Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

COVID-19 に対するオープンデータの取り組み

COVID-19 に対するオープンデータの取り組み

第44回 Machine Learning 15minutes! で登壇した際の資料です

Asei Sugiyama

April 25, 2020
Tweet

More Decks by Asei Sugiyama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. COVID-19 ʹؔ͢Δ
  ΦʔϓϯσʔλͷऔΓ૊Έ
  ୈ 44 ճ Machine Learning 15minutes!
  1

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ਿࢁ Ѩ੟
  • Software Engineer @ Repro AI Labs
  • TensorFlow ίϯτϦϏϡʔλʔ
  • TFX : Issue ཱͯͨΓ PR ཱͯͨΓ
  • docs-l10n : ຋༁ & ϨϏϡʔ
  • ػցֶशਤؑ ڞஶ
  2

  View Slide

 3. ஫ҙࣄ߲
  • ͋͘·ͰݸਓతͳݟղͰ͋Γɺॴଐ͢Δ͍͔ͳΔஂମͱ΋ແؔ
  ܎Ͱ͢
  • σʔλαΠΤϯεͷ࿩͸͋·Γ͠·ͤΜ
  • ػցֶशͷ࿩͸͠·ͤΜ
  • COVID-19 ʹؔ͢Δকདྷ༧ଌͷ࿩͸͠·ͤΜ
  • COVID-19 ͷײછ༧๷ͷ࿩͸͠·ͤΜ
  3

  View Slide

 4. ຊ೔ͷ಺༰
  1.Open Data ͱ͸ <-
  2.COVID-19 ʹؔ͢Δ Open Data ͱͦͷ׆༻
  3.զʑ͸σʔλͰԿ͕Ͱ͖Δͷ͔
  4

  View Slide

 5. Open Data ͱ͸
  • “Open data and content can be
  freely used, modified, and
  shared by anyone for any
  purpose” from The Open
  Definition
  • ϚγϯϦʔμϒϧͰ͋Δ͜ͱ΋ॏཁࢹ
  • Data.gov : ΞϝϦΧͷΦʔϓϯσʔ
  λͷαΠτ (ӈਤ)
  • Data Portals : 588 ͷΦʔϓϯ
  σʔλͷΧλϩά
  5

  View Slide

 6. ೔ຊͷ Open Data
  • ࣏ࣗମ͕ؤு͍ͬͯΔ
  • data.go.jp
  • σʔλγςΟḉߐϙʔλϧαΠτ
  • ͍͢͝ (ޙड़)
  • ౦ژ౎ΦʔϓϯσʔλΧλϩάαΠτ
  ϗʔϜϖʔδ
  6

  View Slide

 7. ΦʔϓϯσʔλΛ͸͡ΊΑ͏1
  • ੓෎΍ಠཱߦ੓๏ਓɺ࣏ࣗମͳͲ͕อ
  ༗͢Δެڞσʔλ͕ɺࠃຽ΍اۀͳͲ
  ͷར׆༻͞Ε΍͍͢Α͏ʹػձ൑ಡʹ
  దͨ͠ܗͰɺೋ࣍ར༻Մೳͳϧʔϧͷ
  ΋ͱͰެ։͞ΕΔ͜ͱɺ·ͨɺͦͷΑ
  ͏ʹެ։͞ΕͨσʔλΛࢦ͠·͢
  1 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/
  opendata_tebikisyo.pdf
  7

  View Slide

 8. σʔλγςΟḉߐϙʔ
  λϧαΠτ
  • ͞·͟·ͳσʔλΛ PDF Ͱ͸ͳ͘
  CSV, XML, RDF, Linked RDF Ͱެ
  ։͍ͯ͠Δ
  • ϥΠηϯε͸ CC BY
  • ྉཧϨγϐ (XML)
  8

  View Slide

 9. 9

  View Slide

 10. ͞͹͑஍৔࢈໺ࡊͷྉཧϨγϐ (ൈਮ)
  ݟ΍͢͞ͷͨΊɺ࠷ޙͷߦʹ͚ͩվߦΛՃ͑ͨ

  "2"@ja ;
  "΄͏ΕΜ૲ͱ΋΍͠ͷφϜϧ"@ja ;
  "4ਓ෼"@ja ;
  "΋΍͠ 170gʢ2/3ାʣ"@ja ;
  "΄͏ΕΜ૲ 130gʢ2/3ଋʣ"@ja ;
  "͕ܲΒεʔϓͷૉ খ͞͡2"@ja ;
  "͝·༉ খ̍͞͡"@ja ;

  .
  10

  View Slide

 11. ͞͹͑஍৔࢈໺ࡊͷྉཧϨγϐ
  • http://linkdata.org/work/
  rdf1s8262i
  • ߹ܭμ΢ϯϩʔυ਺ 4 ճ
  (2020-04-23 ࣌఺)
  • ࠷ऴߋ৽೔ : 2020/03/17
  • Text, Excel, RDF ܗࣜ
  11

  View Slide

 12. ຊ೔ͷ಺༰
  1.Open Data ͱ͸
  2.COVID-19 ʹؔ͢Δ Open Data ͱͦͷ׆༻ <-
  3.զʑ͸σʔλͰԿ͕Ͱ͖Δͷ͔
  12

  View Slide

 13. COVID19 ʹؔ͢Δ Open Data ͱͦͷ׆༻
  ٸ଎ʹσʔλެ։ɾ׆༻ͷಈ͖͕޿͕͍ͬͯΔɻ
  • ౦ژ౎ ৽ܕίϩφ΢Πϧεײછ঱ରࡦαΠτ
  • ৽ܕίϩφ΢ΠϧεରࡦμογϡϘʔυ
  13

  View Slide

 14. ౦ژ౎ ৽ܕίϩφ΢
  Πϧεײછ঱ରࡦαΠ
  τ
  • ౦ژ౎ΦʔϓϯσʔλΧλϩάαΠτͷ
  σʔλ͔Β࡞੒
  • αΠτࣗମ΋ MIT ϥΠηϯε
  • Code for Japan ͷ׆ಈͷ 1 ͭ
  14

  View Slide

 15. 15

  View Slide

 16. StopCovid19 શࠃ൛
  • ౦ژ౎ͷΦʔϓϯιʔεΛར༻ͨ͠αΠ
  τͷ·ͱΊαΠτ
  • ͜ͷαΠτࣗମ΋ MIT ϥΠηϯε
  • codeforjapan/stopcovid19
  16

  View Slide

 17. ৽ܕίϩφ΢Πϧεର
  ࡦμογϡϘʔυ
  • ෱໺ହհ (@taisukef) ࢯ
  • COVID-19 ͷױऀ͕ར༻Մೳͳපচ਺
  ʹண໨ͨ͠αΠτ
  • ްੜ࿑ಇলఏڙͷ৽ܕίϩφ΢Πϧε
  ཅੑױऀ਺ PDF σʔλΛ JSON-API
  Խͨ݁͠ՌΛར༻
  • ιʔε͸CC BYϥΠηϯεͰఏڙ͞Εͯ
  ͍Δ
  17

  View Slide

 18. ౎ಓ෎ݝผ৽ܕίϩφ΢Πϧεײછऀ਺Ϛοϓ
  • δϟοάδϟύϯגࣜձࣾ
  • σʔλ͸ CC-BY-NC 4.0
  • ༷ʑͳσʔλιʔε͔Βूܭ͍ͯ͠Δ໛
  ༷ (ෳ਺ਓʹΑΔ࡞ۀ)
  • ՄࢹԽ͸ ArcGIS (ESRI)
  18

  View Slide

 19. தͷਓͷ੠
  • https://twitter.com/
  oohamazaki/status/
  1253306592595832835?s=20
  19

  View Slide

 20. SIGNATE COVID-19
  νϟϨϯδ
  • ϑΣʔζ 1. σʔληοτͷߏங
  • ϑΣʔζ 2. σʔλ෼ੳ
  • ϑΣʔζ 3. ጶױऀ਺༧ଌ
  20

  View Slide

 21. 21

  View Slide

 22. ຊ೔ͷ಺༰
  1.Open Data ͱ͸
  2.COVID-19 ʹؔ͢Δ Open Data ͱͦͷ׆༻
  3.զʑ͸σʔλͰԿ͕Ͱ͖Δͷ͔ <-
  22

  View Slide

 23. ཁࢫ
  • σʔλ͕࣍ʑʹެ։͞Ε͍ͯΔ͕ɺඇઐ໳ՈͰ͋ΔҰൠࢢຽ͕
  ݟͯಘΒΕΔ΋ͷ͸গͳ͍
  • ૬ஊ݅਺ͷരൃతͳ૿େ͕ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ૭ޱ͕ർฐͯ͠
  ͍ΔՄೳੑΛࣔ͢
  • Ұൠࢢຽͱͯ࣍͠ʹ Q&A Λ੔උ͠ɺͦΕΛΞΫηε͠΍͍͢
  ܗͰఏڙͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱΛఏҊ͍ͨ͠
  23

  View Slide

 24. ݸਓతͳ҆৺
  • COVID-19 ʹؔ͢Δ AI ສೳ࿦͕ग़ͯ
  ͍ͳ͍͜ͱ
  • ༧ଌϞσϧʹΑΔ༬ݴऀ͕࣍ʑʹݱΕ
  Δঢ়گͰ͸ͳ͍ͷ͸ෆ޾தͷ޾͍
  • σʔληοτͷ੔උͱ͍͏΋ͬͱ΋ॏ
  ཁͳՕॴʹϦιʔεׂ͕͔Ε͍ͯΔ
  24

  View Slide

 25. ػցֶश͸໾ʹཱͭͷ͔ʁ
  • ػցֶश·Ͱͷεςοϓʹ͓͍ͯɺݱࡏ͸ۀ຿ͷఆٛͷஈ֊
  1.ۀ຿͕ະఆٛ
  2.ۀ຿͕ఆٛ͞ΕɺखॱॻΛ࡞Δ
  3.खॱ͕໌֬ʹͳΓɺγεςϜԽΛߦ͏ <- ࠓ͸͜ͷ͋ͨΓ
  4.৘ใΛՄࢹԽ͠ɺҙࢥܾఆΛߦ͏ <- ઐ໳Ո͸͜͜
  5.ҙࢥܾఆͷࣗಈԽ or ิॿ <- ػցֶश͸͜͜
  25

  View Slide

 26. σʔλαΠΤϯςΟετ͸໾ʹཱͭͷ͔ʁ
  • σʔλͷ׆༻ʹඞཁͳεΩϧͷ෼໺
  • σʔλαΠΤϯε
  • ΤϯδχΞϦϯά
  • υϝΠϯ஌ࣝ
  • ҰൠͷσʔλαΠΤϯςΟετɾΤϯδχΞ͸ҩֶ΍ެऺӴੜ
  ͷ஌͕ࣝඞͣ͠΋๛෋ͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍
  26

  View Slide

 27. ࣗ෼ʹ͸Կ͕Ͱ͖ΔͷͩΖ͏͔ʁ
  • COVID-19 ͷײછͷ֦େঢ়گʹ͍ͭͯूΊΒΕͨσʔλ͸ɺඇ
  ઐ໳Ոͷखʹ༨Δ
  • Titanic ͷσʔλ͔Βɺզʑ͸Կ͔༗༻ͳ஌ݟΛಘΒΕͨͩ
  Ζ͏͔ʁ
  • υϝΠϯ஌ࣝΛൈ͖ʹɺ਺ཧϞσϧ΍ػցֶशϞσϧΛ༻͍ͯ
  কདྷ༧ଌΛͨ͠ͱ͜ΖͰɺͦͷ݁Ռ͸Կ͔ҙຯ͕͋ΔͩΖ͏
  ͔ʁ
  27

  View Slide

 28. Amazon (AWS) ͷύ
  ϒϦοΫσʔλϨΠΫ
  • σʔλʹ͸ΞΫηε͠΍͘͢ͳͬͨ
  • ϚΫϩͳҙࢥܾఆ͸͔֬ʹͰ͖Δ͔΋
  ͠Εͳ͍
  • զʑ͸͜ΕΛݟͯԿΛ͢Ε͹͍͍Μͩ
  Ζ͏͔ʁ
  28

  View Slide

 29. See how your community
  is moving around
  differently due to
  COVID-192
  • Google ͷϨϙʔτ
  • Transit stations ΍ Workplace
  ΛݮΒͤ͹ྑͦ͞͏ͳײ͕͢͡Δ
  • ײછऀ਺ΑΓ͸མͪண͍ͯݟΒΕΔ
  2 Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports."
  https://www.google.com/covid19/mobility/ Accessed:
  2020-04-24.
  29

  View Slide

 30. զʑ͕ݟΔ΂͖ࢦඪ͸
  ͳʹ͔ʁ
  • ࣍ʹ΍Δ͜ͱ͕ݟ͑ΔࢦඪΛݟ͍ͨ
  • ͜Ε͸Ͳͷۀ຿ʹண໨͢΂͖͔ͱ͍͏
  ໰ʹಉ͡
  • ໰͍߹Θͤۀ຿ʹண໨͢Δ͜ͱΛఏҊ
  ͍ͨ͠
  • ౦ژ౎ ৽ܕίϩφίʔϧηϯλʔ૬ஊ
  ݅਺ͷྦྷܭ͕ઢܗʹ͔͠৳ͼ͍ͯͳ͍
  30

  View Slide

 31. 31

  View Slide

 32. ࣍ʹ੔උ͢΂͖σʔλ͸ͳʹ͔ʁ
  • ඞཁͳͷ͸໰͍߹Θͤͱͦͷճ౴
  • ༷ʑͳରࡦ͕ଧͨΕ͍ͯΔҰํɺ૭ޱ΁ͷΞΫηε͸໌֬Ͱͳ
  ͍ (෺ཧతʹ໾ॴʹߦ͚ͳ͍ʂ) ͷͰ͜͏͍ͬͨ૭ޱʹؔ܎ͳ
  ͍໰͍߹Θ͕ͤࡴ౸͍ͯ͠Δ͜ͱ͕༧૝͞ΕΔ
  • Q&A σʔλΛ༻͍ͨݕࡧΤϯδϯ͸໌Β͔ʹ༗ޮ
  • Q&A σʔλͱγφϦΦΛݩʹͨ͠νϟοτϘοτ͸༗ޮ
  32

  View Slide

 33. 33

  View Slide

 34. https://corona.go.jp/ ʹઃஔࡁ
  34

  View Slide

 35. ૝ఆ͞ΕΔ՝୊
  • ηϯγςΟϒͳ࣭໰͕૬౰ྔدͤΒΕ
  Δ͜ͱ͕૝ఆ͞Εɺੜσʔλͷอ؅͸
  Ͱ͖ͳ͍
  • ঢ়گ͕໨·͙Δ͘͠มԽ͢Δ݁Ռɺಉ
  ࣭͡໰ʹରͯ͠΋ద੾ͳճ౴͕ৗʹม
  ΘΓଓ͚ΔͨΊɺσʔληοτͷߋ৽
  ͕ඞཁ
  • લऀ͸ͱ΋͔͘ޙऀʹ͍ͭͯ͸ࢢຽͰ
  Ͱ͖Δ͜ͱ͕͋ΔͷͰ͸
  35

  View Slide

 36. ͳͥզʑ͸ϚεΫΛٻ
  Ίͯ͠·͏ͷ͔
  • ڴҖʹରͯ͠Ͱ͖Δ͜ͱ͕ͳʹ΋ͳ͍
  ͱ͍͏ετϨε͔ΒճආͰ͖Δ
  • ϚεΫ͸ങ͍ٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ
  Ͱɺڻҟʹରͯ͠औΕΔΞΫγϣϯʹ
  ͳ͍ͬͯΔ
  http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/
  ~toyosawa/klecture09.pdf
  36

  View Slide

 37. σʔληοτͷ੔උ͸ࢢຽ͕ߦ͑ΔΞΫγϣϯ
  • ඇઐ໳ՈͰ΋ࢀՃͰ͖Δ
  • ࡞Δ͜ͱΑΓ΋อक͢Δ͜ͱʹଟେͳख͕͔͔ؒΔ (ϦϯΫ੾
  Ε΍σʔλͷܗࣜมߋ΁ͷରॲͱ͔)
  • σʔληοτ͕͋Ε͹ΤϯδχΞͷྗͰιϑτ΢ΣΞʹͰ͖Δ
  • ιϑτ΢ΣΞʹͰ͖Ε͹֦ࢄͰ͖Δ
  • SIGNATE ͷऔΓ૊Έ͸͋Δҙຯཧ૝త
  37

  View Slide

 38. Recap
  • σʔλ͕࣍ʑʹެ։͞Ε͍ͯΔ͕ɺඇઐ໳ՈͰ͋ΔҰൠࢢຽ͕
  ݟͯಘΒΕΔ΋ͷ͸গͳ͍
  • ૬ஊ݅਺ͷരൃతͳ૿େ͕ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ૭ޱ͕ർฐͯ͠
  ͍ΔՄೳੑΛࣔ͢
  • Ұൠࢢຽͱͯ࣍͠ʹ Q&A Λ੔උ͠ɺͦΕΛΞΫηε͠΍͍͢
  ܗͰఏڙͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱΛఏҊ͍ͨ͠
  38

  View Slide