Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

課金処理とたたかう.pdf

 課金処理とたたかう.pdf

potatotips #62で発表したスライドです!
https://potatotips.connpass.com/event/129207/

Nobuyuki Nishiyama

June 18, 2019
Tweet

More Decks by Nobuyuki Nishiyama

Other Decks in Programming

Transcript

 1. QPUBUPUJQT
  ՝ۚॲཧͱ͔ͨͨ͏ʂ
  ΅ͬͪήʔϜσϕϩού
  ੢ࢁ৴ߦɹ

  View Slide


 2. ੿࡞ΞϓϦʮύζϧˍϞφʔΫʯ
  ສμ΢ϯϩʔυಥഁ

  View Slide


 3. ࣮͸՝ۚॲཧͷ࣮૷͸ॳΊͯʂ

  View Slide


 4. ࠓͲ͖0CKFDUJWF$Ͱ՝ۚॲཧΛ
  ॻ͍ͨϨΞέʔεʂ

  View Slide


 5. ʮ՝ۚͨ͠ΒΞϓϦ͕ىಈ͠ͳ͘
  ͳͬͨʂʯ

  View Slide


 6. खݩͷ؀ڥͰ࠶ݱͰ͖ͳ͍ʜ

  View Slide


 7. ͱΓ͋͑ͣιʔείʔυΛಡΉ

  View Slide

 8. ͓΍ʁ
  // 課金成功時に記録を保存する
  void purchased(std::string id)
  {
  // 課金ID→内部ID
  std::map tbl{
  { "PERCHASE01", "PERCHASE-01" },
  { "PERCHASE02", "PERCHASE-02" },
  };
  // 課金ID→内部ID にしたのを保存
  setRecord(tbl.at(id));
  }

  View Slide

 9. // 課金成功時に記録を保存する
  void purchased(std::string id)
  {
  // 課金ID→内部ID
  std::map tbl{
  { "PERCHASE01", "PERCHASE-01" },
  { "PERCHASE02", "PERCHASE-02" },
  };
  // 無効な課金IDだとここでアプリが落ちる
  setRecord(tbl.at(id));
  }

  View Slide

 10. ͬ͞͞ͱमਖ਼
  // 課金成功時に記録を保存する
  void purchased(std::string id)
  {
  // 課金ID→内部ID
  std::map tbl{
  { "PERCHASE01", "PERCHASE-01" },
  { "PERCHASE02", "PERCHASE-02" },
  };
  // 無効なIDでなければ処理する
  if (tbl.count(id))
  {
  setRecord(tbl.at(id));
  }
  }

  View Slide


 11. ͬͦ͘͞௚ͯ͠όʔδϣϯΞοϓ
  ਃ੥ʂ

  View Slide


 12. ʮ΍ͬͺΓىಈ͠·ͤΜɻʯ

  View Slide


 13. ;ͨͨͼιʔείʔυΛಡΉ

  View Slide

 14. ͓΍ʁ
  // 課金情報を取得
  void price(NSString* product_id, id viewController)
  {
  NSSet* id_set = [NSSet setWithObject:product_id];
  // リクエストを生成
  SKProductsRequest* request =
  [[[SKProductsRequest alloc]
  initWithProductIdentifiers:id_set] autorelease];
  request.delegate = viewController;
  // 取得開始!
  [request start];
  }

  View Slide

 15. উखʹղ์ͨ͠Βμϝͳ΍ͭʜʁ
  // 課金情報を取得
  void price(NSString* product_id, id viewController)
  {
  NSSet* id_set = [NSSet setWithObject:product_id];
  // リクエストを生成
  SKProductsRequest* request =
  [[[SKProductsRequest alloc]
  initWithProductIdentifiers:id_set] autorelease];
  request.delegate = viewController;
  // 取得開始!
  [request start];
  }

  View Slide


 16. ͬͦ͘͞௚ͯ͠όʔδϣϯΞοϓ
  ਃ੥ʂ

  View Slide


 17. ʮ΍ͬͺΓىಈ͠·ͤΜɻʯ

  View Slide


 18. ·ͨιʔείʔυΛಡΉͱ͜Ζ͔
  Β͔ʜ

  View Slide


 19. ͱʜ͜͜ͰϢʔβʔ͔Βͷوॏͳ
  ৘ใ͕ʂ

  View Slide

 20. ৘ใ̍ʮ՝ۚ࣌ʹΫϨδοτΧʔ
  υ൪߸Λొ࿥ͨ͠ʯ

  View Slide

 21. wϢʔβʔ͕ॳΊͯ՝ۚͨ࣌͠ͷڍಈ
  wΞϓϦ͔Β"QQ4UPSF΁ը໘ભҠͯ͠ɺ·ͨΞϓ
  Ϧʹ໭ͬͯ͘Δύλʔϯ

  View Slide

 22. ৘ใ̎ʮΫϥογϡϩάʹͦΕΒ
  ͖͠৘ใ͕ʂʯ

  View Slide

 23. View Slide

 24. ͜Ε͔ʂ
  // 課金成功時の処理
  void provideContent(NSString* productIdentifier)
  {
  // IDをNSString→std::stringにして課金完了処理へ
  purchase_completed([productIdentifier UTF8String]);
  }
  // 課金完了処理
  void purchase_completed(std::string& id)
  {
  // 色々処理
  }

  View Slide

 25. // 課金成功時の処理
  void provideContent(NSString* productIdentifier)
  {
  // 変換結果が null の場合があり得る
  purchase_completed([productIdentifier UTF8String]);
  }
  // 課金完了処理
  void purchase_completed(std::string& id)
  {
  // idが null の場合にアプリが落ちる
  }

  View Slide

 26. ͜͏௚ͨ͠
  // 課金成功時の処理
  - (void)provideContent:(NSString *)productIdentifier
  {
  std::string id = productIdentifier
  ? [productIdentifier UTF8String]
  : "";
  ngs::purchase_completed(id);
  }
  // 課金完了処理
  void purchase_completed(std::string& id)
  {
  // idがnullになることはない
  }

  View Slide


 27. ʮىಈ͠·ͨ͠ʂ͋Γ͕ͱ͏͟͝
  ͍·͢ʂʂʂʂʯ

  View Slide


 28. ໿̎ϲֻ݄͚ͯղܾʂ

  View Slide

 29. wखݩͰ࠶ݱͰ͖ͳ͍ෆ۩߹ͷղܾ͸೉͍͠
  wϢʔβʔ͔Βͷࠣ͘͝ࡉͳใࠂ΋ݟಀ͞ͳ͍
  w͖͋ΒΊͳ͍ؾ࣋ͪ
  ·ͱΊ

  View Slide

 30. w5XJUUFS!NJOHBNF
  w'BDFCPPLNJOHBNF
  w(JU)VCUFLOJTIJ
  wΞϓϦͷιʔείʔυIUUQTHJUIVCDPN
  UFLOJTIJ1V[[MF"OE.POBSDI
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide