Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WorkFlowEngine Digdagの導入

amesho
March 07, 2017

WorkFlowEngine Digdagの導入

amesho

March 07, 2017
Tweet

More Decks by amesho

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Workflow Engine digdagͷಋೖ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @amesho
  • Quantͷ։ൃΛ͍ͯ͠·͢
  • ୲౰Օॴ
  • όοΫΤϯυ
  • σʔλॲཧपΓͷνϡʔχϯά౳

  View Slide

 3. Agenda
  • Workflow Engine
  • Digdag
  • ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  • εέδϡʔϦϯά
  • ԋࢉࢠ
  • ղܾ͞ΕΔ໰୊

  View Slide

 4. Workflow Engine
  • h#p:/
  /regional.rubykaigi.org/tokyo11/interview/frsyuki/
  • ݹڮ͞Μͷݴ༿ΛआΓΔͱ
  ϫʔΫϑϩʔΤϯδϯ͸ɺґଘؔ܎ͷ͋Δෳ਺ͷλεΫΛ࣮ߦ͢Δπʔϧ

  View Slide

 5. Workflow Engine
  ݹڮ͞Μͱ͸
  • Founder of Treasure Data, Inc.
  • MessagePack
  • Fluentd
  • Embulk

  View Slide

 6. Workflow Engine
  • OSS΍঎༻ΛؚΊΔͱ͔ͳΓͷ਺͕ग़͍ͯΔ
  • ༗໊Ͳ͜Ζ
  • Azkaban
  • Luigi
  • Airflow

  View Slide

 7. Workflow Engine
  Azkaban
  • h#ps:/
  /azkaban.github.io/
  • h#ps:/
  /github.com/azkaban/azkaban

  View Slide

 8. Workflow Engine
  luigi
  • h#ps:/
  /github.com/spo1fy/luigi

  View Slide

 9. Workflow Engine
  Airflow
  • h#ps:/
  /github.com/apache/incubator-airflow

  View Slide

 10. Digdag
  ֓ཁ
  • TD੡ͷϫʔΫϑϩʔΤϯδϯ
  • YAMLͰϑϩʔΛهड़ग़དྷΔ
  • YAMLͦͷ΋ͷ͕֦ு͞Ε͍ͯͯதͰεΫϦϓτ͕ॻ͚Δ
  • TD΍AmazonͷαʔϏεͱͷ࿈ܞ͕ڧྗ
  • λεΫΛάϧʔϓԽग़དྷΔ

  View Slide

 11. Digdag
  TDͱ͸
  • Treasure Dataࣾͷ͜ͱΛࢦ͠·͢
  • Digdagͷ࡞ऀͰ͋Δݹڮ͞Μ΋ॴଐ͍ͯ͠·͢
  • ৄࡉ͸ h/ps:/
  /www.treasuredata.com/jp/ ͪ͜ΒΛ͝ཡͩ͘͞
  ͍

  View Slide

 12. Digdag
  ॏཁͳϙΠϯτ
  • ΞΠίϯ͕͔Θ͍͍

  View Slide

 13. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛํ๏
  • .digϑΝΠϧͷ࡞੒
  • "+"ͰλεΫ໊Λఆٛ
  • ">"ԋࢉࢠͰΞΫγϣϯΛ࣮ߦ
  • ม਺ͷຒΊࠐΈ
  • ฒྻ࣮ߦ
  • Τϥʔ௨஌

  View Slide

 14. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  .digϑΝΠϧͷ࡞੒
  • ఆٛ͸.digͱ͍͏֦ுࢠͷϑΝΠϧʹهड़͠·͢
  vim hello_digdag.dig

  View Slide

 15. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  "+"ͰλεΫ໊Λఆٛ
  timezone: UTC
  + task_name:

  View Slide

 16. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ">"ԋࢉࢠͰΞΫγϣϯΛ࣮ߦ
  • γΣϧεΫϦϓτͷ࣮ߦ
  • Python|Rubyͷϝιου
  • ిࢠϝʔϧͷૹ৴
  • ౳ʑ

  View Slide

 17. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ">"ԋࢉࢠͰΞΫγϣϯΛ࣮ߦ
  timezone: UTC
  + task_name:
  sh> /bin/touch /tmp/hello_digdag

  View Slide

 18. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ม਺ͷຒΊࠐΈ
  • ${...}ߏจͰJavaScriptΛ࢖༻ͯ͠ม਺Λѻ͑·͢
  • ࣌ؒܭࢉʹMoment.jsΛόϯυϧ͍ͯ͠ΔͷͰmoment()Ͱܭࢉ
  ͕ग़དྷ·͢

  View Slide

 19. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ม਺ͷຒΊࠐΈ
  timezone: UTC
  + task_name:
  sh> /bin/touch /tmp/hello_digdag
  + task_name2:
  echo> ${moment(session_time).utc().format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")}

  View Slide

 20. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ม਺ͷຒΊࠐΈ
  • ݴޠAPIΛ༻͍ͯม਺͕ຒΊࠐΊ·͢
  • Python|Ruby͕͋Γ·͢

  View Slide

 21. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ม਺ͷຒΊࠐΈ
  • RubyΛྫʹͱΓ·͢
  • ҎԼͷ2ͭͷϑΝΠϧ͕͋ͬͨ৔߹
  • workflow.dig
  • tasks/my_workflow.rb

  View Slide

 22. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ม਺ͷຒΊࠐΈ
  workflow.dig
  _export:
  rb:
  require: 'tasks/my_workflow'
  +step1:
  rb>: MyWorkflow.step1
  +step2:
  rb>: MyWorkflow.step2

  View Slide

 23. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ม਺ͷຒΊࠐΈ
  tasks/my_workflow.rb
  class MyWorkflow
  def step1
  puts "step1"
  end
  def step2
  puts "step2"
  end
  end

  View Slide

 24. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ม਺ͷຒΊࠐΈ
  • ม਺ఆٛ
  • Digdag.env.store
  • Digdag.env.params

  View Slide

 25. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ม਺ͷຒΊࠐΈ
  class MyWorkflow
  def step1
  Digdag.env.store(my_value: 1)
  end
  def step2
  puts "step2: %s" % Digdag.env.params['my_value']
  end
  end

  View Slide

 26. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ฒྻ࣮ߦ
  • _parallel: trueΛઃఆ͢Δͱάϧʔϓ಺ͷλεΫ͕ฒྻԽ
  ͞Ε·͢

  View Slide

 27. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ฒྻ࣮ߦ
  timezone: UTC
  +run:
  _parallel: true
  +task_name:
  sh>: /usr/bin/touch /tmp/hello_digdag
  +task_name2:
  sh>: /usr/bin/touch /tmp/hello_digdag2
  +task_name3:
  sh>: /usr/bin/touch /tmp/hello_digdag3

  View Slide

 28. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  ฒྻ࣮ߦ
  ฒྻʹ࣮ߦ͞Ε·͢ʢॱ൪͸อূ͞Εͳ͍
  2017-03-07 09:23:34 +0900 [INFO] ([email protected]+hoge+run+task_name2): sh>: /usr/bin/touch /tmp/hello_digdag2
  2017-03-07 09:23:34 +0900 [INFO] ([email protected]+hoge+run+task_name): sh>: /usr/bin/touch /tmp/hello_digdag
  2017-03-07 09:23:34 +0900 [INFO] ([email protected]+hoge+run+task_name3): sh>: /usr/bin/touch /tmp/hello_digdag3

  View Slide

 29. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  Τϥʔ௨஌
  • _error:ύϥϝʔλͰઃఆ͞Ε͍ͯΔ৔߹
  • Τϥʔ͕ى͖ͨ৔߹௨஌͕͞Ε·͢

  View Slide

 30. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  Τϥʔ௨஌
  timezone: UTC
  +run:
  _error:
  sh>: /usr/bin/touch /tmp/error
  +task_name:
  sh>: /usr/touch /tmp/hello_digdag

  View Slide

 31. ϫʔΫϑϩʔͷఆٛ
  Τϥʔ௨஌
  2017-03-07 09:30:34 +0900 [INFO] ([email protected]+error+run+task_name): sh>: /usr/touch /tmp/hello_digdag
  /bin/sh: line 1: /usr/touch: No such file or directory
  2017-03-07 09:30:34 +0900 [ERROR] ([email protected]+error+run+task_name): Task failed with unexpected error: Command failed with code 127
  java.lang.RuntimeException: Command failed with code 127
  at io.digdag.standards.operator.ShOperatorFactory$ShOperator.runTask(ShOperatorFactory.java:143)
  at io.digdag.util.BaseOperator.run(BaseOperator.java:35)
  at io.digdag.core.agent.OperatorManager.callExecutor(OperatorManager.java:314)
  at io.digdag.cli.Run$OperatorManagerWithSkip.callExecutor(Run.java:674)
  at io.digdag.core.agent.OperatorManager.runWithWorkspace(OperatorManager.java:255)
  at io.digdag.core.agent.OperatorManager.lambda$runWithHeartbeat$2(OperatorManager.java:138)
  at io.digdag.core.agent.LocalWorkspaceManager.withExtractedArchive(LocalWorkspaceManager.java:25)
  at io.digdag.core.agent.OperatorManager.runWithHeartbeat(OperatorManager.java:136)
  at io.digdag.core.agent.OperatorManager.run(OperatorManager.java:120)
  at io.digdag.cli.Run$OperatorManagerWithSkip.run(Run.java:656)
  at io.digdag.core.agent.MultiThreadAgent.lambda$run$0(MultiThreadAgent.java:95)
  at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
  at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
  2017-03-07 09:30:35 +0900 [INFO] ([email protected]+error+run^error): sh>: /usr/bin/touch /tmp/error
  2017-03-07 09:30:35 +0900 [INFO] ([email protected]+error^failure-alert): type: notify
  error:
  * +error+run+task_name:
  Command failed with code 127 (runtime)

  View Slide

 32. εέδϡʔϦϯάϫʔΫϑϩʔ
  • εέδϡʔϧͷઃఆ
  • εέδϡʔϥͷىಈ
  • εέδϡʔϥͷεςʔλε֬ೝ
  • ࣮ߦ࣌ؒʹؔ͢ΔΞϥʔτ

  View Slide

 33. εέδϡʔϦϯάϫʔΫϑϩʔ
  εέδϡʔϧͷઃఆ
  timezone: UTC
  schedule:
  daily>: 07:00:00
  +step1:
  sh>: /usr/bin/touch /tmp/schedule

  View Slide

 34. εέδϡʔϦϯάϫʔΫϑϩʔ
  εέδϡʔϧͷઃఆ
  • CRONํࣜ΋࠾༻Ͱ͖·͢

  View Slide

 35. εέδϡʔϦϯάϫʔΫϑϩʔ
  εέδϡʔϧͷઃఆ
  timezone: UTC
  schedule:
  cron>: 42 4 1 * *
  +step1:
  sh>: /usr/bin/touch /tmp/schedule

  View Slide

 36. εέδϡʔϦϯάϫʔΫϑϩʔ
  εέδϡʔϥͷىಈ
  digdag sched --memory

  View Slide

 37. εέδϡʔϦϯάϫʔΫϑϩʔ
  εέδϡʔϥͷεςʔλε֬ೝ
  digdag check

  View Slide

 38. εέδϡʔϦϯάϫʔΫϑϩʔ
  εέδϡʔϥͷεςʔλε֬ೝ
  Schedules (1 entries):
  mydag:
  daily>: "19:40:00"
  first session time: 2017-03-07 00:00:00 +0900
  first scheduled to run at: 2017-03-07 19:40:00 +0900 (in 9h 4m 52s)

  View Slide

 39. εέδϡʔϦϯάϫʔΫϑϩʔ
  ࣮ߦ࣌ؒʹؔ͢ΔΞϥʔτ
  • ੍ݶ࣌ؒΛઃఆͯͦ͠ΕΛ௒͑ͨΒΞϥʔτ͕ඈ͹ͤ·͢

  View Slide

 40. εέδϡʔϦϯάϫʔΫϑϩʔ
  ࣮ߦ࣌ؒʹؔ͢ΔΞϥʔτ
  timezone: UTC
  schedule:
  daily>: 07:00:00
  sla:
  # triggers this task at 02:00
  time: 02:00
  +notice:
  sh>: notice.sh
  +long_running_job:
  sh>: long_running_job.sh

  View Slide

 41. ղܾ͞ΕΔ໰୊
  • ෳࡶͳґଘؔ܎Λ࣋ͬͨCRONΛҰཡͰ͖Δ
  • Α͋͘ΔɺCRON͕͚ͨ͜ͱ͖ʹͦͷCRON͕ͺͬͱΈͲ͜
  ʹґଘ͍ͯͯ͠
  • ߋʹͦͷCRONʹґଘ͍ͯ͠ΔλεΫ͕ͳΜͳͷ͔෼͔Βͳ
  ͍໰୊
  • ؅ཧը໘͕͋ΔͷͰ͔ͦ͜ΒͲ͜·Ͱ࣮ߦ͞Ε͍ͯΔ͔ͷLog
  Λ֬ೝՄೳ

  View Slide

 42. ղܾ͞ΕΔ໰୊
  • ฒྻॲཧΛؾܰʹߦ͑ΔΑ͏ʹͳΔͷͰ଎౓վળ͕ى͖Δ

  View Slide

 43. ղܾ͞ΕΔ໰୊
  ૉఢͳґଘؔ܎ʹ͋Δcron
  server A
  # 4࣌ʹىಈͯ͠ڪΒ͘2࣌ؒͰऴΘΔॲཧ
  0 4 * * * /path/to/your_script.rb
  server B
  # server Aͷॲཧ͕6࣌ʹऴ͍ྃͯ͠Δ͸ͣͳͷͰͦΕΛݩʹॲཧ
  # ࠶࣮ߦ͢Δͱࠅ͍͜ͱʹͳΔͷͰ஫ҙ
  0 8 * * * /path/to/your_script.rb

  View Slide

 44. ղܾ͞ΕΔ໰୊
  ૉఢͳґଘؔ܎ʹ͋Δcron
  ͖ͯ͢ͳٙ໰
  • server Aͷॲཧͷ࣮ߦ͕࣌ؒԆͼ͍ͯͬͨΒͲ͏͢Δͷ͔ʁ
  • server Aͷॲཧ͕ෆ۩߹Ͱऴྃ͠ͳ͔ͬͨΒͲ͏͢Δͷ͔ʁ
  • ౳ʑ

  View Slide

 45. ղܾ͞ΕΔ໰୊
  ૉఢͳґଘؔ܎ͷcronΛdigdagͰॻ͖௚͢
  timezone: "Asia/Tokyo"
  schedule:
  daily>: 04:00:00
  +step1:
  sh>: ssh host:/path/to/your_script.rb
  +step2:
  sh>: /path/to/your_script2.rb

  View Slide

 46. ԋࢉࢠ
  • ϫʔΫϑϩʔԋࢉࢠ
  • τϨδϟʔσʔλԋࢉࢠ
  • σʔλϕʔεԋࢉࢠ
  • ωοτϫʔΫԋࢉࢠ
  • AWSԋࢉࢠ
  • Google Cloud Pla0ormԋࢉࢠ

  View Slide

 47. ԋࢉࢠ
  • ֎෦αʔϏεͱ࿈ܞ͍ͯ͠Δԋࢉࢠׂ͕ͱଟ͋͘Γ·͢
  • τϨδϟʔσʔλԋࢉࢠ
  • AWSԋࢉࢠ
  • Google Cloud Pla0ormԋࢉࢠ

  View Slide

 48. ԋࢉࢠ
  ϫʔΫϑϩʔԋࢉࢠ
  • call>: ผͷϫʔΫϑϩʔΛݺͼग़͢
  • require>: ґଘ͢ΔϫʔΫϑϩʔΛ࣮ߦ
  • callͱ͕͍ͪଞͷϫʔΫϑϩʔΛ࣮ߦ͠ͳ͍
  • loop>: λεΫΛ܁Γฦ͢
  • ճ਺Λ͍ͯͯ͠͠_doҎԼͷλεΫΛ܁Γฦ͢

  View Slide

 49. ԋࢉࢠ
  ωοτϫʔΫԋࢉࢠ
  • mail>: ిࢠϝʔϧΛૹ৴͢Δ
  • h*p>: HTTPϦΫΤετΛߦ͏

  View Slide

 50. ԋࢉࢠ
  εΫϦϓτԋࢉࢠ
  • sh>: γΣϧ
  • py>: PythonεΫϦϓτ
  • rb>: RubyεΫϦϓτ
  • embulk>: embulkͷσʔλసૹ
  • ݱࡏഇࢭ͞Ε͍ͯ·͢

  View Slide

 51. ·ͱΊ
  • YAMLͰWorkFlowΛ͔͚Δ͜ͱʹΑΓෳࡶͳtaskΛҰཡͰ͖Δ
  Α͏ʹͳΔ
  • ґଘؔ܎ͰۭؾΛಡ·ͣʹࡁΉΑ͏ʹͳΔ
  • ฒྻԽ౳Λ؆୯ʹରԠͰ͖ΔͷͰ଎౓Ξοϓ͕๬ΊΔՕॴ͕Ͱ
  ͯ͘Δ

  View Slide

 52. ·ͱΊ
  • ؅ཧը໘͔ΒλεΫͷ࣮ߦঢ়گΛ೺ѲͰ͖Δ
  • ֎෦αʔϏεͱ࿈ܞ͍ͯ͠Δԋࢉࢠ͕ଟ͋͘ΔͷͰΫϥ΢υα
  ʔϏεͱͷ࿈ܞָ͕ʹͰ͖Δ

  View Slide

 53. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide