Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Efficient Online Summarization of Microblogging Streams

Aa7d8d7ad654a39f3d4093fee6235c82?s=47 Andrei Olariu
April 24, 2014

Efficient Online Summarization of Microblogging Streams

Aa7d8d7ad654a39f3d4093fee6235c82?s=128

Andrei Olariu

April 24, 2014
Tweet

Transcript

 1. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÒØ ÇÒÐÒ

  ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ× Ò Ö ÇÐ Ö Ù ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø × Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ù Ö ×Ø Ä ¾¼½ Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 2. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ½

  ÓÒØ ÜØ Å ÖÓ ÐÓ Ò ÈÖ Ú ÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ ÔÔÖÓ ÇÙØÐ Ò Ù Ð Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐ Ò ÍÔ Ø Ò ¿ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 3. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ÇÙØÐÒ ½ ÓÒØ ÜØ Å ÖÓ ÐÓ Ò ÈÖ Ú ÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ ÔÔÖÓ ÇÙØÐ Ò Ù Ð Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐ Ò ÍÔ Ø Ò ¿ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 4. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ Ï Ø × Å ÖÓ ÐÓ Ò Å ÖÓ ÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÐÓ Ò Ö Ø Ö Þ Ý Ú ÖÝ × ÓÖØ ÔÓ×Ø× ÌÛ ØØ Ö³× Ñ Ò Ð Ø× Ø × ÔÙ Ð ÐÝ ×× Ð ´ÙÒÐ ÓÓ µ ÓÚ Ö ¼¼ Ñ ÐÐ ÓÒ ÔÓ×Ø× Ô Ö Ý ÔÓ×Ø× Ö Ñ ÒÐÝ Ø ÜØ ÔÓ×Ø× Ö Ð Ñ Ø ØÓ ½ ¼ Ö Ø Ö× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 5. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ Ï Ø × Å ÖÓ ÐÓ Ò Å ÖÓ ÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÐÓ Ò Ö Ø Ö Þ Ý Ú ÖÝ × ÓÖØ ÔÓ×Ø× ÌÛ ØØ Ö³× Ñ Ò Ð Ø× Ø × ÔÙ Ð ÐÝ ×× Ð ´ÙÒÐ ÓÓ µ ÓÚ Ö ¼¼ Ñ ÐÐ ÓÒ ÔÓ×Ø× Ô Ö Ý ÔÓ×Ø× Ö Ñ ÒÐÝ Ø ÜØ ÔÓ×Ø× Ö Ð Ñ Ø ØÓ ½ ¼ Ö Ø Ö× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 6. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ÇÙØÐÒ ½ ÓÒØ ÜØ Å ÖÓ ÐÓ Ò ÈÖ Ú ÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ ÔÔÖÓ ÇÙØÐ Ò Ù Ð Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐ Ò ÍÔ Ø Ò ¿ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 7. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ÅÙÐØ¹Ë ÒØ Ò ÓÑÔÖ ××ÓÒ ÅÙÐØ ¹ Ó ÙÑ ÒØ ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ò Ö Ø ×ÙÑÑ ÖÝ ´ÓÒ ÓÖ Û × ÒØ Ò ×µ × ÓÒ × Ú Ö Ð Ó ÙÑ ÒØ× ÅÙÐØ ¹× ÒØ Ò ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ò Ö Ø ×ÙÑÑ ÖÝ ´ÓÒ × ÒØ Ò µ × ÓÒ × Ú Ö Ð × Ñ Ð Ö × ÒØ Ò × ÅË ÛÓÖ Ö Ô Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 8. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ÅÙÐØ¹Ë ÒØ Ò ÓÑÔÖ ××ÓÒ ÅÙÐØ ¹ Ó ÙÑ ÒØ ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ò Ö Ø ×ÙÑÑ ÖÝ ´ÓÒ ÓÖ Û × ÒØ Ò ×µ × ÓÒ × Ú Ö Ð Ó ÙÑ ÒØ× ÅÙÐØ ¹× ÒØ Ò ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ò Ö Ø ×ÙÑÑ ÖÝ ´ÓÒ × ÒØ Ò µ × ÓÒ × Ú Ö Ð × Ñ Ð Ö × ÒØ Ò × ÅË ÛÓÖ Ö Ô Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 9. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ÅÙÐØ¹Ë ÒØ Ò ÓÑÔÖ ××ÓÒ Ü ÑÔÐ Ê Ð Å Ö ÙÔ ½ ¼ Ø Ö ¿ × ÓÒ × Ð Ð × Ó ½ ¼ Ð Ð × Ó Ï Ø Ó Ð Ý Ê Ð Å Ö Ê Ð Å Ö ½ ¼ ¾¼ × ÓÒ × ÒØÓ Ø Ð Ð × Ó Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 10. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ÅÙÐØ¹Ë ÒØ Ò ÓÑÔÖ ××ÓÒ Ï Ò Ö Ø ÛÓÖ Ö Ô Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 11. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÞÒ Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ× ÈÖ Ú ÓÙ× ÔÔÖÓ × Ô Ò ÓÒ ÐÙ×Ø Ö Ò ÓÖ Ú ÒØ Ø Ø ÓÒº Ì × Ù×Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö × × Ú Ö Ð Ô ×× × ÓÚ Ö Ø ÒÔÙØ Ø º ÇÒÐÝ ÓÒ ÔÖ Ú ÓÙ× ÓÒÐ Ò ÔÔÖÓ ËÙÑ ÐÖ ´Ë ÓÙ Ø Ðº ¾¼½¿µ × Ô Ð Ó ÐÙ×Ø Ö¹ × ÓÒÐ Ò ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒº Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 12. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÞÒ Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ× ÈÖ Ú ÓÙ× ÔÔÖÓ × Ô Ò ÓÒ ÐÙ×Ø Ö Ò ÓÖ Ú ÒØ Ø Ø ÓÒº Ì × Ù×Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö × × Ú Ö Ð Ô ×× × ÓÚ Ö Ø ÒÔÙØ Ø º ÇÒÐÝ ÓÒ ÔÖ Ú ÓÙ× ÓÒÐ Ò ÔÔÖÓ ËÙÑ ÐÖ ´Ë ÓÙ Ø Ðº ¾¼½¿µ × Ô Ð Ó ÐÙ×Ø Ö¹ × ÓÒÐ Ò ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒº Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 13. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ÇÙØÐÒ ½ ÓÒØ ÜØ Å ÖÓ ÐÓ Ò ÈÖ Ú ÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ ÔÔÖÓ ÇÙØÐ Ò Ù Ð Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐ Ò ÍÔ Ø Ò ¿ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 14. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Å ÖÓ

  ÐÓ Ò ÈÖ ÚÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØÚ ØÓÒ ÅÓØÚ ØÓÒ Ú ÒØ Ø Ø ÓÒ Ò Ñ ×× ÐÙ×Ø Ö Ò Ö ×ÐÓÛº ÇÙÖ Ó Ð Ú ÐÓÔ Ò ÓÒÐ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø Ó × ÒÓØ Ö ÐÝ ÓÒ ÐÙ×Ø Ö Ò º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 15. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÇÙØÐÒ ½ ÓÒØ ÜØ Å ÖÓ ÐÓ Ò ÈÖ Ú ÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ ÔÔÖÓ ÇÙØÐ Ò Ù Ð Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐ Ò ÍÔ Ø Ò ¿ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 16. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÌÇÏ Ë Ï ÒØÖÓ Ù ÌÛ ØØ Ö ÇÒÐ Ò ÏÓÖ Ö Ô ËÙÑÑ Ö Þ Ö ´ÌÇÏ Ëµº Ø× ÙÔ Ø Ò Ö Ñ ÒØ ÐÐݺ ÓÖ Ø× ÓÐ Ø º Ê ×ÔÓÒ × ØÓ ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ ÕÙ Ö × Ö Ð Ø ØÓ ×ÓÑ ÝÛÓÖ ×º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 17. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÌÇÏ Ë Ï ÒØÖÓ Ù ÌÛ ØØ Ö ÇÒÐ Ò ÏÓÖ Ö Ô ËÙÑÑ Ö Þ Ö ´ÌÇÏ Ëµº Ø× ÙÔ Ø Ò Ö Ñ ÒØ ÐÐݺ ÓÖ Ø× ÓÐ Ø º Ê ×ÔÓÒ × ØÓ ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ ÕÙ Ö × Ö Ð Ø ØÓ ×ÓÑ ÝÛÓÖ ×º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 18. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÌÇÏ Ë Ï ÒØÖÓ Ù ÌÛ ØØ Ö ÇÒÐ Ò ÏÓÖ Ö Ô ËÙÑÑ Ö Þ Ö ´ÌÇÏ Ëµº Ø× ÙÔ Ø Ò Ö Ñ ÒØ ÐÐݺ ÓÖ Ø× ÓÐ Ø º Ê ×ÔÓÒ × ØÓ ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ ÕÙ Ö × Ö Ð Ø ØÓ ×ÓÑ ÝÛÓÖ ×º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 19. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÌÇÏ Ë Ï ÒØÖÓ Ù ÌÛ ØØ Ö ÇÒÐ Ò ÏÓÖ Ö Ô ËÙÑÑ Ö Þ Ö ´ÌÇÏ Ëµº Ø× ÙÔ Ø Ò Ö Ñ ÒØ ÐÐݺ ÓÖ Ø× ÓÐ Ø º Ê ×ÔÓÒ × ØÓ ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ ÕÙ Ö × Ö Ð Ø ØÓ ×ÓÑ ÝÛÓÖ ×º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 20. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÇÙØÐÒ ½ ÓÒØ ÜØ Å ÖÓ ÐÓ Ò ÈÖ Ú ÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ ÔÔÖÓ ÇÙØÐ Ò Ù Ð Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐ Ò ÍÔ Ø Ò ¿ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 21. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÌÖ Ö Ñ ÏÓÖ Ö Ô Ü ÑÔÐ Ê Ð Å Ö ÙÔ ½ ¼ Ø Ö ¿ × ÓÒ × Ð Ð × Ó Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 22. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÌÖ Ö Ñ ÏÓÖ Ö Ô Ü ÑÔÐ ½ ¼ Ð Ð × Ó Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 23. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÌÖ Ö Ñ ÏÓÖ Ö Ô Ü ÑÔÐ Ï Ø Ó Ð Ý Ê Ð Å Ö Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 24. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÌÖ Ö Ñ ÏÓÖ Ö Ô Ü ÑÔÐ Ê Ð Å Ö ½ ¼ ¾¼ × ÓÒ × ÒØÓ Ø Ð Ð × Ó Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 25. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÇÙØÐÒ ½ ÓÒØ ÜØ Å ÖÓ ÐÓ Ò ÈÖ Ú ÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ ÔÔÖÓ ÇÙØÐ Ò Ù Ð Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐ Ò ÍÔ Ø Ò ¿ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 26. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ÇÙØÐÒ ÙÐ

  Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐÒ ÍÔ ØÒ ÝÒ ÏÒ ÓÛ Ø Ö Ø Ñ ×Ø Ô¸ Û Ø× Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ý ½¹ ¸ Û Ö × ×Ñ ÐÐ ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø Òغ Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 27. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ú ÐÙ

  ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× ÇÙØÐÒ ½ ÓÒØ ÜØ Å ÖÓ ÐÓ Ò ÈÖ Ú ÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ ÔÔÖÓ ÇÙØÐ Ò Ù Ð Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐ Ò ÍÔ Ø Ò ¿ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 28. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ú ÐÙ

  ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ú ÐÙ ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ ÓÐÐ Ø ¿º Ñ ÐÐ ÓÒ ØÛ Ø× ÓÚ Ö Ý׺ ËÙÑÑ Ö × Û Ö Ò Ö Ø ÓÖ ØÖ Ò Ò ÝÛÓÖ ×º ÅÙÐØ ¹Ë ÒØ Ò ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ù× × × Ð Ò ¸ ÔÔÐ ØÓ × Ø× Ó ÐØ Ö ØÛ Ø׺ ÙÑ Ò Ù × Ö Ø Ø Ö ×ÙÐØ× Ò Ö Ø Ý ÓØ Ð ÓÖ Ø Ñ× Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ö ÑÑ Ø Ð ØÝ Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 29. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ú ÐÙ

  ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ú ÐÙ ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ ÓÐÐ Ø ¿º Ñ ÐÐ ÓÒ ØÛ Ø× ÓÚ Ö Ý׺ ËÙÑÑ Ö × Û Ö Ò Ö Ø ÓÖ ØÖ Ò Ò ÝÛÓÖ ×º ÅÙÐØ ¹Ë ÒØ Ò ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ù× × × Ð Ò ¸ ÔÔÐ ØÓ × Ø× Ó ÐØ Ö ØÛ Ø׺ ÙÑ Ò Ù × Ö Ø Ø Ö ×ÙÐØ× Ò Ö Ø Ý ÓØ Ð ÓÖ Ø Ñ× Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ö ÑÑ Ø Ð ØÝ Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 30. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ú ÐÙ

  ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ú ÐÙ ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ ÓÐÐ Ø ¿º Ñ ÐÐ ÓÒ ØÛ Ø× ÓÚ Ö Ý׺ ËÙÑÑ Ö × Û Ö Ò Ö Ø ÓÖ ØÖ Ò Ò ÝÛÓÖ ×º ÅÙÐØ ¹Ë ÒØ Ò ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ù× × × Ð Ò ¸ ÔÔÐ ØÓ × Ø× Ó ÐØ Ö ØÛ Ø׺ ÙÑ Ò Ù × Ö Ø Ø Ö ×ÙÐØ× Ò Ö Ø Ý ÓØ Ð ÓÖ Ø Ñ× Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ö ÑÑ Ø Ð ØÝ Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 31. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ú ÐÙ

  ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ú ÐÙ ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ ÓÐÐ Ø ¿º Ñ ÐÐ ÓÒ ØÛ Ø× ÓÚ Ö Ý׺ ËÙÑÑ Ö × Û Ö Ò Ö Ø ÓÖ ØÖ Ò Ò ÝÛÓÖ ×º ÅÙÐØ ¹Ë ÒØ Ò ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ù× × × Ð Ò ¸ ÔÔÐ ØÓ × Ø× Ó ÐØ Ö ØÛ Ø׺ ÙÑ Ò Ù × Ö Ø Ø Ö ×ÙÐØ× Ò Ö Ø Ý ÓØ Ð ÓÖ Ø Ñ× Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ö ÑÑ Ø Ð ØÝ Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 32. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ú ÐÙ

  ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× ÇÙØÐÒ ½ ÓÒØ ÜØ Å ÖÓ ÐÓ Ò ÈÖ Ú ÓÙ× ÏÓÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ ÔÔÖÓ ÇÙØÐ Ò Ù Ð Ò Ø ÏÓÖ Ö Ô ÇÒÐ Ò ÍÔ Ø Ò ¿ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 33. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ú ÐÙ

  ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ê ×ÙÐØ× ÓÑÔÐ Ø Ò ×× ´ÓÒ × Ð Ó ½ ØÓ µ ÌÇÏ Ë ¹ º¾ ÅË ¹ º½ Ö ÑÑ Ø Ð ØÝ ÌÇÏ Ë ¹ º¿¼ ÅË ¹ ¿º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 34. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ú ÐÙ

  ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× Ê ×ÙÐØ× ÓÑÔÐ Ø Ò ×× ´ÓÒ × Ð Ó ½ ØÓ µ ÌÇÏ Ë ¹ º¾ ÅË ¹ º½ Ö ÑÑ Ø Ð ØÝ ÌÇÏ Ë ¹ º¿¼ ÅË ¹ ¿º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 35. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ú ÐÙ

  ØÓÒ ÈÖÓ ÙÖ Ê ×ÙÐØ× È Ö ÓÖÑ Ò ÁÒ ¿ Ñ ÒÙØ × ÌÇÏ Ë ÔÖÓ ×× × ¼¼¸¼¼¼ ØÛ Ø× ËÙÑ ÐÖ ÔÖÓ ×× × ¿¼¸¼¼¼ ØÛ Ø× Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 36. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ËÙÑÑ ÖÝ

  Ï ÒØÖÓ Ù Ò ÓÒÐ Ò ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñº ÁÒÔÙØ Ø × ÔÖÓ ×× ÓÒÐÝ ÓÒ ¸ Ø Ö Ø Ú Ðݺ Ì ØÖ Ö Ñ ÛÓÖ Ö Ô Ó ×Ò³Ø Ö ÕÙ Ö ÐÙ×Ø Ö Ò Ø ØÛ Ø× ÓÖ Ò º È Ö ÓÖÑ Ò × ÝÓÒ Ø Ø Ó ÔÖ Ú ÓÙ× ÔÔÖÓ ×º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 37. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ËÙÑÑ ÖÝ

  Ï ÒØÖÓ Ù Ò ÓÒÐ Ò ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñº ÁÒÔÙØ Ø × ÔÖÓ ×× ÓÒÐÝ ÓÒ ¸ Ø Ö Ø Ú Ðݺ Ì ØÖ Ö Ñ ÛÓÖ Ö Ô Ó ×Ò³Ø Ö ÕÙ Ö ÐÙ×Ø Ö Ò Ø ØÛ Ø× ÓÖ Ò º È Ö ÓÖÑ Ò × ÝÓÒ Ø Ø Ó ÔÖ Ú ÓÙ× ÔÔÖÓ ×º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 38. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ ËÙÑÑ ÖÝ

  Ï ÒØÖÓ Ù Ò ÓÒÐ Ò ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñº ÁÒÔÙØ Ø × ÔÖÓ ×× ÓÒÐÝ ÓÒ ¸ Ø Ö Ø Ú Ðݺ Ì ØÖ Ö Ñ ÛÓÖ Ö Ô Ó ×Ò³Ø Ö ÕÙ Ö ÐÙ×Ø Ö Ò Ø ØÛ Ø× ÓÖ Ò º È Ö ÓÖÑ Ò × ÝÓÒ Ø Ø Ó ÔÖ Ú ÓÙ× ÔÔÖÓ ×º Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×
 39. ÓÒØ ÜØ ÔÔÖÓ Ú ÐÙ ØÓÒ ËÙÑÑ ÖÝ Ì Ò

  ÓÙ ÉÙ ×Ø ÓÒ× ÓÒØ Ø Ò Ö ºÓÐ Ö ÙºÓÖ Ó Ø Ù º ÓÑ» Ò Ö ÓÐ Ö Ù»ÓÒÐ Ò ¹×ÙÑÑ Ö Þ Ö Ò Ö ÇÐ ÖÙ ÒØ ÇÒÐÒ ËÙÑÑ ÖÞ ØÓÒ Ó Å ÖÓ ÐÓ Ò ËØÖ Ñ×