Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

これで完璧! Shfterの提案からサイトリリースまで / Shifter Propose Tips

これで完璧! Shfterの提案からサイトリリースまで / Shifter Propose Tips

[9/8開催] Shifter オンラインミートアップ! Shifterを提案する時のベストプラクティスを聞いてみよう!!
で発表したスライドです

https://eventregist.com/e/talk-about-best-practice

Takuya Tachibana

September 08, 2021
Tweet

More Decks by Takuya Tachibana

Other Decks in Technology

Transcript


 1. ヘプタゴン ⽴花 拓也
  #JP_GetShifter
  これで完璧!


  Shfterの提案からサイトリリースまで
  Shifter オンラインミートアップ

  View full-size slide


 2. ࣗݾ঺հ
  ཱՖ ୓໵ (36)


  @biatunky


  ੨৿ग़਎ઋ୆ܦ༝੨৿ݝࡏॅ݁ߏઋ୆


  ϔϓλΰϯ୅දऔక໾


  ೋࣇͷ෕


  झຯɿαοΧʔ؍ઓɺShifter Shooting


  ϔϓλΰϯ͸


  ϕΨϧλઋ୆ / ϰΝϯϥʔϨീށ / γϯτʹτϩΠσϯVV


  ΛԠԉ͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide


 3. ໊ࣾ גࣜձࣾϔϓλΰϯ IFQUBHPOJOD

  ཧ೦
  إΛ஌Βͳ͍ສਓͷ޾ͤΑΓ΋
  ࣗ෼ͨͪͷ਎ۙͳਓΛςΫϊϩδʔͰ޾ͤʹ
  ୅ද ཱՖ୓໵
  ڌ఺ ੨৿ݝࡾ୔ࢢɺٶ৓ݝઋ୆ࢢ
  ૑ۀ ೥݄̓
  ࣄۀ
  Ϋϥ΢υಋೖʹؔ͢ΔίϯαϧςΟϯά
  Ϋϥ΢υͷߏஙอकӡ༻
  Ϋϥ΢υωΠςΟϒͳ։ൃ
  8PSE1SFTTͷΠϯετʔϧը໘Λग़͢͜ͱ
  ձࣾ֓ཁ

  View full-size slide


 4. Shifter Premiere Partner

  View full-size slide


 5. Shifter StaticͷఏҊʙαΠτϦϦʔε·Ͱͷ͓࿩

  View full-size slide


 6. ฐࣾͷShifterΛ࢖ͬͨϓϩδΣΫτͰͷཱͪҐஔ

  View full-size slide


 7. ੍࡞΍͍ͬͯ·ͤΜ

  View full-size slide


 8. ੍࡞ձࣾ͞Μ
  ΤϯυϢʔβʔ͞Μ

  View full-size slide


 9. ੍࡞ձࣾ͞Μ ΤϯυϢʔβʔ͞Μ

  View full-size slide


 10. ੍࡞ձࣾ͞Μ
  ΤϯυϢʔβʔ͞Μ
  ΤϯυϢʔβʔ͞Μ
  ੍࡞ձࣾ͞Μ
  Shifterͷઃఆ


  αΠτ੾Γସ͑


  Shifterͷαϙʔτ

  View full-size slide


 11. Ӧۀ΋΍͍ͬͯ·ͤΜ

  View full-size slide


 12. طଘͷ͓٬͞Μ͕ShifterΛݟ͚ͭΔ

  ύʔτφʔαΠτͰฐࣾΛݟ͚ͭΔ

  ໰͍߹Θ͕ͤདྷΔ

  View full-size slide


 13. ະऔҾͷ͓٬͞Μ͕ShifterΛݟ͚ͭΔ

  ύʔτφʔαΠτ͔ΒฐࣾΛબΜͰ͍ͨͩ͘

  ໰͍߹Θ͕ͤདྷΔ

  View full-size slide


 14. - ShifterΛ͋Β͔͡Ί஌͍ͬͯΔਓ΁ͷఏҊ


  - ܾࡁऀ/Ϛωʔδϟʔ/։ൃऀ΁ͷఏҊ
  ࠓճͷείʔϓ͸
  ʹͳΓ·͢

  View full-size slide


 15. Why Shifter?
  - WordPressΛ͢Ͱʹ࢖͍ͬͯΔ/࢖͍׳Ε͍ͯΔ


  - ηΩϡϦςΟʹ՝୊Λ͍࣋ͬͯΔ

  View full-size slide


 16. WordPress ੩తԽ


  WordPress Ξοϓσʔτ ࣗಈ


  WordPress ηΩϡϦςΟ

  View full-size slide


 17. ΈΜͳେ޷͖WordPressͰ


  ؆୯ʹ੩తԽͰ͖ͯ


  ࣗಈͰΞοϓσʔτͯ͘͠Εͯ


  ηΩϡϦςΟରࡦ΋͞Εͯͯ


  ͜Ε࠷ߴ͡ΌΜʂ

  View full-size slide


 18. ͱ͍͏ײ͡Ͱظ଴஋MAXͰฐࣾʹ໰͍߹Θ͕ͤདྷΔ

  View full-size slide


 19. ͱΓ͋͑ͣ


  མͪண͚

  View full-size slide


 20. ·ͣ͸Shifter͕ຊ౰ʹద੾͔Ͳ͏͔Λ


  ώΞϦϯά/આ໌/͢Γ߹Θͤͯ͠


  ظ଴஋Λదਖ਼ʹ͢Δ

  View full-size slide


 21. Πϝʔδ͠΍͍͢Α͏ʹσϞΛݟͤͭͭ


  ৔߹ʹΑͬͯ͸ShifterͰ͸ͳ͘AMIMOTOΛఏҊ͢Δ͜ͱ΋
  AMIMOTO΋͍͍ͧʂ

  View full-size slide


 22. ϓϩδΣΫτΛਐΊΔ্Ͱͷ஫ҙ఺Λઆ໌

  View full-size slide


 23. ੍࡞ձࣾ͞Μ
  ΤϯυϢʔβʔ͞Μ
  ΤϯυϢʔβʔ͞Μ
  ੍࡞ձࣾ͞Μ
  ࣗ෼͚ͨͪͩͰ׬݁Ͱ͖ΔͳΒͲ͏ͱͰ΋ͳΔ͚Ͳ…

  View full-size slide


 24. ̍ Ғ͍ਓ޲͚ͷઆ໌


  ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌


  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌

  View full-size slide


 25. ̍ Ғ͍ਓ޲͚ͷઆ໌

  View full-size slide


 26. ̍ Ғ͍ਓ޲͚ͷઆ໌


  Χʔυࢧ෷͍ͩΑ


  υϧݐͯͩΑ


  ೥෷͍/݄෷͍ʁ


  ܖ໿ऀ͸Ͳ͏͢Δͷʁ


  ηΩϡϦςΟنఆͱͷઓ͍

  View full-size slide


 27. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌

  View full-size slide


 28. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌


  ίϯςϯπʹ͸PHP࢖͑ͳ͍Α

  View full-size slide


 29. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌


  PHP࢖͑ͳ͍Α

  View full-size slide


 30. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌


  PHP࢖͑ͳ͍Α

  View full-size slide


 31. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌


  PHP࢖͑ͳ͍Α

  View full-size slide


 32. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌


  ࢖͑ͳ͍ϓϥάΠϯ΋͋ΔΑ

  View full-size slide


 33. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌


  ͋ͱhtaccess΋࢖͑ͳ͍Α

  View full-size slide


 34. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌


  ΋͏Ұ౓ݴ͏͚Ͳ
  PHP࢖͑ͳ͍Α

  View full-size slide


 35. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌ɹطଘαΠτ͔ΒͷҠઃฤ


  طଘαΠτͷ


  https://example.com/lp.html


  ΍


  https://expample.com/toiawase.php


  ΋ҰॹʹҠ͍ͨ͠!!

  View full-size slide


 36. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌ɹطଘαΠτ͔ΒͷҠઃฤ


  WordPress؅ཧ֎ͷϑΝΠϧ͸ஔ͚ͳ͍Α

  View full-size slide


 37. ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌ɹطଘαΠτ͔ΒͷҠઃฤ


  ͡Ό͋ͤΊͯϦμΠϨΫτ͍ͨ͠ʁ

  View full-size slide


 38. htaccess΋࢖͑ͳ͍Α
  ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌ɹطଘαΠτ͔ΒͷҠઃฤ


  View full-size slide


 39. https://support.getshifter.io/en/articles/2106782-wordpress-redirects-on-shifter-using-the-redirection-plugin

  View full-size slide


 40. https://support.getshifter.io/en/articles/2106782-wordpress-redirects-on-shifter-using-the-redirection-plugin

  View full-size slide


 41. طଘαʔόͷSSLΛҠ͍ͨ͠ʂ
  ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌ɹطଘαΠτ͔ΒͷҠઃฤ


  View full-size slide


 42. ShifterͰ͸AWSͷSSLΛ࢖͏ܗʹͳΓ·͢
  ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌ɹطଘαΠτ͔ΒͷҠઃฤ


  View full-size slide


 43. ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌

  View full-size slide


 44. چαʔό͔ΒShifter΁ͷ੾Γସ͑
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 45. Shifter΁ͷ੾Γସ͑


  DNS΁ೝূ༻Ϩίʔυઃఆ

  υϝΠϯΛαΠτ΁Ξλον

  δΣωϨʔτ

  DNSͷ੾Γସ͑
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 46. Shifter΁ͷ੾Γସ͑


  DNS΁ೝূ༻Ϩίʔυઃఆ

  υϝΠϯΛαΠτ΁Ξλον

  δΣωϨʔτ

  DNSͷ੾Γସ͑
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 47. DNS໰୊
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 48. DNS໰୊


  - DNSͷมߋͷϑϩʔΛ֬ೝ


  - TTLΛ୹͓ͯ͘͘͠


  - ApexυϝΠϯ΁ͷରԠ
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 49. DNS໰୊


  - DNSͷมߋͷϑϩʔΛ֬ೝ


  - TTLΛ୹͓ͯ͘͘͠


  - ApexυϝΠϯ΁ͷରԠ
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 50. ApexυϝΠϯ΁ͷରԠ


  ShifterͰ͸CloudFrontΛ࢖͍ͬͯΔͷͰɺ


  DNSϨίʔυʹ͸CNAMEͰࢦఆΛߦ͏ɻ


  ApexυϝΠϯ(αϒυϝΠϯͷͳ͍υϝΠϯ)͸


  CNAMEʹରԠͰ͖ͳ͍DNSαʔό(αʔϏε)͕͋Δ
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 51. ApexυϝΠϯͰ΋


  CNAMEΛ࢖͑ΔDNSαʔϏεʹ͋Β͔͡Ί


  DNSΛҠͯ͠΋Β͏ඞཁ͕͋Δ
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 52. ShifterؒͷҠઃͷ৔߹
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 53. ShifterؒͷҠઃͷ৔߹


  CloudFrontͷ࢓্༷


  ෳ਺ͷαΠτʹಉ͡υϝΠϯΛ


  ׂΓ౰ͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍


  ʢΞΧ΢ϯτΛލ͙৔߹Ͱ΋ಉҰΞΧ΢ϯτ಺Ͱ΋NGʣ
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 54. ShifterؒͷҠઃͷ৔߹


  ଞͷαΠτͰ࢖ΘΕ͍ͯΔυϝΠϯΛ


  Ξλον͠Α͏ͱ͢Δͱ


  Failed to assign a domain


  Request failed with status code 409


  ͱ͍͏ΤϥʔʹͳΓ·͢
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 55. ShifterؒͷҠઃͷ৔߹


  ར༻தͷαΠτͰυϝΠϯΛσλον্ͨ͠Ͱ


  ৽͍͠αΠτͰΞλονΛ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ


  υϝΠϯ෇͚ସ͑ͷμ΢ϯλΠϜΛ


  ߟྀ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ
  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  View full-size slide


 56. 4 ੾Γସ͑ޙ

  View full-size slide


 57. 4 ੾Γସ͑ޙ (࣮ࡍ͋ͬͨ࿩)


  εϚϗ͔ΒݟΔͱදࣔมͩͳ…

  View full-size slide


 58. :


  if(is_mobile()){


  :

  View full-size slide


 59. PHP࢖͑ͳ͍Α!!!!
  4 ੾Γସ͑ޙ (࣮ࡍ͋ͬͨ࿩)


  View full-size slide


 60. ͪΐͬͱͳΒ͍͍͔ͱࢥͬͯ…
  4 ੾Γସ͑ޙ (࣮ࡍ͋ͬͨ࿩)


  View full-size slide


 61. PHP࢖͑ͳ͍Α

  View full-size slide


 62. ̌ ظ଴஋ͷ͢Γ߹Θͤ


  ̍ Ғ͍ਓ޲͚ͷઆ໌


  ɹ- Shifterܖ໿·ΘΓ(ܖ໿ऀ/Χʔυ/υϧݐͯ)


  - ηΩϡϦςΟنఆͱͷ͢Γ߹Θͤ


  ̎ ੍࡞νʔϜ΁ͷઆ໌


  ɹ- PHP΍htaccess͕࢖͑ͳ͍


  ɹ- ࢖͑ͳ͍ϓϥάΠϯ͕͋Δ


  ɹ- ಛʹطଘαΠτͷϚΠάϨʔγϣϯͷ৔߹͸Ұ૚஫ҙ


  ̏ ੾Γସ͑࣌ͷઆ໌


  ɹ- DNS໰୊(ಛʹApexυϝΠϯ)


  ɹ- Shifter͔ΒShifter΁ͷҠઃ
  ఏҊ࣌ʹؾΛ͚͓ͭͯ͘͜ͱͷ·ͱΊ

  View full-size slide


 63. շదͳShifter LifeΛ!!

  View full-size slide