$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Minimum Hands-on Node.js / minimum handson nodejs

Minimum Hands-on Node.js / minimum handson nodejs

Daiki Kuriyama

November 29, 2019
Tweet

More Decks by Daiki Kuriyama

Other Decks in Programming

Transcript

 1. .JOJNVN)BOETPO/PEFKT
  ձ৔ 3PPN#
  ೔࣌
  2019೥12݄01೔ 14:15ʙ16:00
  ్த15෼ͷٳܜΛڬΈ·͢
  ϋογϡλά #jsconfjp_b
  εϐʔΧʔ
  ɹɹɹ܀ࢁଠرʢ!"KJEPʣ
  ɹɹɹϠϑʔגࣜձࣾ›/PEFKTࠇଳ

  View Slide

 2. .*/*.6.)"/%40//0%&+4 / 53
  ௌߨର৅ऀ▶︎+BWB4DSJQUͳΒগ͠Θ͔Δ͚ΕͲ/PEFKT͸͍·ͻͱͭͱ͍͏ํ
  ಘΒΕΔ෺▶︎ࠓ͙͢࢖͑Δ/PEFKTͷجૅ஌ࣝ
  ͜ͷࢿྉͷϦϯΫ https://speakerdeck.com/ajido/minimum-handson-nodejs
  ԋशϦϯΫ
  https://chouseisan.com/s?h=4a0d7eb9c38a440e9ad585abfbb16e79
  ‣ bit.ly/2XWSQQK
  εΫϦϓτϦϯΫ https://github.com/ajido/nodejs-handson
  ϋϯζΦϯதʹ্هϦϯΫϖʔδΛར༻͠·͢ɻࣄલʹ֬͝ೝ͍ͩ͘͞
  !
  2

  View Slide

 3. +BWB4DSJQU
  &4 &4ʙ 5ZQF4DSJQU
  ֶशϚοϓ
  ηΩϡΞϓϩάϥϛϯά
  / 53
  04
  104*9
  8)"58("1*
  %0. FUD
  'SPOUFOE
  'SBNFXPSLT
  8FC
  'SBNFXPSLT
  1BB4 $BB4 'BB4
  /PEFKT$PSF"1*
  )551)5514
  5$1*1
  ˔ࠓճͷϋϯζΦϯ಺༰
  5PPMT
  %# 5FTU -PHFUD
  !
  3

  View Slide

 4. جૅ Ԡ༻
  ‣ Πϯετʔϧ 5 ‣ ϑϩʔ੍ޚ 38
  ‣ Ϟδϡʔϧ؅ཧ 11 ‣ ඇಉظؔ਺ 42
  ‣ ಛ௃ 16 ‣ σόοά
  ‣ σβΠϯύλʔϯ 21 ‣ Ϟδϡʔϧͷ࡞੒
  ‣ ίʔϧόοΫ 23 ‣ ϓϩϑΝΠϦϯά
  ‣ Πϕϯτۦಈ 31 ‣ ϑϨʔϜϫʔΫͱπʔϧ
  ‣ ಉظॲཧ 35

  View Slide

 5. Πϯετʔϧ
  OPEFKTPSH͔ΒΠϯετʔϧ͠·͢ɻ-54ͱ$VSSFOUͷ͏ͪɺ௕ظؒͷϝϯςφϯ
  ε͕อূ͞ΕɺՄೳͳݶΓޓ׵ੑ͕ҡ࣋͞ΕΔ-54όʔδϣϯΛબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ฐࣾͰ͸ιʔείʔυϏϧυͯ͠31.ύο
  έʔδʹ͍ͯ͠·͢ɻͦͷࡍύοέʔδϨ
  δετϦΛࣾ಺ʹ޲͚ͯηΩϡϦςΟରࡦ
  ͕ߦ͑ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠·͢ɻ
  -54όʔδϣϯΛબ୒
  IUUQTOPEFKTPSH
  -54 ۮ਺ ϲ݄
  $VSSFOU ح਺ ϲ݄
  !
  5 / 53

  View Slide

 6. දࣔͰ͖ͨΒɺ

  ԋशϦϯΫͷϖʔδΛ։͘

  ʮग़ܽΛೖྗ͢ΔʯΛԡ͢

  ࠓճ͸ԋशςετͳͷͰʮԋशςετʯͷ߲໨Λº͔Β⚪ʹมߋ͢Δ

  ʮೖྗ͢ΔʯΛԡͯ͠ɺԋशΛ׬ྃ͢Δ

  λʔϛφϧͰ/PEFKTͷόʔδϣϯΛද͍ࣔͯͩ͘͠͞ɻ
  $ node -v
  v12.13.1
  ԋशςετ
  ԋशϦϯΫ
  https://chouseisan.com/s?h=4a0d7eb9c38a440e9ad585abfbb16e79
  ‣ bit.ly/2XWSQQK
  ͜ͷࢿྉͷϦϯΫ https://speakerdeck.com/ajido/minimum-handson-nodejs
  !
  6 / 53

  View Slide

 7. ඪ४Ϟδϡʔϧʢ$PSF"1*ʣ
  /PEFKT͸(PPHMF$ISPNFʹ࠾༻͞Ε͍ͯΔ7+BWB4DSJQUΤϯδϯͱɺඪ४ͷ
  +BWB4DSJQUʹ͸ͳ͍֤छ࣮૷͕૊Έ߹ΘͤΒΕͨ+BWB4DSJQUͷ࣮ߦ؀ڥͰ͢ɻ
  const fs = require(‘fs')
  fs.readFile(__filename, (err, data) => {
  console.log(data)
  })
  ͜͜Ͱͷඪ४Ϟδϡʔϧͱ͸ɺ/PEFKTʹ૊Έࠐ·Εͨʮඪ४ͷ+BWB4DSJQUʹ͸ͳ͍
  ֤छ࣮૷ʯͷ͜ͱΛࢦ͠·͢ɻ
  __filename͸ࣗ਎ͷεΫϦϓτ
  ϑΝΠϧͷઈରύεͰ͢ɻ
  !
  7 / 53

  View Slide

 8. ඪ४Ϟδϡʔϧʢ$PSF"1*ʣ
  fs ϑΝΠϧΛ࡞੒ɾ࡟আ͢Δ
  path ϑΝΠϧύεɾσΟϨΫτϦύεΛѻ͏
  http )551αʔόɾΫϥΠΞϯτΛ࣮૷͢Δ
  crypto ϋογϡɾ҉߸ɾॺ໊ɾݕূͳͲͷ҉߸ػೳΛѻ͏
  util ϢʔςΟϦςΟϞδϡʔϧ
  querystring 63-ΫΤϦจࣈྻΛύʔε͢Δ
  os $16ͷ਺΍ϗετ໊ͳͲͷ04ؔ࿈৘ใΛࢀর͢Δ
  child_process ࢠϓϩηεΛ࡞੒͢Δ
  cluster αʔόΛϚϧνϓϩηεԽ͢Δ
  assert ม਺ͷ಺༰΍ॲཧͷԠ౴ΛνΣοΫ͢Δ
  ΧςΰϦ جຊతͰଞʹґଘੑͷͳ͍"1*
  Events, Modules, Buffer, Stream
  ΧςΰϦ /PEFݻ༗ͷ΋ͷͰຊମͷಈ࡞ʹؔ࿈͢Δ"1*
  Timers, Process, Console
  ΧςΰϦ 04ͷػೳ΍ଞͷϥΠϒϥϦͱؔ࿈͢Δ"1*
  File System, Net, UDP/Datagram, TLS/SSL, Child Processes
  ΧςΰϦ ΞϓϦέʔγϣϯ޲͚ͷԠ༻"1*
  HTTP, HTTPS, Cluster
  IUUQTOPEFKTPSHEJTUMBUFTUEPDTBQJEPDVNFOUBUJPOIUNM
  ֤छඪ४Ϟδϡʔϧͱͦͷ༻్ͷҰྫ جఈΦϒδΣΫτผʹΧςΰϥΠζͨ͠ਤɻ
  ΧςΰϦ͔Βॱʹֶश͢Δ͜ͱͰɺΑΓཧղ͕ਂ·Γ·͢
  !
  8 / 53

  View Slide

 9. 3&1-
  /PEFKTͷର࿩తΠϯλʔϑΣʔεͰ͢ɻ3&1-ʢ3FBE&WBM1SJOU-PPQʣ؀ڥͰ
  ͸ඪ४Ϟδϡʔϧ͕ࣗಈతʹϩʔυ͞ΕΔͨΊɺͦΕΒΛಡΈࠐΉ͜ͱͳ͘ѻ͑·͢ɻ
  $ node
  > /^\d+$/.test(‘1024’)
  true
  // requireすることなく標準モジュールを呼び出せます
  > os.hostname()
  ‘MAC-Z-941.local’
  > .exit
  ίʔυͷ͢͹΍͍ݕূʹ໾ཱͪ·͢ɻԋशத΋ੋඇ׆༻ͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ɻ
  3&1-ͷऴྃ͸-D ΛૹΔ͔
  .exit ͱೖྗ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ͦͷଞίϚϯυ͸.helpΛࢀর
  !
  9 / 53

  View Slide


 10. ࣗ਎ͷ୺຤ͷ$16ίΞͷ਺Λɺඪ४Ϟδϡʔϧͱ3&1-Λ࢖ͬͯද͍ࣔͯͩ͘͠͞ɻ
  $ node
  > 䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧
  [ { model: 'Intel(R) Core(TM) i5-5287U CPU @ 2.90GHz',
  speed: 2900,
  times: { user: 78882290, nice: 0, sys: 63998990, idle: 611174200, irq: 0 } },
  ... ]
  > 䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧䡧
  4
  ԋश
  ͜ͷࢿྉͷϦϯΫ https://speakerdeck.com/ajido/minimum-handson-nodejs
  ԋशϦϯΫ
  https://chouseisan.com/s?h=4a0d7eb9c38a440e9ad585abfbb16e79
  ‣ bit.ly/2XWSQQK
  εΫϦϓτϦϯΫ https://github.com/ajido/nodejs-handson
  3&1-ͷऴྃ͸-D ΛૹΔ͔
  .exit ͱೖྗ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ͦͷଞίϚϯυ͸.helpΛࢀর
  !
  10 / 53

  View Slide

 11. جૅ›Ϟδϡʔϧ؅ཧ

  View Slide

 12. OQN
  OQN /PEF1BDLBHF.BOBHFS
  ͸OQN *ODʹΑΓ؅ཧɾఏڙ͞Ε͍ͯΔ/PEFKT૊Έ
  ࠐΈͷύοέʔδ؅ཧγεςϜͰ͢ɻੈքத͔Βར༻͞ΕΔதԝϨδετϦͷOQNKTDPNʹ
  ͸ଟ਺ͷϞδϡʔϧ͕ެ։͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  ಺༰ όʔδϣϯ؅ཧ
  node_modules Ϟδϡʔϧͷ࣮ମɾιʔείʔυ
  package-lock.json Πϯετʔϧ͞ΕͨϞδϡʔϧͷπϦʔ৘ใ ✔
  package.json
  ύοέʔδͷϝλσʔλ
  ϓϩδΣΫτʹ௚઀ґଘ͢ΔϞδϡʔϧͷ؅ཧσʔλͳͲ

  ۮൃతͳύοέʔδͷެ։Λ๷͙ͨΊʹ
  package.jsonʹprivate:trueΛ௥هͯ͠
  ͍ͩ͘͞ɻ
  ͜ͷΦϓγϣϯΛ༗ޮʹ͢Δ͜ͱͰɺຊདྷ
  package.jsonʹهड़͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍֤छ
  ৘ใΛলུ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖·͢ɻ
  package-lock.json͕͋Ε͹node_modules
  σΟϨΫτϦ͸෮ݩͰ͖·͢ɻnode_modules͸
  όʔδϣϯ؅ཧͷର৅͔Β֎͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  !
  12 / 53
  // プロジェクトを新規作成する
  $ npm init
  $ npm install request
  $ ls
  ├── node_modules
  ├── package.json
  └── package-lock.json

  View Slide


 13. npminitίϚϯυͰpackage.jsonΛ࡞੒ͨ͋͠ͱrequestϞδϡʔϧΛΠϯε
  τʔϧ͍ͯͩ͘͠͞ɻͦͷޙrequestϞδϡʔϧΛ࢖ͬͯ)551ϦΫΤετΛૹΓɺ
  εςʔλείʔυΛද͍ࣔͯͩ͘͠͞ɻ
  const request = require('request')
  request('https://www.yahoo.co.jp', (err, res, body) => {
  console.log(res.statusCode)
  })
  ԋश
  ԋशϦϯΫ
  https://chouseisan.com/s?h=4a0d7eb9c38a440e9ad585abfbb16e79
  ‣ bit.ly/2XWSQQK
  εΫϦϓτϦϯΫ https://github.com/ajido/nodejs-handson
  $ npm init
  $ npm install request
  !
  13 / 53

  View Slide

 14. ηϚϯςΟοΫόʔδϣχϯά
  ."+03
  ޙํޓ׵ੑΛࣦ͏ͱ͖ʹΠϯΫϦϝϯτ͞ΕΔ
  ͦͷࡍ.*/03ͱ1"5$)Λʹ͢Δ
  .*/03
  ޙํޓ׵ੑ͕͋ΓɺػೳΛ௥Ճͨ͠ͱ͖ʹΠϯΫϦϝϯτ͞ΕΔ
  ͦͷࡍ1"5$)Λʹ͢Δ
  1"5$) ޙํޓ׵ੑ͕͋ΓɺόάΛमਖ਼ͨ͠ͱ͖ʹΠϯΫϦϝϯτ͞ΕΔ
  ?
  ."+03.*/031"5$)
  ?ه߸͸ύοέʔδͷόʔδϣϯൣғΛࢦఆ͓ͯ͠Γɺࠨଆͷ
  ஋Ͱ͸ͳ͍਺஋Λݻఆ͢Δ͜ͱΛද͍ͯ͠·͢ɻ͜Ε͸ഁյతͳ
  มߋΛආ͚ͨ߹ཧతͳΞοϓσʔτΛߦ͏͜ͱΛҙຯ͠·͢ɻ
  OQNύοέʔδ͸͜ͷ࢓༷
  ʹ४ڌͨ͠όʔδϣϯ؅ཧ͕
  ਪ঑͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  ύοέʔδར༻ऀ΋جຊతʹ
  ͸ηϚϯςΟοΫόʔδϣχ
  ϯάΛ೦಄ʹύοέʔδΛ؅
  ཧ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  !
  14 / 53

  View Slide

 15. Ϟδϡʔϧ؅ཧϫʔΫϑϩʔ
  $ npm init
  // 必要なら private: true を追加
  $ npm install
  // ツリー情報から node_modules を再構築
  $ npm ci
  $ npm audit
  $ npm audit fix
  $ npm outdated
  $ npm update / npm install @
  ϓϩδΣΫτΛ৽ن࡞੒͢Δ৔߹ طଘͷϓϩδΣΫτʹՃΘΔ৔߹
  ੬ऑੑνΣοΫ
  ύοέʔδͷߋ৽νΣοΫɾ௥Ճ
  !
  15 / 53

  View Slide

 16. جૅ›ಛ௃

  View Slide

 17. ಛ௃ͱ஫ҙ఺
  /PEFKTͷαʔόʔ͸γϯάϧϓϩηεɾγϯάϧεϨουͰେྔͷϦΫΤετΛॲཧ͠·͢ɻ͜
  ͷ؍఺͔Βɺ·ͣ͸04ͷϓϩηε͋ͨΓͷϑΝΠϧσΟεΫϦϓλ਺ͷ੍ݶʹ஫ҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  # 初期値では明らかに足りません
  $ ulimit -n
  1024

  [Service]
  LimitNOFILE=65536
  ॳظ஋ͷ··ϓϩμΫγϣϯ؀ڥͰϦΫΤετΛड͚෇͚ͯ͠·͏ͱɺߴ͍τϥϑΟοΫΛॲཧ
  ࢝͠ΊͨࡍʹToo many open filesʹΑΔϓϩηεμ΢ϯ͕΄΅࣮֬ʹൃੜ͠·͢ɻ
  $ ulimit -n 65536
  $ ulimit -n
  65536
  ulimit -nʹΑΔ੍ݶͷ্ॻ͖ TZTUFNEʹΑΔ੍ݶͷઃఆ
  ัଊϚϧνίΞ͕׆༻Ͱ͖Δ؀ڥͰ͸Ұൠ
  తʹclusterϞδϡʔϧΛ࢖ͬͯϚϧνϓ
  ϩηεԽ͠·͢ɻ
  !
  17 / 53

  View Slide

 18. Πϕϯτϧʔϓ
  /PEFKT͕େྔͷτϥϑΟοΫΛॲཧ͠ଓ͚Δ؀ڥΛҡ࣋͢ΔͨΊʹ͸ɺΠϕϯτϧʔϓΛՄೳ
  ͳݶΓࢭΊͣʹӡ༻͢Δ͜ͱ͕΋ͬͱ΋ॏཁͰ͢ɻ͜ͷΠϕϯτϧʔϓ͕ͳʹ͔Λઆ໌͢Δલ
  ʹɺ·ͣ͸Πϕϯτϧʔϓ͕؆୯ʹࢭ·ͬͯ͠·͏࣮૷ྫΛྻڍ͠·͢ɻ
  ϑΝΠϧ΍ωοτϫʔΫॲཧΛ൐Θͳ͍$16Λ௕࣌ؒ઎༗͠ଓ͚Δॲཧͱɺ଴ػ࣌ؒͷ௕͍ಉظతͳ
  "1*Λར༻͢Δ͜ͱͰɺΠϕϯτϧʔϓ͸க໋తͳ·Ͱʹఀࢭ͠·͢ɻ
  ͋Γ͕ͪ౓ ΠϕϯτϧʔϓΛ௕࣌ؒఀࢭͤ͞Δ࣮૷ͷҰྫ
  ⚠⚠⚠ ਺ඦ,#Ҏ্ͷڊେͳ+40/σʔλΛॲཧ͢Δ
  ⚠⚠ GTϞδϡʔϧͷಉظؔ਺Λ࢖͏
  ⚠ ϧʔϓΛճ͠ଓ͚Δ
  ܦݧ্ɺڊେͳ+40/ͷύʔεʹΑΔ
  ύϑΥʔϚϯεྼԽ͕ඇৗʹଟ͍ɻ
  !
  18 / 53

  View Slide

 19. Πϕϯτϧʔϓ
  const http = require('http')
  http.createServer((req, res) => {
  // この部分の記述次第でパフォーマンスが劇的に変化する
  res.end()
  }).listen(8080)
  Πϕϯτϧʔϓ͸/PEFKTʹ͓͚Δ಄೴ͷΑ͏ͳ΋ͷͰɺ༩͑ΒΕ໋ͨྩΛॱ࣮࣍ߦ͢
  ΔίΞͰ͢ɻ͜ΕΛҰ੾ఀࢭͤ͞ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ෆՄೳͰ͕͢ɺఀࢭ࣌ؒΛஅଓత͔
  ͭ࠷খݶʹ཈͑ଓ͚Δ͜ͱͰɺ/PEFKT͸εϜʔζʹϦΫΤετΛॲཧ͠ଓ͚Δ͜ͱ͕
  Ͱ͖·͢ɻ
  $ vegeta attack -duration=10s -rate=0 -max-workers=100
  ॲཧͷ಺༰ 314
  ͳ͠
  JSON.parse 20KB
  JSON.parse 500KB
  fs.readFile 1MB
  fs.readFileSync 1MB
  forEach Loop 100
  forEach Loop 100,000
  !
  19 / 53

  View Slide

 20. +40/σʔλͷ࠷దͳαΠζ͸ʁ
  ୯७ͳߏ଄ͷ+40/σʔλΛύʔεͨ͠ͱ͖ͷΠϕϯτϧʔϓͷఀࢭ࣌ؒ
  0ms
  50ms
  100ms
  150ms
  200ms
  100KB 300KB 500KB 700KB 900KB 2M 4M 6M 8M 10M 30M 50M
  ࠷దͳ஋͸༩͑ΒΕΔσʔλ΍ΞϓϦέʔγϣϯʹԠ࣮ͨ͡ࢪࢼݧʹΑׂͬͯΓग़͢΂͖Ͱ͕͢ɺ
  ໨҆ͱͯ͠͸ʮʢΑ΄Ͳେ͖ͯ͘΋ʣ࠷େ.ʹऩ·Δʯ͜ͱΛ೦಄ʹʮ࣌ؒܦա΍γεςϜͷ੒௕ʹ
  ൐͍+40/ͷαΠζ͕ංେԽ͠ͳ͍ʯ͜ͱͱʮϚϧνϓϩηεԽ͢Δʯ͜ͱʹཹҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  !
  20 / 53
  ‑ڐ༰ൣғ
  ‑ݶք

  View Slide

 21. σβΠϯύλʔϯ

  View Slide

 22. σβΠϯύλʔϯ
  /PEFKT͸ΠϕϯτϧʔϓΛఀࢭͤ͞ΔՄೳੑ͕͋Δॲཧͷେ෦෼Λඇಉظॲཧͱ͢Δ
  ͜ͱͰɺޮ཰తʹτϥϑΟοΫΛॲཧ͠·͢ɻ͜ͷಛੑʹج͍ͨ/PEFKTͷಛ௃త͔ͭ
  جૅతͳೋͭͷσβΠϯύλʔϯΛֶͼ·͢ɻ
  !
  22 / 53

  View Slide

 23. σβΠϯύλʔϯ›ίʔϧόοΫ

  View Slide

 24. ίʔϧόοΫ
  Լه͸ͲͪΒ΋ϑΝΠϧΛಡΈࠐΈग़ྗ͍ͯ͠·͢ɻϑΝΠϧͷಡΈࠐΈʹfs.readFileSyncΛར
  ༻ͨ͠৔߹͸ಉظతͳॲཧͱͳΓɺಡΈࠐΈ׬ྃ·ͰΠϕϯτϧʔϓΛࢭΊͯ͠·͍·͕͢ɺ
  fs.readFileΛར༻͢ΔͱඇಉظతͳॲཧͱͳΓɺಡΈࠐΈ׬ྃ·ͰͷؒɺଞͷॲཧʹϦιʔεΛ
  ׂΓ౰ͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  // 非同期 … 読み込み中イベントループが停止しない。完了後にコールバック関数が呼び出される
  const fs = require(‘fs')
  fs.readFile(__filename, (err, data) => {
  console.log(data.toString())
  })
  // 同期 … ファイル読み込み中イベントループが停止する
  const fs = require(‘fs')
  const data = fs.readFileSync(__filename).toString()
  console.log(data)
  !
  24 / 53

  View Slide

 25. ίʔϧόοΫͷ׳ྫ
  ίʔϧόοΫؔ਺͸جຊతʹෳ਺ճݺͼग़͞ΕΔ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜɻྫ֎͸͋Γ·͕͢ɺඇ
  ಉظॲཧͷ׬ྃޙʹҰ౓͚ͩݺͼग़͞Ε·͢ɻͦͯ͠ݺͼग़͞ΕͨίʔϧόοΫؔ਺ͷୈҰ
  Ҿ਺ʹ͸ɺॲཧ͕੒ޭ͔ͨ͠Ͳ͏͔Λද͢ΤϥʔΦϒδΣΫτ͕ฦΓ·͢ɻ
  ίʔϧόοΫύλʔϯͷ׳ྫ
  "1*ͷ࠷ޙͷҾ਺͕ίʔϧόοΫؔ਺
  fs.readFile(path[, options], callback)
  ॲཧͷ׬ྃޙʹίʔϧόοΫؔ਺͕Ұ౓͚ͩݺͼग़͞ΕΔ
  ݺͼग़͞ΕͨίʔϧόοΫؔ਺ͷୈҰҾ਺͕ඇಉظॲཧͷࣦഊΛද͢ΤϥʔΦϒδΣΫτ
  fs.readFile(__filename, (err, data) => {
  console.log(data.toString())
  })
  !
  25 / 53

  View Slide

 26. ίʔϧόοΫͷΤϥʔϋϯυϦϯά
  ίʔϧόοΫؔ਺ͷୈҰҾ਺͕ΤϥʔΦϒδΣΫτͰ͢ɻΤϥʔϋϯυϦϯά͸ୈҰҾ਺
  ͷΤϥʔΦϒδΣΫτͷOVMMνΣοΫΛߦ͍ɺOVMMͰͳ͍৔߹͸ΤϥʔΛॲཧͯ͘͠
  ͍ͩ͞ɻ
  const fs = require('fs')
  fs.readFile(__filename, (err, data) => {
  if (err) {
  console.error(err)
  return
  }
  console.log(data)
  })
  Τϥʔͷதʹ͸ແࢹ͢ΔʢʹϋϯυϦϯά
  ͠ͳ͍ʣ͜ͱͰϓϩηε͕Ϋϥογϡͯ͠
  ͠·͏΋ͷ΋ଘࡏ͠·͕͢ɺίʔϧόοΫ
  ୈҰҾ਺ͷΤϥʔ͸ແࢹͯ͠΋ϓϩηε͕
  Ϋϥογϡ͢Δ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ
  !
  26 / 53

  View Slide

 27. ίʔϧόοΫͷΑ͋͘Δࣦഊྫ
  returnͷॻ͖๨Ε
  // 誤
  const fs = require('fs')
  fs.readFile(__filename, (err, data) => {
  if (err) console.error(err)
  console.log(data)
  })
  // 正
  const fs = require('fs');
  fs.readFile(__filename, (err, data) => {
  if (err) return console.error(err)
  console.log(data)
  })
  !
  27 / 53
  ҟৗܥͷॲཧͷ͋ͱਖ਼ৗܥͷॲཧ΋
  ૸ͬͯ͠·͍·͢ɻ

  View Slide

 28. ίʔϧόοΫͷΑ͋͘Δࣦഊྫ
  try/catchΛ࢖ͬͯඇಉظॲཧͷΤϥʔΛั·͑Δ
  // 誤
  const fs = require('fs')
  try {
  fs.readFile(__filename, (err, data) => {
  console.log(data)
  })
  } catch (err) {
  console.error(err)
  }
  // 正
  const fs = require('fs')
  fs.readFile(__filename, (err, data) => {
  if (err) return console.error(err)
  console.log(data)
  })
  ͨͩ͠ඇಉظॲཧͷલஈ֊ͷΤϥʔ͸͜ͷtry/catchʹΑͬͯิ଍Ͱ͖·͢ɻ
  ͦͷͨΊ͜ͷɹ
  try/catch΋ݫີʹ͸ඞཁͱݴ͑Δ͜ͱʹ஫ҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  !
  28 / 53

  View Slide

 29. ίʔϧόοΫͷΑ͋͘Δࣦഊྫ
  ඇಉظॲཧͷಉظతͳϧʔϓ
  // 誤
  const fs = require('fs')
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
  fs.appendFile('./data.txt', i + ',', (err) => {
  })
  }
  // 0,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,20,21,1,2,28,3,4,5,6,7,8...
  // 再帰処理による対処の一例(必ずしも正解というわけではありません)
  const write = (i) => {
  if (i === 100) return
  fs.appendFile('./data.txt', i + ',', (err) => {
  write(++i)
  })
  }
  write(0)
  0-99ͷ਺஋ΛॱʹϑΝΠϧʹॻ͖ࠐΉ͜ͱΛҙ
  ਤͯ͠ϧʔϓ͍ͯ͠·͕͢ɺ࣮ࡍ͸ʮ΄΅ಉ࣌ʹ
  0-99ͷ਺஋ΛϑΝΠϧʹॻ͖ࠐΉʯॲཧʹͳͬ
  ͍ͯ·͢ɻ͜ͷͨΊ݁Ռ͸ॱෆಉͳ਺஋ͷฒͼʹ
  ͳΓ·͢ɻ
  !
  29 / 53

  View Slide

 30. σβΠϯύλʔϯ›Πϕϯτۦಈ

  View Slide

 31. Πϕϯτۦಈ
  ඇಉظॲཧͱͷ਌࿨ੑ͕ߴ͍΋͏ͻͱͭͷσβΠϯύ
  λʔϯ͕ΠϕϯτۦಈͰ͢ɻ/PEFKTͷΠϕϯτۦ
  ಈύλʔϯ͸EventEmitterͱ͍͏جఈΫϥεΛ
  ೚ҙͷΦϒδΣΫτʹܧঝͤ͞Δ͜ͱͰ࣮૷͠·͢ɻ
  const Redis = require('ioredis')
  const redis = new Redis()
  const stream = redis.scanStream({
  match: '*',
  count: 100
  })
  // 約100件のキーを読み込むごとに呼び出される
  stream.on('data', (keys) => {
  for (const key of keys) {
  console.log(key)
  }
  })
  // 全てのキーを走査した後に呼び出される
  stream.on('end', () => {
  console.log(‘end')
  })
  ,74ʹ઀ଓͯ͠ΩʔͷҰཡΛྻڍ͢ΔΠϕϯτۦಈܕͷίʔυ
  EventEmitter Λܧঝͨ͠
  ΠϕϯτۦಈܕͷΦϒδΣΫτ
  ίʔϧόοΫͱͷҧ͍
  ॲཧͷ׬ྃʹݶΒͣɺॲཧͷ్தɾ։࢝ɾऴྃͳͲɺ
  ঢ়ଶͷมԽΛද༷͢ʑͳλΠϛϯάͰॲཧΛڬΈࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ঢ়ଶͷมԽΛද͢ʮΠϕϯτʯ͸Կ౓΋܁Γฦ͠ൃੜ͠ɺ
  ͦͷ౓ʹରԠ͢ΔϦεφʔؔ਺͕ݺͼग़͞ΕΔ
  ,74ʹ਺͑੾Εͳ͍ྔͷΩʔ͕ଘࡏ͍ͯͨ͠ͱͯ͠΋ɺ݅୯ҐͰॲཧ
  ͍ͯ͠ΔͨΊɺϝϞϦΛѹഭ͢Δ͜ͱͳ͘ɺΠϕϯτϧʔϓΛ௕࣌ؒఀࢭ͞
  ͤΔ͜ͱ΋͋Γ·ͤΜɻ
  !
  31 / 53

  View Slide

 32. ΠϕϯτۦಈͷΤϥʔϋϯυϦϯά
  ΠϕϯτۦಈܕͷΠϯλʔϑΣʔεΛ࣋ͬͨΦϒδΣ
  ΫτͷΤϥʔΠϕϯτʹϦεφʔؔ਺Λ௥Ճ͠·͢ɻ
  const Redis = require('ioredis')
  const redis = new Redis()
  const stream = redis.scanStream({
  match: '*',
  count: 100
  })
  // 約100件のキーを読み込むごとに呼び出される
  stream.on('data', (keys) => {
  for (const key of keys) {
  console.log(key)
  }
  })
  // 全てのキーを走査した後に呼び出される
  stream.on('end', () => {
  console.log(‘end')
  })
  // 何かしらエラーが発生した時に呼び出される
  stream.on('error', (err) => {
  console.error(err)
  })
  ΠϕϯτۦಈܕͷΦϒδΣΫτΛݟ෼͚Δώϯτ
  ˞ඞͣ͠΋੒ཱ͢Δ৚݅Ͱ͸͋Γ·ͤΜ
  υΩϡϝϯτʹൃੜ͢ΔΠϕϯτ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔ
  .onϝιου͕ଘࡏ͢Δ
  streamͱ͍͏໊শ͕࢖ΘΕ͍ͯΔ
  ΦϒδΣΫτ͕Πϕϯτۦಈܕ͔Ͳ͏͔͸ɺओʹυΩϡϝϯτ͔Β൑அ͠·
  ͢ɻͦͯ͠ΠϕϯτۦಈܕͷΠϯλʔϑΣʔεͰ͋ͬͨ৔߹͸on(error)
  Λ࢖ͬͯΤϥʔॲཧΛ௥Ճ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  emitter.on('error', (err) => {
  console.error(err)
  })
  !
  32 / 53

  View Slide

 33. ΠϕϯτۦಈͷΑ͋͘Δࣦഊྫ
  on('error')ͷϋϯυϦϯά࿙ΕͱͦΕʹ൐͏ϓϩηεͷΫϥογϡ
  // 誤
  const fs = require('fs')
  const rs = fs.createReadStream(__filename)
  rs.on('data', (data) => {
  console.log(data)
  })
  // 正
  const fs = require('fs')
  const rs = fs.createReadStream(__filename)
  rs.on('data', (data) => {
  console.log(data)
  })
  rs.on('error', (err) => {
  console.error(err)
  })
  ΠϕϯτۦಈܕͷΤϥʔϋϯυϦϯά͸୭΋͕๨Ε͕ͪͰ͢ɻϋϯυϦϯάΛ๨ΕΔͱΤϥʔ
  ൃੜ࣌ʹϓϩηε͕Ϋϥογϡͯ͠͠·͏ͨΊɺࡉ৺ͷ஫ҙΛ෷͏ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
  !
  33 / 53

  View Slide

 34. ಉظॲཧ

  View Slide

 35. ಉظॲཧͱඇಉظॲཧΛݟ෼͚Δʹ͸ʁ
  const data = Buffer.alloc(1024 * 1024 * 1024)
  data.forEach((value) => {
  console.log(value)
  })
  ͜Ε·Ͱඇಉظॲཧʹదͨ͠σβΠϯύλʔϯͱɺͦΕʹରԠ͢ΔΤϥʔϋϯυϦϯάΛղઆ
  ͠·͕ͨ͠ɺ࠷ޙʹಉظॲཧʹ͍ͭͯ঺հ͠·͢ɻ·ͣಉظॲཧͱඇಉظॲཧΛݟ෼͚Δํ๏
  Ͱ͕͢ɺද໘తͳ৘ใ͔Β࣮֬ʹ൑அ͢Δํ๏͸͋Γ·ͤΜɻͰ͕͢ҎԼʹώϯτͱͳΔ৘ใ
  Λྻڍ͠·͢ɻ
  ඇಉظॲཧΛݟ෼͚Δώϯτ˞ඞͣ͠΋੒ཱ͢Δ৚݅Ͱ͸͋Γ·ͤΜ
  ωοτϫʔΫ·ͨ͸ϑΝΠϧΛѻ͏
  "1*ͷ࠷ޙͷҾ਺͕callbackͰ͋Γɺ"1*ͷ໊শʹSync͕෇͍͍ͯͳ͍
  1SPNJTFΦϒδΣΫτΛฦ͢
  !
  35 / 53
  ίʔϧόοΫؔ਺Λड͚औΔ"1*Ͱ͕͢
  ಉظॲཧͰ͢ɻίʔϧόοΫʹඇಉظॲ
  ཧͱ͍͏Θ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 36. ಉظॲཧͷΤϥʔϋϯυϦϯά
  ಉظॲཧ͸্͔ΒॱʹίʔυΛ࣮ߦͯ͠ɺ࣮ߦதͷॲཧ͕׬ྃ͢Δ·Ͱ࣍ͷॲཧͷ։࢝
  ΛϒϩοΫ͢ΔҰൠతͰ௚ײతͳૢ࡞Ͱ͢ɻ͜ͷಉظॲཧͷΤϥʔϋϯυϦϯά͸ɺಉ
  ظॲཧΛtry/catchͰғ͏͜ͱʹΑͬͯߦ͍·͢ɻ
  try {
  // JSON.parseの例外処理は特に忘れがちなので注意してください
  const data = JSON.parse('invalid_json')
  } catch (err) {
  console.error(err)
  }
  try {
  const data = fs.readFileSync('invalid_path')
  } catch (err) {
  console.error(err)
  }
  fs.readFileSync΍thrownewError()΋try/
  catchΛ࢖ͬͯΤϥʔΛॲཧ͠·͢ɻಉظॲཧͷΤϥʔ͸
  ϋϯυϦϯά͕࿙Ε͍ͯΔͱϓϩηε͕Ϋϥογϡ͢Δͨ
  Ίɺे෼ʹ஫ҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  !
  36 / 53

  View Slide

 37. νΣοΫϙΠϯτ
  ‣ /PEFKT͸-54όʔδϣϯΛར༻͢Δ
  ‣ Ϟδϡʔϧͷར༻ͱ؅ཧํ๏Λཧղ͢Δ
  ‣ ඇಉظॲཧΛۦ࢖ͯ͠Πϕϯτϧʔϓͷఀࢭ࣌ؒΛ࠷খݶʹ཈͑Δ
  ‣ ίʔϧόοΫͱΠϕϯτۦಈͷσβΠϯΛཧղ͢Δ
  ‣ ίʔϧόοΫͱΠϕϯτۦಈͷΤϥʔϋϯυϦϯάํ๏Λཧղ͢Δ
  ‣ ಉظॲཧͷΤϥʔϋϯυϦϯάํ๏Λཧղ͢Δ
  ઃܭύλʔϯ ΤϥʔϋϯυϦϯά Ϋϥογϡ
  ඇಉظॲཧ
  $BMMCBDL if (err)
  &WFOU&NJUUFS emitter.on(‘error') ✔
  ಉظॲཧ try/catch ✔
  !
  37 / 53

  View Slide

 38. ϑϩʔ੍ޚ

  View Slide

 39. ϑϩʔ੍ޚ
  app.get(‘/upload', (req, res) => {
  // 1. データベースに問い合わせてユーザー情報を取得する非同期処理
  // 2. オブジェクトストレージにファイルをアップロードする非同期処理
  // 3. データベースにメタ情報を保存する非同期処理
  res.status(200).end(data)
  }
  8FC"1*ͷ։ൃͰ͸ԼهͷΑ͏ʹ௚ྻͷॲཧʢલͷॲཧ͕ऴ͔ྃͯ͠Β࣍ͷॲཧΛߦ͏ʣΛه
  ड़͢Δ͜ͱ͕΄ͱΜͲͰ͕͢ɺඇಉظॲཧͱ௚ྻॲཧͷ૬ੑ͸࠷ѱͰ͢ɻ͔͠͠ݱࡏͰ
  ͸௚ྻॲཧͷهड़Λվળ͢ΔݴޠϨϕϧͷ࢓༷͕උΘ͍ͬͯ·͢ɻ
  !
  39 / 53

  View Slide

 40. ϑϩʔ੍ޚֶशͷྲྀΕ
  ֶशॱ ઃܭύλʔϯ ޓ׵ੑ ϑϩʔ੍ޚ ετϦʔϜॲཧ هड़ྔ
  $BMMCBDL ✔
  &WFOU&NJUUFS ✔
  1SPNJTF ✔ ✔
  BTZODBXBJU ✔ ✔ ✔
  جૅͷσβΠϯύλʔϯʹΑΔϑϩʔ੍ޚΛɺΑΓ্Ґͷϑϩʔ੍ޚʹม׵͢Δ͜ͱͰֶशΛਐ
  Ί͍͖ͯ·͢ɻࠓճ͸தؒ૚Ͱ͋ΔPromiseΛεΩοϓͯ͠ɺ࠷ऴతͳண஍఺Ͱ͋Δasync/
  awaitΛղઆ͠·͢ɻ
  !
  40 / 53
  ֤ઃܭύλʔϯͷ্Ґޓ׵Ͱ͋Δasync/awaitΛղઆ͠·͢ɻ

  View Slide

 41. ίʔϧόοΫʹΑΔϑϩʔ੍ޚ
  ίʔϧόοΫΛ࢖ͬͨϑϩʔ੍ޚ͸༰қʹཧղͰ͖Δγϯϓϧͳ࢓૊ΈͰ͸͋Γ·͢
  ͕ɺॲཧͷ಺༰࣍ୈͰ͸ਂ͍ωετͱ࠶ىॲཧʹΑΓɺෳࡶ͕͞૿͠ՄಡੑͷѱԽͱه
  ड़ྔͷංେԽʹܨ͕Γ·͢ɻ
  // 再帰処理による非同期処理のループ
  const fs = require('fs')
  const write = (i) => {
  if (i === 100) return
  fs.appendFile('./data.txt', `${i},`, (err) => {
  write(++i)
  })
  }
  write(0)
  ϑΝΠϧ΁ͷॻ͖ࠐΈ͕׬ྃͨ͋͠ͱ࣍ͷॲཧΛ։࢝͢Δ
  ͱ͍͏௚ྻॲཧͰ͕͢ɺඇಉظॲཧͷͨΊϑΝΠϧॻ͖ࠐ
  Έ׬ྃͷίʔϧόοΫΛى఺ʹ࠶ؼॲཧ͍ͯ͠·͢ɻ
  !
  41 / 53

  View Slide

 42. ϑϩʔ੍ޚ›ඇಉظؔ਺

  View Slide

 43. BTZODBXBJU
  const fs = require('fs').promises
  const main = async () => {
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
  await fs.appendFile('./data.txt', `${i},`)
  }
  }
  main()
  const fs = require('fs')
  const write = (i) => {
  if (i === 100) return
  fs.appendFile('./data.txt', `${i},`, (err) => {
  write(++i)
  })
  }
  write(0)
  ίʔϧόοΫͷ࠶ؼॲཧΛasync/awaitʹม׵͠·͢ɻasync/awaitʹΑͬͯίʔ
  υελΠϧ͸Ұൠతͳಉظॲཧʹ͍ۙߏ଄ʹมԽ͠·͢ɻͰ͕͢ඇಉظॲཧͷϝϦοτ͸
  ଛͳΘΕ͓ͯΒͣɺॲཧͷ࣮ߦத΋ଞͷॲཧʹϦιʔεΛׂΓ౰ͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  $BMMCBDL BTZODBXBJU
  const data = await func()ͷΑ͏ʹඇ
  ಉظॲཧͷฦΓ஋Λड͚औΔ͜ͱ΋Ͱ͖·͢ɻ
  !
  43 / 53

  View Slide

 44. BTZODBXBJU
  const fs = require('fs').promises
  const main = async () => {
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
  await fs.appendFile('./data.txt', `${i},`)
  }
  }
  main()
  asyncfunctionએݴʹΑͬͯඇಉظؔ਺ʢ"TZOD'VOUJPOʣΛఆٛ͠·͢ʢ⁞ʣɻඇಉ
  ظؔ਺ͷ಺෦Ͱ͸awaitʹΑͬͯඇಉظॲཧͷ׬ྃΛ଴ػͰ͖·͢ʢ ʣɻ
  Promise͸4USVDUVSFEͳίʔϧόοΫͰ͢ɻ
  /PEFKTͷҰ෦ͷඪ४Ϟδϡʔϧ͸.promises
  Λ෇༩͢Δ͜ͱͰίʔϧόοΫͱಉ໊͡લͷ
  1SPNJTF"1*Λฦ͠·͢ʢ⁠ʣɻ
  ௨ৗͷίʔϧόοΫ"1*Ͱ͸awaitʹΑͬͯॲཧͷ׬ྃΛ଴ػͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜɻ
  awaitʹ౉͢ඇಉظॲཧ͸ಛఆͷϧʔϧʹैͬͨΦϒδΣΫτͰ͋Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ  !
  44 / 53

  View Slide


 45. ԼهίʔϧόοΫύλʔϯͷ࠶ؼॲཧΛasync/awaitΛ࢖ͬͨॲཧʹม׵͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ԋश
  const fs = require('fs')
  const write = (i) => {
  if (i === 100) return
  fs.appendFile('./data.txt', `${i},`, (err) => {
  write(++i)
  })
  }
  write(0)
  ͜ͷࢿྉͷϦϯΫ https://speakerdeck.com/ajido/minimum-handson-nodejs
  ԋशϦϯΫ
  https://chouseisan.com/s?h=4a0d7eb9c38a440e9ad585abfbb16e79
  ‣ bit.ly/2XWSQQK
  εΫϦϓτϦϯΫ https://github.com/ajido/nodejs-handson
  !
  45 / 53

  View Slide

 46. Πϕϯτۦಈύλʔϯͷϑϩʔ੍ޚ
  try {
  for await (const keys of stream) {
  for (const key of keys) {
  console.log(key)
  }
  }
  } catch (err) {
  console.error(err)
  }
  Πϕϯτۦಈܕͷॲཧ΋forawaitߏจʹΑΓ
  "TZOD'VODUJPOͷϑϩʔ੍ޚԼʹ૊ΈࠐΉ͜
  ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  const Redis = require('ioredis')
  const redis = new Redis()
  const stream = redis.scanStream({
  match: '*',
  count: 100
  })
  // 約100件のキーを読み込むごとに呼び出される
  stream.on('data', (keys) => {
  for (const key of keys) {
  console.log(key)
  }
  })
  // 全てのキーを走査した後に呼び出される
  stream.on('end', () => {
  console.log(‘end')
  })
  // 何かしらエラーが発生した時に呼び出される
  stream.on('error', (err) => {
  console.error(err)
  })
  ίʔϧόοΫ͕PromiseʹΑͬͯߏ଄Խ͞Ε͍ͯͨΑ͏
  ʹɺΠϕϯτۦಈܕͷॲཧ΋stream.ReadableʹΑͬͯ
  ߏ଄Խ͞Ε͍ͯΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
  !
  46 / 53

  View Slide


 47. ԼهΠϕϯτۦಈύλʔϯͷίʔυΛforawaitΛ࢖ͬͨॲཧʹม׵͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ԋश
  const fs = require('fs')
  const rs = fs.createReadStream(__filename)
  rs.on('data', (data) => {
  console.log(data.toString())
  })
  rs.on('error', (err) => {
  console.error(err)
  })
  ͜ͷࢿྉͷϦϯΫ https://speakerdeck.com/ajido/minimum-handson-nodejs
  ԋशϦϯΫ
  https://chouseisan.com/s?h=4a0d7eb9c38a440e9ad585abfbb16e79
  ‣ bit.ly/2XWSQQK
  εΫϦϓτϦϯΫ https://github.com/ajido/nodejs-handson
  !
  47 / 53

  View Slide

 48. BTZODBXBJUͷΤϥʔϋϯυϦϯά
  "TZOD'VODUJPOͷ಺ଆͰ͸try/catchΛʢ⁞ʣɺ"TZOD'VODUJPOͷ֎ଆͰ
  ͸.catchΛ࢖ͬͯΤϥʔΛॲཧ͍ͯͩ͘͠͞ʢ ʣɻ
  const fs = require('fs').promises
  const main = async () => {
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
  try {
  await fs.appendFile('./data.txt', `${i},`)
  } catch (err) {
  console.error(err)
  }
  }
  }
  main().catch((err) => {
  console.error(err)
  })


  "TZOD'VODUJPOͷ಺෦ͰΤϥʔ͕ൃੜ͢
  ΔͱɺҎ߱ͷॲཧ͸࣮ߦ͞Εͣ.catchʹ
  δϟϯϓ͠·͢ɻ
  ͨͩ͠"TZOD'VODUJPO಺෦ͷΤϥʔൃੜ
  ෦෼͕try/catchͰแ·Ε͍ͯΔ৔߹͸ɺ
  try/catchʹัଊ͞Ε.catchʹ͸ಧ͖·
  ͤΜɻ͜ͷ৔߹try/catchΛൈ͚ͨޙ΋
  "TZOD'VODUJPO಺ͷॲཧ͸ܧଓ͞Ε·͢ɻ
  !
  48 / 53

  View Slide

 49. BTZODBXBJUͷΑ͋͘Δࣦഊྫ
  ⁞awaitͷॻ͖๨Ε
   ෆཁͳPromiseͷར༻
  ⁠.catchͷॻ͖๨ΕʢΤϥʔϋϯυϦϯάͷهड़࿙Εʣ
  const fs = require('fs').promises
  const main = async () => {
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
  const stat = fs.appendFile('./data.txt', `${i},`).then(() => {
  return fs.stat(‘./data.txt’)
  }) // await fs.appendFile('./data.txt', `${i},`)
  console.log(stat) // const stat = await fs.stat('./data.txt')
  }
  return Promise.resolve(‘done') // return 'done'
  }
  main().then((result) => console.log(result)) // .catch((err) => console.error(err))
  ⁞  


  !
  49 / 53

  View Slide

 50. BTZODBXBJUΛ࢖ͬͨแׅతͳΤϥʔϋϯυϦϯά
  BTZODBXBJU ݫີʹ͸1SPNJTF
  ͸try/catchͷ໾ׂΛ݉Ͷἧ͍͑ͯ·͢ɻԼهίʔυͰ͸
  "TZOD'VODUJPOͷ಺ଆͰൃੜ͢ΔಉظॲཧͷΤϥʔΛ.catchʹٵऩ͍ͤͯ͞·͢ɻॲཧΛ͢
  ΂ͯasync/await؀ڥԼʹ࣮૷͢Δ͜ͱͰɺඇಉظɾಉظॲཧΛ໰ΘͣɺแׅతʹΤϥʔΛॲཧ
  Ͱ͖·͢ɻ
  const main = async () => {
  JSON.parse('invalid_json')
  }
  main().catch((err) => {
  console.error(err)
  })
  // SyntaxError:
  // Unexpected token b in JSON at position 0
  // at JSON.parse ()
  try/catchͷهड़࿙ΕʹΑΔϓϩηεμ΢ϯΛ๷͗·͢ɻ͢΂ͯͷ
  έʔεʹ͓͍ͯasync/awaitΛར༻͢Δͱ͍͏ϧʔϧ͸Ұݟۃ୺
  ʹࢥ͑Δ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺՄಡੑͷ໘Ͱ΋҆શੑͷ໘Ͱ΋͓͢͢Ί
  Ͱ͖Δ༏Εͨํ๏Ͱ͢ɻ
  !
  50 / 53

  View Slide

 51. νΣοΫϙΠϯτ
  ‣ BTZODBXBJUͷѻ͍ํΛཧղ͢Δ
  ‣ BTZODBXBJUͷΤϥʔϋϯυϦϯάํ๏Λཧղ͢Δ
  ‣ Մಡੑͱ҆શੑΛߟྀ͠ɺՄೳͳݶΓBTZODBXBJUϑΝʔετͷઃܭΛ৺ֻ͚Δ
  ઃܭύλʔϯ ΤϥʔϋϯυϦϯά Ϋϥογϡ
  ඇಉظॲཧ
  $BMMCBDL if (err)
  &WFOU&NJUUFS emitter.on(‘error') ✔
  BTZODBXBJU try/catch .catch()
  ಉظॲཧ try/catch BTZODBXBJU ✔
  !
  51 / 53

  View Slide

 52. جૅ Ԡ༻
  ‣ Πϯετʔϧ 5 ‣ ϑϩʔ੍ޚ 38
  ‣ Ϟδϡʔϧ؅ཧ 11 ‣ ඇಉظؔ਺ 42
  ‣ ಛ௃ 16 ‣ σόοά
  ‣ σβΠϯύλʔϯ 21 ‣ Ϟδϡʔϧͷ࡞੒
  ‣ ίʔϧόοΫ 23 ‣ ϓϩϑΝΠϦϯά
  ‣ Πϕϯτۦಈ 31 ‣ ϑϨʔϜϫʔΫͱπʔϧ
  ‣ ಉظॲཧ 35

  View Slide

 53. ௕͓࣌ؒർΕ༷Ͱͨ͠ɻ
  Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

  View Slide