Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Nuxtはいいぞ2 / nuxtjs is good 2

Nuxtはいいぞ2 / nuxtjs is good 2

994abc15f0cfc4010e8125dba1bcfae7?s=128

ちげ

May 02, 2020
Tweet

Transcript

 1. None
 2. ͪ͛ ʓө૾੍࡞ ʓ8FC αΠ τ੍࡞ ʓσβΠ ϯ͕ಘҙ ʓ࠷ۙ 'JHNBͰ 6*

  ࡞ͬ ͯΔ ʓ޷͖ͳήʔ Ϝ͸ .JOFDSBGU ʓण࢘͸פϒϦ ʓು͸͖͢ম͖͕޷͖ !$IJHF@
 3. ちげ @Chige12_ フォローする DIJHF Τΰα

 4. None
 5. None
 6. None
 7. ͥΜͿ

 8. None
 9. <body> <h1>λΠ τϧ ʂ </h1> <p>͜Μʹͪ͸ ʂ ͪ͛ͬ ͯݺΜͰͶ ʂ

  </p> <ul> <li>ण࢘</li> <li>͖͢ম͖</li> <li>ຣ஡</li> </ul> </body> λΠ τϧ ʂ ͜Μʹͪ͸ ʂ ͪ͛ͬ ͯݺΜͰͶ ʂ ɾ ण࢘ ɾ ͖͢ম͖ ɾ ຣ஡
 10. <body> <h1>λΠ τϧ ʂ </h1> <p>͜Μʹͪ͸ ʂ ͪ͛ͬ ͯݺΜͰͶ ʂ

  </p> <ul> <li>ण࢘</li> <li>͖͢ম͖</li> <li>ຣ஡</li> </ul> </body> λΠ τϧ ʂ ͜Μʹͪ͸ ʂ ͪ͛ͬ ͯݺΜͰͶ ʂ ɾ ण࢘ ɾ ͖͢ম͖ ɾ ຣ஡
 11. h1 { background: gray; color: white; } p { text-decoration:

  underline; } ul { list-style-type: decimal; } λΠ τϧ ʂ ͜Μʹͪ͸ ʂ ͪ͛ͬ ͯݺΜͰͶ ʂ ̍ ण࢘ ͖͢ম͖ ຣ஡
 12. var roop = 5 var hoge = "ϗήϗήʙ" var foo

  = "ϑΡʙʙ ʂ " for(var i=0; i < roop; i++){ if(i==3){ console.log(foo); }else{ console.log(hoge+i); } } ϗήϗήʙ ϗήϗήʙ ϗήϗήʙ ϑ Ρʙʙ ʂ ϗήϗήʙ̐
 13. ϓϩήʔ τ Ͱֶ΂Δ αΠ τ੍࡞ͷୈҰา͸ ͜Ε͕ϕε τͩͱࢥ͏ɻ

 14. Ͱ΋͓ߴ͍ΜͰ͠ ΐ ʁ

 15. ͍͍͑ɺ ແྉͰ͢ QSPHDPN

 16. ࠷ॳͷελʔ τ͸͍͕ͭ͜Ұ൪Θ͔Γ ΍͍͢ αΠ τ࡞Γ ΍ͬͯΈΑ ͏͔ͳ ͬͯਓ͸ ͍ͭͰ΋๻ʹฉ͍ͯͶ

 17. None
 18. ࠷ۙͷ8FCࣄ৘

 19. None
 20. None
 21. ࠷ۙͷ8FCࣄ৘

 22. None
 23. None
 24. None
 25. None
 26. جຊ͸7VFKT ͭͷWVFϑ Ν Π ϧʹ )5.- $44 +4Λॻ͘ 7VFͷಠࣗهड़Ξ Ϧ

  <template> <!-- HTML --> </template> <script> // Javas Cript </script> <style> /* CSS */ </style> JOEFYWVF
 27. <template> <div v-for=”list in lists”> {{ list }} </div> </template>

  <script> export default { data(){ return{ lists : [”ΓΜ͝”,”Έ͔Μ”,”͍ͪ͝”] }}} </script> JOEFYWVF
 28. <template> <div v-for=”list in lists”> {{ list }} </div> </template>

  <script> export default { data(){ return{ lists : [”ΓΜ͝”,”Έ͔Μ”,”͍ͪ͝”] }}} </script> JOEFYWVF ഑ྻΛ͍ΕΔ
 29. <template> <div v-for=”list in lists”> {{ list }} </div> </template>

  <script> export default { data(){ return{ lists : [”ΓΜ͝”,”Έ͔Μ”,”͍ͪ͝”] }}} </script> JOEFYWVF ഑ྻͷத਎ ల։
 30. <template> <div v-for=”list in lists”> {{ list }} </div> </template>

  <script> export default { data(){ return{ lists : [”ΓΜ͝”,”Έ͔Μ”,”͍ͪ͝”] }}} </script> JOEFYWVF MJTUΛςΩε τͰදࣔ
 31. <template> <div v-for=”list in lists”> {{ list }} </div> </template>

  <div>ΓΜ͝</div> <div>Έ͔Μ</div> <div>͍ͪ͝</div> JOEFYWVF JOEFYIUNM [”ΓΜ͝”,”Έ͔Μ”,”͍ͪ͝”]
 32. ΓΜ͝ Έ͔Μ ͍ͪ͝ JOEFYIUNM

 33. <template> <div @click=”openMenu()”> Click! </div> <div v-if=”menu”> MENU </div> </template>

  <script> export default { data() { return { menu: false } }, methods: { JOEFYWVF
 34. <script> export default { data() { return { menu: false

  } }, methods: { openMenu() { this.menu = true } } } </script> JOEFYWVF PQFO.FOV ؔ਺͕࣮ߦ ͞Εͨ࣌ʹ USVF ʹ͢Δ
 35. DMJDL JOEFYIUNM

 36. .&/6 JOEFYIUNM DMJDL

 37. ˡ֎෦$44ͱ͔ը૾ͱ͔ ˡίϯϙʔωϯ τ ࢠ ˡϨΠ Ξ΢ τ Λઃఆ ˡϖʔδΛ࡞Δ ˡ7VFͷϓϥά

  Π ϯ ˡ੩తϑ Ν Π ϧஔ͖৔ ˡ7VFY࢖͏ ͱ ͖ ϑ Υϧμߏ଄ components assets layouts pages plugins static store
 38. JOEFYWVF BCPVUWVF DPOUBDUWVF IUUQTIPHFDPNJOEFY IUUQTIPHFDPNBCPVU IUUQTIPHFDPNDPOUBDU ˢQBHFTϑ Υϧμʹ7VFϑ Ν Π

  ϧΛ࡞Δ ͱ pages ͦͷ໊લͰϖʔδ͕Ͱ͖ Δ
 39. )FBEFSWVF ˡϝχϡʔͷཁૉ͚ͩॻ͘ component Ͳͷϖʔδ͔ΒͰ΋ݺͼग़ͤΔίϯϙʔωϯ τԽ <template> <Header></Header> </template> <script> JOEFYWVF

  <template> <Header></Header> </template> <script> BCPVUWVF
 40. EFGBVMUWVF ˡ֤ϖʔδʹڞ௨ͷ ɹσβΠ ϯ͕͋Δ࣌ʹར༻ ˡ͜ ͜ʹ֤ϖʔδ͕ೖΔ layouts Ͳͷϖʔδʹ΋࡞Δ.FOVͱ͔͸͜ ͜Ͱॻ͍͓ͯ͘ <template>

  <nuxt/> </template> <script> EFGBVMUWVF
 41. %PDVNFOU)5.-pMF -BZPVU 1BHF w BTZOD%BUB w NJEEMFXBSF w GFUDI w

  TDSPMM5P5PQ w IFBE w USBOTJUJPO w MBZPVU w WBMJEBUF 0QUJPOBM1BHF$IJME ίϯϙʔωϯ τ 0QUJPOBM 1BHF$IJME ίϯϙʔωϯ τ
 42. <img src=”~/assets/image.png”> import Menu from '~/components/Menu.vue'

 43. None
 44. <template lang=”pug”> .hoge pugͱ͔࢖͑·͢ </template> <style lang=”sass” scoped> .hoge {

  font-size: 30px; } </style>
 45. None
 46. 5IBOLZPVGPSMJTUFOJOH