Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hanamiを支える技術 2023 / Asakusa.rb Hanami 2023

Hanamiを支える技術 2023 / Asakusa.rb Hanami 2023

大江戸Ruby会議10のNinja Talk 「Hanamiを支える技術 2023」の発表スライド http://regional.rubykaigi.org/oedo10 #oedo10

Akira Matsuda

October 15, 2023
Tweet

More Decks by Akira Matsuda

Other Decks in Programming

Transcript

 1. )BOBNJΛࢧ͑Δ
  ٕज़
  !B@NBUTVEBେߐށ3VCZձٞ

  View full-size slide

 2. TFMG
  🐼 RubyKaigi


  🐼 Ruby


  🐼
  💎


  🐼 Rails


  🐼 WEB+DB PRESSͱࢲ


  🐼 Asakusa.rb

  View full-size slide

 3. 3VCZ,BJHJ
  🐼 https:/
  /rubykaigi.org/2024/

  View full-size slide

 4. 3VCZ,BJHJ
  🐼 σβΠφʔେืूதʂʂ

  View full-size slide


 5. 🐼 https:/
  /github.com/kaminari/
  kaminari

  View full-size slide

 6. 3BJMT࢖ͬͯΔਓʁ
  🐼

  View full-size slide

 7. 3BJMTҎ֎ͷ3VCZͷϑϨʔϜϫʔΫ࢖ͬͯΔ
  ਓʁ
  🐼

  View full-size slide

 8. 8%#13&44ͱࢲ
  🐼 Vol. 48 ಛू1ͷRubyฤ


  🐼 Vol. 54 ͳΜ͔୹͍هࣄ


  🐼 Vol. 58 Rails 3ಛू


  🐼 Vol. 73 Rails 4ಛू


  🐼 Vol. 100 ײಈͷ100߸ه೦ΤοηΠ


  🐼 Vol. 111 Rails 6ಛू


  🐼 Vol. 120 20प೥ه೦اը

  View full-size slide

 9. ࠓ೥Ͱ"TBLVTBSCઃཱप೥ʂ
  🐼
  👏

  View full-size slide

 10. "TBLVTBSC͸ԿΛ΍͍ͬͯΔͷ͔ʁ

  View full-size slide

 11. .FFUVQ
  🐼 ຖि


  🐼 ຊ೔͕736ճ໨

  View full-size slide

 12. ஍Ҭ3VCZձٞ
  🐼 ʰେߐށRubyձٞʱ


  🐼 ϝϯόʔͨͪͷੜ׆ൃදձ


  🐼 1ʙ2೥ʹ1ճ͙Β͍


  🐼 ࠓճ͕10ճ໨

  View full-size slide

 13. ͦΕҎ֎ʹຖ೥΍ͬͯΔେࣄͳΠϕϯτ

  View full-size slide

 14. ͦΕҎ֎ʹຖ೥΍ͬͯΔେࣄͳΠϕϯτ
  🐼 ৽೥ձ


  🐼 Ֆݟ

  View full-size slide

 15. ৽೥ձ
  🐼 ೥ͷॳΊʹͪΐͬͱߴ͓͍͍ͯ͘͠΋
  ͷΛ৯΂ΔΠϕϯτ

  View full-size slide

 16. ࠓ೥͸༽ͷؙম͖

  View full-size slide

 17. Ֆݟ
  🐼
  🌸ͷ࣌ظʹɺ۱ా઒ͷ઒ͬ΃Γʹே͔
  Βू·ͬͯҿΉΠϕϯτ


  🐼 2009೥4݄Ҏ߱ຖ೥։࠵

  View full-size slide

 18. "TBLVTBSC)BOBNJͷྺ࢙
  🐼 2009೥: 2009/03/29 http:/
  /atnd.org/events/466


  🐼 2010೥: 2010/03/27 http:/
  /tweetvite.com/event/asakusarb_hanami2010


  🐼 2011೥: 2011/04/02 http:/
  /partake.in/events/382d18dc-88e1-4732-8b92-f9d26
  ff
  e7e4a


  🐼 2012೥: 2012/04/14 http:/
  /qwik.jp/asakusarb/hack153.html


  🐼 2013೥: 2013/03/30 https:/
  /asakusarb.doorkeeper.jp/events/3362


  🐼 2014೥: 2014/03/29 https:/
  /connpass.com/event/5664/


  🐼 2015೥: 2015/04/04 https:/
  /peatix.com/event/82419


  🐼 2016೥: 2016/03/26 https:/
  /asakusarb.esa.io/posts/9


  🐼 2017೥: 2017/04/02 https:/
  /asakusarb.esa.io/posts/823


  🐼 2018೥: 2018/03/24 https:/
  /asakusarb.esa.io/posts/875


  🐼 2019೥: 2019/03/30 https:/
  /techplay.jp/event/724321


  🐼 2020೥: 2020/03/30 https:/
  /atnd.org/events/112150


  🐼 2021೥: ͳ͠


  🐼 2022೥: ͳ͠


  🐼 2023೥: 2023/03/21: https:/
  /asakusarb.esa.io/posts/1137

  View full-size slide

 19. աڈͷ༷ࢠ

  View full-size slide

 20. ࠓ೔ͷຊ୊

  View full-size slide

 21. )BOBNJͷઃܭͱ࣮૷

  View full-size slide

 22. )BOBNJͷجຊཁ݅
  🐼 ઒


  🐼 ࡩ͕ຬ։ʹͳΔΑΓͪΐͬͱલ͙Β͍ͷ࣌ظ


  🐼 ே͔Β࢝ΊΔ(͡Όͳ͍ͱ৔ॴ͕औΕͳ͍)


  🐼 ໷·ͰμϥμϥҿΉ


  🐼 ͨ·ʹӍ͕߱Δ

  View full-size slide


 23. 🐼 օ͞Μɺ઒ͰҿΉͷ޷͖Ͱ͢ΑͶʁ

  View full-size slide

 24. )BOBNJͷجຊཁ݅
  🐼 ઒


  🐼 ࡩ͕ຬ։ʹͳΔΑΓͪΐͬͱલ͙Β͍ͷ࣌ظ


  🐼 ே͔Β࢝ΊΔ(͡Όͳ͍ͱ৔ॴ͕औΕͳ͍)


  🐼 ໷·ͰμϥμϥҿΉ


  🐼 ͨ·ʹӍ͕߱Δ

  View full-size slide

 25. ͭ·Γɺ
  🐼 ͕࣌ؒ௕͍


  🐼 פ͍ʂ

  View full-size slide

 26. ञ͸७ถɺᗎͳΒͳ͓ྑ͠

  View full-size slide

 27. ੍໿ͩͬʂʂ

  View full-size slide

 28. ੍໿
  🐼 "Constraints are liberating" (DHH)

  View full-size slide

 29. ੍໿ϑϨʔϜϫʔΫ

  View full-size slide

 30. ʮ)BOBNJϑϨʔϜϫʔΫʯ

  View full-size slide

 31. ʮ)BOBNJϑϨʔϜϫʔΫʯ
  🐼 ՐΛ࢖Θͣʹɺ12͙࣌ؒΒ͍Ϳͬଓ͚
  Ͱɺ઒Ͱ೤ᗎΛҿΉٕज़

  View full-size slide

 32. ඍົͳϥΠϯ

  View full-size slide

 33. ΧηοτίϯϩɺΞ΢τυΞ༻ͷόʔφʔྨ
  🐼
  🙅

  View full-size slide

 34. )BOBNJΛࢧ͑Δٕज़ᶃ

  View full-size slide

 35. ԽֶతΞϓϩʔν
  🐼
  ੜੴփ + ਫ => ♨

  View full-size slide

 36. ܞଳ͓͔Μث

  View full-size slide

 37. "TBLVTBSCՖݟͰ͜ͷٕज़͕ಋೖ͞Εͨͷ
  ͸ɺ೥ʙ೥͝Ζ

  View full-size slide

 38. ͜ͷΞϓϩʔνͷ໰୊఺
  🐼 ਫ͕ҰॠͰ෸ಅͯ͠͠·͏


  🐼 ൓Ԡ͕਺෼͔ؒ͠ଓ͔ͳ͍


  🐼 ࡉ͔͍Թ౓؅ཧ͕Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 39. )BOBNJΛࢧ͑Δٕज़ᶄ

  View full-size slide

 40. ి೤ௐཧͱͯ͠ͷᗎ෇͚

  View full-size slide

 41. ௿Թௐཧث"OPWB
  🐼 ೑քʹֵ໋͕ىͬͨ͜΍ͭ


  🐼
  ೔ຊञͷ🍶΋0.5౓୯ҐͰͷԹ౓ίϯτ
  ϩʔϧ͕Մೳʹͳͬͨ


  🐼 ҰൠՈఉͰ඼࣭ͷอͨΕͨ೤ᗎΛ͚ͭΔ
  ʹ͸ɺ͜ͷ্ͳ͍σόΠε

  View full-size slide

 42. "TBLVTBSCͷΠϕϯτͳͲͰ΋೥ʙ
  ೥͝Ζ͔Β࢖ΘΕ͸͡Ίͨ

  View full-size slide

 43. "OPWB
  🐼 ͔Μ͚͢Λ࢖Θͣͱ΋ಉ౳ͷΞ΢τϓο
  τ͕ग़ͤΔ


  🐼 ܞଳੑʹ΋༏ΕΔ


  🐼 ͍ͭͰʹ೑΋ௐཧͰ͖Δ

  View full-size slide

 44. "OPWB
  🐼 ͜ΕΛHanamiϑϨʔϜϫʔΫʹ΋ಋೖ
  ͢Ε͹઒Ͱ🍶͕ವΊΔͷͰ͸ʂʁ

  View full-size slide

 45. )BOBNJΛࢧ͑Δٕज़ᶅ

  View full-size slide

 46. ཁ݅
  🐼
  ઒Ͱ🍶Λి೤ௐཧ͍ͨ͠

  View full-size slide

 47. ࡂ֐࣌༻ͷϙʔλϒϧόοςϦʔ

  View full-size slide

 48. ͜͏͍͏΍ͭ

  View full-size slide

 49. "OPWBΛͭͳ͛ͯεΠονΦϯʂ

  View full-size slide

 50. ҰॠͰిݯམͪΔ

  View full-size slide

 51. "OPWBͷܽ఺
  🐼 ΊͬͪΌిؾ৯͏


  🐼 1000W͙Β͍ඞཁ


  🐼 ਺ສԁΫϥεͷϙʔλϒϧόοςϦʔ
  ͷిྗͰ͸ͥΜͥΜແཧ

  View full-size slide

 52. ͖ͬ͞ͷ"OLFS1PXFS)PVTFͷεϖο
  Ϋ

  View full-size slide

 53. ͖ͬ͞ͷ"OLFS1PXFS)PVTFͷ৔߹
  🐼 100W͕max

  View full-size slide

 54. ΋ͬͱ௿ফඅిྗͰ͓౬Λ෸͔ͤΔσόΠε
  ͸ͳ͍΋ͷ͔ʁ

  View full-size slide

 55. ͱɺࢥ͍ͬͯͨͱ͜Ζɺ೥ʹಥ೗ٹੈ
  ओ͕ొ৔ʂ

  View full-size slide

 56. )BOBNJΛࢧ͑Δٕज़ᶆ

  View full-size slide

 57. ञᗎثͷΜ΂͑ԣஸ /#&

  🐼 https:/
  /www.ginzado.ne.jp/
  ~mitsutani/cooking_coner/
  nbe-1.html

  View full-size slide

 58. ͷΜ΂͑ԣஸͷεϖοΫ

  View full-size slide

 59. ͷΜ΂͑ԣஸͷεϖοΫ
  🐼 ͓౬Λ100℃·Ͱ෸͔͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͘
  ͯɺ࠷େ60℃·Ͱɺͱ͍͏🍶ʹಛԽ͠
  ͨΨδΣοτ


  🐼 ফඅిྗ͸ͨͬͨͷ200Wʂ

  View full-size slide

 60. 8ͷిྗ
  🐼 ͖ͬ͞ͷPower House 200Ͱ͸ແཧ


  🐼 Ͱ΋ɺ΋͏ͪΐͬͱ͔ͪΒͮΑ͍όο
  ςϦʔΛങ͑͹͍͍͚ͩ

  View full-size slide

 61. )BOBNJΛࢧ͑Δٕज़ᶇ

  View full-size slide

 62. 🔋
  🐼 Battery is found in me!

  View full-size slide

 63. ๻͕࣋ͬͯΔ΍ͭ͸͜Ε

  View full-size slide

 64. "OLFS1PSUBCMF1PXFS4UBUJPO
  🐼 https:/
  /www.ankerjapan.com/
  collections/powerhouse/
  products/a1751

  View full-size slide

 65. "OLFS1PSUBCMF1PXFS4UBUJPOͷε
  ϖοΫ

  View full-size slide

 66. ͜ΕͳΒిྗ໰୊͸ָʑΫϦΞʂ

  View full-size slide

 67. ͔͠͠ɺॏ͍ʂ

  View full-size slide

 68. ͔͠͠ɺॏ͍ʂ

  View full-size slide

 69. )BOBNJͰ͸ɺ͜ͷΫϥεͷ🔋͕جՔಇ
  🐼 @tagomoris ϝϯόʔ͕΋ͬͱڧྗͳ
  ΍ͭΛ࣋ࢀ

  View full-size slide

 70. ͞Βʹॏ͍ʂ

  View full-size slide

 71. 🔋΂ΜΓ
  🐼
  ͷΜ΂͑ԣஸͰ🍶͕͚ͭΕΔ


  🐼 ͍ͭͰʹɺࡂ֐࣌ʹ҆৺Ͱ͖Δ


  🐼 εϚϗͱ͔ύιίϯ͕ॆిͰ͖Δ

  View full-size slide

 72. ͨͩ͠ɺΧδϡΞϧʹ࣋ͪา͘ʹ͸ॏ͗͢Δ
  🐼 ࠊ͕ͿͬյΕͦ͏ͳ༧ײ……

  View full-size slide

 73. )BOBNJΛࢧ͑Δٕज़ᶈ

  View full-size slide

 74. ᗎʹͨ͠Β͓͍͍͠७ถञ

  View full-size slide

 75. )BOBNJΛࢧ͑Δٕज़ᶉ

  View full-size slide

 76. ౰ॳ͸ϖϥϖϥͷϒϧʔγʔτΛ஍໘ʹෑ͍
  ͯͨ
  🐼 ఈྫྷ͕͍͑͢͝ʂ

  View full-size slide

 77. ͦ͜ͰΞ΢τυΞ༻ͷϚοτΛಋೖ
  🐼 ஍໘͔Βͷྫྷ͑Λ׬શʹγϟοτΞ΢
  τͰ͖ͯɺΊͬͪΌշదʹͳͬͨ


  🐼 Ξ΢τυΞ༻඼͍͢͝

  View full-size slide

 78. )BOBNJΛࢧ͑Δٕज़ᶊ

  View full-size slide

 79. ϖοΫ࠷ߴ
  🐼 ઙ૲ΤϦΞ࠷ڧͷ୐഑ϐβ԰


  🐼 ి࿩ͨ͠Β઒·Ͱಧ͚ͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 80. )BOBNJΛࢧ͑Δٕज़ᶋ

  View full-size slide

 81. ΋ͬͱ௿ফඅిྗͰ♨͍ͨ͠
  🐼 γΨʔιέοτ(12V or 24V)Λ࢖͏΍ͭ
  ͱ͔

  View full-size slide

 82. ͋Δ͍͸ൃిʁ
  🐼 ଠཅޫ


  🐼 ۱ా઒ͷਫྗ


  🐼 ϞϦε͞ΜʹνϟϦϯίΛ૨͕ͤΔ


  🐼 ͍ͬͨΜ෸͍ͯ͠·͑͹6Wఔ౓ʹ͓͑͞ΒΕΔ


  🐼 ϒʔτετϥοϓ༻ͷ೤౬͚ͩຐ๏ළ͔ͳʹ͔Ͱ࣋ͬ
  ͯ͘Ε͹ɺͦΜͳ͍͢͝όοςϦʔ͸ෆཁʁͳͷ͔ʁ

  View full-size slide

 83. ·ͱΊ
  🐼 AsakusaͷHanami͸ϑϨʔϜϫʔΫͩ

  View full-size slide

 84. ·ͱΊ
  🐼 य़ʹͳͬͨΒ઒Ͱವ΋͏ͥʂ

  View full-size slide