Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Finde neue

ちげ
August 01, 2020

Finde neue

多分読み方「フィンデノイエ」
僕が三年生で気づいたことを一年生とかに共有したいお話。

ちげ

August 01, 2020
Tweet

More Decks by ちげ

Other Decks in Education

Transcript

 1. ಸྑߴઐ
  ֶੜަྲྀΠϕϯτ

  View Slide

 2. ಸྑߴઐ
  ֶੜަྲྀΠϕϯτ
  [email protected]
  5XJUUFSϋο
  γ
  ϡλά

  View Slide

 3. 'JOEFOFVF

  View Slide

 4. ৽͍͜͠ͱݟ͚ͭΑ͏
  'JOEFOFVF
  'JOEOFX

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 6. ಺ాܒଠ
  ͪ͛͞Μ
  ͬͯݺΜͰ͘
  ͍ͩ͞ ʓө૾੍࡞
  ʓ8FC αΠ
  τ੍࡞
  ʓσβΠ
  ϯ͕ಘҙ
  ʓਫӭ෦ɾݱࢹݚɾ+PLFO
  ʓ޷͖ͳήʔ
  Ϝ͸ .JOFDSBGU
  ʓण࢘͸פϒϦ
  ʓು͸͖͢ম͖͕޷͖

  View Slide

 7. ちげ
  @Chige12_
  フォローする

  View Slide

 8. ちげ
  @Chige12_
  フォローする
  フォロー中

  View Slide

 9. ө૾੍࡞
  1)1 ΧϯϑΝؔ੢

  View Slide

 10. ߴઐΧϯϑ
  Ν͑ͿΓΘΜ
  ө૾੍࡞

  View Slide

 11. 2016/12
  ൒೥ޙʹ΍ͬͱʜ
  "& ͷϓϥά
  Πϯ +BWBTDSJQU ΍ͬ
  ͯΈ͍ͨ
  ϙʔ
  τ
  ϑ
  Υ
  Ϧ
  ΦαΠ
  τ׬੒ͨ͠
  ʂ
  Θʙ͍
  ʂ
  ͡Ό͊ɺ)5.- ͔Β΍Ε͹ʁ
  ༑ਓ '
  ΍Δ΍Μ
  ༑ਓ '

  View Slide

 12. 2018/8
  Πϯλʔϯ͓͍Ͱ
  ୅ද෱໺ࢯ
  ΍ͬͨͥ

  View Slide

 13. 2018/12

  View Slide

 14. 2019/09

  View Slide

 15. ݱࡏ
  推し

  View Slide

 16. ݱࡏ
  ݟͤΒΕ
  ͳ͍Α
  ʂ
  'JHNB

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. 2019/9 8/19 ~ 9/2
  9/3
  開発
  発表

  View Slide

 26. ಸྑߴઐ
  ֶੜަྲྀΠϕϯτ

  View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. ͍ΖΜͳ͜
  ͱ
  Λ΍ͬ
  ͖ͯͨ

  View Slide

 31. ೥਺ֶԿճ͔ෆՄͬ
  ͯ
  Δ
  ͕ɺ
  ˞ؤுͬ
  ͯղফ͠·
  ͨ͠

  View Slide

 32. ̏೥ੜͰมΘͬͨɻ
  ϓϩάϥ
  ϛϯά΋Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
  όΠ
  τ΋͠
  ͯͳ͔ͬͨɻ
  ͨͩ೔Λա͚ͩͩͬͨ͢͝ɻ

  View Slide

 33. ઌੜ঺հͷΠ
  ϕϯ
  τʹࢀՃ

  View Slide

 34. ઌੜ঺հͷΠ
  ϕϯ
  τʹࢀՃ
  ߴઐͷίϛ
  ϡχς
  Οڱ͗͢
  ߴઐͷ֎஌Βͳ͗ͨ͢͞ʜ

  View Slide

 35. ༷ʑͳΠ
  ϕϯ
  τʹͱ
  Γ͋͑ͣࢀՃ͢ΔΑ
  ͏ʹͳΔɻ
  ଞߴઐͷ༑ਓ͕૿͑Δ
  ిؾՊ͚ͩ
  Ͳ༑ਓʹڭ͑ͯ΋Βͬ
  ͯ
  ϓϩάϥ
  ϛϯά΍ͬ
  ͯΈΔ
  8FC੍࡞اۀʹΞϧόΠ
  τߦͬ
  ͯΈΔ

  View Slide

 36. ޷॥؀
  Π
  ϕϯ
  τ
  Ͱ
  ਓͱ஌Γ߹͏
  ϑ
  Υϩϫʔ
  ͕૿͑Δ
  ৘ใ͕
  ૿͑Δ
  ৄ͍͠ਓʹ͢
  ͙ฉ͚Δ
  ͍͢͝ਓʹձ͑Δ
  ײԽ͞ΕΔ
  Π
  ϕϯ
  τ৘ใ
  ɾ
  ήʔϜ৘ใ
  Π
  ϯλʔϯ৘ใ

  View Slide

 37. ৘ใ͕
  ૿͑Δ
  ஌Βͳ͔ͬͨ͜ͱ
  Λ஌ΕΔ
  ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕ݟ͔ͭΔ

  View Slide

 38. ஌ͬ
  ͯ
  Δ͜ͱ
  ؔΘͬͨ͜ͱ ਂ͘஌Δ͜ͱ

  ΍Γ͍ͨ͜ͱ

  View Slide

 39. ʮ஌Βͳ͍ʯͷʹ
  ʮ΍Γ
  ͍ͨʯΘ͚
  ͳ͍ΜͰ͢ΑͶ

  View Slide

 40. ͱ
  Γ
  ͋͑ͣ৘ใ࢓ೖΕΑ
  ͏
  ͱ
  Γ
  ͋͑ͣΠ
  ϕϯ
  τࢀՃ͠Α
  ͏
  ͱ
  Γ
  ͋͑ͣ΍ͬͯΈΑ
  ͏

  View Slide

 41. ҙݟऩू
  اըΛఏग़
  ࣥߦ෦
  ֶੜ՝
  Α
  ͬ
  ͠
  Ό
  Θ͔ͬͨ
  ͑͑
  Ͱ
  ֶ

  ձ
  ΍

  ͯ
  Έ
  ͨ
  Β
  Ͱ
  ͖
  ͨ 5BML$BGF
  ΍Γ
  ͍ͨ

  View Slide

 42. ৽͍͜͠ͱݟ͚ͭΑ͏
  'JOEFOFVF
  'JOEOFX

  View Slide

 43. ৽͍͜͠ͱ
  Λڞ༗
  ߴઐΩϟ
  ϦΞ
  ߴઐ0#͕Π
  ϕϯ
  τΛӡӦͨ͠Γɺ
  Ωϟ
  ϦΞαϙʔ
  τΛ͠
  ͯ͘ΕͨΓ͢Δɻ
  ࠷ॳ͸ո͍͠ͱࢥͬ
  ͚ͯͨͲɺ
  ୅දͷਓ͕ຊ౰ʹߴઐੜΛ
  αϙʔ
  τ
  ͍ͨͬ͠
  ͯײ͡ͷਓͰखް͍ɻ

  View Slide

 44. ৽͍͜͠ͱ
  Λڞ༗
  ߴઐϚΨδϯ
  ݱ໾ߴઐੜ͕ӡӦ͢Δ৘ใαΠ
  τɻ
  ߴઐʹؔ͢Δ৘ใ͕ͨ͘
  ͞
  Μɻ
  ͋·
  Γ஌ΒΕ͍ͯͳ͍
  ʮจܥֶՊߴઐੜʯ
  ʹ͍ͭͯͱ͔ɺ
  தୀ͠
  ͯΞϝ
  Ϧ
  ΧཹֶͷಓΛબ୒ͨ͠
  ਓͷΠ
  ϯλϏϡʔهࣄͱ͔ɺ
  ͍ΘΏΔ
  ʮ໘ന͍ਓʯ
  ৘ใ͕ັྗɻ

  View Slide

 45. ৽͍͜͠ͱ
  Λڞ༗
  Φϯίϯ
  ΦϯϥΠ
  ϯͰ΍ΔϏδωείϯς
  ε
  τɻ
  ׂ͕̔Ϗδίϯॳ৺ऀͷߴ
  ɾ
  େֶੜɻ
  ӡӦνʔϜͷׂ͕ߴઐੜɻ
  ίϩφظؒɺ
  ߴઐ֎෦ͷਓͱ΋ͭͳ͕Δνϟϯεɻ
  ΋
  ͏͙͕͢ग़Δ͸ͣɻ

  View Slide

 46. ৽͍͜͠ͱ
  Λڞ༗
  Ϟϊ
  ί
  τ
  .0/0$050*//07"5*0/

  ɾ
  ߴߍੜݶఆɻ
  ߦ͚Δͷ͸
  ̏೥ੜ·Ͱɻ
  ࠓ೥͸ΦϯϥΠ
  ϯ։࠵Ͱɺ
  ΋
  ͏ืूऴྃ
  ͪ͠Ό͚ͬͨͲɺ
  དྷ೥΋͋Δ͸ͣɻ
  ʮσβΠ
  ϯʯ
  ͱ͔
  ʮ΋ͷͮ͘
  Γʯ
  ʹڵຯ͕͋Ε͹Φεεϝɻ

  View Slide

 47. ৽͍͜͠ͱ
  Λڞ༗
  ϤϏϊ
  Ϧ
  େֶͷ਺ֶ
  ɾ
  ෺ཧΛ௒Θ͔Γ΍͘͢
  ղઆ͢Δ:PVUVCFSɻ
  ߴઐͷ೉͍͠਺ֶͱ͔෺ཧʹ
  ۤ͠ΊΒΕͨΒͱ
  Γ͋͑ͣݟΑ
  ͏ɻ
  ཧղͷਂ·
  Γํ͕ͥΜͥΜҧ͏ɻ

  View Slide

 48. ৽͍͜͠ͱ
  Λڞ༗
  ߴઐΧϯϑΝ
  େࡕ
  ɾ
  ژ౎
  ɾ
  ಸྑʹݶΒͣશࠃͰ
  ߦΘΕ͍ͯͨߴઐͷࣗ༝ͳަྲྀΠ
  ϕϯ
  τɻ
  5BML$BGFͷσΧΠ൛ɻ
  ίϩφͰ৭ʑதࢭʹͳͬ
  ͯΔ͕ɺ
  ΦϯϥΠ
  ϯͰ΋ݕ౼͞Ε͍ͯΔΒ͍͠ɻ
  ओ࠵ܦݧ͋Γ
  ɻ
  ָ͍͠ɻ

  View Slide

 49. ちげ
  @Chige12_
  フォローする

  View Slide

 50. ちげ
  @Chige12_
  フォローする
  フォロー中

  View Slide