$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

天下一HTTPRouter武闘会.pdf

bmf_san
December 14, 2022

 天下一HTTPRouter武闘会.pdf

bmf_san

December 14, 2022
Tweet

More Decks by bmf_san

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ఱԼҰHTTPRouter෢ಆձ
  @bmf_san

  2022.12.14 Makuake LT

  View Slide

 2. Who am Iʁ
  • ࣗ࡞HTTP Routerܳਓ

  View Slide

 3. ʮԶΑΓڧౕ͍ʹձ͍ʹߦ͘ʯ

  View Slide

 4. Զ
  https://github.com/bmf-san/goblin

  View Slide

 5. Goblin
  • ԶʹΑΔԶͷͨΊͷԶͷHTTP Router
  • MIT LicenseͳͷͰԶҎ֎΋࢖͑Δͧ
  • net/httpޓ׵
  • HTTP Routerͱͯ͠ͷجຊతͳػೳΛ͍࣋ͬͯΔ͸ͣ
  • Trie໦ϕʔε
  • awesome-goʹܝࡌ

  View Slide

 6. Trie໦ͱ͸
  • จࣈྻͷू߹Λѻ͏໦ߏ଄ͷҰछ
  • ŧŐşŽ
  • https://github.com/bmf-san/road-to-algorithm-
  master/blob/master/data_structures/tree/trie/
  trie.go

  View Slide

 7. ΦϨΦϨτϥΠ໦

  View Slide

 8. ΋͏ͪΐͬͱৄ͍͠࿩͸
  • ŧŐşŽʢڵຯ࣋ͬͨਓ͸ݟͯΈ͍ͯͩ͘͞:Dʣ
  • https://speakerdeck.com/bmf_san/
  httpdetukuruhttprutazi-zuo-ru-men

  View Slide

 9. ͰɺԿͷ࿩ʁ
  • ԶΑΓڧ͍΍ͭʹձ͍͍ͨ

  • ഊ๺Λ஌Γ͍ͨʢϑϥάʣ

  View Slide

 10. HPCMJOͱଞͷ)5513PVUFSͷ
  ύϑΥʔϚϯεΛൺֱ͍ͨ͠ʂʂ

  View Slide

 11. ϕϯνϚʔΧʔ࡞ͬͨΝ
  • https://github.com/bmf-san/go-router-benchmark

  • ݩʑ༏लͳϕϯνϚʔΧʔ͕͕͋ͬͨɾɾ

  • https://github.com/julienschmidt/go-http-routing-
  benchmark

  • ϝϯςࢭ·ͬͪΌͬͨ

  • Goblin௥ՃͷPRग़͚ͨ͠ͲClose͞ΕͪΌͬͨ..

  View Slide

 12. લఏ
  • HTTP RouterʹΑͬͯ౰વػೳ͕ࠩ͋Δ

  • ͢΂ͯΛΧόʔ͢Δςετ͸೉͍͠

  • ׬શͳύϑΥʔϚϯεൺֱͰ͸ͳ͍
  • ֤HTTP Routerͷσʔλߏ଄ͱΞϧΰϦζϜͷಘҙɾෆಘҙ
  ͕͋ΔͷͰɺςετέʔεʹΑͬͯಘखෆಘखͷ͕ࠩग़Δ

  View Slide

 13. ςετέʔε
  • ”୳ࡧ”ʢϧʔςΟϯάʣ͚ͩςετ

  • ”ૠೖ”ʢϧʔςΟϯάͷఆٛʣ͸ର৅֎

  • Rootʢ/ʣͷϧʔςΟϯάΛ1ύλʔϯ

  • ੩తͳϧʔςΟϯάΛ3ύλʔϯ

  • Ex. /foo, /foo/bar

  • ಈతͳϧʔςΟϯάΛ3ύλʔϯ

  • Ex. /foo/:bar, /foo/:bar/:baz

  • cf. https://github.com/bmf-san/go-router-benchmark/blob/
  main/benchmark.go

  View Slide

 14. ର৅ͷHTTP Router
  • HTTP RouterιϜϦΤͷޗഐ͕બΜͩHTTP Router 14બ
  • ։ൃ͕ࢭ·͍ͬͯΔ΋ͷ΋͋Δ͕ɺߴੑೳɾߴػೳΛᨳ͍ͬͯΔ΋ͷ͸ϐοΫΞοϓ
  • ༗໊ॴ͸཈͍͑ͯΔ͸ͣɾɾ
  • bmf-san/goblin
  • julienschmidt/httprouter
  • go-chi/chi
  • gin-gonic/gin
  • uptrace/bunrouter
  • dimfeld/httptreemux
  • beego/mux
  • gorilla/mux
  • nissy/bon
  • naoina/denco
  • labstack/echo
  • gocraft/web
  • vardius/gorouter
  • go-ozzo/ozzo-routing

  View Slide

 15. ϕϯνϚʔΧʔ࣮ߦ݁Ռ
  go test -bench=. -benchmem
  goos: darwin
  goarch: amd64
  pkg: github.com/go-router-benchmark
  cpu: VirtualApple @ 2.50GHz
  BenchmarkStaticRoutesRootGoblin-8 37810608 31.62 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1Goblin-8 17207332 68.55 ns/op 16 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5Goblin-8 5786544 208.3 ns/op 80 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10Goblin-8 2992412 400.3 ns/op 160 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes1Goblin-8 1907245 627.5 ns/op 409 B/op 6 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes5Goblin-8 525704 2269 ns/op 965 B/op 13 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes10Goblin-8 275090 4399 ns/op 1608 B/op 19 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootHTTPRouter-8 100000000 10.46 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1HTTPRouter-8 100000000 10.33 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5HTTPRouter-8 100000000 10.44 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10HTTPRouter-8 100000000 10.36 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes1HTTPRouter-8 27414811 43.20 ns/op 32 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes5HTTPRouter-8 10295874 114.4 ns/op 160 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes10HTTPRouter-8 6092434 197.3 ns/op 320 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootChi-8 5429904 220.0 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1Chi-8 5290057 220.6 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5Chi-8 5434046 219.3 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10Chi-8 5505698 212.7 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkPathParamBracketRoutes1Chi-8 4445071 268.9 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkPathParamBracketRoutes5Chi-8 2730680 437.0 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkPathParamBracketRoutes10Chi-8 1888065 636.3 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootGin-8 32862794 36.33 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1Gin-8 33070339 36.07 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5Gin-8 32586816 36.17 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10Gin-8 32143107 37.20 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes1Gin-8 27500701 42.62 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes5Gin-8 15258900 78.41 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes10Gin-8 9522596 127.7 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootBunRouter-8 64215045 18.42 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1BunRouter-8 56828720 21.02 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5BunRouter-8 56755030 20.99 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10BunRouter-8 56908671 20.84 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes1BunRouter-8 35162946 33.80 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes5BunRouter-8 8425648 140.7 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes10BunRouter-8 4257427 283.7 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootHTTPTreeMux-8 6690556 179.2 ns/op 328 B/op 3 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1HTTPTreeMux-8 6562962 183.0 ns/op 328 B/op 3 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5HTTPTreeMux-8 5362312 224.5 ns/op 328 B/op 3 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10HTTPTreeMux-8 4219711 284.1 ns/op 328 B/op 3 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes1HTTPTreeMux-8 3174328 377.0 ns/op 680 B/op 6 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes5HTTPTreeMux-8 1545889 757.7 ns/op 904 B/op 9 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes10HTTPTreeMux-8 807580 1474 ns/op 1742 B/op 11 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootBeegoMux-8 22258030 52.52 ns/op 32 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1BeegoMux-8 15893838 75.32 ns/op 32 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5BeegoMux-8 1000000 1071 ns/op 32 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10BeegoMux-8 592300 2029 ns/op 32 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes1BeegoMux-8 3219261 373.9 ns/op 672 B/op 5 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes5BeegoMux-8 824432 1420 ns/op 672 B/op 5 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes10BeegoMux-8 354176 3350 ns/op 1254 B/op 6 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootGorillaMux-8 2076849 574.2 ns/op 720 B/op 7 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1GorillaMux-8 2066920 579.6 ns/op 720 B/op 7 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5GorillaMux-8 1967010 610.1 ns/op 720 B/op 7 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10GorillaMux-8 1824106 658.2 ns/op 720 B/op 7 allocs/op
  BenchmarkPathParamBracketRoutes1GorillaMux-8 1339666 895.5 ns/op 1024 B/op 8 allocs/op
  BenchmarkPathParamBracketRoutes5GorillaMux-8 526460 2262 ns/op 1088 B/op 8 allocs/op
  BenchmarkPathParamBracketRoutes10GorillaMux-8 238946 5008 ns/op 1751 B/op 9 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootBon-8 88309966 13.51 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1Bon-8 87832992 13.51 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5Bon-8 86620446 13.48 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10Bon-8 87585646 14.03 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes1Bon-8 6392168 186.3 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes5Bon-8 4628920 259.3 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes10Bon-8 3381514 355.9 ns/op 304 B/op 2 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootDenco-8 79634784 14.46 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1Denco-8 79188319 14.38 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5Denco-8 79437754 14.36 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10Denco-8 74332171 15.32 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes1Denco-8 19618006 60.16 ns/op 32 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes5Denco-8 8545141 140.5 ns/op 160 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes10Denco-8 5004351 239.7 ns/op 320 B/op 1 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutesRootEcho-8 33267644 35.72 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes1Echo-8 30976101 38.24 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes5Echo-8 21207642 56.36 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkStaticRoutes10Echo-8 12649693 94.39 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes1Echo-8 26137147 45.25 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  BenchmarkPathParamColonRoutes5Echo-8 11194768 106.2 ns/op 0 B/op 0 allocs/op

  View Slide

 16. $47ʹՃ޻ͯ͠εϓγͰ੔ཧͨ͠

  View Slide

 17. static-root
  • ςετέʔεɿ/
  • goblin͸தؒ૚ͱ͍ͬͨײ͡
  • ্Ґ૚ʢTop 4ʣͱͷࠩ͸݁ߏ͋Δ

  View Slide

 18. static-1
  • ςετέʔεɿ/foo
  • goblin͸͜ͷஈ֊Ͱmemallocs͕ग़ͯ͠·͏

  View Slide

 19. static-5
  • ςετέʔεɿ/foo/bar/baz/qux/quux
  • goblin͸memallocs͸1ճͰ͸ࡁΜͰ͍Δ͕ɺbeego/muxʹൈ͔ΕΔ
  • ্Ґ૚͕ڧ͍ɻύϑΥʔϚϯεྼԽ͕΄ͱΜͲͳ͍
  • static-1 ~ 5Λશ෦·ͱΊͨέʔεͰͷςετ΋͢Ε͹Α͔ͬͨ.. pathparam΋
  ಉ༷

  View Slide

 20. static-10
  • ςετέʔεɿ/foo/bar/baz/qux/quux/corge/grault/garply/waldo/fred
  • goblin͸͞ΒʹॱҐΛམͱ͢
  • ্Ґ૚͸ϝϞϦׂΓ౰͕ͯগͳ͍
  • beego/mux΋ϝϞϦׂΓ౰ͯ͸গͳΊ͕ͩɺ࣮ߦ଎౓஗Ί

  View Slide

 21. pathparam-1
  • ςετέʔεɿ/foo/:bar
  • ্Ґ૚͸ੑೳ͕፰߅͍ͯ͠Δ
  • goblin͸ॳઓ͔Βݫ͍͠ઓ͍
  • staticͷͱ͖͸HTTP Routerʹ܉഑্͕͕͕ͬͨɺpathparam͸Ginͷ΄͏͔
  • ginͷ಺෦͸HTTP Routerϕʔεͷ࣮૷ʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 22. pathparam-5
  • ςετέʔεɿ/foo/:bar/:baz/:qux/:quux/:corge
  • goblin͸ϫʔετ1ʹ
  • pathparam-3͘Β͍΋ݟ͓ͯ͘΂͖͔ͩͬͨ΋

  View Slide

 23. pathparam-10
  • ςετέʔεɿ/foo/:bar/:baz/:qux/:quux/:corge/:grault/:garply/:waldo/:fred/:plugh
  • ginڧ͗͢
  • goblin͞Μ…

  View Slide

 24. ݁Ռൃද
  • static෦໳
  • HTTP Router, Bon, Denco͕Top3
  • goblin͸্Ґ૚ͱͷԿ͔௒͑ΒΕͳ͍นΛײͨ͡
  • pathpara෦໳
  • gin, ozzo-routing, echo͕Top3
  • goblin͸࠷ۙΞʔΧΠϒ͞Εͨ͋Β͍͠gorilla/muxͱ͸ྑ͍উෛ
  • ্Ґ૚ͷσʔλߏ଄͸ߴ౓ʹ࠷దԽ͞Εͨ໦
  • echoɺginɺhttprouterɺbonɺchi ͸Radixɺdenco͸Double array
  • ՐΛݟΔΑΓ໌Β͔͕ͩɺΦϨΦϨτϥΠͰ͸উͯͳ͍
  • খखઌͷվળͰ͸௥͍͚ͭͳ͍ɻߴ౓ͳ໦͕ඞཁ
  • ߴ౓ͳ໦ͷ࠾༻ˠϚΠΫϩͳνϡʔχϯά
  • ֤HTTP Routerͷ࣮૷ͪΌΜͱݟͯͳ͍ͷͰݚڀ͍ͨ͠ͱ͜Ζ

  View Slide

 25. ఱԼҰHTTPRouter෢ಆձʹࢀՃ͠Α͏
  • ࣗ࡞HTTP RouterΛ࡞ͬͯࢀઓ͍ͨ͠ਓ

  • ŧŐşŽʢ؆қతͳTrie໦ϕʔεͷHTTP Routerʣ

  • https://github.com/bmf-san/introduction-to-golang-http-
  router-made-with-net-http

  • 1Ոʹ1୆HTTP Router͕ͭ͘ΕΔ͸ͣ

  View Slide

 26. ʮԶΑΓڧౕ͍͔͍͠ͳ͔ͬͨʯ
  ʮഊ๺Λݏͱ͍͏΄Ͳ஌ͬͨʯ
  ʙʢ׬ʣʙ

  View Slide