Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

部屋のメトリクス可視化

 部屋のメトリクス可視化

W8LT#6の資料

B4bd460c2e559d6c151c0541f2d3f719?s=128

Shohei Yasutake

November 25, 2015
Tweet

Transcript

 1. ෦԰ͷϝτϦΫεՄࢹԽ 8-5 !BNVUBLF@T

 2. ࿩͢಺༰ ෦԰ͷ\Թ౓ ࣪౓ র౓^ͷมԽΛՄࢹԽͯ͠Έͨ࿩ 3BTQCFSSZ1J

 3. ߏ੒

 4. 3BTQCFSSZ1J ී௨ʹ-JOVY͕ಈ͘ɺখ͍ͯ҆͘͞Ϛγϯ (1*0ͱ͍͏CJUΛೖग़ྗͰ͖Δϐϯ͕͋ͬͯిࢠ෦඼ Λૢ࡞Ͱ͖Δ Թ౓࣪౓ηϯαʔ %)5 

  "EBGSVJU@1ZUIPO@%)5ͱ͍͏ϥΠϒϥϦΛͦͷ· ·࢖ͬͯΔ র౓ηϯαʔ /+--' 3BTQCFSSZ1J͸Ξ φϩάೖྗͰ͖ͳ͍ͷͰɺ"%ม׵͕ඞཁ 1*$ϚΠίϯʹ"%ม׵ͯ͠΋ΒͬͯγϦΞϧ௨৴
 5. None
 6. None
 7. 'MVFOUE ϓϥΨϒϧͳϩάίϨΫλ Α͘ݟΔਤ ΊͪΌͪ͘ΌศརɻͳΜͰ΋ʮ'MVFOUEͰ΍Ε ͹͑͑΍ΜʯͬͯͳΔ IUUQTHJUIVCDPNqVFOUqVFOUE

 8. <source> type exec command python /home/pi/temp_log/temp.py 11 26 # DHT11,

  pin=26 keys temperature,humidity,outdoor tag monitor.dht run_interval 1m </source> <filter monitor.dht> type typecast types temperature:float,humidity:float,outdoor:float </filter> <source> type exec command python /home/pi/lux_log/lux_log.py keys lux tag monitor.lux run_interval 1m </source> <filter monitor.lux> type typecast types lux:float </filter> <match monitor.**> type forward <server> name kikyo host kikyo.local </server> </match> 3BTQCFSSZ1JͷqVFOUEDPOG ؾԹɾ࣪౓ηϯαʔ͔Β ஋ΛͱΔTPVSDF ܕΩϟετ͢ΔpMUFS র౓ηϯαʔ͔Β஋ΛऔΔTPVSDF αʔόʹGPSXBSE ໊લ͸LJLZP
 9. <match monitor.dht> type copy <store> type influxdb host localhost port

  8086 dbname monitor time_precision s </store> <store> type exec command ruby /etc/td-agent/scripts/temp_alert.rb buffer_path /tmp/td-agent.temp_alert keys temperature,outdoor flush_interval 10m </store> </match> <match monitor.**> type influxdb host localhost port 8086 dbname monitor time_precision s </match> αʔόʔͷqVFOUEDPOG *OqVY%#ʹͿͪ͜Ή ৑௕ʁ ΤΞίϯ͚ͭͬͺͳ͠Ξϥʔτ
 10. *OqVY%# ࣌ܥྻσʔλϕʔε (P੡ 42-ͬΆ͍ΫΤϦݴޠֶ͕͋ͬͯशίετ௿Ί ଞʹ΋͍Ζ͍Ζ࣌ܥྻσʔλϕʔε͸͋Δ͚Ͳझຯͩ͠ͱΓ͋ ͑ͣ࢖ͬͯΈͨ

   %&-&5&͕Ͱ͖ͳ͍ʜ $16͕ʹுΓ෇͘  ͳͥNBDLFSFM΍EBUBEPH͡Όͳ͍ͷ͔ ແྉϓϥϯͩͱอଘظ͕ؒ೔͔ͩΒ ࣮ࡍ͸΋͏ͪΐ͍௕ ͍ͬΆ͍ 
 11. (SBGBOB ϝτϦΫεՄࢹԽπʔϧ *OqVY%#ͷଞʹ(SBQIJUF 0QFO54%# &MBTUJDTFBSDI $MPVE8BUDI ,BJSPT%#

   1SPNFUIFVTΛαϙʔτ &MBTUJDͷ,JCBOBͷGPSLΒ͍͠ ,JCBOBͷ΄͏͕ػೳ͸ଟ͍͚Ͳ,JCBOB͸ *OqVY%#Λαϙʔτ͍ͯ͠ͳ͍ EFNPIUUQQMBZHSBGBOBPSH
 12. Ͱ͖ͨ΋ͷ

 13. Ͱ͖ͨ΋ͷᶄ ؆୯ͳΤΞίϯ͚ͭͬͺͳ͠Ξϥʔτ qVFOUEͷPVU@FYFDΛ࢖༻ ௚ۙ෼ͷࣨԹͷฏۉ͕֎ؾԹœˆΛ௒͑ ͍ͯͯɺ͍·Ոʹ୭΋͍ͳ͍৔߹ (PPHMF$BMFOEBSʹʮ͜ͷ࣌ؒ͸Ոʹ͍·

  ͢ʯΠϕϯτ͕Ұͭ΋ͳ͍
 14. ײ૝ ՄࢹԽָ͍͠ ීஈಛʹؾʹ͠ͳ͍͜ͱͰ΋άϥϑʹͳΔͱ ͳΜָ͔͍͠ ศརπʔϧศར ࣮૷Λௐ΂Δͱ͜Ζ·Ͱ΍Βͳ͍ͱͳ͊ͱࢥ

  ͍ͭͭ΍Εͯͳ͍ ిࢠ޻࡞ָ͍͠