Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20160911Code4Lib JAPANカンファレンス2016:DOI入門

Jiro Kikkawa
September 11, 2016
530

20160911Code4Lib JAPANカンファレンス2016:DOI入門

DOI入門+ちょっとディープなDOI入門です

Jiro Kikkawa

September 11, 2016
Tweet

More Decks by Jiro Kikkawa

Transcript

 1. ൃදऀʹ͍ͭͯ • ٢઒࣍࿠ ͖͔ͬΘ͡Ζ͏ – ஜ೾େֶେֶӃਤॻؗ৘ใϝσΟΞݚڀՊ ത࢜ޙظ՝ఔ – ࠃཱ৘ใֶݚڀॴ(NII) ಛผڞಉར༻ݚڀһ

  • %0*ͱͷؔΘΓ – म࢜࿦จʮ%0*ϦϯΫ͕΢Σϒ্ͷֶज़৘ใྲྀ௨ʹ Ռͨ͢໾ׂʯ – DOIΛ୊ࡐʹम࢜࿦จΛࣥචͨ͠ࣄྫ͸ɺগͳ͘ͱ΋ ೔ຊࠃ಺Ͱ͸ॳͷ͸ͣ – DOIͷશମతͳ࢓૊Έʹ͍ͭͯ͸ͦΕͳΓʹ஌͍ͬͯΔ – ೔ຊࠃ಺Ͱͷӡ༻ํ਑͸࣮຿ܦݧऀͷ΄͏͕ଟ෼ৄ͍͠ 1
 2. ຊ೔ͷ಺༰ • ۙ೥ɺ࿦จ΍ݚڀσʔλͳͲͷଟ༷ͳֶज़৘ใΛѻ͏্Ͱɺ %0* %JHJUBM0CKFDU*EFOUJGJFSɺσδλϧΦϒδΣΫτࣝ ผࢠ ͕·͢·͢ॏཁͳ΋ͷͱͳ͍ͬͯΔɻ೔ຊࠃ಺ͷಈ޲ ͱͯ͠ʜ ུ ɻ͔͠͠ɺݚڀऀ΍ਤॻؗؔ܎ऀʹͱͬͯɺ

  ͋Δ͍͸ɺֶज़৘ใྲྀ௨΍΢Σϒʹؔ৺Λ΋ͭਓʑʹͱͬ ͯɺ%0*͸ʮಾͷϋΠύʔϦϯΫ ͋Δ͍͸ಾͷจࣈྻ ʯ ͱ͍͏ΠϝʔδΛ๊͔Ε͍ͯΔ͜ͱ͕গͳ͘ͳ͍ͷͰ͸ͳ ͍ͩΖ͏͔ɻ%0*͸ֶज़৘ใʹΞΫηε͢ΔͨΊͷ߃ٱత ͳϋΠύʔϦϯΫͱͯ͠ͷػೳͷΈͳΒͣʜ ུ 2 લ൒Ͱ͸ਅ໘໨ʹೖ໳ͷ࿩Λͯ͠ɺޙ൒Ͱ͸ʮͳͥࢲ͕ %0*ʹͷΊΓࠐΜͰ͍Δ͔ʯʮ͜͡ΒͤΔͱɺ͜͏ͳΔʯ ͱ͍͏࿩ɺ%0*ͷັྗ ຐྗ ʹ͍͓ͭͯ࿩͍ͨ͠Ͱ͢
 3. ࢀߟࢿྉ%0*)BOECPPL • ࠃࡍ%0*ࡒஂ *%' ఏڙɺ%0*ʹؔ͢Δ)BOECPPL – ӳޠ൛ http://doi.org/10.1000/182 – ೔ຊޠ൛

  http://doi.org/10.11502/DOI_Handbook – DOIࣗମͷ࢓૊ΈΛ೺Ѳ͢Δͷʹ࠷దͳࢿྉ 3
 4. • σδλϧΦϒδΣΫτࣝผࢠ – ಡΈ:  σΟʔΦʔΞΠ ※ʮͲ͍ʯͰ͸ͳ͍ – ຊ೔͓࿩͢Δͷ͸ֶज़৘ใΛର৅ʹొ࿥͕ߦΘΕ͍ͯΔ%0* • ʮ͋ΒΏΔछྨͷΦϒδΣΫτͷӬଓతͰҰҙͳ

  ࣝผͷͨΊͷج൫ʯ – ͋ΒΏΔछྨ:  σδλϧΦϒδΣΫτʹݶΒͣɺ͋ΒΏΔ छྨͷΦϒδΣΫτʹ෇༩Մೳ * – Ӭଓత:   ಉ͡Ͱ͋Γଓ͚Δ͜ͱɺมΘΒͳ͍͜ͱ – Ұҙ:     ࢦࣔ͢͠ର৅ΛৗʹͭʹಛఆͰ͖Δ͜ͱ – ࣝผ "ͱ#͸ʮಉ͡ʯɺ$ͱ%͸ʮҧ͏ʯ͕෼͔Δ͜ͱ 4 %0* %JHJUBM0CKFDU*EFOUJGJFS ͱ͸ * %0*͸σδλϧΦϒδΣΫτ͡Όͳͯ͘΋෇༩Ͱ͖Δ ͘͞͞Ε http://cheb.hatenablog.com/entry/2014/12/14/001903
 5. %0* %JHJUBM0CKFDU*EFOUJGJFS ͱ͸ ྫͱ͋Δ࿦จͷࢀߟจݙϦετ 6 ࢀߟจݙ <> #JMEFS (FPGGSFZl(FPGGSFZ#JMEFS4USBUFHJD*OJUJBUJWFT6QEBUFz 4MJEF4IBSFIUUQXXXTMJEFTIBSFOFU$SPTT3FGHFPGGSFZ

  CJMEFSDSPTTSFG ࢀর  <> /JFMTFO 'JOO"SVQl4DJFOUJGJDDJUBUJPOTJO8JLJQFEJBz'JSTU.POEBZ WPM OP QIUUQEPJPSHGNWJ ࢀর  ࿦จ΍ॻ੶ ֶज़ॻ ͳͲʹهࡌ͞Ε͍ͯΔ΋ͷΛ ݟͨ͜ͱ͕͋Γ·ͤΜ͔ http://doi.org/10.5210/fm.v12i8.1997
 6. 7 ΧϑΣΠϯதಟʢΧϑΣΠϯͪΎ͏Ͳ͘ɺӳޠDBGGFJOF1PJTPOJOHʣ ͸ɺΧϑΣΠϯʹΑͬͯҾ͖ى͜͞ΕΔதಟͰ͋Δɻ লུ ࣏ྍ [ฤू] ॏಞͳঢ়ଶʹؕΔͷ͸ɺաྔઁऔͳͲʹΑͬͯٸੑதಟΛىͨ͜͠৔߹Ͱ͋Δɻ ΧϑΣΠϯʹ͸ಛҟతͳղಟࡎ΍፰߅ༀ͸ͳ͍ͨΊɺ݂தೱ౓Λ௿Լͤ͞Δ ର঱ྍ๏Λߦͬͯ࣌ؒͱڞʹճ෮Λ଴ͭɻ ॏ঱ͰۓٸΛཁ͢Δ৔߹͸ٹٸපӃʹൖૹޙɺ

  লུ ݂ӷٵண͓Αͼ݂ӷಁੳ<>ɺңચড়<>͕༗ޮͳ৔߹΋͋Δɻ 6 ๺ଜ३ɺٶ෦ߒಓɺ২੢ݑୡɺՃೲलه΄͔ɺ຾ؾ༧๷ༀͷଟྔ෰༻ʹΑΔ ΧϑΣΠϯதಟͷྫ ೔ຊྟচٹٸҩֶձࡶࢽ Vol.17 (2014) No.5 p.711-715 https://dx.doi.org/10.11240/jsem.17.711 7 ࠤ౻޹޾ɺத઒ོ༤ɺਔՊխྑɺਢլ߂ହ΄͔ɺகࢮతେྔ෰ༀ͔Βٹ໋͠ಘͨ ٸੑΧϑΣΠϯதಟͷྫ ೔ຊٹٸҩֶձࡶࢽ Vol.20 (2009) No.12 P941-947 https://dx.doi.org/10.3893/jjaam.20.941 %0* %JHJUBM0CKFDU*EFOUJGJFS ͱ͸ ྫ೔ຊޠ൛8JLJQFEJBʮΧϑΣΠϯதಟʯ
 7. %0*ؔ࿈༻ޠͷ঺հ ࠃࡍDOIࡒஂ(IDFɺInternational DOI Foundation) ͕ఏڙ͍ͯ͠ ΔɺDOIΛ࣮ݱ͢ΔγεςϜશମ͕ʮ%0*γεςϜʯɺ γεςϜΛ௨ͯ͡ొ࿥ɾ؅ཧ͞ΕΔࣝผࢠ͕ʮ%0*໊ʯ • DOI໊(DOI name)

  – Prefixɺʮ/ʯɺSuffixͰߏ੒ DOI໊:10.1241/johokanri.59.336 – RA(Registration Agencyɺ%0*ొ࿥ػؔ)Λ௨ͯ͡ొ࿥ • %0*ϦϯΫ (ϋΠύʔϦϯΫͱͯ͠ͷDOI) – ʮhttp://doi.org/ʯ·ͨ͸ʮhttp://dx.doi.org/ʯͷޙΖʹ%0*໊ Λ௥Ճ͢Δͱɺ౰֘ίϯςϯπͷ63*ʹϦμΠϨΫτΛߦ͏ ϋΠύʔϦϯΫͱͯ͠ػೳ͢Δ 8 http://doi.org/10.1241/johokanri.59.336 → J-STAGE্ͷ࿦จϖʔδʹϦμΠϨΫτ͞ΕΔ
 8. %0*ؔ࿈༻ޠͷ঺հ • %0*໊ͷ૯ొ࿥݅਺ԯ ສ݅ ೥݄࣌఺ 9 +B-$ +BQBO-JOL$FOUFS ɾ೥݄ʹൃ଍ͨ͠೔ຊࠃ಺།Ұͷ3"ɺ೔ຊࠃ಺ͷֶज़৘ใͷDOI໊ొ࿥ ɾՊֶٕज़ৼڵػߏɺ෺࣭ɾࡐྉݚڀػߏɺࠃཱ৘ใֶݚڀॴɺ

  ࠃཱࠃձਤॻؗ ͷ4ػؔʹΑΔڞಉӡӦ͕ߦΘΕ͍ͯΔ RA උߟ ૯ొ࿥݅਺ Crossref 1999೥ઃཱɺੈք࠷େن໛ͷRA 76,944,396 ISTIC 2007೥ઃཱɺதࠃͷRA 23,422,068 DataCite 2009೥ઃཱɺओͳର৅͸ݚڀσʔλ 6,614,478 JaLC 2012೥ઃཱɺ೔ຊࠃ಺།ҰͷRA 1,401,144 ֶज़৘ใ΁ͷDOI໊ొ࿥Λߦͳ͍ͬͯΔओͳRA(2015೥11݄࣌఺)
 9. 11 ࠃࡍ%0*ࡒஂ *%' ར༻ऀ Ϩεϙϯε http://doi.org/10.1241/johokanri.59.336 %0*ϦϯΫʹΑΔίϯςϯπ΁ͷΞΫηε HTTP/1.1 303 See

  Other Location: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/3 1/4/31_4_9/_article/-char/ja/
 10. 12 ࠃࡍ%0*ࡒஂ *%' ར༻ऀ %0*໊ 10.1241/johokanri.59.336 ↳https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/59/5/ 59_336/_article/-char/ja/ ΞΫηε Ϩεϙϯε

  HTTP/1.1 303 See Other Location: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/3 1/4/31_4_9/_article/-char/ja/ http://doi.org/10.1241/johokanri.59.336 %0*ϦϯΫʹΑΔίϯςϯπ΁ͷΞΫηε
 11. DOIγεςϜͷ֓ཁਤ 15 Crossref ͷDB JaLCͷDB (Japan Link Center) Crossref (RA)

  JaLC (RA) ࠃࡍ%0*ࡒஂ *%' http://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI ϝλσʔλ ϝλσʔλ Registrant Registrant
 12. 16 Crossref ͷDB JaLCͷDB (Japan Link Center) Crossref (RA) JaLC

  (RA) ࠃࡍ%0*ࡒஂ *%' http://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI Registrant ϝλσʔλ ϝλσʔλ Prefixͷׂ౰ (10.1111) Prefixͷׂ౰ (10.2222) (10.2222) (10.1111) Registrant
 13. 17 Crossref ͷDB JaLCͷDB (Japan Link Center) Crossref (RA) JaLC

  (RA) ࠃࡍ%0*ࡒஂ *%' http://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI Registrant ϝλσʔλ ϝλσʔλ Registrant ϝλσʔλ Suffix ϝλσʔλ Suffix
 14. 18 Crossref ͷDB JaLCͷDB (Japan Link Center) Crossref (RA) JaLC

  (RA) ࠃࡍ%0*ࡒஂ *%' http://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI Registrant Registrant ϝλσʔλ ϝλσʔλ DOIొ࿥ DOIొ࿥
 15. 19 Crossref ͷDB JaLCͷDB (Japan Link Center) Crossref (RA) JaLC

  (RA) ࠃࡍ%0*ࡒஂ *%' http://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI Registrant ϝλσʔλ ϝλσʔλ (10.2222) (10.1111) Registrant DOIొ࿥ DOIొ࿥ ϝλσʔλ Suffix ϝλσʔλ Suffix Prefixͷׂ౰ (10.1111) Prefixͷׂ౰ (10.2222)
 16. 21 http://api.crossref.org/works/ ᶄϝλσʔλɺॻࢽ৘ใΛऔಘ͍ͨ͠ 10.1002/asi.23162 "DOI": "10.1002/asi.23162", "type": "journal-article", "page": "2381-2403",

  "source": "CrossRef", "title": [ "Wikipedia in the eyes of its beholders: A systematic review of scholarly research on Wikipedia readers and ], "prefix": "http://id.crossref.org/prefix/10.1002", "volume": "65", "author": [ { "affiliation":[ { "name": "John Molson School of Business; Concordia University; 1450 Guy Street Montreal Quebec H3H 0A1 } ], "family": "Okoli", "given": "Chitu" },
 17. ᶅͦͷଞ:  RA͝ͱʹαʔϏε͕ҟͳΔ෦෼ Crossrefͷ৔߹͸ಠࣗαʔϏε͕ෳ਺͋Δ – CrossCheck(similarity check): શจ୯ҐͰॏෳௐࠪ – CrossMark൛ͷ৘ใɺόʔδϣϯ؅ཧɺऔΓԼ͛౳ –

  FundrefϑΝϯυ৘ใ – Crossref Event DataWikipedia΍SNSͰͷࢀরΛՄࢹԽ 25 %0*ʹΑ࣮ͬͯݱ͞ΕΔ͜ͱ ͋Δ%0*໊10.1002/asi.23162 Φεεϝࢿྉ$" $SPTT3FGͷಈ޲ SFWJTJUFE ௕԰ ढ़ c ΧϨϯτΞ΢ΣΞωεɾϙʔλϧ http://current.ndl.go.jp/ca1836
 18. ೔ຊࠃ಺Ͱͷಈ޲ JaLC(Japan Link Center) • ݚڀσʔλ΁ͷ%0*ొ࿥࣮ݧϓϩδΣΫτ – ೥݄͔Β೥݄·Ͱ • ݚڀσʔλར׆༻ڠٞձ

  – ೥݄೔ઃཱ • ࠓ೥౓͸ٕज़·ΘΓͷҕһձ΋੝Μʹ׆ಈ༧ఆ – ͱ͍͏࿩Λ࢕͍·ͨ͠ʂ 26
 19. 30 The Gory Details First, the outage of January 20th

  was not caused by a software or hardware failure, but was instead due to an administrative error at the Corporation for National Research Initiatives (CNRI). The domain name “doi.org” is managed by CNRI on behalf of the International DOI Foundation (IDF). The domain name was not on “auto- renew” and CNRI staff simply forgot to manually renew the domain. Once the domain name was renewed, it took about 48 hours for the fix to propagate through the DNS system and for the DOI resolution service to return to normal. http://blog.crossref.org/2015/03/january-2015-doi-outage-followup-report.html (Ňŋ ω<)ʎͯ΁΃Ζ ͦͷ
 20. ʮ%0*ϦϯΫෆ৴ʯ໰୊ʁ • ʮ ؾ ࣋ ͪ ͸ Θ ͔ Δ

  ʯ (  աڈʹ΋͍Ζ͍Ζ͋ͬͨͷ͔΋஌Ε·ͤΜͶʼʻ ) • ΞΫηεϩά෼ੳʹ࢖͍͍ͨ৔߹͸೰Ή – ࣮ࡍ໰୊ɺDOIϦϯΫΛܦ༝͍ͯ͠ͳ͍ ΞΫηεͬͯͲΕ͘Β͍͋ΔΜͩΖ͏ͳʁ͕ෆ໌ • DOI໊Λొ࿥͢Δ ≠ DOIϦϯΫΛ࢖͏ – ʮ͋͘·Ͱࣝผࢠͱͯ͠࢖͏ɻURI͸جຊతʹࣗલʯ ͱ͍͏ҙࢥܾఆ΋͋ΓಘΔͱ͍͏͜ͱɾɾɾʂʂʂ 35
 21. ʮઃܭʯͬΆ͍͜ͱʹڵຯʁ • σβΠϯ – ྑ͍(ײँ͞ΕΔ)ઃܭɺѱ͍(σΟεΒΕΔ)ઃܭʁ – ਓ͸ɺ͜Ε·ͰͲΜͳྺ࢙ΛาΜͰ͖ͨΜͩΖ͏ • 8JLJQFEJB্ͷ%0*-0%σʔληοτԽ –

  ΢Σϒͷੈքͱग़൛ɾਤॻؗͷੈք͕͏·͘࿈ܞͰ͖ ͍ͯͳ͍͜ͱʹΑͬͯੜͨ͡΋ͷͱࢥ͖͠ɺͪΐͬͱ ͨ͠ҋΛ֞ؒݟͨؾ͕ͨ͠ – ʮ͜Μͳه߸ΛURIʹ࢖ͬͯ͠·͏ͷʁʯͱ͍͏ൃݟ – http://www.sigswo.org/papers/39program • υϯҾ͖͠ͳ͍༏͍͠ਓΛ୳͍ͯ͠·͢ 37
 22. ໊લΛ෇͚Δ͜ͱ͸େมͳ͜ͱ 38 • %0*໊ͷ૯ొ࿥݅਺ԯ ສ݅ ೥݄࣌఺ RA උߟ ૯ొ࿥݅਺ Crossref

  1999೥ઃཱɺੈք࠷େن໛ͷRA 76,944,396 ISTIC 2007೥ઃཱɺதࠃͷRA 23,422,068 DataCite 2009೥ઃཱɺओͳର৅͸ݚڀσʔλ 6,614,478 JaLC 2012೥ઃཱɺ೔ຊࠃ಺།ҰͷRA 1,401,144 ֶज़৘ใ΁ͷDOI໊ొ࿥Λߦͳ͍ͬͯΔओͳRA(2015೥11݄࣌఺) ͜Ε͚ͩͨ͘͞ΜͷࣝผࢠΛੜΈग़͢෣୆ཪʹ͸ɺ ྦͳ͠ʹ͸ޠΓ͑ͳ͍υϥϚ͕͋ΔͷͰ͸ʁ
 23. Crossref DOIΛूΊͯΈͨ • $SPTT3FG 3&45"1*ͰJUFNUZQF छผ ͝ͱʹ %0*໊ͷϦετ͕औಘՄೳ • ҎԼͷΑ͏ʹࢦఆ͢Δͱ1,000݅ͣͭऔಘͰ͖Δ

  – http://api.crossref.org/types/journal- article/works?rows=1000&cursor=* • ೥݄த०ࠒʹશ݅औಘΛ࣮ࢪ –  ݅ͷDOI໊ͷऔಘΛ࣮ࢪͨ͠ – +40/ܗࣜͰશ෦Ͱ(#΄Ͳ H[JQѹॖͰ(# – ※ࢲࣗ਎͸ͦΜͳʹϓϩάϥϛϯάͰ͖·ͤΜ 39
 24. $SPTTSFG %0*ͷจࣈྻ௕ 42 *UFN5ZQF߲໨ ݅਺ ࠷খ஋ ࠷େ஋ ฏۉ஋ ࠷ස஋ શମ

  83,091,544 9 120 25.23 25 book-section 3,796 11 120 30.59 38 journal-article 62,526,776 9 115 24.83 25 dataset 1,302,158 9 105 27.49 22 book-chapter 9,585,468 10 92 27.44 28 component 2,469,711 9 78 31.65 33 monograph 254,427 10 78 25.06 23 journal-issue 479,453 9 74 23.59 27 proceedings-article 4,511,040 10 70 23.07 26 other 159,799 12 69 26.28 27 proceedings 13,817 9 66 17.93 15 book-series 2,286 9 59 16.04 16 book 507,447 10 57 23.99 25 report 340,960 9 55 15.22 14 reference-entry 551,418 13 46 27.51 26
 25. 4VGGJYͷύλʔϯ͸ 2ͲΜͳจࣈɾه߸͕Α͘࢖ΘΕ͍ͯΔʁ " ݅͢΂ͯʹؚ·ΕΔ0 1 / . ͦͷ࣍ʹଟ͍2(80.3%)ɺ3(70.5%)… 2ͳͥ100%ͷ΋ͷ͕͋Δͷ͔

  " %0*໊ͷ1SFGJY͸ʮ10.ʯͰ͸͡·Γɺ ʮ/ʯɺ4VGGJYɺͰߏ੒͞Ε͍ͯΔͨΊ 24VGGJYͰूܭ͢ΔͱͲ͏ͳΔͷ "͑ͬͱɾɾɾ 43
 26. 44 ॱҐ จࣈɾه߸ ݅਺ ׂ߹ 1 0 69,686,253 83.87

  2 1 67,897,970 81.71 3 2 60,804,604 73.18 4 3 50,033,715 60.22 5 9 49,448,268 59.51 6 4 47,497,145 57.16 7 7 45,386,532 54.62 8 8 45,011,847 54.17 9 5 44,563,248 53.63 10 6 43,704,914 52.60 11 . 42,487,715 51.13 12 - 29,764,229 35.82 13 s 23,259,898 27.99 14 j 18,241,915 21.95 15 a 16,265,928 19.58 16 e 15,797,507 19.01 17 c 15,533,457 18.69 18 b 12,131,766 14.60 19 r 11,915,601 14.34 20 i 11,822,050 14.23 4VGGJY͝ͱͷूܭ݁Ռ ্Ґ߲໨
 27. 45 ॱҐ จࣈɾه߸ ݅਺ ׂ߹ 46 < 431,223 0.52

    47 [ 71,596 0.09   48 ] 71,585 0.09   49 + 14,257 0.02   50 # 8,637 0.01   51 & 1,620 0.00   52 % 189 0.00   53 \ 129 0.00   54 , 71 0.00   55 ~ 28 0.00   56 ? 16 0.00   57 ! 13 0.00   58 = 13 0.00   59 @ 7 0.00   60 | 6 0.00   61 * 5 0.00   62 { 2 0.00   63 ^ 2 0.00   64 ` 1 0.00   65 $ 1 0.00   4VGGJY͝ͱͷूܭ݁Ռ ԼҐ߲໨ ൺֱతϨΞͳ ΞϧϑΝϕοτ: w, k, z, q
 28. ଞͷ෼ੳ΋४උ͍ͯ͠·͕ͨ͠ • ͪΐͬͱੵΈ࢒͕͋͠ΔͳͲͷཧ༝Ͱɺ ࠓճ͸ׂѪ͠·͢ • ΍ͬͨ͜ͱ – ਺ࣈɺӳࣈɺͦΕͧΕͷه߸ͷ۠෼Ͱύλʔϯूܭ – $SPTTSFG

  %0*ͷ4VGGJYͰʮ࠷΋ଟ͍ʯύλʔϯ͸ɺ ʮ਺஋ʯͱʮӳࣈʯͱʮʯͰߏ੒͞ΕΔ%0*໊ – શମͷ໿ ສ݅ऑ ͕͜ͷύλʔϯʹ֘౰ 46
 29. มߋͰ͖ͳ͍͜ͱΛܾΊΔͱ͍͏ۤ೉ Journal-Issue: • 10.1002/(sici)1096-8628(19960102)61:1<>1.0.co;2-l – ISSNɺൃߦ೥݄೔ɺVolume、Issueɺ಺͸ۭ஋ɺಾͷจࣈྻ – American Journal of

  Medical Genetics A 2 January 1996 Volume 61, Issue 1 Journal-Article: • 10.1002/(SICI)1096-8628(19960102)61:1<2::AID-AJMG1>3.0.CO;2-1 – ͷத਎͕ʮܝࡌϖʔδ਺ ։࢝൪߸ ɺࢽ໊ུশɺ࿈൪ʯ 47 ύʔηϯτΤϯίʔσΟϯάඞਢɺ63*͔Ͳ͏͔൑ఆࠔ೉ɺ ͔ͱ͍ͬͯਓؒʹͱͬͯ෼͔Γ΍͘͢΋֮͑΍͘͢΋ͳ͍ʜ ͜ͷखͷۀͷਂ͍ઃܭΛ͢Δͷ͸ආ͚·͠ΐ͏ʼʻ