$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

はてなブログ タグの技術選択 / The technical details of Hatena Blog Tag

aereal
June 26, 2019

はてなブログ タグの技術選択 / The technical details of Hatena Blog Tag

@ Hatena Engineer Seminar #12

aereal

June 26, 2019
Tweet

More Decks by aereal

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͸ͯͳϒϩά λά

  ͷٕज़બ୒
  Hatena Engineer Seminar #12
  id:aereal

  View Slide

 2. • id:aereal
  • GitHub: @aereal
  • ϒϩά౷߹νʔϜ

  ςοΫϦʔυ
  • https://this.aereal.org/

  View Slide

 3. https://this.aereal.org/

  View Slide

 4. https://this.aereal.org/

  View Slide

 5. ϒϩάαʔϏεͷ

  HTTPSԽΛࢧ͑ͨ

  AWSͰ࡞ΔϐλΰϥεΠον
  https://speakerdeck.com/aereal/the-construction-of-
  large-scale-tls-certificates-management-system-with-aws

  View Slide

 6. speakerdeck.com/papix/hatena-engineer-seminar-number-10?slide=52

  View Slide

 7. ࿩͢͜ͱ
  • ͸ͯͳϒϩά λάͷ։ൃʹ͍ͭͯ
  • ͸ͯͳϒϩά λάͷߏ੒
  • ֤ʑͷٕज़બ୒ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 8. ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • σʔλҠߦ
  • ͜Ε͚ͩͰ͍Ζ͍Ζ࿩ͤΔͷͰػձ͕͋Ε͹
  • ϓϩδΣΫτ؅ཧ
  • Πϯϑϥߏ੒؅ཧ
  • Service Mesh
  • ֎෦APIݺͼग़͕͠ଟ͍ͷͰݕ౼ͨ͠
  • ϦϦʔεલͷݕূஈ֊ͳͷͰࣽ٧·ͬͨΒ͓࿩͠͠·͢

  View Slide

 9. ։ൃʹ͍ͭͯ
  • αʔϏεͷಛ௃
  • ։ൃମ੍
  • ͜Ε·Ͱͷ։ൃͷৼΓฦΓ

  View Slide

 10. ͸ͯͳϒϩά λάͷಛ௃
  • Ϣʔβ͕ίϯςϯπΛฤू͢
  Δ
  • ༧ଌ͕೉͍͠ΞΫηεͷมಈ
  • ݕࡧΤϯδϯʹΠϯσοΫε
  ͯ͠΋Β͍͍ͨ
  • ద੾ͳΩϟογϡઓུ
  • ߴ͍εέʔϥϏϦςΟ
  • αʔόαΠυͰstaticʹHTML
  Λฦ͢ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 11. ։ൃମ੍
  • ΤϯδχΞɾσβΠφʔɾσΟϨΫλʔʹΑΔ

  খن໛ͳνʔϜ
  • ΈΜͳԿ͔͠ΒSM, POͳͲͷϩʔϧΛෳ਺͍࣋ͬͯΔ
  • σβΠφʔ͸ίʔσΟϯά΋͢Δ

  View Slide

 12. ࿀ʹ࢓ࣄʹେ๩͠
  • (ΤϯδχΞʹݶΒͣ) ΍Δ͜ͱ͕ଟ͍!
  • ਓ͕ؒ΍Δ͜ͱΛݮΒ͍ͨ͠
  • ࣗಈԽɺίʔυੜ੒ɺ௕͍΋ͷʹר͔ΕΔ, etc.
  • ਓ͕গͳ͚Ε͹ίϛϡχέʔγϣϯίετ͸Լ͕Δ
  • →νϟϨϯδϯάͳ͜ͱΛ͢Δྑ͍ػձ
  • →·ͣաڈΛৼΓฦΖ͏

  View Slide

 13. ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃΛৼΓฦͬͯ

  ࣍ʹ׆͔ͤΔ͜ͱ͸ͳ͍͔

  View Slide

 14. ͸ͯͳϒϩάͰͷࠔΓ͝ͱ
  • ϓϨθϯςʔγϣϯ૚ͷ෼ࢄ
  • ΫϥΠΞϯταΠυͱαʔόαΠυͷAPIϓϩτίϧ

  View Slide

 15. ϓϨθϯςʔγϣϯ૚ͷ෼ࢄ
  • αʔόαΠυͷςϯϓϨʔτ
  • ΫϥΠΞϯταΠυ
  • DOMΛ௚઀৮Δ
  • React

  View Slide

 16. ϓϨθϯςʔγϣϯ૚ͷ෼ࢄ
  • Des.ʮ͜͜ͷςΩετΛήετͷ͚࣌ͩม͍͑ͨͰ͢ʯ
  • Eng.ʮαʔόαΠυͰ΍͍ͬͯΔͷͰม͓͖͑ͯ·͢Ͷʯ
  • Des.ʮ͜ͷmarginม͍͑ͨͷͰΫϥεΛ෇͚͍ͨͰ͢ʯ
  • Eng.ʮ͜͜͸jQueryͰ΍͍ͬͯΔͷͰ΍͓͖ͬͯ·͢Ͷʯ
  • Des.ʮ͜͜ͷςΩετͲ͏΍ͬͯग़͍ͯ͠ΔΜͰ͔͢?ʯ
  • Eng.ʮReactͰ΍͍ͬͯͯɺJSͷίʔυ͕͜͜ʹ͋Γ·͢ʯ

  View Slide

 17. ϓϨθϯςʔγϣϯ૚ͷ෼ࢄ
  • Des.ʮ͜͜ͷςΩετΛήετͷ͚࣌ͩม͍͑ͨͰ͢ʯ
  • Eng.ʮαʔόαΠυͰ΍͍ͬͯΔͷͰม͓͖͑ͯ·͢Ͷʯ
  • Des.ʮ͜ͷmarginม͍͑ͨͷͰΫϥεΛ෇͚͍ͨͰ͢ʯ
  • Eng.ʮ͜͜͸jQueryͰ΍͍ͬͯΔͷͰ΍͓͖ͬͯ·͢Ͷʯ
  • Des.ʮ͜͜ͷςΩετͲ͏΍ͬͯग़͍ͯ͠ΔΜͰ͔͢?ʯ
  • Eng.ʮReactͰ΍͍ͬͯͯɺJSͷίʔυ͕͜͜ʹ͋Γ·͢ʯ

  View Slide

 18. ϓϨθϯςʔγϣϯ૚ͷ౷Ұ
  • ΫϥΠΞϯταΠυ΋αʔόαΠυ΋Reactʹ
  • ϨΠϠ΋ू໿
  • SSR (= Server-side Rendering) ͍ͨ͠ (ޙड़) ͷͰ޷౎߹

  View Slide

 19. API
  • αʔόαΠυͱΫϥΠΞϯταΠυΛAPIͰܨ͙ΞʔΩς
  Ϋνϟ͸ྲྀߦ͍ͬͯΔ
  • ͍ΖΜͳπʔϧ͕ग़ճ͍ͬͯΔ
  • gRPC, GraphQL, Swagger, etc.
  • ௕͍΋ͷʹר͔ΕΑ͏ → GraphQL (ޙड़)

  View Slide

 20. Server-side Rendering
  • ݕࡧΤϯδϯΫϩʔϥͳͲʹΠϯσοΫεͯ͠΄͍͠
  • ݴ༿΁ڵຯΛ࣋ͬͨਓΛ͸ͯͳϒϩάɾ͸ͯͳϒοΫ
  ϚʔΫΛհͯ͠ܨ͍͛ͨͱ͍͏ϛογϣϯ
  • ύϑΥʔϚϯε΁ͷد༩
  • scriptingΛڬ·ͳ͍ͷ͕ͳΜ͔ͩΜͩ଎͍
  • ΠϯλϥΫςΟϒͳཁૉ͕গͳ͍ͱ͍͏ࣄ৘΋͋Δ

  View Slide

 21. Q. ·ͩSSR͍Δ?
  • Q. Googlebot͕࢖༻͢ΔChromium͕࠷৽ʹͳ͚ͬͨͲ?
  • The new evergreen Googlebot
  • A. Googlebot͚ͩߟ͑ΔͳΒඞਢͰ͸ͳ͘ͳͬͨ
  • A. ͔͠͠ଞʹ΋Ϋϩʔϥ͸͍Δ
  • Twitter, Facebook, Bing, etc.

  View Slide

 22. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ

  View Slide

 23. ͸ͯͳϒϩά λάͷಛ௃
  • Ϣʔβ͕ίϯςϯπΛฤू͢
  Δ
  • ༧ଌ͕೉͍͠ΞΫηεͷมಈ
  • ݕࡧΤϯδϯʹΠϯσοΫε
  ͯ͠΋Β͍͍ͨ
  • ద੾ͳΩϟογϡઓུ
  • ߴ͍εέʔϥϏϦςΟ
  • αʔόαΠυͰstaticʹHTML
  Λฦ͢ඞཁ͕͋Δ

  ܝ

  View Slide

 24. ·ͱΊ
  • ϓϨθϯςʔγϣϯ૚͸Reactʹू໿
  • αʔόͱΫϥΠΞϯτ͸APIͰ݁߹͢Δ
  • ͦͷͨΊͷΤίγεςϜʹ;ΜͩΜʹ৐͔ͬΔ
  • SSR͢Δ

  View Slide

 25. ͸ͯͳϒϩά λάͷ
  ߏ੒

  View Slide

 26. front
  GraphQL API
  ϒϥ΢β
  DB
  ॳճGET
  SSRͷͨΊʹ

  σʔλΛfetch
  CSRҎ߱

  ௚઀fetch
  ͸ͯͳϒϩά
  ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ

  View Slide

 27. ߏ੒
  • front͸GraphQL API͔ΒσʔλΛऔ͖ͬͯͯSSR͢Δ
  • ϒϥ΢β͸front΁ΞΫηε͠HTMLΛฦͯ͠΋Β͏
  • Πϯϑϥ͸͢΂ͯAWS
  • ALB, ECS, RDS (Aurora)

  View Slide

 28. GraphQL
  • ΫϥΠΞϯτɾαʔόڞʹΤίγεςϜ͕ॆ࣮͍ͯ͠Δ
  • TypeScript, Goͷίʔυੜ੒
  • (։ൃணख౰࣌͸grpc-web͸unstableͩͬͨ)
  • ͸ͯͳϒϩά λάͰ͸αʔόαΠυΛGo w/gqlgenͰ࣮૷
  • ΫϥΠΞϯτϥΠϒϥϦ͸ApolloΛ࠾༻

  View Slide

 29. gqlgen
  • gqlgen͸Schema͔Βresolverͷ਽ܗΛੜ੒ͯ͘͠ΕΔ
  • ಉ͡Α͏ͳίʔυΛίϐϖ͢Δ஍ࠈ͕ͳ͍
  • interface{} ͕΄ͱΜͲग़ͯ͜ͳ͍type-safe͞
  • refs. MTC2018 ΧϯϑΝϨϯεLPͷཪ࿩ ʙGraphQLฤʙ

  View Slide

 30. Apollo
  • apollographql.com
  • ϥΠϒϥϦͱSaaS͔ΒͳΔ
  • ͸ͯͳϒϩά λάͰ͸apollo-client, react-apollo, apollo-
  toolingΛར༻

  View Slide

 31. apollo-tooling
  • apollo client:codegenͰεΩʔϚͱquery/fragment
  ΛύʔεɺTypeScriptͷܕఆٛΛੜ੒͢Δ
  • ͪ͜Β΋any͕΄ͱΜͲग़ͯ͜ͳ͍type-safe͞ͳͷͰ҆৺
  ײ͕͋Δ
  • APIʹ͓͚Δtype-safeͷ҆৺ײ͸ΫϥΠΞϯτɾαʔό
  ྆ํ͕ݎ࿚Ͱͳ͍ͱ࣮ݱ͞Εͳ͍ͷͰଚ͍

  View Slide

 32. apollo-client
  • apollo-client͸Fetch APIΛGraphQL޲͚ʹྑ͍ײ͡ʹแΜ
  Ͱ͘ΕΔ
  • linkͱ͍͏ϛυϧ΢ΣΞΛ૊Έ߹Θͤͯɺೝূϔομͷ௥
  Ճ΍ΤϥʔϋϯυϦϯάΛϓϥΨϒϧʹ࡞ΕΔ
  www.apollographql.com/docs/link/overview/

  View Slide

 33. react-apollo
  • query/mutationΛൃߦͨ݁͠ՌΛ౉͢Higher-order
  Component
  • TypeScriptͩͱܕม਺Λ౉ͯ͠anyΛճආͰ͖Δ
  • queryͱvariablesͷܕΛࢦఆͰ͖Δ

  View Slide

 34. const ALL_PEOPLE_QUERY = gql`
  query All_People_Query {
  allPeople {
  people {
  id
  name
  }
  }
  }
  `;
  interface Data {
  allPeople: {
  people: Array<{ id: string; name: string }>;
  };
  };
  interface Variables {
  first: number;
  };
  const AllPeopleComponent =
  query={ALL_PEOPLE_QUERY}>
  {({ loading, error, data }) => { ... }}

  www.apollographql.com/docs/react/recipes/static-typing/

  View Slide

 35. GraphQLͷԸܙ
  ΤϯδχΞ
  σβΠφʔ
  ϞοΫresolverΛ࣮૷
  ίʔσΟϯά։࢝
  resolverຊ࣮૷

  View Slide

 36. GraphQLͷԸܙ
  • GraphQLͱApolloͷ͓͔͛Ͱѹ౗తʹলྗ
  • ͜Ε·Ͱͱҧ͏͜ͱ: ந৅ʹґଘͰ͖Δ
  • ґଘੑٯసͷݪଇ dependency inversion principle
  • ܕݕ͕ࠪແ͍৔߹: ۩৅ (ͷܕ) Ͱ΍ΓͱΓ͢Δ = յΕ΍
  ͍͢
  • ۩৅ͷܕ is ಈ͍͍ͯΔίʔυͷฦΓ஋

  View Slide

 37. SSR
  • ReactͰSSR͢ΔͳΒNext.js͕༗ྗͰ͸ͳ͍͔
  • ͦ΋ͦ΋Next.jsͱ͸Կͳͷ͔
  • ΫϥΠΞϯτͱαʔόؒͰͳΔ΂͘ίʔυΛڞ௨ԽͰ
  ͖ΔΑ͏ͳworkaroundू
  • ศརWebpackઃఆू
  • ศརExpressϛυϧ΢ΣΞू

  View Slide

 38. ΋͠΋λΠϜϚγϯ͕͋Ε͹
  • Google App Engine/SE΍FirebaseΛબΜ͔ͩ΋͠Εͳ͍
  • ϑϧϚωʔδυαʔϏεͷॆ࣮౓͸GCPͷํ͕ߴ͍ͱࢥ͏

  View Slide

 39. ·ͱΊ

  View Slide

 40. ·ͱΊ
  • GraphQLͷ͓͔͛Ͱগਓ਺Ͱ΋ૉૣ͘։ൃͰ͖͍ͯΔ
  • ϨόϨοδ͕ޮ͘
  • ϦϦʔεΛ͓ͨͷ͠Έʹ!

  View Slide