Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

UXを考えるエンジニアのためのユーザテストのススメ

akatsuki174
November 21, 2016

 UXを考えるエンジニアのためのユーザテストのススメ

2016/11/21(月) UXを考えるエンジニアのためのユーザテストのススメ @サポーターズ

akatsuki174

November 21, 2016
Tweet

More Decks by akatsuki174

Other Decks in Design

Transcript

 1. presented by @akatsuki174

  View Slide

 2. ͜ͷษڧձͷ໨ඪ
  ϞσϨʔλʔʢϢʔβςετͷਐߦ໾ʣ͕
  Ͱ͖Δ͘Β͍ʹϢʔβςετʹৄ͘͠ͳΔ͜ͱʂʂʂ
  ΋͏͓લʹཔΒΜ
  Ͱ΋Ͱ͖ΔΘʂ

  View Slide

 3. ຊ೔ͷΞδΣϯμ
  ɾߨࢣࣗݾ঺հ
  ɾձࣾ঺հ
  ɾϢʔβςετ
  ɹɾઆ໌
  ɹɾϫʔΫγϣοϓ
  ɹɾ෼ੳ
  ɾ࣭ٙԠ౴
  ɾަྲྀձ

  View Slide

 4. ߨࢣࣗݾ঺հ
  ɾਢ౻ຘʢ@akatsuki174ʣ
  ɾΦΠγοΫεגࣜձࣾ γεςϜຊ෦
  ɾiOSΤϯδχΞ
  ɾiOS Creators’ Meetupओ࠵
  ɾdots.ঁࢠ෦ ίΞελοϑ

  View Slide

 5. ߨࢣࣗݾ঺հ
  ɾQiitaʢओʹٕज़ωλʣ
  ɹhttp://qiita.com/akatsuki174
  ɾ͸ͯͳϒϩάʢษڧձࢀՃϨϙʔτɺϙΤϜ౳ʣ
  ɹhttp://akatsuki174.hatenablog.com/
  ɾSlideShareɺSpeakerDeckɺTwitter΋
  akatsuki174Ͱ͢

  View Slide

 6. ձࣾ঺հ
  ผεϥΠυͰ࡞ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 7. Ϣʔβςετͷઆ໌
  ຊ୊ʹೖͬͯ
  ͍͘Αʂ

  View Slide

 8. Ϣʔβςετͱ͸
  UXΛՄࢹԽ͢Δ࠷΋ޮՌతͳख๏ͷҰͭɻ
  Ϣʔβ৺ཧ΍ର৅αʔϏεͷ՝୊ɾվળ༨஍Λ೺Ѳ
  ͢Δɻ
  • ผ໊ɿϢʔβϏϦςΟςετ
  • ํ๏ɿඃݧऀʹλεΫ(࡞ۀ՝୊)Λ࣮ߦ͢ΔΑ͏ʹ
  ґཔ͠ɺͦͷաఔΛ؍࡯ɺه࿥͢Δ

  View Slide

 9. ͳͥϢʔβςετΛ΍Δͷ͔
  • ఆྔσʔλɺʮ݁Ռ෼ੳʯͰ͸ଌΕͳ͍ʮͳͥʯ
  Λ஌ΔͨΊ
  • ։ൃऀͱϢʔβʹ͓͚ΔαʔϏε΁ͷཧղ౓ͷࠩ
  Λগ͠Ͱ΋ຒΊΔͨΊ

  View Slide

 10. ΞΫηεղੳ΍ώʔτϚοϓͱͷҧ͍
  ಘΒΕΔσʔλ
  ߦಈσʔλ ৺ཧσʔλ
  αΠτ
  ୯Ґ
  ϖʔδ
  ୯Ґ
  ΞΫηεղੳ
  ώʔτϚοϓ
  Ϣʔβςετ

  View Slide

 11. ޮՌతͳςετͱλΠϛϯά
  http://www.slideshare.net/koutoguchi/ss-39951726
  ϢʔβςεταΠΫϧ, εϥΠυ6

  View Slide

 12. ςετͷ࣮ࢪํ๏
  ΞΠτϥοΩϯά෼ੳ
  ͱϢʔβʔςετΛప
  ఈղઆɻΞΫηεϩά
  Ͱ͸ಘΒΕͳ͍σʔλ
  Λݟ͑ΔԽ͢Δ.
  http://web-
  tan.forum.impressrd.jp
  /e/2015/08/06/19853

  View Slide

 13. ४උखॱ
  ς
  ε
  τ

  ғ
  Λ
  ܾ
  Ί
  Δ
  Ϧ
  Ϋ
  ϧ
  ʔ
  τ
  ձ

  Λ
  ֬

  ͢
  Δ
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  Λ

  Δ
  ϓ
  Ϩ
  ς
  ε
  τ
  Λ
  ߦ
  ͏
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  ͷ


  ς
  ε
  τ


  ϓ
  ϩ
  τ
  λ
  Π
  ϓ


  View Slide

 14. ४උखॱ
  ϓ
  ϩ
  τ
  λ
  Π
  ϓ


  Ϧ
  Ϋ
  ϧ
  ʔ
  τ
  ձ

  Λ
  ֬

  ͢
  Δ
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  Λ

  Δ
  ϓ
  Ϩ
  ς
  ε
  τ
  Λ
  ߦ
  ͏
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  ͷ


  ς
  ε
  τ


  ς
  ε
  τ

  ғ
  Λ
  ܾ
  Ί
  Δ

  View Slide

 15. ςετൣғΛܾΊΔ
  ԿΛ໨తͱͯ͠ԿΛ໌Β͔ʹ͍ͨ͠ͷ͔ʹΑܾͬͯ
  ·Δɻ
  ߪೖͷաఔΛݟ͍ͨͷʹϩάΠϯ·ͰͷλεΫ͔͠
  ࡞͍ͬͯͳ͔ͬͨΒҙຯ͕ͳ͍

  View Slide

 16. Tips
  • αʔϏεʹ৮ΕΔ·Ͱʹى͜Γ͏Δ͜ͱΛλεΫʹ͢
  Δ͜ͱ΋ඇৗʹ༗ޮɻ
  ྫɿۺͷ௨ൢαΠτ
  λεΫ
  (ର৅ͷ௨ൢαΠτ಺͔ΒελʔτͰ͸ͳ͘୺຤Λ౉
  ͨ͠ঢ়ଶ͔Βελʔτ)༑ਓ͕ཉ͍͠ͱݴ͍ͬͯͨ
  ˓˓ͱ͍͏ۺΛ୳͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View Slide

 17. ४උखॱ
  ς
  ε
  τ

  ғ
  Λ
  ܾ
  Ί
  Δ
  Ϧ
  Ϋ
  ϧ
  ʔ
  τ
  ձ

  Λ
  ֬

  ͢
  Δ
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  Λ

  Δ
  ϓ
  Ϩ
  ς
  ε
  τ
  Λ
  ߦ
  ͏
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  ͷ


  ς
  ε
  τ


  ϓ
  ϩ
  τ
  λ
  Π
  ϓ


  View Slide

 18. ࠷௿ݶͷϓϩτλΠϓ࡞੒
  http://www.slideshare.net/iketomo/ss-27928020?related=1. ʲϙοϓΠϯαΠτʳ
  ελʔτΞοϓͷͨΊͷϢʔβςετೖ໳ʢϢʔβߦಈ؍࡯ೖ໳ʣ. εϥΠυ11

  View Slide

 19. ࠷௿ݶͷϓϩτλΠϓ࡞੒
  ࣮෺͕Ͱ͖ͯͳͯ͘΋ɺ
  ɾProttʢhttps://prottapp.com/ja/ʣ
  ɾPOPʢhttps://popapp.in/jpʣ
  ɾ׬શͳϖʔύʔϓϩτ
  ʢࢀߟɿhttps://vimeo.com/38256134ʣ
  Ͱ΋OK

  View Slide

 20. ४උखॱ
  ς
  ε
  τ

  ғ
  Λ
  ܾ
  Ί
  Δ
  Ϧ
  Ϋ
  ϧ
  ʔ
  τ
  ձ

  Λ
  ֬

  ͢
  Δ
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  Λ

  Δ
  ϓ
  Ϩ
  ς
  ε
  τ
  Λ
  ߦ
  ͏
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  ͷ


  ς
  ε
  τ


  ϓ
  ϩ
  τ
  λ
  Π
  ϓ


  View Slide

 21. ϦΫϧʔτ
  λʔήοτϢʔβͰ͔ͭςετ໨తʹԠͨ͡৚݅Λ
  ຬ͍ͨͯ͠ΔਓͰ͋Δ͜ͱ͕๬·͍͠ɻ
  ͕ɺ೉͚͠Ε͹༷ʑͳਓʹ΍ͬͯ΋Β͍ɺͦͷதͰ
  ༗༻ͩͱࢥΘΕΔσʔλΛ࠾༻͢Δ͜ͱ΋Ұͭͷखɻ

  View Slide

 22. ࣮ࢪਓ਺
  5ਓʹϢʔβςετ͢Δͱ໿85%ͷ໰୊఺͕ൃݟͰ͖
  ΔͱݴΘΕ͍ͯΔ
  →Ұ౓ʹ15ਓʹ
  ςετΛߦ͏ΑΓɺ
  5ਓ×3ճͷ
  ϢʔβςετΛ
  ࣮ࢪͨ͠ํ͕༗ޮ
  https://u-site.jp/alertbox/20000319.
  5ϢʔβʔͰςετ͢Ε͹े෼ͳཧ༝.

  View Slide

 23. ४උखॱ
  ς
  ε
  τ

  ғ
  Λ
  ܾ
  Ί
  Δ
  Ϧ
  Ϋ
  ϧ
  ʔ
  τ
  ձ

  Λ
  ֬

  ͢
  Δ
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  Λ

  Δ
  ϓ
  Ϩ
  ς
  ε
  τ
  Λ
  ߦ
  ͏
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  ͷ


  ς
  ε
  τ


  ϓ
  ϩ
  τ
  λ
  Π
  ϓ


  View Slide

 24. ςετઃܭॻͷத਎
  • ςετ֓ཁ
  • ΦϦΤϯςʔγϣϯγʔτ
  • λεΫγʔτ
  • ࣭໰ද
  • ػࡐϦετ
  ֓ཁɺ໨తɺظ଴͢Δ੒ՌɺඃݧऀɺλεΫ֓ཁɺ
  ར༻͢Δίϯςϯπɺ࣮ࢪ࣌ؒɺςετձ৔
  αʔϏεͷ঺հɺѫࡰɺ(ඞཁͰ͋Ε͹)कൿٛ຿ܖ໿
  खॱɺڭࣔ಺༰ɺظ଴͢Δૢ࡞
  λεΫ಺༰ͷ࣭໰ɺϓϩϑΟʔϧΛ೺Ѳ͢ΔͨΊͷ࣭໰

  View Slide

 25. cf. λεΫγʔτ

  ߸
  ελʔ
  τ
  λεΫ ֬ೝϙΠϯτ౳ ΰʔϧ
  1
  ΞϓϦ
  ىಈ
  ༧ఆΛొ

  ɾࠔ࿭Օॴͷ༗ແ
  ɾͲͷ߲໨ΛຒΊ͔ͨ
  ༧ఆొ࿥
  ׬ྃ
  2
  ΧϨϯμ
  ʔը໘
  ݄ผ͔Β
  िผʹද
  ࣔΛมߋ
  ɾෳ਺͋Δํ๏ͷதͰͲ
  ΕΛ࢖͏͔
  िผදࣔ
  ׬ྃ
  ΧϨϯμʔΞϓϦͷ৔߹ͷྫ

  View Slide

 26. λεΫઃܭͷϙΠϯτ1
  ओཁͳλεΫʹߜΓࠐΉ
  ৽نɺϦχϡʔΞϧ
  →ओཁૢ࡞ɺ৽ػೳपΓͷૢ࡞
  όʔδϣϯΞοϓ
  →σʔλ΍ܦݧ஋͔Βվળ͢΂͖ͩͱࢥΘΕΔૢ࡞

  View Slide

 27. λεΫઃܭͷϙΠϯτ2
  Ϣʔβͷࢹ఺Ͱൃ૝͢Δ
  Ϣʔβͷ໨త ≠ ։ൃऀ͕΍ͬͯ΄͍͜͠ͱ
  ѱ͍λεΫྫ
  × ৽ஙϚϯγϣϯͷߪೖ

  View Slide

 28. λεΫઃܭͷϙΠϯτ3
  ελʔτͱΰʔϧΛఆٛ͢Δ
  ελʔτ
  ελʔτ஍఺͸͍ͭ΋Ұͭͱ͸ݶΒͳ͍
  ΰʔϧ
  Ϣʔβςετͷ࠷େͷνΣοΫϙΠϯτ
  ʹλεΫΛୡ੒Ͱ͖Δ͔

  View Slide

 29. λεΫઃܭͷϙΠϯτ4
  γφϦΦԽ͢Δ
  Ϣʔβ͕ࣗ෼ࣗ਎ͷମݧͱͯ͠ݱ࣮ײΛ࣋ͬͯೳಈ
  తʹαʔϏεͱ޲͖߹͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 30. λεΫઃܭͷϙΠϯτ5
  λεΫୡ੒ͷͨΊͷʮखஈʯΛ༩͑ͳ͍
  ΰʔϧΛࣔ͠ɺ్தͷૢ࡞͸ࣗ෼Ͱߟ͑ͯ΋Β͏ɻ
  खॱͷઆ໌ʹͳΒͳ͍Α͏஫ҙ͢Δɻ
  ΠϯλʔϑΣʔε্ͷ༻ޠ͸ݪଇ࢖Θͳ͍ɻ

  View Slide

 31. λεΫઃܭͷϙΠϯτ6
  ৽نϢʔβͱطଘϢʔβͰ಺༰Λ෼͚Δ
  Ϣʔβͷ໨త΍ίϯςΫετ͕ҟͳΔͨΊɺͦΕ
  ͧΕʹ߹ͬͨλεΫΛઃܭ͢Δ

  View Slide

 32. λεΫઃܭͷϙΠϯτ7
  ΋ͪΖΜͰ͕͢ɺ
  ܭଌͯ͠ҙຯͷ͋Δ͜ͱ
  ʹߜͬͯλεΫΛઃఆ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 33. ४උखॱ
  ς
  ε
  τ

  ғ
  Λ
  ܾ
  Ί
  Δ
  Ϧ
  Ϋ
  ϧ
  ʔ
  τ
  ձ

  Λ
  ֬

  ͢
  Δ
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  Λ

  Δ
  ϓ
  Ϩ
  ς
  ε
  τ
  Λ
  ߦ
  ͏
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  ͷ


  ς
  ε
  τ


  ϓ
  ϩ
  τ
  λ
  Π
  ϓ


  View Slide

 34. ϓϨςετ
  ໨త
  ≠ ΠϯλϏϡʔͷ࿅शɺςετͷ༧ߦԋश
  ʹϢʔβςετͦͷ΋ͷΛςετ͢Δ

  View Slide

 35. ४උखॱ
  ς
  ε
  τ

  ғ
  Λ
  ܾ
  Ί
  Δ
  Ϧ
  Ϋ
  ϧ
  ʔ
  τ
  ձ

  Λ
  ֬

  ͢
  Δ
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  Λ

  Δ
  ϓ
  Ϩ
  ς
  ε
  τ
  Λ
  ߦ
  ͏
  ς
  ε
  τ

  ܭ

  ͷ


  ς
  ε
  τ


  ϓ
  ϩ
  τ
  λ
  Π
  ϓ


  View Slide

 36. ࠓ೔ͷςετମ੍
  • ϞσϨʔλɿࢲʢٴͼօ͞Μʣ
  • ඃݧऀɿ֤άϧʔϓʹ1ਓ
  • ٞࣄ࿥औΔਓɿ֤άϧʔϓʹ1ਓ
  • ݟֶऀɿ࢒Γͷਓୡ
  ඃݧऀ
  ݟֶऀ ٞࣄ࿥

  View Slide

 37. Πϯτϩ
  ѫࡰɺ໨తઆ໌ɺ
  ৘ใ։ࣔېࢭಉҙ
  ςετखॱ
  ࣄલΠϯλϏϡʔ
  ݸਓଐੑɺλεΫؔ࿈࣭໰
  ࣄલઆ໌
  ஫ҙ఺ͷઆ໌
  λεΫ࣮ߦ؍࡯
  αʔϏεఏࣔɺγφϦΦఏࣔɺ
  λεΫ࣮ߦ
  ࣄޙΠϯλϏϡʔ
  ΤϯσΟϯά

  View Slide

 38. ςετ࣌ͷ஫ҙ఺
  • Ϣʔβʹࢥߟൃ࿩ʢޙड़ʣΛͯ͠΋Β͏
  • Ϣʔβςετ͸Ұਓͣͭߦ͏
  • ϢʔβʹվળҊΛ࣭໰ͯ͠͸ͳΒͳ͍
  • ݪଇɺϢʔβ͔Βͷ࣭໰ʹ౴͑ͳ͍
  • ݟֶऀ͸ଘࡏײΛফ͢

  View Slide

 39. ࢥߟൃ࿩
  ඃݧऀʹ
  • ࢥͬͨ͜ͱ
  • ͜Ε͔Β΍Ζ͏ͱࢥ͍ͬͯΔ͜ͱ
  • ͳͥͦΕΛ΍Ζ͏ͱࢥ͍ͬͯΔͷ͔
  Λޱʹग़͠ͳ͕ΒλεΫΛ࣮ߦͯ͠΋Β͏
  →Ϣʔβͷೝ஌ϓϩηεΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰૢ࡞
  ͷࣦഊ΍ෆຬͷݪҼΛ࿦ཧతʹ෼ੳ

  View Slide

 40. ࢥߟൃ࿩
  ࢀߟʹͳΔಈը
  ʮUIscopeϞχλʔ༻͓࢓ࣄݟຊಈըʯ
  https://www.youtube.com/watch?v=kSgfHUTLhCU
  ࣄલʹඃݧऀʹݟͤΔͱʮ͜Μͳ;͏ʹ΍Ε͹͍͍
  ΜͩʯͱཧղͰ͖ͯϢʔβςετதͷࢥߟൃ࿩͕ε
  ϜʔζʹͳΔ͜ͱ΋ɻ

  View Slide

 41. ͨͩ͠…
  ࢥߟൃ࿩͸׳Ε͍ͯͳ͍ͱ೉͍͠
  →ඞཁʹԠͯ͡ʮհೖʯΛࢼΈΔ
  ྫɿ
  ࠓɺԿΛߟ͍͑ͯΔͷͰ͔͢ʁ
  ͜Ε͸ظ଴௨ΓͰ͔ͨ͠ʁ
  Ͳ͏ͳΔͱࢥ͍ͬͯͨͷͰ͔͢ʁ
  ࠓͷ͓ؾ࣋ͪ͸ʁ

  View Slide

 42. ؍࡯ͷϙΠϯτ
  • ʮͲͷը໘ʯͰʮԿ͕ى͖ͨͷ͔ʯɺͦͷ࣌Ϣʔ
  β͕ʮԿͱݴͬͨͷ͔ʯ
  • Ϣʔβͷࢦͷಈ͖
  • Ϣʔβͷද৘
  ͳͲʹ஫໨ͯ͠؍࡯

  View Slide

 43. cf. ؍࡯γʔτ
  λεΫ ঢ়گ ඃݧऀͷߦಈ ඃݧऀͷൃ࿩
  ঎඼ߪೖ
  ಉ͡঎඼Λ
  Χʔτʹ2
  ͭ௥Ճ
  ݸ਺Λͳ͔ͳ͔
  ૿΍ͤͣʹ͍ͨ
  Ͳ͜Ͱݸ਺૿΍͢
  ΜͩΖ…
  ঎඼ݕࡧ
  Ձ֨Λߜͬ
  ͯݕࡧ
  ԼݶΛઃఆͰ͖ͳ
  ͍ͷ͔…
  ͓ങ͍෺ΞϓϦͷ৔߹ͷྫ

  View Slide

 44. Let’s Ϣʔβςετʂ
  ࣮ࡍʹ
  ΍ͬͯΈΑ͏ʂʂʂ

  View Slide

 45. ※஫
  • ࠓճ͸࣌ؒͷؔ܎্λεΫΛ͔̏ͭ͠΍Βͳ͍ͷ
  ͰଟগʢʣڧҾͳ෦෼΋͋Γ·͢ɻྃ͝ঝͩ͘͞
  ͍ɻ
  • ͋ͱ…ࠓճ͕࣌ؒͳͯ͘ϓϨςετͰ͖ͯͳ͍…μϛʔ
  Ϣʔβͷઃఆ͕ͪΐͬͱ͓͔͍͔͠΋…͝ΊΜͳ͍͞…

  View Slide

 46. Πϯτϩ
  • ͜ͷϢʔβςετ͸ΦΠγοΫεΞϓϦͷૢ࡞ੑ
  ޲্Λओͳ໨తͱͯ͠ߦ͍·͢ɻ
  • ඃݧऀͷํ͸ࢥߟൃ࿩Λ͍ͯͨͩ͘͠Α͏͓ئ͍
  ͠·͢ɻ
  • جຊతʹ͸ϞσϨʔλɺݟֶऀͷํʹ࣭໰Λͤͣɺ
  ࣗ෼ͻͱΓͰ࢖͍ͬͯΔ૝ఆͰ͓ئ͍͠·͢ɻ

  View Slide

 47. ࣄલ࣭໰
  • ࠓճ͸ඞཁͳ͠

  View Slide

 48. μϛʔϢʔβ৘ใ
  • 32ࡀɺঁੑɺطࠗɺձࣾһ
  • 2ࡀͷࢠڙ࣋ͪ
  • εϚϗ͸iPhoneΛ࢖༻
  • ࢠڙʹ͸҆શͳ৯ࡐΛ৯΂͍ͤͨ͞ͱࢥ͍ͬͯΔ
  • ྉཧ͸΄ͱΜͲࣗ෼Ͱ࡞Γɺͨ·ʹ෉͕࡞ͬͯ͘
  ΕΔ
  • ങ͍෺͸جຊతʹ͸౔೔ɺෆ଍෼͸ฏ೔໷
  • ৯ࡐͷఆظ഑ୡʹڵຯ͸͋Δ͕഑ୡ೔͕ܾ࣌ΊΒ
  Ε͍ͯΔΠϝʔδ͕͋ΓɺखΛग़͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 49. γφϦΦ
  ໷ʹՈͰϚϚ༑ͱSNSͰάϧʔϓϝοηʔδΛͯ͠
  ͍ͨΒࢠڙͷ৯ࣄͷ࿩ʹͳͬͨɻͦ͜Ͱ͋ΔϚϚ༑
  ͕ʮ͏ͪ͸҆શͳ৯ࡐΛ৯΂͍͔ͤͨ͞ΒΦΠγο
  ΫεΛ࢖͍ͬͯΔʯͱൃݴͨ͠ɻΑ͘Α͘ฉ͍ͯΈ
  Δͱ഑ୡ೔࣌΋഑ୡ͢Δ৯ࡐ΋ࣗ༝ʹࢦఆͰ͖Δ͠ɺ
  ࣌୹͕΢Ϧͷྉཧηοτ΋ച͍ͬͯΔΒ͍͠ɻʮ͜
  Ε͸ʂʂʯͱࢥ͍ɺΦΠγοΫεΛ࢖ͬͯΈΔ͜ͱ
  ʹ͠·ͨ͠ɻ

  View Slide

 50. λεΫ̍
  εϚϗϒϥ΢βͰʮΦΠγοΫεʯͱݕࡧͯ͠ΦΠ
  γοΫεͷαΠτʹ๚໰͠ɺఆظձһొ࿥ʢΛ͢Δ
  ϑϦʣΛߦ͍ͬͯͩ͘͞
  ʢձһ৘ใೖྗཝ͕ݟ͑ͨΒλεΫऴྃͰ͢ʣ
  ࣌ؒɺλεΫͷ౎߹্ݴ͍·͕͢ɺ
  ↓ͪ͜ΒͰ͸ͳ͘↓ͪ͜ΒΛλοϓ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 51. λεΫ̎
  ʢεϚϗϒϥ΢βͰΦΠγοΫεͷiOSΞϓϦ͕͋
  Δͱ஌ͬͨ͋ͳͨ͸ͬͦ͘͞μ΢ϯϩʔυͯ͠ɺΞ
  ϓϦͰࠓिͷ஫จΛߦ͏͜ͱʹ͠·ͨ͠ɻʣ
  ΞϓϦΛ্ཱͪ͛ɺ͋ͳ͕ͨങ͍͍ͨͱࢥ͏঎඼Λ3
  ͭબΜͰΧʔτʹ௥Ճ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 52. λεΫ̏
  Χʔτը໘Λදࣔ͠ɺΧʔτʹೖ͍ͬͯΔ঎඼ͷத
  Ͱ͍Βͳ͍ͱࢥ͏΋ͷΛ3ͭ࡟আ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 53. ࣄޙΞϯέʔτλΠϜ
  ؾʹͳͬͨ͜ͱΛ
  ࣭໰͠Α͏ʂ

  View Slide

 54. ࣄޙΞϯέʔτྫ
  ɾwebͰձһొ࿥͢Δ࣌ʹͲΜͳαʔϏε͔ཧղ
  ɹग़དྷ·͔ͨ͠ʁ
  ɾߪೖ͢Δ঎඼Λݟ͚ͭΔ্Ͱো֐ʹͳͬͨ͜ͱ͸
  ɹԿ͔͋Γ·͔ͨ͠ʁ
  ɾࠓৼΓฦͬͯɺνϡʔτϦΞϧɺίʔνϚʔΫ͸
  ɹ໾ʹཱ͍ͬͯͨͱࢥ͍·͔͢ʁ

  View Slide

 55. ৼΓฦΓ
  ෼ੳͯ࣍͠ͷ։ൃʹ
  ໾ཱͯΑ͏ʂ

  View Slide

 56. ෼ੳʹ͓͚Δ4ͭͷϙΠϯτ
  • ࣄ࣮Λ໨ͱࣖʹম͖෇͚Δ
  • λεΫୡ੒ঢ়گҰཡ
  • Ϛοϐϯά
  • ໰୊ղܾ
  ؍࡯
  ෼ੳ

  View Slide

 57. ෼ੳʹ͓͚Δ4ͭͷϙΠϯτ
  • ࣄ࣮Λ໨ͱࣖʹম͖෇͚Δ
  • λεΫୡ੒ঢ়گҰཡ
  • Ϛοϐϯά
  • ໰୊ղܾ
  ؍࡯
  ෼ੳ

  View Slide

 58. ؍࡯ʹ͓͚Δ2ͭͷϙΠϯτ
  • ࣄ࣮ͷΈΛه࿥
  ɹ×ඃݧऀ͸࢖͍ͮΒͦ͏ʹ͍ͯͨ͠
  ɹˠඃݧऀ͸ށ࿭͍ͬͯͨ
  • Ϣʔβࢹ఺
  ɹ×͍͍ͶϘλϯΛݟ͚ͭΒΕͳ͔ͬͨ
  ɹˠඃݧऀ͸ϦΞΫγϣϯ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 59. ෼ੳʹ͓͚Δ4ͭͷϙΠϯτ
  • ࣄ࣮Λ໨ͱࣖʹম͖෇͚Δ
  • λεΫୡ੒ঢ়گҰཡ
  • Ϛοϐϯά
  • ໰୊ղܾ
  ؍࡯
  ෼ੳ

  View Slide

 60. λεΫୡ੒ঢ়گҰཡ
  A͞Μ B͞Μ C͞Μ D͞Μ E͞Μ ୡ੒཰
  λεΫ1 ̋ ˚ ̋ × ̋ 60%
  λεΫ2 × ̋ ̋ ̋ ̋ 80%
  λεΫ3 ˚ × × ̋ × 20%

  View Slide

 61. ΠϯύΫτ෼ੳ
  ޮՌ ޮ཰ ຬ଍౓


  ߴ
  1 2 3  2 3 4


  ௿
  3 4 5
  ޮՌʹಠྗͰλεΫΛ
  ɹɹɹ׬ྃͰ͖͔ͨ
  ޮ཰ʹແବͳૢ࡞΍ށ࿭͍͕
  ɹɹɹͳ͔͔ͬͨ
  ຬ଍౓ʹෆ҆΍ෆຬΛײͯ͡
  ɹɹɹ͍ͳ͔͔ͬͨ
  ߴʹ60%Ҏ্͕֘౰
  தʹ40%Ҏ্60%ະຬ͕֘౰
  ௿ʹ20%Ҏ্40%ະຬ͕֘౰
  ˞਺ࣈ͸༏ઌ౓

  View Slide

 62. cf. ը໘ผϚοϐϯά
  ϦϞʔτϢʔβςετͷೲ඼෺.
  http://popinsight.jp/service/ut/deliverable.php

  View Slide

 63. ิ଍
  ࠓճͷςετʹ
  ؔ͢Δิ଍ͩΑ

  View Slide

 64. ࠓճͷςετͷ໨త
  ɾΦΠγοΫεͷ৽نϢʔβ͕͍͖ͳΓΞϓϦΛ
  ɹ࢖ͬͨ࣌ʹΦΠγοΫεͷαʔϏεΛཧղͰ͖ͯ
  ɹ͍Δͷ͔Λݕূ͢Δ
  ɾΞϓϦͷجຊతͳ෦෼ͷૢ࡞ੑʹ໰୊͕ͳ͍͔Λ
  ɹݕূ͢Δ

  View Slide

 65. γφϦΦʹ͍ͭͯ
  ɾγφϦΦͰʮϚϚ༑ʹฉ͍ͯΈͨʯͱ͍͏
  ɹ෦෼͸ຊ೔๯಄ʹߦͬͨձࣾઆ໌ͷதͰ
  ɹิΘͤͯ΋Β͍·ͨ͠ɻ
  ɾຊདྷ͸ඞཁʹԠͯ͡Πϯτϩͷ෦෼ͰαʔϏε
  ɹઆ໌Λ͢ΔܗʹͳΓ·͢ɻ

  View Slide

 66. Ϣʔβςετʹ͔͔Δίετ
  ͓·͚ίϯςϯπ
  ͩΑ

  View Slide

 67. Tips:ຊ֨ςετͷίετ(ࣾ಺)
  ͳͥɺΞΫηεղੳ΍ώʔτϚοϓɺΞϯέʔτ͚ͩͰ͸՝୊ղܾʹ
  ͭͳ͕Βͳ͍ͷ͔ʁ.
  http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2015/06/11/19866

  View Slide

 68. Tips:ຊ֨ςετͷίετ(ࣾ֎)
  ͳͥɺΞΫηεղੳ΍ώʔτϚοϓɺΞϯέʔτ͚ͩͰ͸՝୊ղܾʹ
  ͭͳ͕Βͳ͍ͷ͔ʁ.
  http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2015/06/11/19866

  View Slide

 69. ࢀߟจݙ
  ͥͻҰಡ͢΂͠ʂ

  View Slide

 70. ࢀߟจݙ
  • ϢʔβςεταΠΫϧ. Kou Toguchi. http://
  www.slideshare.net/koutoguchi/ss-39951726
  • ϢʔβʔςετମݧΠϕϯτ@גࣜձࣾϝϯόʔζ
  20150703. Daisuke Hiraishi. http://www.slideshare.net/
  hiraboo/20150703-50207349?related=1
  • άϩʔεϋοΫ_UIscope_ߨԋࢿྉ20150825. Daisuke
  Hiraishi. http://www.slideshare.net/hiraboo/
  uiscope20150825

  View Slide

 71. ࢀߟจݙ
  • ΍Ζ͏ͥ!؆қϢʔβϏϦςΟςετ. Takehisa Gokaichi.
  http://www.slideshare.net/takehisagokaichi/ss-13064390
  • ΞδϟΠϧɾϢʔβϏϦςΟ -ϢʔβΤΫεϖϦΤϯεͷ
  ͨΊͷDIYςεςΟϯά-. Ḻຊప໵. גࣜձࣾΦʔϜࣾ
  • UXσβΠϯೖ໳. ઒੢༟޾, ܀ࢁਐ, ைాߒ. ೔ܦBPࣾ.
  • ໿1000αʔϏεͷ࣮੷͔Βݟ͑ͨʮUXΛՄࢹԽ͢ΔϢʔ
  βʔςετͷۃҙʯ. ฏੴ େ༞. http://schoo.jp/class/318/
  room

  View Slide

 72. ࢀߟจݙ
  • ΞΠτϥοΩϯά෼ੳͱϢʔβʔςετΛపఈղઆɻΞΫ
  ηεϩάͰ͸ಘΒΕͳ͍σʔλΛݟ͑ΔԽ͢Δ. Ҫొ ༑Ұ.
  http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2015/08/06/19853
  • ͳͥɺΞΫηεղੳ΍ώʔτϚοϓɺΞϯέʔτ͚ͩͰ͸
  ՝୊ղܾʹͭͳ͕Βͳ͍ͷ͔ʁ. ஑ా๎߂. http://web-
  tan.forum.impressrd.jp/e/2015/06/11/19866
  • ※λεΫγʔτ
  ϢʔβϏϦςΟςετͷλεΫγʔτ. http://taninno.github.io/blog/
  2014/02/01/usability-testing-template/

  View Slide