Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザイングループのデザイン / Designing Design Organizations

akwkm
November 29, 2017

デザイングループのデザイン / Designing Design Organizations

akwkm

November 29, 2017
Tweet

More Decks by akwkm

Other Decks in Design

Transcript

 1. σβΠϯ άϧʔϓ ͷ σβΠϯ

 2. ઒্३ !BLXLNJEBLBXBLBNJ "SU%JSFDUPS$IJFG%FTJHOFS

 3. ૊৫ͮ͘ΓͬͯҰମ ԿΛ΍Ε͹͍͍Μͩ

 4. σβΠϯ άϧʔϓ ʹ͍ͭͯ

 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. ӡӦऀ

 10. άϧʔϓͷ໾ׂΛ վΊͯఆٛ͢Δ

 11. άϧʔϓͷ໨త ։ൃάϧʔϓ αʔϏεɾࣄۀͷ੒௕ ৬छάϧʔϓ ʁʁʁʁʁ

 12. άϧʔϓͷ໨త ։ൃάϧʔϓ αʔϏεɾࣄۀͷ੒௕ ৬छάϧʔϓ ϝϯόʔͷ੒௕

 13. ৬छάϧʔϓ ˣ ೔ʑͷۀ຿Λ௨ͯ͡ ੒௕Ͱ͖Δ࢓૊Έ

 14. ࢓૊ΈΛ ઃܭ͢Δ

 15. ੒௕ͷεςοϓ ཧղ ࣮ફ ఆண

 16. ̏ͭͷ࣠ ཧղ ࣮ફ ఆண ʜՁ஋؍ͷڞ༗ ʜ௅ઓͱ੒௕ͷޙԡ͠ ʜ৔ͱػձͷఏڙ

 17. Ձ஋؍ ͷڞ༗

 18. Ͳ͏͍͏΋ͷΛ ྑ͠ͱ͢Δ͔

 19. σβΠφʔͷ৬ೳ ՝୊ɾ໨తΛݟۃΊ ΞΠσΞʹ࢟Λ༩͑ ͦͷཁ݅ΛମܥԽ͠ ۩ݱԽ͢ΔࣄʹΑΓ ਓʑʹՁ஋Λಧ͚Δ

 20. ڞ௨ͷՁ஋࣠Λ ධՁ߲໨ͱ͢Δ

 21. ʜاը ʜදݱ ʜઃܭ ʜٕज़ ʜӨڹ σβΠφʔͷ৬ೳ ՝୊ɾ໨తΛݟۃΊ ΞΠσΞʹ࢟Λ༩͑ ͦͷཁ݅ΛମܥԽ͠ ۩ݱԽ͢ΔࣄʹΑΓ

  ਓʑʹՁ஋Λಧ͚Δ
 22. اը දݱ ઃܭ ٕज़ Өڹ

 23. None
 24. None
 25. Ձ஋࣠ͷධՁ߲໨Խ ϕετσβΠϯ৆ Ձ஋؍ͷڞ༗

 26. ϲ ݄ ֶश ࣮ફ ఆ ண

 27. ௅ઓͱ੒௕ ͷޙԡ͠

 28. ௅ઓΛద੾ʹ αϙʔτͰ͖Δ͔

 29. None
 30. None
 31. None
 32. -FBE%FTJHOFS PO ௅ઓͷޙԡ͠

 33. ৔ͱػձ ͷఏڙ

 34. ௅ઓͱ੒ՌΛ ੈʹ໰͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔

 35. None
 36. None
 37. )BUFOB%FTJHO)PVS σβΠϯάϧʔϓϒϩά ࣾ಺ٕज़ษڧձ ৔ͱػձͷఏڙ

 38. ·ͱΊ

 39. ૊৫ͷ࿮૊Έ࡞Γ ૊৫ͷ໨తΛݟۃΊͯ ͦͷϏδϣϯΛఏࣔ͠ ମܥతʹࢪࡦΛܭը͠ ͦΕΛػೳͤ͞ΔࣄͰ ϝϯόʔʹՁ஋Λಧ͚Δ

 40. ૊৫ͷ࿮૊Έ࡞Γ ૊৫ͷ໨తΛݟۃΊͯ ͦͷϏδϣϯΛఏࣔ͠ ମܥతʹࢪࡦΛܭը͠ ͦΕΛػೳͤ͞ΔࣄͰ ϝϯόʔʹՁ஋Λಧ͚Δ ʜاը ʜදݱ ʜઃܭ ʜٕज़

  ʜӨڹ
 41. ૊৫ͮ͘Γ ΋σβΠϯ

 42. ͸ͯͳσβΠϯάϧʔϓ

 43. ͝ਗ਼ௌ༗೉͏ ͍͟͝·ͨ͠