Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザイングループのデザイン / Designing Design Organizations

akwkm
November 29, 2017

デザイングループのデザイン / Designing Design Organizations

akwkm

November 29, 2017
Tweet

More Decks by akwkm

Other Decks in Design

Transcript

 1. σβΠϯ
  άϧʔϓ
  ͷ
  σβΠϯ

  View Slide

 2. ઒্३
  !BLXLNJEBLBXBLBNJ
  "SU%JSFDUPS$IJFG%FTJHOFS

  View Slide

 3. ૊৫ͮ͘ΓͬͯҰମ
  ԿΛ΍Ε͹͍͍Μͩ

  View Slide

 4. σβΠϯ
  άϧʔϓ
  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. ӡӦऀ

  View Slide

 10. άϧʔϓͷ໾ׂΛ
  վΊͯఆٛ͢Δ

  View Slide

 11. άϧʔϓͷ໨త
  ։ൃάϧʔϓ
  αʔϏεɾࣄۀͷ੒௕
  ৬छάϧʔϓ
  ʁʁʁʁʁ

  View Slide

 12. άϧʔϓͷ໨త
  ։ൃάϧʔϓ
  αʔϏεɾࣄۀͷ੒௕
  ৬छάϧʔϓ
  ϝϯόʔͷ੒௕

  View Slide

 13. ৬छάϧʔϓ
  ˣ
  ೔ʑͷۀ຿Λ௨ͯ͡
  ੒௕Ͱ͖Δ࢓૊Έ

  View Slide

 14. ࢓૊ΈΛ
  ઃܭ͢Δ

  View Slide

 15. ੒௕ͷεςοϓ
  ཧղ
  ࣮ફ
  ఆண

  View Slide

 16. ̏ͭͷ࣠
  ཧղ
  ࣮ફ
  ఆண
  ʜՁ஋؍ͷڞ༗
  ʜ௅ઓͱ੒௕ͷޙԡ͠
  ʜ৔ͱػձͷఏڙ

  View Slide

 17. Ձ஋؍
  ͷڞ༗

  View Slide

 18. Ͳ͏͍͏΋ͷΛ
  ྑ͠ͱ͢Δ͔

  View Slide

 19. σβΠφʔͷ৬ೳ
  ՝୊ɾ໨తΛݟۃΊ
  ΞΠσΞʹ࢟Λ༩͑
  ͦͷཁ݅ΛମܥԽ͠
  ۩ݱԽ͢ΔࣄʹΑΓ
  ਓʑʹՁ஋Λಧ͚Δ

  View Slide

 20. ڞ௨ͷՁ஋࣠Λ
  ධՁ߲໨ͱ͢Δ

  View Slide

 21. ʜاը
  ʜදݱ
  ʜઃܭ
  ʜٕज़
  ʜӨڹ
  σβΠφʔͷ৬ೳ
  ՝୊ɾ໨తΛݟۃΊ
  ΞΠσΞʹ࢟Λ༩͑
  ͦͷཁ݅ΛମܥԽ͠
  ۩ݱԽ͢ΔࣄʹΑΓ
  ਓʑʹՁ஋Λಧ͚Δ

  View Slide

 22. اը
  දݱ
  ઃܭ
  ٕज़
  Өڹ

  View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. Ձ஋࣠ͷධՁ߲໨Խ
  ϕετσβΠϯ৆
  Ձ஋؍ͷڞ༗

  View Slide

 26. ϲ
  ݄
  ֶश
  ࣮ફ


  View Slide

 27. ௅ઓͱ੒௕
  ͷޙԡ͠

  View Slide

 28. ௅ઓΛద੾ʹ
  αϙʔτͰ͖Δ͔

  View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. -FBE%FTJHOFS
  PO
  ௅ઓͷޙԡ͠

  View Slide

 33. ৔ͱػձ
  ͷఏڙ

  View Slide

 34. ௅ઓͱ੒ՌΛ
  ੈʹ໰͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔

  View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. )BUFOB%FTJHO)PVS
  σβΠϯάϧʔϓϒϩά
  ࣾ಺ٕज़ษڧձ
  ৔ͱػձͷఏڙ

  View Slide

 38. ·ͱΊ

  View Slide

 39. ૊৫ͷ࿮૊Έ࡞Γ
  ૊৫ͷ໨తΛݟۃΊͯ
  ͦͷϏδϣϯΛఏࣔ͠
  ମܥతʹࢪࡦΛܭը͠
  ͦΕΛػೳͤ͞ΔࣄͰ
  ϝϯόʔʹՁ஋Λಧ͚Δ

  View Slide

 40. ૊৫ͷ࿮૊Έ࡞Γ
  ૊৫ͷ໨తΛݟۃΊͯ
  ͦͷϏδϣϯΛఏࣔ͠
  ମܥతʹࢪࡦΛܭը͠
  ͦΕΛػೳͤ͞ΔࣄͰ
  ϝϯόʔʹՁ஋Λಧ͚Δ
  ʜاը
  ʜදݱ
  ʜઃܭ
  ʜٕज़
  ʜӨڹ

  View Slide

 41. ૊৫ͮ͘Γ
  ΋σβΠϯ

  View Slide

 42. ͸ͯͳσβΠϯάϧʔϓ

  View Slide

 43. ͝ਗ਼ௌ༗೉͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View Slide