$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Kataの作り方 / how to make Kata

color_box
December 08, 2018

Kataの作り方 / how to make Kata

https://techplay.jp/event/702297
こちらで発表したときの資料です。

color_box

December 08, 2018
Tweet

More Decks by color_box

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Kataͷ࡞Γํ
  @colorbox

  View Slide

 2. color_box
  colorbox
  ESM, Inc.

  View Slide

 3. Kata(ܕɾܗ)ʹ͍ͭͯ
  •܁Γฦ͠Մೳͳखଓ͖ɺܤݹ
  •࿅शͷͨΊͷಈ࡞

  •कഁ཭ͷक

  •Kataͱ͍͏جૅ͔ΒԠ༻΁

  View Slide

 4. CodeKataʹ͍ͭͯ
  •ୡਓϓϩάϥϚʔڞஶऀͷ
  Dave Thomas ͷϒϩά͕ݯྲྀ
  •ϓϩʹͳΔʹ͸࿅श͕ඞཁ
  •ϓϩάϥϚͷ࿅श༻ͷKata

  View Slide

 5. Kata07: How'd I Do?
  •࢖͍ॴ ࣗ෼ͷίʔυΛಡΉ࣌
  •΍Γํ ৚݅Λม͑ͯ3ճಡΉ
  •ޮՌ ଟ֯తϦʔσΟϯάͷ஁࿉

  View Slide

 6. Kata07: How'd I Do?
  •࠷ߴͷϓϩάϥϚͷίʔυ
  •৽ਓͷίʔυ
  •࠷ѱͳόά͕࢓ࠐ·Εͨίʔυ

  View Slide

 7. KataԽʹ͍ͭͯ
  •CodeKataͷಠࣗղऍ
  •࢓ࣄதʹ࿅शΛ͍ͯ͠Δ
  •࢓ࣄ΍։ൃ͔Β࿅शʹ
  ࢖͑ͦ͏ͳ෦෼ΛऔΓग़͢

  View Slide

 8. KataԽʹ͍ͭͯ
  •։ൃ࣌ͷසग़ߦಈύλʔϯΛநग़
  •நग़ͨ͠ߦಈύλʔϯΛ
  Kataʹͯ͠࿅शͷಓ۩ʹ͢Δ

  View Slide

 9. Kataͷ࡞Γํ
  •։ൃ͔Βύλʔϯநग़
  •ύλʔϯͷಛੑΛߟ͑Δ
  •໊લ෇͚

  View Slide

 10. Kataʹ͢Δҙٛ
  •໊લ͕ͭ͘
  •໊લ͕͋Δͱѻ͍΍͍͢
  •܁Γฦ͠࿅शՄೳͳKataͱͯ͠ѻ͏
  •্ୡͷͨΊͷखஈΛ૑ग़Ͱ͖Δ

  View Slide

 11. Kataͷ঺հ

  View Slide

 12. rails masterͰ༡Ϳ

  View Slide

 13. rails masterͰ༡Ϳ
  •railsͷmaster branchͰ༡Ϳ

  View Slide

 14. rails masterͰ༡Ϳ
  •࢖͍ॴ RailsͰͷ։ൃ࣌
  •΍Γ͔ͨ gem 'rails', github: 'rails/rails'
  •ޮՌ ϦϦʔε͞Ε͍ͯͳ͍৽ػೳΛ࢖͑Δ

  View Slide

 15. rails masterͰ༡Ϳ
  •࢓ࣄͰ࢖͏ػձ͸গͳ͍
  •WebpackerͳͲͷ৽ػೳ
  •RailsΞοϓσʔτͷ༧श

  View Slide

 16. ϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏

  View Slide

 17. ϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏
  •ଞऀͷࢹ఺ʹ৮ΕΔ

  View Slide

 18. ϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏
  •࢖͍ॴ ίʔυ΍ઃܭʹࣗ৴͕ͳ͍࣌
  •΍Γ͔ͨ ಉ྅΍஌Γ߹͍ʹฉ͘
  •ޮೳ ҧ͏ղ๏΍ߟ͑ํʹ৮ΕΔ

  View Slide

 19. ϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏
  •΍Γํʹର͢ΔϑΟʔυόοΫ
  •࢓ࣄ֎Ͱͷίʔυ΍ઃܭ
  •σʔλϞσϦϯά
  •ϝϯλʔͱͷ1on1Ͱ

  View Slide

 20. ಡΉ ಈ͔͢ ಡΉ ௚͢

  View Slide

 21. ಡΉ ಈ͔͢ ಡΉ ௚͢
  ϥΠϒϥϦ࢖༻ͷΧϯΛཆ͏

  View Slide

 22. ಡΉ ಈ͔͢ ಡΉ ௚͢
  •࢖͍ॴ ׳Ε͍ͨϥΠϒϥϦ͕͋Δ࣌
  •΍Γ͔ͨ ஈ֊తʹ۷ΓԼ͛Δ
  •ޮೳ ϥΠϒϥϦͷΧϯΛཆ͏

  View Slide

 23. ಡΉ ಈ͔͢ ಡΉ ௚͢
  •(υΩϡϝϯτΛ)ಡΉ
  •(࣮ࡍʹ)ಈ͔͢
  •(ίʔυΛ)ಡΉ
  •(յΕͯͨΒ)௚͢

  View Slide

 24. ಡΉ ಈ͔͢ ಡΉ ௚͢
  •ಡΉΑΓ΋ಈ͔͢΄͏͕͕͍͍֮͑
  •ίʔυ΋ಡΜͰ͓͘ͱ͞Βʹ֮͑Δ
  •յΕͨͱ͜ΖΛ௚͢ͱ͞ΒʹΑ͍
  •ਂ͘۷ΓԼ͛Δ΄ͲهԱ͕ڧݻʹ

  View Slide

 25. ॻ͍ͨίʔυΛpublicʹ͢Δ

  View Slide

 26. ॻ͍ͨίʔυΛpublicʹ͢Δ
  ৗʹݟΕΔ৔ॴʹஔ͘

  View Slide

 27. ॻ͍ͨίʔυΛpublicʹ͢Δ
  •࢖͍ॴ ϓϥΠϕʔτ։ൃΛ͍ͯ͠Δ࣌
  •΍Γ͔ͨ ॻ͍ͨίʔυΛGitHubʹpush
  •ޮೳ ࣗ෼ͷίʔυ͕͍ͭͰ΋ݟΕΔ

  View Slide

 28. ॻ͍ͨίʔυΛpublicʹ͢Δ
  •ࢥ͍ग़ͨ͢Ίͷᑹɺ֎෇͚HDD
  •ମࡋͷ੔ͬͨίʔυͰͳͯ͘Α͍
  •ௐࠪ༻ͷίʔυ΍εχϖοτͰ΋্͛Δ
  •͍ͭͰ΋ݟΕΔͳΒpublicͰͳͯ͘Α͍

  View Slide

 29. ࢓ࣄ͔Βgem΁

  View Slide

 30. ࢓ࣄ͔Βgem΁
  ࢓ࣄͷܦݧΛgemʹ͢Δ

  View Slide

 31. ࢓ࣄ͔Βgem΁
  •࢖͍ॴ ࢓ࣄͰ՝୊Λղܾͨ͠ͱ͖
  •΍Γ͔ͨ ղܾͷίΞϩδοΫΛgemʹ·ͱΊΔ
  •ޮೳ
  ಉ͡໰୊Λ؆୯ʹղܾͰ͖Δ
  ϥΠϒϥϦͱͯ͠·ͱΊΔྗͷ஁࿉

  View Slide

 32. ࢓ࣄ͔Βgem΁
  •ࣅͨΑ͏ͳ՝୊΁ͷඋ͑
  •ະདྷͷࣗ෼ͱଞਓΛॿ͚Δ
  •ϩδοΫΛநग़͢Δ࿅श

  View Slide

 33. Ξ΢τϓοτ͢Δ

  View Slide

 34. Ξ΢τϓοτ͢Δ
  •ϒϩάʹॻ͍ͯ੔ཧ͢Δ

  View Slide

 35. Ξ΢τϓοτ͢Δ
  •࢖͍ॴ ՝୊Λղܾ࣌ɹ
  •΍Γ͔ͨ ৘ใΛ੔ཧͯ͠ϒϩάʹॻ͘
  •ޮೳ
  ৘ใͷ੔ཧͱෲམͪ
  ղܾํ๏Λ؆୯ʹࢥ͍ग़ͤΔ
  ଞͷਓͷղܾΛॿ͚ΒΕΔ

  View Slide

 36. Ξ΢τϓοτ͢Δ
  •Ξ΢τϓοτͰهԱΛ੔ཧ
  •ίʔυʹͳΒͳ͍৘ใ
  ྫ:؀ڥߏங΍Τϥʔͷରॲ

  View Slide

 37. ·ͱΊ
  •ࣗ෼ͷߦಈ͔ΒKataΛநग़͢Δ
  •ࣗ෼ͷKataͰ࿅शΛ͢Δ
  •ࣗ෼ͷKataΛൃݟ͠Α͏

  View Slide

 38. ෇࿥

  View Slide

 39. յΕͯͨΒ௚͢
  •࢖͍ॴ ϥΠϒϥϦ͕յΕͯͨ࣌
  •΍Γ͔ͨ ௚ͯ͠ύονΛૹΔ
  •ޮೳ ϥΠϒϥϦͷཧղ

  View Slide

 40. յΕͯͨΒ௚͢
  •௚͢ͱཧղ͕ਂ·Δ
  •ϥΠϒϥϦͱ஥ྑ͘ͳΕΔ

  View Slide