$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Goで実装する軽量マークアップ言語パーサー / Gohn: parser written in Go

aereal
August 04, 2017
3.5k

Goで実装する軽量マークアップ言語パーサー / Gohn: parser written in Go

talked at builderscon tokyo 2017

aereal

August 04, 2017
Tweet

More Decks by aereal

Transcript

 1. GoͰ࣮૷͢Δ

  ܰྔϚʔΫΞοϓݴޠ

  ύʔαʔ
  id:aereal @ builderscon tokyo 2017

  View Slide

 2. ࿩͢͜ͱ
  • ܰྔϚʔΫΞοϓݴޠͱ͸ͯͳه๏ʹ͍ͭͯ

  • ςΩετॲཧͱύʔαʔδΣωϨʔλʔͷඞཁੑ

  • Go/goyaccʹΑΔ͸ͯͳه๏ύʔαʔͷ঺հ

  • goyaccͷԠ༻஌ࣝ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • id:aereal

  • GitHub: aereal

  • גࣜձࣾ͸ͯͳ

  ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ

  View Slide

 4. ⚠͓͜ͱΘΓ⚠
  • αʔϏεΛ৮͍ͬͯͯײͨ͡

  ݸਓతͳ՝୊ҙࣝʹجͮ͘ϓϥΠϕʔτϫʔΫͰ͢

  • αʔϏεʹ࠾༻͞ΕΔ͔͸ෆ໌

  View Slide

 5. ࢀߟ৘ใ
  • http://b.hatena.ne.jp/aereal/2017gokyoto/

  • ͸ͯͳϒοΫϚʔΫͰλάΛ෇͚ͯϒΫϚ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 6. ܰྔϚʔΫΞοϓݴޠͱ

  ͸ͯͳه๏

  View Slide

 7. ܰྔϚʔΫΞοϓݴޠͱ͸
  • LML = Lightweight Markup Language

  • HTML΍XMLͱϓϨʔϯςΩετͷதؒʹ͋Δ

  • Markdown, Textile, ͸ͯͳه๏, etc.

  View Slide

 8. ܰྔϚʔΫΞοϓݴޠͱ͸
  • LML = Lightweight Markup Language

  • HTML΍XMLͱϓϨʔϯςΩετͷதؒʹ͋Δ

  • Markdown, Textile, ͸ͯͳه๏, etc.

  View Slide

 9. ͸ͯͳه๏ͱ͸
  • ͸ͯͳ͕ఏڙ͢Δ͍͔ͭ͘ͷαʔϏεͰ࢖͑ΔLML

  • ͸ͯͳϒϩάɺ͸ͯͳμΠΞϦʔɺetc.

  • HTMLʹม׵͞ΕΔศརͳه๏

  • org-modeͱͪΐͬͱࣅ͍ͯΔจ๏

  View Slide

 10. * ݟग़͠1
  ** ݟग़͠2
  [http://127.0.0.1/:title=΅͘ͷIPͰ͢]
  - Ruby
  - Perl
  - Go
  + ى
  + ঝ
  + స
  + ݁

  View Slide

 11. ݟग़͠1
  ݟग़͠2

  ΅͘ͷIPͰ͢


  Ruby
  Perl
  Go


  ى


  ݁

  View Slide

 12. ࣮૷͍Ζ͍Ζ
  • ͸ͯͳϒϩάɺ͸ͯͳμΠΞϦʔɺ͸ͯͳάϧʔϓ

  • Text-Hatena (CPAN)

  • Text-Xatena (CPAN)

  • chris4403/WikiTextConverter

  • motemen/pandoc

  View Slide

 13. ࣮૷͍Ζ͍Ζ
  • ࢓༷ ≈ ࣮૷

  • ࣮૷͕͍Ζ͍Ζ͋Δ

  • ͭ·Γ

  • ࣮૷ͷ਺͚ͩ࢓༷͕ଘࡏ͢Δ

  • ࢓༷Λ஌Δʹ͸Perlͱਖ਼نදݱΛಡΈղ͘ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 14. खࠒͳ࣮૷͕ແͯ͘ࠔΔ
  • PerlҎ֎Ͱॻ͔ΕͨΞϓϦέʔγϣϯͰ

  ͸ͯͳه๏Λ࢖͑ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ɺ͚Ͳ……

  • Perlͷ֦ுਖ਼نදݱΛۦ࢖͍ͯ͠ΔͷͰҠ২΋େม

  • HTMLม׵·Ͱ΍Δύʔαʔ͕ଟ͍

  View Slide

 15. ϙʔλϏϦςΟ
  • ϒϥ΢βͰϥΠϒϓϨϏϡʔͱ͔͍ͨ͠͡ΌΜ

  • ೖྗʹର͢Δग़ྗ (AST) ͚ͩΛܾΊ͍ͨ

  • Perl΍Go΍Scala, JavaScriptͦͷଞͰॻ͖͍ͨ

  View Slide

 16. HTMLม׵·Ͱ΍Γͨ͘ͳ͍
  • ଟ͘ͷύʔαʔ࣮૷͕HTMLม׵·Ͱߦ͏

  • ҰํɺೖྗʹͲΕ͘Β͍HTMLΛڐՄ͢Δ͔͸

  αʔϏεຖ (!= ύʔαʔ࣮૷ຖ) ʹҟͳΔ

  • → ύʔαʔͱHTMLม׵Λ෼཭͍ͨ͠

  View Slide

 17. ͜Μͳ͸ͯͳه๏ύʔαʔ͕
  ΄͍͠
  • ϦϑΝϨϯεͨΓ͏Δૉ๿ͳ࣮૷

  • = ਖ਼نදݱͰͳΜͱ͔͠Α͏ͱ͍͗ͯ͢͠ͳ͍

  • ύʔε݁Ռ͕HTMLͰ͸ͳ͘தؒදݱ͕ಘΒΕΔ

  View Slide

 18. ࡾߦͰ·ͱΊΔͱ
  • AST͘Ε!!!

  View Slide

 19. ࣍ճ༧ࠂ
  • ಛఆͷݴޠʹґଘ͠ͳ͍

  ྑ͍͔Μ͡ͷςΩετॲཧάοζ͸ͳ͍΋ͷ͔

  • ͨͩ͠ (֦ு) ਖ਼نදݱҎ֎

  • Αͦ͞͏ͳςΩετॲཧٕज़Λ୳͠ʹ͍͖·͢

  View Slide

 20. ςΩετॲཧͱ

  ύʔαʔδΣωϨʔλʔ

  View Slide

 21. ςΩετॲཧͻͱΊ͙Γ
  • ςΩετॲཧͷςΫχοΫΛ͍Ζ͍Ζ঺հ

  • έʔεʹΑͬͯ͸ύʔαʔΛॻ͘·Ͱ΋ͳ͔ͬͨΓ͢Δ

  View Slide

 22. τʔΫϯͷग़ݱҐஔ
  "id:aereal".substring(3) // => "aereal"

  View Slide

 23. τʔΫϯͷग़ݱҐஔ
  • τʔΫϯͷग़ݱҐஔ͕ݻఆ௕ͳΒ͜Ε͘Β͍Ͱ΋

  • Մม௕ͩͱഁ୼͢Δ

  • ͓ͦͯ͠Αͦͷจ๏͸Մม௕ͷτʔΫϯ͹͔Γ

  View Slide

 24. ਖ਼نදݱ
  /id:(.+)/.match("id:aereal")[1]
  // => "aereal"

  View Slide

 25. ਖ਼نදݱ
  • ׅހͷඇରԠ͸ݕग़Ͱ͖ͳ͍

  • (POSIXͷਖ਼نදݱͰ͸ෆՄɺ

  Perlͷ֦ுਖ਼نදݱͰ͸Ͱ͖ͨ͸ͣ)

  • Ұຊ௼Γ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨΒɺ

  ޙड़ͷঢ়ଶ؅ཧΛߦ͏ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 26. ঢ়ଶભҠΛ؅ཧ
  var isInIdNotation = false;
  while (1) {
  if (isInIdNotation) {
  var name = readText(); // => "aereal"
  } else {
  switch (readChar()) {
  case ':':
  isInIdNotation = true;
  default:
  // ...
  }
  }
  }

  View Slide

 27. ঢ়ଶભҠΛ؅ཧ
  var isInIdNotation = false;
  var isInHeading = false;
  var isInUnorderedList = false;
  var isInOrderedList = false;
  while (1) {
  if (isInIdNotation)
  if (isInHeading)
  if (isInUnorderedList)
  if (isInOrderedList)
  }

  View Slide

 28. View Slide


 29. • ͲΕ΋จ๏Λ၆ᛌͮ͠Β͍

  • ϞδϡʔϧԽ͕೉͍͠

  • → খ͍͞෦඼ΛੵΈ্͍͛ͯ͘ελΠϧͰ࡞ΕͨΒ……

  View Slide

 30. ͦ͜Ͱyacc
  • ύʔαʔδΣωϨʔλʔͷ1ͭ

  • BNFʹࣅͨߏจنଇ͔ΒύʔαʔΛੜ੒͢Δ

  • ෳ਺ͷنଇΛ૊Έ߹Θͤͯ1ͭͷنଇΛ࡞Γ্͛Δ

  • ίʔϧόοΫελΠϧͰ

  نଇΛϓϩάϥϜʹม׵͢Δ (ؐݩɺreduce)

  View Slide

 31. https://tools.ietf.org/html/rfc7230
  HTTP-Message = start-line
  *( header-field CRLF)
  CRLF
  [ message-body]
  start-line = request-line / status-line

  View Slide

 32. yacc
  • BNFͱ͍͏ந৅తͳํ๏Ͱطड़Ͱ͖Δͷ͕Α͍

  • ݴޠ಺DSLʹରͯ͠ϙʔλϏϦςΟͰ༏Δ

  • ϨΩαʔ (ࣈ۟ղੳث) ͸ผ్࣮૷͢Δඞཁ͕͋Δ

  • ߏจنଇͷίʔϧόοΫ෦͕

  ΤσΟλͰϋΠϥΠτ͞Εͳ͍ (ͳʹ͔͍͍ํ๏͋Γͦ͏)

  View Slide

 33. ࣍ճ༧ࠂ
  • yaccΑͦ͞͏ͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨ

  • GoͱyaccΛ૊Έ߹ΘͤΒΕΔͷ͔

  • ͸ͨͯ͠͸ͯͳه๏ύʔαʔΛ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔

  View Slide

 34. https://git.io/v7gcD
  github.com/aereal/gohn

  View Slide

 35. gohn
  • Written in Go w/goyacc

  • pronounce as `gone`

  • ओཁͳه๏͸࣮૷ࡁΈ

  View Slide

 36. gohnͷσβΠϯ
  • ඪ४ೖྗ͔Β͸ͯͳه๏Λड͚औΓɺ

  • ඪ४ग़ྗʹASTΛJSONʹγϦΞϥΠζͯ͠ग़ྗ͢Δ

  • → HTML΁ͷม׵͸ผ్࣮૷͢Δ

  • ͱͯ΋UNIXత

  View Slide

 37. AST
  • JSONʹγϦΞϥΠζ

  • JSON schemaΛެ։͍ͯ͠Δ

  • εΩʔϚ͔ΒHTMLม׵ثΛࣗಈੜ੒͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ͦ͏

  • https://github.com/aereal/gohn/blob/master/schema.json

  View Slide

 38. Goͱyacc
  • goyaccͱ͍͏πʔϧ͕͋Δ

  • go get golang.org/x/tools/cmd/goyacc
  • ΞΫγϣϯΛGoͰॻ͚Δ

  View Slide

 39. Goͱࣈ۟ղੳ
  • ࣈ۟ղੳ = ಡΜͩจࣈ͕ͲΜͳҙຯΛ࣋ͭͷ͔ฦ͢

  • text/scannerͱ͍͏ඪ४ύοέʔδ͕ศར

  • ڍಈΛΧελϚΠζͰ͖Δ

  • τʔΫϯΛফඅͨ͠࠷ޙͷҐஔΛه࿥ͯ͘͠ΕΔͷͰ

  Τϥʔϝοηʔδͷߏஙָ͕

  View Slide

 40. σϞ

  View Slide

 41. Ԡ༻ฤ

  View Slide

 42. HTTPه๏
  [http://example.com/]
  # 

  # http://example.com/
  #
  [http://127.0.0.1/:title=΅͘ͷIP]
  # 

  # ΅͘ͷIP
  #

  View Slide

 43. HTTPه๏
  • ΞϯΧʔϦϯΫʹม׵͞ΕΔه๏

  • ຤ඌʹల։࣌ͷΦϓγϣϯΛ `:` ʹଓ͚ͯطड़Ͱ͖Δ

  • `:` ͸URLͷҰ෦ʹݱΕΔ͜ͱ͕͋Δ

  • → ࣍ͷ1จࣈΛಡΉ͚ͩͰ͸:titleͷ։͔࢝൑அͰ͖ͳ͍

  View Slide

 44. ࠷ॳʹݱΕΔ `:` ͸εΩʔϜ෦ͱݟͳͯ͠ແࢹ͢Δ͜ͱʹ
  if !l.seenColon {
  l.seenColon = true
  return false // maybe part of URL
  } else {
  return true
  }
  https://github.com/aereal/gohn/blob/master/parser/
  lex.go#L100

  View Slide

 45. ࠶ؼతͳϧʔϧ
  • N > 1ͷࢠنଇ͔ΒͳΔنଇͷॻ͖ํ

  • appendͷॱ൪͚ͩؒҧ͑ͳ͍Α͏ʹ

  View Slide

 46. http_options:
  http_option
  {
  $$ = []string{$1}
  }
  | http_option http_options
  {
  options := $2
  $$ = append([]string{$1}, options...)
  }

  View Slide

 47. ςετ
  • Table-driven tests͕Φεεϝ

  • https://github.com/golang/go/wiki/TableDrivenTests

  • lexerΛؚΉparserͷػೳςετ͚ͩͰे෼ͩͱࢥ͏

  • https://github.com/aereal/gohn/blob/master/parser/
  parser_test.go#L17

  View Slide

 48. σόοά
  • tokenͷࣝผࢠ (int) ͔Β໊લ (string) Λ

  ٯҾ͖͢ΔϝιουΛఆ͓ٛͯ͘͠ͱศར

  • print͢ΔʹͤΑσόοΨΛ࢖͏ʹͤΑ

  • https://github.com/aereal/gohn/blob/master/parser/
  lex.go#L29

  View Slide

 49. ·ͱΊ

  View Slide

 50. Go/goyacc͸ศར
  • Go͸ෳࡶͳCLIΛϙʔλϒϧʹ࡞Δͷʹ޲͍͍ͯΔ

  • goyacc (yacc) ͸ෳࡶͳจ๏ͷύʔαʔʹ޲͍͍ͯΔ

  View Slide

 51. ܰྔϚʔΫΞοϓݴޠ͸
  ೉͍͠
  • ਓؒʹͱͬͯͷಡΈॻ͖͠΍͢͞ͱ

  ػցʹͱͬͯͷಡΈॻ͖͠΍͢͞͸ҟͳΔ

  • ݫ֨ͳจ๏نଇʹैΘͤΔύʔαʔΑΓ

  ޡΓగਖ਼ͯ͘͠ΕΔ΄͏͕࣮༻తͳͷͰ͸?

  View Slide

 52. ύʔαʔ࡞Γ͸ָ͍͠
  • Ͱ͖Δ͜ͱɺ΍Γ͍ͨ͜ͱɺؔ৺ͷ͋Δ͜ͱ͕

  ͏·͘όϥϯε͞Εͨ໨ඪ

  • WebͱςΩετॲཧ

  • খ͞ͳ໨ඪΛগͣͭ͠ੵΈॏͶ͍͚ͯΔ

  • ʮࠓ೔͸Ϧετه๏ͷ࣮૷͕Ͱ͖ͨͧʯ

  View Slide

 53. ڵຯΛ࣋ͬͯ͘Εͨਓ΁
  • ·ͣ͸JSONͷύʔαʔΛॻ͍ͯΈΔͱΑͦ͞͏

  • RFC, relaxed JSON, etc. ʹൃలͤͯ͞ΈΔ

  • ࣍͸ࣈ۟ղੳثΛखॻ͖ͯ͠ΈΔ

  • ࣍͸ߏจղੳث΋खॻ͖ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 54. ׬

  View Slide