baseName.text,


  let argument = node.arguments.first,


  argument.label?.text == "resource" {


  let newArgument = rswiftResourceRewriter.visit(argument)


  return ExprSyntax(node.with(\.arguments, [newArgument]))


  }


  return super.visit(node)


  }

  View Slide

 36. 6**NBHFΛ௚઀ม׵
  JOJU SFTPVSDF3JNBHFGPP
  6**NBHF SFTPVSDFGPP

  final class UIImageRewriter: SyntaxRewriter {


  private let typeName = "UIImage"


  override func visit(_ node: FunctionCallExprSyntax) -> ExprSyntax {


  if case typeName = node.calledExpression.as(DeclReferenceExprSyntax.self)?.baseName.text,


  let argument = node.arguments.first,


  argument.label?.text == "resource" {


  let newArgument = rswiftResourceRewriter.visit(argument)


  return ExprSyntax(node.with(\.arguments, [newArgument]))


  }


  if let member = node.calledExpression.as(MemberAccessExprSyntax.self),


  case "init" = member.declName.baseName.text,


  let argument = node.arguments.first,


  argument.label?.text == "resource" {


  let newArgument = rswiftResourceRewriter.visit(argument)


  return ExprSyntax(node.with(\.arguments, [newArgument]))


  }


  return super.visit(node)


  }

  View Slide

 37. 3"$$POWFSUFS
  w 3TXJGUUP"TTFU$BUBMPH
  w IUUQTHJUIVCDPN,*3"$$POWFSUFS

  View Slide

 38. %FNP

  View Slide

 39. ·ͱΊ
  w 3TXJGUͷ"1*ͱ9DPEFͷ"TTFU4ZNCPMT͕$PO
  fl
  JDU͢Δ
  w 4XJGU4ZOUBYΛ࢖ͬͯ3JNBHF̋̋Λ"TTFU4ZNCPMTʹม׵Ͱ͖Δ
  w ׬શ୤3TXJGUʹ͸·ͩ՝୊͕͋Δ
  w "TTFU4ZNCPMT͕9*#4UPSZCPBSE΍%BUB"TTFUT౳ʹରԠ͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 40. ελʔ͍ͩ͘͞
  ҙ༁ɿUIY

  View Slide