Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RubyKaigi 2022 After Talk

RubyKaigi 2022 After Talk

RubyKaigi 2022 After Talksの講演スライド https://andpad.connpass.com/event/260735/

Akira Matsuda

October 12, 2022
Tweet

More Decks by Akira Matsuda

Other Decks in Programming

Transcript

 1. RubyKaigi 2022Λ;Γ͔͑ͬͯ
  @a_matsuda

  View Slide

 2. self
  🦐
  Name: Akira Matsuda


  🦐
  Twitter: @a_matsuda


  🦐
  GitHub: amatsuda

  View Slide

 3. झຯ
  🦐
  ϓϩάϥϛϯά


  🦐
  Ruby


  🦐
  Ruby on Rails

  View Slide

 4. झຯ
  🦐
  Rubyist

  View Slide

 5. झຯ
  🦐
  RubyͷΧϯϑΝϨϯε

  View Slide

 6. झຯ
  🦐
  RubyͷΧϯϑΝϨϯε


  🦐
  RubyͷΧϯϑΝϨϯεͷӡӦ

  View Slide

 7. Disclaimer
  🦐
  ࠓ೔͜Ε͔Β͓࿩͢͠Δ͜ͱ͸ɺӡӦ
  νʔϜ͔ΒͷެࣜݟղͰ͸ͳ͘ɺ͢΂ͯ
  ʮݸਓͷײ૝ʯͰ͢

  View Slide

 8. ࠓ೥ͷKaigiͷ;Γ͔͑Γɺ͓Αͼઃܭͱ࣮
  ૷ͷ࿩
  🦐
  ͍͍ͩͨ࣌ܥྻͰ

  View Slide

 9. 2019೥11݄
  🦐
  RubyKaigi 2020 in ·ͭ΋ͱͷ४උͷ
  ਅͬ࠷த

  View Slide

 10. 2019೥11݄
  🦐
  ΠϯλʔωοτͰશࠃͷձ৔୳͠Λͯ͠
  ͍ͯࡾॏݝ૯߹จԽηϯλʔΛൃݟ

  View Slide

 11. 2019೥12݄
  🦐
  RubyKaigi 2021ͷձ৔ͱͯ͠ɺ
  2021/3/25 - 27 ͷ༧ఆͰɺࡾॏݝ૯߹จ
  ԽηϯλʔΛ༧໿

  View Slide

 12. ͳΜͱɺԼݟʹ΋ߦ
  ͔ͣʹ͍͖ͳΓձ৔
  Λ༧໿͍ͯͨ͠ʂ

  View Slide

 13. RubyKaigiͷձ৔બఆج४
  🦐
  ͏·͍ϝγͱञ


  🦐
  σΧ͍ձ৔


  🦐
  ݱ஍ͷRubyίϛϡχςΟ


  🦐
  ֗ࣗମͷΩϟύγςΟ


  🦐
  ަ௨ͷศ


  🦐
  ؍ޫίϯςϯπ

  View Slide

 14. 🥩 🦐 ⛩
  🦐
  ࡾॏݝΑ͘஌Βͳ͍͚Ͳϝγ͕ͱͯ΋

  ͏·ͦ͏ʂ


  🦐
  ࠷ڧΫϥεͷ؍ޫίϯςϯπͷଘࡏ

  View Slide

 15. 2020೥1݄15೔
  🦐
  ॳͷձ৔Լݟ

  View Slide

 16. 2020೥1݄15೔
  🦐
  ॳͷձ৔Լݟ


  🦐
  ௡ͷӺલͷ͞ͼΕͬ΀ΓΛݟͯΞηΔ

  View Slide

 17. ಉ೔໷
  🦐
  @দࡕࢢ಺ͷ༗໊͖͢ম͖ళ

  View Slide

 18. 🥩

  View Slide

 19. ͜ͷͱ͖ɺ

  View Slide

 20. RubyKaigi 2020ͷνέοτൃചΛ։࢝
  🦐
  νʔϜͷΈΜͳ͕ू·ͬͯ࡞ۀ͕Ͱ͖ͨ
  ͷͰ

  View Slide

 21. 🎫

  View Slide

 22. 2020೥1݄16೔(ཌ೔)

  View Slide

 23. νέοτߪೖ࣌ͷΞϯέʔτʮWhere are you
  from?ʯ

  View Slide

 24. νέοτߪೖ࣌ͷΞϯέʔτʮWhere are you
  from?ʯ

  View Slide

 25. ϩʔΧϧΦʔΨφΠβʔͷൃݟ
  🦐
  ໘ࣝ͸શવͳ͔ͬͨ


  🦐
  ͜ͷ2ਓΛωοτͰ୳͠ग़ͯ͠ಛఆ


  🦐
  ʮ͍·ࡾॏʹډΔΜ͚ͩͲࠓ͔Βձ͑·ͤΜ͔ʁ
  ҰॹʹRubyKaigi΍Γ·ͤΜ͔ʁʯΈ͍ͨͳFB
  ϝοηʔδΛ͍͖ͳΓૹΓ͚ͭͯק༠ʹ੒ޭ

  View Slide

 26. ϩʔΧϧΦʔΨφΠβʔ͋Γ͕ͱ͏ʂ
  🦐
  ϑʔυό΢νϟʔ


  🦐
  🍱(ϩʔετϏʔϑห౰ʂ)


  🦐
  ϊϕϧςΟ(೔Ӭ͏ͪΘ)


  🦐
  ձ৔ͱͷ࿈བྷ


  🦐
  όεձࣾͱͷௐ੔


  🦐
  ͦͷଞ͋ΒΏΔϩʔΧϧΞϨϯδϝϯτۀ຿

  View Slide

 27. RubyKaigiͷձ৔બఆج४
  🦐
  ͏·͍ϝγͱञ


  🦐
  σΧ͍ձ৔


  🦐
  ݱ஍ͷRubyίϛϡχςΟ


  🦐
  ֗ࣗମͷΩϟύγςΟ


  🦐
  ަ௨ͷศ


  🦐
  ؍ޫίϯςϯπ

  View Slide

 28. ࡾॏͰRubyKaigi͕
  ࣮ݱͰ͖Δϝυ͕
  ཱͬͨʂ

  View Slide

 29. 2020೥2݄
  🦐
  ΫϧʔζધμΠϠϞϯυɾϓϦϯηε߸
  Ͱ৽ܕίϩφͷूஂײછ͕ൃੜ

  View Slide

 30. 2020೥2݄29೔
  🦐
  4݄ʹ༧ఆ͍ͯͨ͠RubyKaigi 2020 in
  ·ͭ΋ͱͷԆظΛܾఆ

  View Slide

 31. 2020೥3݄
  🦐
  தࢭͩதࢭ

  View Slide

 32. 2020೥9݄4೔ɺ5೔
  🦐
  RubyKaigi Takeout 2020

  View Slide

 33. ΫϩʔδϯάͰཌ೥ͷࡾॏ։࠵Λൃද

  View Slide

 34. Ruby 3.0ϦϦʔεޙͷॳͷKaigiͳͷͰ
  🦐
  Ruby 3ͷඪޠʮRuby 3x3ʯ


  🦐
  Ruby 3x


  🦐
  RubyKaigi ΋ 3x


  🦐
  RubyKaigi Triple


  🦐
  ͢ͳΘͪࡾॏʁ

  View Slide

 35. RubyKaigi 2021 in ࡾॏ
  🦐
  2021೥7݄༧ఆ

  View Slide

 36. ͜Ε΋݁ہίϩφͰϙγϟͬͯɺ2021೥΋Takeout

  View Slide

 37. 2021೥9݄9೔ - 11೔
  🦐
  RubyKaigi Takeout 2021

  View Slide

 38. ΫϩʔδϯάͰ࠶ͼཌ೥ͷࡾॏ։࠵Λ
  ൃද

  View Slide

 39. 2022೥9݄
  🦐
  ͓Αͦ3೥ӽ͠Ͱͷࡾॏ։࠵Λ͍ͭʹ࣮ݱ

  View Slide

 40. ͱ͜ΖͰɺKaigiͷ࣮ݱ·Ͱʹ΍Δ͜ͱ
  🦐
  εϙϯαʔืू


  🦐
  εϐʔΧʔืू


  🦐
  ࢀՃऀืू

  View Slide

 41. 💰 εϙϯαʔ

  View Slide

 42. εϙϯαʔ಺༁
  🦐
  ৄࡉͳ΍ͭΛग़ͦ͏ͱࢥ͚ͬͨͲΊΜͲ
  ͍͔͘͞Β΍ΊͨΜͰ͚͢Ͳɺͬ͘͟Γ
  ݴ͏ͱɺ

  View Slide

 43. εϙϯαʔ಺༁
  🦐
  ॳεϙϯαʔͷձ͕ࣾଟ͔ͬͨؾ͕͢Δ


  🦐
  ࠃ಺اۀ͕େ൒ɻւ֎اۀͷεϙϯαʔ
  ͕ݮͬͨ


  🦐
  ΧελϜεϙϯαʔ͕ܹݮ

  View Slide

 44. εϙϯαʔϥϯΫ
  🦐
  ͍͔͋ΘΒͣRubyεϙϯαʔͷ͝ر๬͕ଟ͗ͯ͢ɺ

  நબͷ্ɺԿ͔͓ࣾஅΓ͍͍͍ͤͯͨͩͯ͞Δ


  🦐
  εϙϯαʔηογϣϯͷ࿮ͷ਺͕ܾ·ͬͪΌͬͯΔͷ
  Ͱɺر๬͞ΕΔશاۀΛRubyεϙϯαʔʹ͸Ͱ͖ͳ͍


  🦐
  நબํ๏͸ݫਖ਼ͳΔ Array#sample Ͱ

  View Slide

 45. εϙϯαʔϒʔε
  🦐
  ϒʔεر๬ͷεϙϯαʔ͕ଟ͘ɺڝ૪཰͕ߴ͔ͬͨ


  🦐
  நબํ๏͸ݫਖ਼ͳΔ Array#sample Ͱ


  🦐
  ࠓ೥͸ϒʔε෦԰͕ڱ͔ͬͨͷͰ͋Ε͕෺ཧతݶք


  🦐
  ͦͯ͠ɺདྷ೥ͷεϙϯαʔϒʔεεϖʔε΋ڱ͍Ͱ
  ͢ʂ͝ΊΜͳ͍͞ʂ

  View Slide

 46. 🔈 εϐʔΧʔ

  View Slide

 47. εϐʔΧʔ಺༁
  🦐
  ৗ࿈͞Μ΋΋ͪΖΜͨ͘͞Μ͍͚ͨͲɺࠓ೥͸ॳε
  ϐʔΧʔ͕ଟ͔ͬͨؾ͕͢Δ


  🦐
  ಛʹɺΩʔϊʔτͷ2ਓ͸ͲͪΒ΋ॳొஃʹͯ͠Ωʔ
  ϊʔτ


  🦐
  ೔ຊޠɾӳޠൺ཰͸ɺ͍͍ͩͨྫ೥Ͳ͓Γ͔ɺ΍΍
  ೔ຊޠଟΊ͙Β͍ʁ

  View Slide

 48. ͪͳΈʹɺRubyKaigi͸શͯͷτʔΫ͕ӳޠ
  ͰࢹௌՄೳ
  🦐
  ࠃࡍΧϯϑΝϨϯεͳͷͰʂ

  View Slide

 49. ࣮͸ɺ೔ => ӳͷಉ࣌௨༁ʹ͸ΊͪΌΊͪΌ
  ͔͔ۚͬͯΔ
  🦐
  ͷͰɺ༧ࢉతͳ໘Ͱݴ͏ͱɺͲͪΒ͔ͱ
  ݴ͑͹ӳޠ࿩ऀ͕૿͑ͯ͘Εͨ΄͏͕خ
  ͔ͬͨ͠Γ͢Δ

  View Slide

 50. ࠓ೥ͷλΠϜςʔϒϧͷ૊Έํ
  🦐
  େϗʔϧ: ॲཧܥτϥοΫ


  🦐
  தϗʔϧ: ͦͷଞͷτϐοΫ

  View Slide

 51. ࠓ೥͸ॲཧܥͷ࿩ͷׂ߹͕ྫ೥ʹ΋

  ૿ͯ͘͢͠͝ߴ͔ͬͨ

  View Slide

 52. Ͱ΋ɺ

  View Slide

 53. Rubyॲཧܥ͍ͬͯΖ͍Ζ͋ΔΜ͚ͩͲɺ
  🦐
  CRuby


  🦐
  JRuby


  🦐
  Rubinius


  🦐
  Truffle Ruby


  🦐
  mruby

  View Slide

 54. ࠓ೥͸CRubyͷ࿩͔͠ͳ͔ͬͨ
  🦐
  དྷ೥͸ଞͷॲཧܥͷ࿩΋ௌ͖͍ͨͳ͊

  View Slide

 55. ొஃํࣜ
  🦐
  ϦΞϧొஃ


  🦐
  ϦΞϧλΠϜͰΦϯϥΠϯొஃ(Zoom)


  🦐
  ࣄલ࿥ը͞ΕͨϏσΦΛ্ө

  View Slide

 56. Zoomొஃํࣜ
  🦐
  τϥϒϧཁҼ͕Ұ൪ଟͯ͘ӡӦෛՙ͕Ұ
  ൪ߴ͍


  🦐
  དྷ೥͸͜ͷબ୒ࢶ͸φγʹ͍ͨ͠ͳ͊……

  View Slide

 57. ձ৔ʹདྷΕͳ͔ͬͨ৔߹ͷ

  όοΫΞοϓϓϥϯ
  🦐
  ΈΜͳ΄ͱΜͲZoomͷ༧ఆͩͬͨ


  🦐
  ࠓ೥͸݁Ռతʹ͸ΈΜͳԿࣄ΋ͳ͘དྷΕ
  ͪΌ͔ͬͨΒΑ͔ͬͨ

  View Slide

 58. ίϩφ🦠
  🦐
  དྷ೥ͷ5݄ͷ࣌఺Ͱਓྨ͕ίϩφΛࠀ෰͠
  ͍ͯΔͱ͸ࢥ͑ͳ͍


  🦐
  όοΫΞοϓϓϥϯ͸དྷ೥΋ઈରඞཁ


  🦐
  ZoomφγʹͰ͖Δؾ͕͠ͳ͍͔΋……

  View Slide

 59. CFP for 2023
  🦐
  ೥໌͚͙Β͍ʹϓϩϙʔβϧืू։࢝༧  🦐
  ͳΜͱɺ४උظ͕ؒ͋ͱ3ϲ݄͔͠ͳ͍ʂ


  🦐
  ͝४උΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ʂ

  View Slide

 60. ίϯηϓτ
  🦐
  RubyͷίʔυΛॻ͍ͯࡽͯ͠Δਓͨͪͷ
  ࣗຫେձ

  View Slide

 61. ʮݴޠʹ΋࡞ͬͯΔਓ͕ډΔΜͩʂʯ

  View Slide

 62. Ruby
  🦐
  ࡞ऀ͕೔ຊਓͳϝδϟʔݴޠɻ͜Μͳͷϓϩάϥϛϯά
  ͷྺ࢙࢝·ͬͯҎདྷ͸͡Ίͯ


  🦐
  ͔͠΋ಉ࣌୅ʹੜ͖ͯΔਓͳͷͰձ͍ʹߦ͚͹฼ࠃޠͰ
  ձ࿩Ͱ͖Δ


  🦐
  ࣮ࡍʹखΛಈ͔͍ͯ͠Δίϛολʔͨͪͷଟ͘΋೔ຊਓ


  🦐
  ͭ·ΓɺҰ࣍৘ใʹࣗ෼ͷ฼ࠃޠͰΞΫηεͰ͖Δ

  View Slide

 63. Ruby
  🦐
  ࠓ͜ͷ࣌୅ʹ೔ຊਓͱͯ͠RubyϓϩάϥϚʔΛ΍ͬͯ
  Δͱ͍͏޾ͤ


  🦐
  ͜Μͳମݧ΄͔ͷݴޠ͡Όઈରͳ͍


  🦐
  Ή͠Ζɺ͔ͤͬ͘೔ຊޠ͕஻ΕΔͷʹ׶͑ͯRubyΛ
  ΍ͬͯͳ͍ϓϩάϥϚʔͬͯΑͬΆͲϔιۂ͕ΓͩΑ
  Ͷʁʁ

  View Slide

 64. 🥷 ࢀՃऀ

  View Slide

 65. ࢀՃऀ
  🦐
  ΦϑϥΠϯɾΦϯϥΠϯ


  🦐
  ࠃ಺ɾւ֎


  🦐
  ৗ࿈ɾॳࢀՃ

  View Slide

 66. ΦϑϥΠϯࢀՃऀ͸300ਓ͙Β͍͔ͳɺͱ༧
  ଌͯͨ͠
  🦐
  ݁ہɺ֖Λ։͚ͯΈͨΒ700ਓ͙Β͍དྷ
  ͯΞϫΞϫͨ͠


  🦐
  ೔ຊਓଟΊ(͜Ε͸͠ΐ͏͕ͳ͍)


  🦐
  ॳࢀՃऀ͕ͱͯ΋ଟ͔ͬͨʂ

  View Slide

 67. ΦϯϥΠϯͷ΍ͭ
  🦐
  @sora_h ͞Μ͕શ࣮ͯ૷

  View Slide

 68. ·ͱΊ

  View Slide

 69. ·ͱΊ
  🦐
  RubyKaigi 2022͸Ͳ͏͔ͩͬͨʁ

  View Slide

 70. RubyKaigi
  🦐
  ָ͔ͬͨ͠ʂ


  🦐
  શࢀՃऀͷதͰɺࣗ෼͕ѹ౗తʹҰ൪
  RubyKaigiΛָ͠ΜͰΔࣗ৴͋Δ


  🦐
  େ੒ޭͩͬͨɺͱࢥ͏

  View Slide

 71. ࡾॏͰͷ3೥ͿΓͷϦΞϧ։࠵
  🦐
  ෆ҆ཁૉ͸ͨ͘͞Μ͚͋ͬͨͲɺؾʹ͗ͯ͢͠΋͠ΐ͏͕ͳ͍


  🦐
  ӡӦʹͱͬͯͷෆ҆ཁૉΛݮΒͯ֬͠౓ΛߴΊΔʹ͸ɺຖ೥౦ژͰɺຖ
  ೥ಉ͡ձ৔Ͱ΍Ε͹͍͍


  🦐
  ͦΕ͡Όͭ·Μͳ͍


  🦐
  KaigiͷӡӦ͕ͨͩͷ࡞ۀɾ͓࢓ࣄʹͳͬͪΌ͏


  🦐
  ຖ೥มԽ͍ͨ͠


  🦐
  มԽΛָ͠Έ͍ͨ

  View Slide

 72. RubyKaigiͷӡӦ͸ɺ͜Ε͔Β΋νϟϨϯδ
  Λଓ͚͍͖ͯ·͢

  View Slide

 73. དྷ೥ͷKaigi͸Ͳ͏ͳΔ͔Θ͔Γ·ͤΜʂ
  🦐
  Ӷҙاըத


  🦐
  ͖ͬ͞΋ݴ͚ͬͨͲɺ೥໌͚͙Β͍ʹϓ
  ϩϙʔβϧืू։࢝༧ఆ

  View Slide

 74. དྷ೥ͷձ৔
  🦐
  ·ͭ΋ͱࢢຽܳज़ؗ

  View Slide

 75. ·ͭ΋ͱࢢຽܳज़ؗ
  🦐
  ʮ·ͭ΋ͱʯ͕ͻΒ͕ͳʂ

  View Slide

 76. ͦͯ͠࠶དྷ೥ͷRubyKaigi
  🦐
  ։࠵஍͢Βܾ·ͬͯͳ͍


  🦐
  དྷ೥·ͭ΋ͱͷΫϩʔδϯάͰΞφ΢ϯ
  ε͸͍ͨ͠ͷͰɺ·ͭ΋ͱͷӡӦͷಉ࣌
  ฒߦͰ࠶དྷ೥ͷձ৔ͷબఆͳΜ͔Λ΍ͬ
  ͍͔ͯͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View Slide

 77. ࠶དྷ೥Ҏ߱ͷ։࠵஍ืू
  🦐
  ͏·͍ϝγͱञ


  🦐
  σΧ͍ձ৔


  🦐
  ݱ஍ͷRubyίϛϡχςΟ


  🦐
  ֗ࣗମͷΩϟύγςΟ


  🦐
  ަ௨ͷศ


  🦐
  ؍ޫίϯςϯπ

  View Slide

 78. ௡ࢢͰ΋΍Εͨͷ͸Α͔ͬͨ
  🦐
  ͋Ε͚ͩަ௨ͷศ͕ѱͯ͘͞ͼΕͯͯ
  Rubyist͕͍Δ͔Ͳ͏͔΋Θ͔Μͳ͍Α
  ͏ͳ֗Ͱ΋ɺ΍ͬͯΈΕ͹ͳΜͱ͔ͳΔ
  ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ

  View Slide

 79. ࠓ೥΍Εͳ͔ͬͨ͜ͱ
  🦐
  ࠙਌ձ

  View Slide

 80. ࠙਌ձ
  🦐
  2023೥Ͱ͸෮׆͍ͤͨ͞ͳ͊

  View Slide

 81. end

  View Slide