Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「iOSエンジニアだし、Androidアプリも作れるでしょ?」

akatsuki174
September 20, 2020

 「iOSエンジニアだし、Androidアプリも作れるでしょ?」

2020/09/20 iOSDC Japan 2020 day 1

akatsuki174

September 20, 2020
Tweet

More Decks by akatsuki174

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ʮiOSΤϯδχΞͩ͠ɺ
  AndroidΞϓϦ΋
  ࡞ΕΔͰ͠ΐʁʯ
  iOSDC Japan 2020
  @akatsuki174

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. • ਢ౻ຘʢ@akatsuki174ʣ
  • iOS→AndroidΤϯδχΞ
  • גࣜձࣾTimersॴଐ
  • ࠷ۙiOS΋࢓ࣄͰ΍ͬͯΔ
  • Α͘࢖ͬͯΔ୺຤͸ɺiPhone Xͱ
  Pixel 3
  • iOSDC Japan 2020 core staff

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷ࿩

  View Slide

 5. ໨࣍
  • iOS/AndroidͷUIͰҧ͏ͱ͜Ζ
  • Swiftͱൺֱͭͭ͠KotlinΛֶ΅͏
  • ActivityɺFragmentΛཧղ͠Α͏
  • Α͘࢖͏ListViewͱRecyclerViewΛ஌Ζ͏
  • ؆୯ͳUI͕૊ΊΔΑ͏ʹͳΖ͏
  • ࠷௿ݶͷσόοά͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΖ͏

  View Slide

 6. ͳΜͱͳ͘Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱ
  • iOS/Androidͷҧ͍͕Θ͔Δ
  • Kotlinίʔυ͕ಡΊΔΑ͏ʹͳΔ
  • AndroidΞϓϦͷ࡞Γํ͕Θ͔Δ
  • ෆ۩߹ͷಛఆ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 7. ࠓ೔ͷࢿྉ

  View Slide

 8. ࠓ೔ͷࢿྉ
  • SpeakerDeckʹ্͛ͯ·͢
  • TwitterͰྲྀͯ͠·͢

  View Slide

 9. iOS/AndroidͷUIͰ
  ҧ͏ͱ͜Ζ

  View Slide

 10. ࣅͯΔ͚Ͳɺҧ͏
  • iOS/AndroidͰࣅͯΔ΋ͷʹ͍ͭͯઆ໌
  • ࣅͯͯ΋ࡉ෦͕ҟͳ͍ͬͯͨΓ͢ΔͷͰ҆қ
  ʹஔ͖׵͑ΒΕͳ͍͜ͱ΋

  View Slide

 11. ը໘ભҠ
  • iOS
  • ϓογϡભҠ͕ج࣠ɻ֊૚Λ۷ΔΠϝʔδɻ
  • ঢ়گʹΑͬͯɺϞʔμϧભҠ
  • Android
  • ϖʔδΛੵΈॏͶΔΠϝʔδɻ

  View Slide

 12. ໭ΔϘλϯͷ༗ແ
  • iOS
  • ΄΅ඞ͍͍ͣͭͯΔ
  • Android
  • ͍ͭͯͳ͍͜ͱ΋͋Δ
  • ୺຤ʹ໭ΔϘλϯ͕͋Δ

  View Slide

 13. J04 "OESPJE

  View Slide

 14. ը໘λΠτϧͷҐஔ
  • iOS
  • தԝ
  • ϥʔδλΠτϧͩͱࠨ୺
  • Android
  • ࠨ୺

  View Slide

 15. J04 "OESPJE

  View Slide

 16. ཁૉબ୒
  • iOS
  • ϦετɺυϥϜϩʔϧɺΞΫγϣϯγʔτ
  • Android
  • νΣοΫϘοΫεɺϥδΦϘλϯɺυϩοϓ
  μ΢ϯϦετɺϘτϜγʔτ

  View Slide

 17. J04 "OESPJE

  View Slide

 18. Ϧετͷ໼ҹ
  • iOS
  • Disclosure IndicatorΛ෇͚ͨΓ͢Δ
  • Android
  • ෇͚ͳ͍ํ͕Ұൠతʁ

  View Slide

 19. J04 "OESPJE

  View Slide

 20. ೔෇બ୒
  • iOS
  • υϥϜϩʔϧ
  • iOS 14͔Β͸ΧϨϯμʔܕ΋
  • Android
  • ΧϨϯμʔܕ

  View Slide

 21. "OESPJE
  J04

  View Slide

 22. ϑϩʔςΟϯάΞΫγϣϯϘλϯ
  • ͦͷը໘ͷओΞΫγϣϯϘλϯ
  • iOSͰ΋࢖͍ͬͯΔྫ΋ͪΒ΄Β

  View Slide

 23. View Slide

 24. γϟυ΢
  • ϚςϦΞϧσβΠϯʹӨͷষ͕͋Δ
  • Z࣠ɺಈ͖ͷํ޲Λ஌֮ͤ͞Δ
  • Өͷೱ͞͸ߴ͞ɺଞͱͷؔ܎ʹΑܾͬͯ·Δ

  View Slide

 25. https://material.io/design/environment/light-shadows.html#shadows  View Slide

 26. φϏήʔγϣϯυϩϫʔ
  • iOS
  • كʹͦΕͬΆ͍ͷ͕͋Δ
  • Android
  • ը໘ࠨ͔ΒεϥΠυͯ͠දࣔͰ͖Δϝχϡʔ

  View Slide

 27. View Slide

 28. ࢀߟʹͳΔαΠτ
  • consim
  • iOS/Androidͷը໘ΛൺֱͰ͖ΔαΠτ
  • https://consim.design/
  • ʮAndroid͸iOSͱಉ͡σβΠϯͰʂʯͱݴΘΕͨͱ͖ͷ
  ରԠҊ
  • https://qiita.com/ogapants/items/
  8a551ed3b16bcf0cc3ed

  View Slide

 29. Swiftͱൺֱͭͭ͠
  KotlinΛֶ΅͏

  View Slide

 30. Kotlinͱ͸
  • JetBrains͕։ൃͨ͠ΦϒδΣΫτࢦ޲ɹɹɹ
  ϓϩάϥϛϯάݴޠ
  • Google I/O 2017ͰAndroidνʔϜ͕KotlinΛ
  ެࣜʹαϙʔτ͢Δ͜ͱΛൃද
  • Javaͷࢿ࢈ͷଟ͘Λྲྀ༻Ͱ͖Δ
  • 1ͭͷϓϩδΣΫτʹJavaͱKotlinͷࠞࡏՄ

  View Slide

 31. KotlinͱSwift
  • ΘΓͱॻ͖ํ͕ࣅͯΔ
  • جຊจ๏Ͱࣅ͍ͯΔ΋ͷΛ঺հ

  View Slide

 32. ϓϩύςΟએݴ

  View Slide

 33. Φϓγϣφϧ

  View Slide

 34. Ξϯϥοϓ

  View Slide

 35. ؔ਺

  View Slide

 36. ഑ྻૢ࡞

  View Slide

 37. Ϋϥε֦ு

  View Slide

 38. ΠϯλʔϑΣʔεɺϓϩτίϧ

  View Slide

 39. ͦͷଞ

  View Slide

 40. ActivityɺFragmentΛ
  ཧղ͠Α͏

  View Slide

 41. ActivityͱFragment
  • MVCͰݴ͏ͱ͜ΖͷControllerΈ͍ͨͳ΋ͷ
  • ϥΠϑαΠΫϧΛ͍࣋ͬͯΔ

  View Slide

 42. Activityͱ͸
  • ௨ৗɺ1ͭͷActivityͰ1ͭͷը໘Λ࣮૷͢Δ
  • ≒ UIViewController

  View Slide

 43. https://developer.android.com/guide/components/
  activities/activity-lifecycle?hl=ja

  View Slide

 44. "DUJWJUZ
  ੜ੒࣌
  "DUJWJUZ͔Β཭ΕΑ
  ͏ͱ͍ͯ͠ΔɻӬଓԽॲཧ
  ͸͜͜Ͱɻ
  Ϣʔβ͕ΠϯλϥΫ
  γϣϯΛ࣮ࢪͰ͖Δঢ়ଶ
  "DUJWJUZ͕
  ݟ͑ͳ͘ͳͬͨͱ͖
  https://developer.android.com/guide/components/
  activities/activity-lifecycle?hl=ja

  View Slide

 45. ActivityͷϨΠΞ΢τ
  • Activity#onCreate(Bundle)ͷதͰ
  Activity#setContentView(int)Λݺͼग़͢
  • int͸ϨΠΞ΢τϑΝΠϧͷid

  View Slide

 46. Fragmentͱ͸
  • Activityʹ૊ΈࠐΜͰ࢖͏
  • 1ͭͷActivityʹෳ਺ͷFragmentΛ૊Έ߹Θͤɹ
  ΒΕΔ
  • ଟղ૾౓ରԠ࣌ʹศར
  • ෳ਺ͷActivityͰFragmentΛ࠶ར༻Ͱ͖Δ

  View Slide

 47. https://developer.android.com/guide/
  components/fragments?hl=ja#Creating

  View Slide

 48. https://developer.android.com/guide/
  components/fragments?hl=ja#Creating
  'SBHNFOU͕
  "DUJWJUZʹ
  ૊Έࠐ·Εͨঢ়ଶ
  'SBHNFOU
  ͕࣋ͭ
  7JFXΛߏங
  'SBHNFOU
  ͕"DUJWJUZ͔Β
  ੾Γ཭͞ΕΔ

  View Slide

 49. https://developer.android.com/guide/components/fragments?hl=ja#Design

  View Slide

 50. Α͘࢖͏ListViewͱ
  RecyclerViewΛ஌Ζ͏

  View Slide

 51. ListViewͱ͸
  • Androidͷॳظ͔Β༻ҙ͞Ε͍ͯΔΫϥε
  • γϯϓϧͳҰཡදࣔ

  View Slide

 52. ొ৔ਓ෺ͷΠϝʔδ
  %BUB4PVSDF "EBQUFS -JTU7JFX
  $VSTPS
  "SSBZ-JTU
  FUD

  View Slide

 53. ListViewʢ࣮૷ʣ

  View Slide

 54. ListViewʢϨΠΞ΢τʣ

  View Slide

 55. RecyclerViewͱ͸
  • ListViewΛ֦ுͯ͠ॊೈੑΛ΋ͨͤͨվྑ൛
  • εϫΠϓɺD&DͳͲΛ͢ΔͳΒͬͪ͜
  • ϔομʔɺϑολʔͷ࢓૊Έ͸ଘࡏ͠ͳ͍
  • ۠੾Γઢ͸ࣗ෼Ͱ࣮૷͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 56. ొ৔ਓ෺ͷΠϝʔδ
  %BUB4PVSDF
  "EBQUFS
  7JFX)PMEFS
  3FDZDMFS7JFX
  -BZPVU.BOBHFS

  View Slide

 57. RecyclerViewʢຊମʣ

  View Slide

 58. RecyclerViewʢAdapterʣ

  View Slide

 59. RecyclerViewʢViewHolderʣ

  View Slide

 60. RecyclerViewʢϨΠΞ΢τʣ

  View Slide

 61. RecyclerViewʢϨΠΞ΢τʣ

  View Slide

 62. ؆୯ͳUI͕
  ૊ΊΔΑ͏ʹͳΖ͏

  View Slide

 63. AndroidͷϨΠΞ΢τͷ࡞Γํ
  • xmlͰ௚઀هड़ɺ΋͘͠͸GUIͰ࡞੒
  ʢStoryboard, xibΈ͍ͨͳ͔Μ͡ʣ
  • ͍ͣΕʹͯ͠΋xml͕ੜ੒͞ΕΔ

  View Slide

 64. View Slide

 65. View Slide

 66. View Slide

 67. LayoutsͱWidgets
  • LayoutͰ࿮Λࢦఆ͠ɺ෦඼ͱͳΔWidgetΛɹ
  ฒ΂͍ͯ͘
  • Widgetʹ͸Button, ImageView, TextView,
  ListViewͳͲ͕͋Δ

  View Slide

 68. -BZPVU
  8JEHFU
  -BZPVU

  View Slide

 69. ͞·͟·ͳϓϩύςΟ
  • LayoutɺWidget͸iOSͱಉ͡Α͏ʹɺ༷ʑͳɹ
  ઃఆΛՃ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ΋ͪΖΜLayout/WidgetʹΑͬͯઃఆͰ͖Δɹ
  ϓϩύςΟ͸ҟͳΔ
  • ͜͜Ͱ͸୅දతͳ΋ͷΛ঺հ

  View Slide

 70. id
  • ݴ༿௨Γɺࣝผࢠ
  • ಉҰϑΝΠϧ಺ͰҰҙͳ໊લʹͳ͍ͬͯΕ͹ɹ
  ྑ͍
  • xmlͰৼͬͨidΛݩʹKotlinϑΝΠϧ͔Βݺͼɹ
  ग़͕͠Ͱ͖Δ

  View Slide

 71. View Slide

 72. View Slide

 73. width/height
  • ݴ༿௨Γɺ෯ͱߴ͞
  • `match_parent`ͩͱ਌ͷViewʹର͍ͯͬ͠ͺ͍
  ʹ޿͕Δ
  • `wrap_content`͸಺༰ʹ߹Θͤͯௐઅ͞ΕΔ
  • ΋ͪΖΜઈର஋ࢦఆ΋Մ

  View Slide

 74. View Slide

 75. ओͳLayoutͷछྨ
  • LinearLayout
  • ॎorԣ1ྻʹཁૉΛฒ΂Δ
  • UIStackViewͬΆ͍͔Μ͡
  • ConstraintLayout
  • ཁૉʹ੍໿Λ෇͚ɺҐஔΛ૬ରతʹܾΊΔ

  View Slide

 76. View Slide

 77. View Slide

 78. View Slide

 79. View Slide

 80. View Slide

 81. ͓·͚ɿϓϨϏϡʔTips

  View Slide

 82. ༨ஊɿJetpack Compose
  • Google I/O 2019Ͱൃද͞ΕͨɺUIπʔϧΩοτ
  • SwiftUIͷΑ͏ʹɺએݴతʹUIΛߏஙͰ͖Δ

  View Slide

 83. https://developer.android.com/jetpack/compose?hl=ja

  View Slide

 84. ࠷௿ݶͷσόοά͕
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΖ͏

  View Slide

 85. 2௨Γ঺հ
  • ϒϨʔΫϙΠϯτΛுΔํ๏
  • Ϗϡʔ֊૚Λ೺Ѳ͢Δํ๏

  View Slide

 86. ϒϨʔΫϙΠϯτͷுΓํ

  View Slide

 87. View Slide

 88. View Slide

 89. View Slide

 90. ͜Μͳέʔε͋Γ·ͤΜ͔ʁ
  • RecyclerViewͷpositionͳͲɺมΘΓΏ͘஋Λ
  ೺Ѳ͍ͨ͠
  • ͍͍ͪͪϒϨʔΫϙΠϯτͰࢭ·ͬͯ΄͘͠ɹ
  ͳ͍
  • ίʔυʹLog.dॻ͍ͯ࠶Ϗϧυ͢Δͷ΋໘౗

  View Slide

 91. ղܾͰ͖·͢
  • Evaluate and logΛ׆༻͢Ε͹࠶Ϗϧυͤͣɹ
  ϩάΛग़ྗͰ͖Δ
  • ίʔυ΋͍͡Δඞཁ͕ͳ͍

  View Slide

 92. View Slide

 93. View Slide

 94. View Slide

 95. Ϗϡʔ֊૚ͷݟํ
  • Layout InspectorΛ࢖͏

  View Slide

 96. View Slide

 97. ·ͱΊ

  View Slide

 98. ·ͱΊ
  • iOSͷੈքΛ஌͍ͬͯΕ͹Android΋ͦ͜·Ͱɹ
  ೉͘͠ͳ͍ʂʂʂ

  View Slide

 99. એ఻

  View Slide

 100. • αʔόʔαΠυΤϯδχΞ (PHP, Golang, AWS)
  • AndroidΤϯδχΞ (Kotlin)
  • iOSΤϯδχΞ (Swift)
  TimersͰ͸ݱࡏΤϯδχΞશ৬छ࠾༻தʂ
  ৄ͘͠͸”Timers”Ͱݕࡧ

  View Slide

 101. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide