Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

古くなってしまったPHPフレームワークとPHPのバージョンアップ戦略

bmf_san
February 03, 2024

 古くなってしまったPHPフレームワークとPHPのバージョンアップ戦略

bmf_san

February 03, 2024
Tweet

More Decks by bmf_san

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࣗݾ঺հ • Kenta Takeuchi / @bmf_san / bmf-san • https://bmf-tech.com/

  • גࣜձࣾϚΫΞέ Re-ArchitectureνʔϜॴଐ • PHPΞοϓσʔτϓϩδΣΫτܦݧɿ2ճ͚ͩ • GopherͰ͢
 2. είʔϓɾମ੍ɾܭը • PHP7.3→PHP8.1 • FuelPHP1.8.2→FuelPHP1.9-develop • νʔϜମ੍ • 2໊ɿϓϩδΣΫτਐߦɾௐࠪɾ࣮૷୲౰ •

  1໊ɿௐࠪɾ࣮૷୲౰ • ܭըʙϓϩδΣΫτ׬ྃ·Ͱ11ϲ݄ఔ౓ͷظؒ • ਓ݄׵ࢉͰ6~7ϲ݄ఔ౓
 3. Ϟνϕʔγϣϯͷ؅ཧ • ໨తΛ໌֬Խ͢Δ͜ͱʢ಺ൃతϞνϕʔγϣϯͷཱ֬ʣ • Ex. • ͳͥΞοϓσʔτ͢Δͷ͔ʁ • Ξοϓσʔτ͢ΔͱͲΜͳϝϦοτ͕ಘΒΕΔͷ͔ʁ •

  ͲΜͳֶͼ͕͋Γͦ͏͔ʁ • ಺ൃతϞνϕʔγϣϯ͸ੜ࢈ੑΛࠨӈ͢Δ • cf. Boehm, B. (1981) Software Engineering Economics. Prentice Hall. • ஫ɿ݁ߏݹ͍࿦จͳͷͰ࠷৽ͷݚڀͰ͸ͳ͍
 4. ίϛϡχέʔγϣϯ • 1౓આ໌ͨ͠ΒऴΘΓʹ͠ͳ͍ʢप஌ͷపఈʣ • ಉظʢex. MTGʣɾඇಉظʢex. νϟοτʣΛ࢖͍෼͚Δ • ڠྗΛڼ͙ •

  ex.ϨϏϡʔɺόάௐࠪͳͲ • ϓϩδΣΫτͷॏཁੑʢ໨తʣ͕ཧղ͞Ε͍ͯΔͱڠ ྗͯ͠΋Β͍΍͍͢
 5. PHP৽چόʔδϣϯͷฒߦՔಇߏ੒ͷߏங • ํ਑ • ϏοάόϯϦϦʔεΛආ͚Δ • ίʔυϑϦʔζظؒΛ࠷খݶʹ͢Δ • ੾Γ໭͠Λखૣ͘ߦ͑Δߏ੒ɺ࢓૊ΈΛ༻ҙ͢Δ •

  ϓϩδΣΫτظؒதɺଞνʔϜͷ։ൃੜ࢈ੑΛམͱ͞ͳ͍ • →ํ਑ʹج͍ͮͯɺPHP7.3͔ΒPHP8.1΁ͷΞʔΩςΫνϟม ߋΛஈ֊తʹߦ͏ͨΊɺฒߦՔಇߏ੒Λߏங
 6. ฒߦՔಇͷΠϯϑϥߏ੒ͷ࢓૊Έ • CloudFrontͷContinuous DeploymentΛ࠾༻ • CloudFrontͷDistributionΛPrimaryͱStagingͷ2ͭ෼͚ͯɺτϥϑΟοΫΛ෼ ࢄͰ͖Δ • Weight-basedͱ͍͏ॏΈ෇͚Λར༻͢ΔͱશϦΫΤετͷ0~15%ΛׂΓৼ ΕΔ

  • ࠷େ15%ͱ͍͏੍ݶ͸͋Δ͕ɺฒߦՔಇঢ়ଶΛҰఆظؒܧଓ͢Δ͜ͱͰݕ ূे෼ͳτϥϑΟοΫΛಘΒΕΔͱ൑அ • ෆ۩߹͕͋ͬͨͱ͖͸0%ʹ͢Δ͚ͩͰྑ͍ • ൓ө΋݁ߏૣ͍