Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

#みんgo / BE GOPHER

3f1fad1dcac9f7e38db511df060a192d?s=47 bash0C7
September 16, 2016

#みんgo / BE GOPHER

発表: みんGoリリパ@VOYAGE ajito http://connpass.com/event/39794/

3f1fad1dcac9f7e38db511df060a192d?s=128

bash0C7

September 16, 2016
Tweet

More Decks by bash0C7

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 1 #&(01)&3 @bash0C7 খࣳ හ໌ ެ։൛

 2. 2 http://inside.pixiv.net/entry/2014/12/09/100822

 3. 3 ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ʂ

 4. 4 #&(01)&3 @bash0C7 খࣳ හ໌

 5. (PQIFSͱ͸ 5

 6. (PQIFSͱ͸ 6 Θ͔ΒΜ

 7. ผͷݴޠʹֶͿ 7

 8. 3VCZJTUͱ͸ 8

 9. 9 https://github.com/ruby-no-kai/official/wiki/Ruby-FAQ#rubyist%E3%81%A8%E3%81%AF

 10. 10 3VCZ,BJHJ4UBGG

 11. (PMBOH΋͍͖ͩ͢ 11

 12. 12 (PQIFSʹͳΖ͏ @bash0C7 খࣳ හ໌

 13. 13 http://bash0c7.hatenablog.com/entry/2014/12/31/212308

 14. 14 https://twitter.com/ayatokura/status/746522531876601859

 15. λΠτϧม͑·͢ 15

 16. 16 ͓લ͕(PQIFSʹ ͳΔΜͩΑʂ @bash0C7 খࣳ හ໌

 17. ΈΜͳ͕ 17

 18. 18 https://twitter.com/ayatokura/status/746522531876601859 (PQIFSʹͳΔΜͩ

 19. λΠπʹ׳ΕΔ 19

 20. 20 http://blog.kushii.net/archives/1675844.html

 21. 21 http://mantan-web.jp/gallery/2013/12/30/20131230dog00m200067000c/010.html

 22. ख࣋ͪύωϧ 22

 23. 23

 24. ग़අ 24

 25. λΠπ ԁ Ϙʔϧࢴ ৭ϖϯ 25

 26. ΄Μͷগ͠ͷ༐ؾ 26

 27. Ұาલʹग़Δ 27

 28. 28

 29. 29 https://twitter.com/yufu_0708/status/772443482967244800

 30. 30 https://twitter.com/yufu_0708/status/772379433755811840

 31. ͳΕΔΑʂ 31

 32. (PQIFSʹʂʂ 32

 33. 33 https://twitter.com/ayatokura/status/746522531876601859 ҰॹʹͳΖ͏ʂ