Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TCC2018@杭州振り返り

COLSIS
October 26, 2018

 TCC2018@杭州振り返り

AliEatersSapporo#1
colsis onagatani

COLSIS

October 26, 2018
Tweet

More Decks by COLSIS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. TCC2018ˏߌभৼΓฦΓ
  AliEatersSapporo#1
  COLSIS φΨλχ

  View full-size slide

 2. @onagatani
  https://blog.onagatani.com

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ͳ͕ͨʹ ͓͞Ή
  • (ג)ίϧγε ࣦޮ໾һ

  https://colsis.jp
  • Ϋϥ΢υ͸AlibabaҎ֎΋GCPɺ
  AzureɺAWSશ෦৮ͬͯ·͢
  • ษڧձΛ৭ʑओ࠵ͯ͠·͢ɻAliEatersɺ
  PerlɺPython(Django)ͳͲ৭ʑ
  • εʔϓΧϨʔେ޷͖ ि5Ͱ৯΂ͯ·͢

  View full-size slide

 4. গ͚ͩ͠ձࣾ঺հ
  • גࣜձࣾCOLSIS
  • ౦ژࡳຈ2ڌ఺͋Γ·͢ɻ
  CMSؔ࿈ͷࣗࣾ੡඼։ൃ
  ٴͼECαΠτͳͲͷडୗ
  ։ൃΛߦ͍ͬͯ·͢
  • PM/SEɺΤϯδχΞͷํͰڵຯͷ͋
  Δํ͸࠙਌ձͰ͓࿩͠·͠ΐ͏ʂ
  ͓٬༷Ұ෦ൈਮɺ࢒೦ͳ͕ΒAliCloudͷࣄ
  ྫ͸ॾࣄ৘ʹΑΓܝࡌͰ͖͓ͯΓ·ͤΜ

  View full-size slide

 5. AlibabaCloudͷ͓͞Β͍
  • AWSɼAzureʹ͍࣍Ͱ3ҐͷγΣΞ
  • தࠃͷWebαΠτͷ30%Ҏ্ΛϗεςΟϯά
  • αʔϏεΠϯ͕2009೥ͰAlibabaຊࣾͷECαΠτͷٕज़Λస
  ༻ͨ͠ͱͷࣄͰAWSʹࣅͨܦҢͰൃల͖ͯ͠·ͨ͠
  • ݱࡏ200Ҏ্ͷαʔϏε͕͋Δ͕ɺ೔ຊϦʔδϣϯະϦϦʔ
  εͷαʔϏεଟ਺(T_T)

  ※ϩʔυϚοϓͰ͸2019/1ʹ͸શͯͷαʔϏε͕ར༻Մೳʹ
  ͳΔΑ͏Ͱ͢
  • தࠃϦʔδϣϯҎ֎͸Alibaba Cloud International͕ӡӦ͠
  ͓ͯΓதࠃଆʹσʔλΛ։ࣔ͢Δࣄ͸ͳ͘ɺ೔ຊϦʔδϣϯ
  ͸SBΫϥ΢υ͞Μͷαϙʔτ΋͋Γ҆৺ͯ͠ར༻Մೳ
  • SBΫϥ΢υ͞Μͷαϙʔτ͸ݱࡏ༗ྉϓϥϯ͸ແ͍͕24࣌
  ؒ365೔ ར༻ํ๏͔Βো֐·Ͱ௚઀νέοτΛىථ͢Δࣄ͕
  Ͱ͖·͢ʂʢAWSͩͱαϙʔτʹೖΒͳ͍ͱىථͰ͖·ͤΜ
  ΑͶʁʣɻࣗ෼ͷײ֮Ͱ͸֓Ͷ1hҎ಺ʹղ౴΋Β͑ͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 6. AlibabaCloudͷ͓͞Β͍
  • AWSΑΓ΋શମతʹ͍҆Ͱ͢ɻʢ໪࿦
  ར༻ํ๏ʹΑΓ·͢ʣ
  • ྫ͑͹ɺOSS(S3ͷΑ͏ͳ΋ͷʣʹը૾
  ΛUP͢Δ͚ͩͰlambdaͳ͠ʹը֯ͳͲ
  Λࣗ༝ࣗࡏʹมߋͰ͖·͢ɻconnpass
  ͳͲʹࣸਅ΍ϩΰΛܝࡌ͢Δͱ͖ʹURL
  Λ౉ͤ͹ྑ͍ͷͰͱͯ΋ศརʂ
  • AWSͱͷػೳൺֱ͸Q͞Μͷqiitaͷه
  ࣄ͕ࢀߟʹͳΓ·͢ɻ

  https://qiita.com/jobbin/items/
  0cf12d402c5d1e7a5cbb
  IUUQTBMJFBUFSTTBQQPSPPTTBQ
  OPSUIFBTUBMJZVODTDPNOBHBUBOJKQH YPTT
  QSPDFTTJNBHFSFTJ[F X@RVBMJUZ R@

  View full-size slide

 7. ࣸਅͰৼΓฦΔ
  TCC2018
  ࣸਅ͸TCCπΞʔΛ͝Ұॹͨ͠օ͞Μͷ
  ࣸਅ΋ར༻ͤͯ͞௖͖·ͨ͠m(__)m

  View full-size slide

 8. TCCͱ͸
  • AlibabaʢѨཬ೹೹ʣ͕೥ʹҰ౓։࠵͍ͯ͠Δ
  βɾίϯϐϡʔςΟϯάΧϯϑΝϨϯε(TCC)ɻ
  ߌभࢢͰ։࠵͞Ε͍ͯͯɺ࢛೔ؒͷΠϕϯτͰ
  ͳΜͱ12ສਓʂ΋ొ࿥͞ΕͨΑ͏Ͱ͢ʂʢશһ
  ࢀՃͨ͠ͷ͔͸ෆ໌Ͱ͢ʣɻ2017 re:Invent͕
  4.3ສਓɺDreamforce͕17ສਓͱͷࣄͰ΋͏͢
  ͙Dreamforce΋௒͑ΔͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ

  View full-size slide

 9. ձ৔ͷߌभࢢCloud Town
  ن໛͕ੌ͔ͬͨͰ͢ɻ೔ຊʹډΔͱମײͰ͖ͳ͍େ͖͞
  Ͱͨ͠ʂ

  View full-size slide

 10. ET City BRAIN
  ߌभࢢͱఏܞ͠ɺࢢ಺ͷΧϝϥɾ৴߸ɾGPSɾӡߦσʔλͳͲΛ
  AlibabaCloud্Ͱ؅ཧ͠ϦΞϧλΠϜͰϞχλϦϯά͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 11. AlibabaCloudͷαʔό
  طʹDCؒྔࢠ௨৴Λ࣮ݱ͍ͯ͠Δͦ͏Ͱ͢

  View full-size slide

 12. AliOSͱίωΫςουɾΧʔ
  طʹൢച͍ͯ͠ΔΒ͘͠ARͰ৭ʑͱ෼ੳ͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͢

  View full-size slide

 13. ET AGRICULTURAL BRAIN
  ཙ೶IOT΋ਐΜͰ͍ΔΑ͏Ͱ͢

  View full-size slide

 14. ET AGRICULTURAL BRAIN
  ΋ͪΖΜ೶ۀ΋͔ͳΓਐΜͰ͍·͢

  View full-size slide

 15. AIͰͷը૾ղੳ(ग़లاۀʣ
  ೥ྸͱੑผΛϦΞϧλΠϜͰ൑ఆ͍ͯ͠·ͨ͠

  View full-size slide

 16. υϩʔϯ഑ୡʢग़లاۀʣ
  ࢁؒ෦ͳͲͰಋೖࣄྫ͕͋Δͦ͏Ͱ͢

  View full-size slide

 17. ࣸਅͰৼΓฦΔ
  TCCπΞʔͷײ૝

  View full-size slide

 18. Alibabaຊࣾલ
  զʑҎ֎ʹ΋தࠃશ౔͔ΒπΞʔͰݟֶऀ͕͖͍ͯ·͠
  ͨ

  View full-size slide

 19. Alibabaຊࣾ಺ʹͯ
  πΞʔͷօ͞Μͱه೦ࡱӨʂ

  View full-size slide

 20. Alibabaຊࣾෑ஍಺
  ݟ͍͑ͯΔ৔ॴ͕શͯࣾ԰ͱͷࣄͰ૖େա͗·ͨ͠ɾɾ

  View full-size slide

 21. Alibabaຊࣾ಺Ͱͷηϛφʔ
  ET BRAINͱBigDataʹ͍ͭͯηογϣϯͯ͠௖͖·ͨ͠

  View full-size slide

 22. AliPayͰܾࡁ
  தࠃͰ͸ΩϟογϡϨε͕ۃ౓ʹਐΜͰ͍·͢

  View full-size slide

 23. ࣳຑ৴༻ʢηαϛɾΫϨδοτʣ
  ৴༻౓͕ߴ͍ͱࡿͷϨϯλϧʹσϙδοτ͕ඞཁͳ͍

  View full-size slide

 24. Alibabaͷεʔύʔ ϑʔϚʔ
  εϚϗͰ஫จ͢Δͱ30෼Ͱ഑ୡ͞ΕΔΜͩͱ͔

  View full-size slide

 25. தࠃͷిಈεΫʔλʔ
  ͳΜͱɺதࠃͰ͸εΫʔλʔ͕ΈΜͳిಈʂ

  View full-size slide

 26. ࠷ޙʹ
  ࡾന࢛೔ͷπΞʔͰ͕ͨ͠ɺͱͯ΋ָ͘͠աͤ͝·ͨ͠

  View full-size slide

 27. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide