Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

net/httpでつくるHTTPルーター自作入門

bmf_san
November 13, 2021
280

 net/httpでつくるHTTPルーター自作入門

bmf_san

November 13, 2021
Tweet

Transcript

 1. net/httpͰͭ͘Δ
  HTTPϧʔλʔࣗ࡞ೖ໳
  @bmf_san

  Go Conference 2021 Autumn

  View Slide

 2. • Kenta Takeuchi

  • @bmf_san

  • גࣜձࣾϚΫΞέ/Re-ArchitectureνʔϜ

  • ֤छΤϯδχΞืूதͰ͢ʂ
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  GoͰඪ४ύοέʔδ͚ͩΛ࢖ͬͯɺ

  HTTPϧʔλʔΛࣗ࡞͢Δ࿩

  View Slide

 4. ͜Μͳํʹ
  • Goͷॳֶऀ

  • GoͰԿ͔࡞ͬͯΈ͍ͨਓ

  • ݴޠ໰ΘͣHTTPϧʔλʔΛ࡞ͬͯΈ͍ͨਓ

  View Slide

 5. ࣗ࡞ͯ͠ΈΔͱɾɾ
  • net/httpͷཧղΛਂΊΔ͖͔͚ͬʹ

  • ΞϧΰϦζϜͱσʔλߏ଄ΛֶͿ͖͔͚ͬʹ

  • ੈͷதͷHTTPϧʔλʔͷߏ଄͕େମ෼͔ΔΑ͏ʹ

  • ࣗ࡞ͷϧʔλʔͰΞϓϦΛ࡞ΕΔΑ͏ʹ

  View Slide

 6. લఏ
  • Goͷجຊతͳจ๏ͷཧղ

  • Կ͔͠ΒͷHTTPϧʔλʔΛ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 7. Zenn Book

  View Slide

 8. ໨࣍
  • HTTPϧʔλʔͱ͸Կ͔

  • HTTPϧʔλʔͷσʔλߏ଄

  • net/httpʹ͍ͭͯ஌͓͖͍ͬͯͨ͜ͱ

  • ࣮૷ͷ঺հ

  View Slide

 9. HTTPϧʔλʔͱ͸
  • ϦΫΤετ͞ΕΔURLͱϨεϙϯεͷॲཧΛ݁ͼ͚ͭΔ

  View Slide

 10. HTTPϧʔλʔͷσʔλߏ଄
  • ϦΫΤετ͞ΕΔURLͱϨεϙϯεͷॲཧ
  Λ݁ͼ͚ͭΔ

  URLͱॲཧ͕Ϛοϐϯά͞Εͨ

  σʔλ͕ඞཁ

  View Slide

 11. HTTPϧʔλʔͷσʔλߏ଄
  • URLͷ֊૚ → ໦ߏ଄ͱͯ͠දݱ

  View Slide

 12. • ໦ʹϊʔυΛ௥Ճ͢Δ㲈ϧʔτͷఆٛ

  • ໦͔ΒϊʔυΛ୳ࡧ͢Δ㲈ϧʔςΟϯά
  HTTPϧʔλʔͷσʔλߏ଄

  View Slide

 13. net/httpʹ͍ͭͯ஌͓͖͍ͬͯͨ͜ͱᶃ
  • ʮϚϧνϓϨΫαʯͱʮϋϯυϥʯ

  • ϚϧνϓϨΫα

  • ϦΫΤετͷURLΛొ࿥ࡁΈͷύλʔϯͱরΒ͠߹Θͤ
  ͯɺ࠷΋Ϛον͢ΔϋϯυϥΛݺͼग़͢

  • ϋϯυϥ

  • ϦΫΤετʹԠͨ͡ॲཧΛฦ͢

  View Slide

 14. net/httpʹ͍ͭͯ஌͓͖͍ͬͯͨ͜ͱᶄ
  • ϚϧνϓϨΫα

  • Ͳ͜ͰɺͲͷΑ͏ʹϋϯυϥΛొ࿥͍ͯ͠Δͷ͔

  • Ͳ͜ͰɺͲͷΑ͏ʹURLͱύλʔϯͷϚονϯάΛߦ͍ͬͯ
  Δ͔

  • ϋϯυϥ

  • ͲͷΑ͏ʹϋϯυϥΛ࣮૷͢Δͷ͔

  • HandleɺHandlerɺHandleFuncɺHandlerFuncΛ஌Δ

  • ຬ͍ͨͨ͠ΠϯλʔϑΣʔε͸Կ͔

  View Slide

 15. • ͜ͷܗͷHTTPαʔόʔͷίʔυΛಡΈղ͘ͷ͕͓͢͢Ί
  ίʔυϦʔσΟϯά

  View Slide

 16. • ϝιουϕʔεͷϧʔτఆٛΛαϙʔτ͚ͨͩ͠ͷ؆қతͳϧʔλʔͷ࣮૷

  • ґଘ͸ඪ४ύοέʔδͷΈ
  ࣮૷
  https://github.com/bmf-san/introduction-to-golang-http-router-made-with-net-http/

  View Slide

 17. Github
  https://github.com/bmf-san/goblin

  View Slide

 18. ؔ࿈ϦϯΫ
  ݻఆπΠʔτʹͿΒԼ͛ͯ͋Γ·͢

  View Slide

 19. ͋Γ͕ͱ͏Go͍͟·ͨ͠ʂ

  View Slide