Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

コンテンツ流通基盤概論 #06 / 20230131

コンテンツ流通基盤概論 #06 / 20230131

Jiro Kikkawa

January 31, 2023
Tweet

More Decks by Jiro Kikkawa

Other Decks in Education

Transcript

 1. 1
  ίϯςϯπྲྀ௨ج൫֓࿦
  ஜ೾େֶ ਤॻؗ৘ใϝσΟΞܥ
  ٢઒ ࣍࿠ [email protected]
  # ೔෇ ֓ཁ
  6 1݄31೔ (Ր)
  ΦʔϓϯαΠΤϯε࣌୅ʹ͓͚Δֶज़ίϯςϯπͷྲྀ௨ʹؔ͢Δ
  ಈ޲

  View Slide

 2. 3
  3
  εέδϡʔϧ
  # ೔෇ ֓ཁ
  1 1݄10೔ (Ր) ಋೖɾΠϯλʔωοτ্ͷίϯςϯπྲྀ௨ʹؔ͢Δશମ૾Λड़΂Δ
  2 1݄12೔ (໦)
  ίϯςϯπྲྀ௨Λࢧ͑Δ৘ใٕज़ͷ֓ཁ ɾίϯςϯπͷදݱɼ஝ੵɼ
  ΞΫηεͷͨΊͷ৘ใٕज़ͷجૅ ɾίϯςϯπྲྀ௨ͷγεςϜͷߏ੒ͷجૅ
  3 1݄19೔ (໦)
  Πϯλʔωοτ্ͷίϯςϯπͱͦͷྲྀ௨ͷجૅ֓೦ɾ
  σΟδλϧϥΠϒϥϦͱσΟδλϧΞʔΧΠϒͷࣄྫͱجૅ֓೦
  4 1݄24೔ (Ր) ֶज़ݚڀ෼໺ʹ͓͚ΔσΟδλϧίϯςϯπͷྲྀ௨ʹؔ͢Δجૅ֓೦ͱࣄྫ
  5 1݄26೔ (໦) ֶज़ݚڀ෼໺ʹ͓͚Δίϯςϯπͷಉఆɾࣝผ΍ɼӬଓతͳར༻ͷͨΊͷج൫
  6 1݄31೔ (Ր) ΦʔϓϯαΠΤϯε࣌୅ʹ͓͚Δֶज़ίϯςϯπͷྲྀ௨ʹؔ͢Δಈ޲
  7 2݄2೔ (໦) ϝλσʔλͷجૅ֓೦ͱϝλσʔλͷछʑͷࣄྫ
  8 2݄7೔ (Ր)
  ϝλσʔλͷϞσϧ ɾԠ༻໨తʹैͬͨίϯςϯπͷݟํͱϝλσʔλͷ
  Ϟσϧ ɾϝλσʔλεΩʔϚͱͦͷجຊϞσϧ
  9 2݄9೔ (໦)
  ϝλσʔλͷ૬ޓӡ༻ੑɼಛʹΠϯλʔωοτ্Ͱͷϝλσʔλͷ
  ૬ޓӡ༻ੑͷͨΊͷඪ४ (Resource Description Framework (RDF) ౳) ͱ
  ϝλσʔλεΩʔϚʹ͍ͭͯड़΂Δ
  10 2݄14೔ (Ր) σΟδλϧίϯςϯπྲྀ௨ɼϝλσʔλʹؔ͢Δ૯߹తͳٞ࿦ͱৼΓฦΓ
  ※ୈ2ճ͔Βୈ6ճ·Ͱ͸٢઒ɼୈ7ճ͔Βୈ10ճ·Ͱ͸Ӭ৿ઌੜͷ୲౰Ͱ͢ɽ

  View Slide

 3. 4
  4
  લճͷ͓͞Β͍

  View Slide

 4. 5
  5
  ӬଓతͳΞΫηεΛ࣮ݱ͢Δʹ͸?
  ① URI͕มΘΒͳ͚Ε͹ɼͦͷURIʹΞΫηε͢Δ͜ͱͰ
  ࣮ݱՄೳ
  Cool URIs don’t change / ΫʔϧͳURI͸มΘΒͳ͍
  • 1998೥ʹTim Berners-Lee͕ࣔͨ͠ߟ͑ํ
  • URI͕มΘΔͷ͸ɺͦͷதʹؚ·ΕΔԿΒ͔ͷ৘ใ͕มΘͬͯ͠·͏ͨΊ
  → υΩϡϝϯτͷ࡞੒೔ - URI͕ઃఆ͞Εͨ೔෇ͳͲͷෆมͷཁૉΛ༻͍Δ
  ˒ URIʹؚΊͳ͍Α͏ʹ͢Δ͜ͱ͕ਪ঑͞Ε͍ͯΔཁૉͷྫ
  • ࡞ऀ໊
  • υΩϡϝϯτͷόʔδϣϯ΍ঢ়ଶΛࣔ͢Α͏ͳ୯ޠ
  • ϑΝΠϧ໊ͷ֦ுࢠ
  ݪจ Tim Berners-Lee: Hypertext Style: Cool URIs don't change. https://www.w3.org/Provider/Style/URI.html
  ຋༁ ਆ࡚ਖ਼ӳ: ΫʔϧͳURI͸มΘΒͳ͍ -- Style Guide for Online Hypertext https://www.kanzaki.com/docs/Style/URI

  View Slide

 5. 6
  6
  ӬଓతͳΞΫηεΛ࣮ݱ͢Δʹ͸?
  ᶄ ίϯςϯπͷॴࡏ͕มΘͬͯ΋ɼಉ͡URIͰΞΫηε
  Ͱ͖ͨΒղܾ!

  View Slide

 6. 7
  7
  HTTPͷεςʔλείʔυ 7
  3XX ϦμΠϨΫτ
  • 301 Moved Permanently
  • 302 Found
  ϦΫΤετ
  Ϩεϙϯε
  ΫϥΠΞϯτ αʔό
  ϦΫΤετͰࢦఆ͞ΕͨϦιʔε͕৽͍͠63*ʹҠಈͨ͜͠ͱΛࣔ͢ɽ
  ͸߃ٱతͳҠಈɼ͸Ұ࣌తͳҠಈΛࣔ͢ɽ
  ͦͷϦιʔε͸Ҡಈ
  ͠·ͨ͠ɽҠಈઌΛ
  ڭ͑ΔͷͰɼͦͪΒ
  ʹߦ͍ͬͯͩ͘͞
  • 303 See Other
  ผͷURIɽϦΫΤετʹର͢Δॲཧ݁Ռ͕ผͷURIͰऔಘͰ͖Δ͜ͱΛࣔ͢ɽ
  (ࢀߟ) ࢁຊཅฏ: 8.4 Α͘࢖ΘΕΔεςʔλείʔυ, ʮWebΛࢧ͑Δٕज़ : HTTP, URI, HTML, ͦͯ͠
  RESTʯ. Web+DB PressϓϥεγϦʔζ. ٕज़ධ࿦ࣾ, 2010.

  View Slide

 7. 8
  • ಡΈ͸ʮσΟʔΦʔΞΠʯͰ͢ɽ
  • υΠͩͱɼզʑͷײ֮Ͱ͸ʮ౔Ҫʯ͞ΜΛ࿈૝͢ΔͰ͠ΐ͏ ͱ
  աڈʹઆ໌ͨ͠Βɼւ֎ͰʮυʔΠʯͱݺΜͰ͍Δਓ͕͍·ͨ͠
  • Document Object Identifier Ͱ͸͋Γ·ͤΜ
  ͋ΒΏΔछྨͷΦϒδΣΫτͷӬଓతͰҰҙͳࣝผͷͨΊͷج൫
  – ͋ΒΏΔछྨͷΦϒδΣΫτ
  ˠ σδλϧΦϒδΣΫτʹݶఆͤͣɼ͋ΒΏΔछྨͷ
  ΦϒδΣΫτʹ෇༩Մೳ ˠ Digital Identifier of an Object
  – ݫີʹ͸ֶज़จݙʹݶఆ͞ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍͕ɼ͜ͷतۀͰ͸ɼ
  ֶज़࿦จɼॻ੶ɼݚڀσʔλ౳Λର৅ʹ෇༩͞Ε͍ͯΔέʔεΛѻ͏ɽ
  DOIͱ͸Կ͔
  Digital Object Identifier / σ (Ο)
  δλϧΦϒδΣΫτࣝผࢠ

  View Slide

 8. 9
  DOIγεςϜͷ֓ཁਤ
  Crossrefの
  DB
  JaLCのDB
  (Japan Link
  Center)
  Crossref (RA) JaLC (RA)
  ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  https://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI
  メタデータ
  メタデータ
  Registrant
  Registrant

  View Slide

 9. 10
  Crossrefの
  DB
  JaLCのDB
  (Japan Link
  Center)
  Crossref (RA) JaLC (RA)
  ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  https://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI
  Registrant
  メタデータ
  メタデータ
  Prefixͷׂ౰
  (10.1111)
  Prefixͷׂ౰
  (10.2222)
  (10.2222)
  (10.1111)
  Registrant
  Registrant͸ग़൛ऀ౳ͷ୯ҐͰଘࡏ͢Δ

  View Slide

 10. 11
  Crossrefの
  DB
  JaLCのDB
  (Japan Link
  Center)
  Crossref (RA) JaLC (RA)
  ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  https://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI
  Registrant
  メタデータ
  メタデータ
  Registrant
  ϝλσʔλ
  Suffix
  ϝλσʔλ
  Suffix

  View Slide

 11. 12
  Crossrefの
  DB
  JaLCのDB
  (Japan Link
  Center)
  Crossref (RA) JaLC (RA)
  ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  https://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI
  Registrant Registrant
  メタデータ
  メタデータ
  DOIొ࿥ DOIొ࿥

  View Slide

 12. 13
  Crossrefの
  DB
  JaLCのDB
  (Japan Link Center)
  Crossref (RA) JaLC (RA)
  ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  https://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI
  Registrant
  メタデータ
  メタデータ
  (10.2222)
  (10.1111)
  Registrant
  DOIొ࿥ DOIొ࿥
  ϝλσʔλ
  Suffix
  ϝλσʔλ
  Suffix
  Prefixͷׂ౰
  (10.1111)
  Prefixͷׂ౰
  (10.2222)

  View Slide

 13. 14
  ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  利⽤者
  %0*໊ 10.2964/jsik_2020_033
  ↳ https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsik/30/3/30_2020_033/_article/-
  char/ja/
  ΞΫηε Ϩεϙϯε
  HTTP/2 302 Found
  Location:
  https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsik/30/3/30_2020_033/_
  article/-char/ja/
  https://doi.org/10.2964/jsik_2020_033
  ˞Ϧιʔεͷॴࡏ (URI) ʹมߋ͕͋ͬͨ৔߹͸ɺ
  ͦͷมߋΛ൓ө͢Δ͜ͱͰϦϯΫ੾ΕΛ๷͙࢓૊Έ
  %0*ϦϯΫʹΑΔίϯςϯπ΁ͷΞΫηε

  View Slide

 14. 15
  %0*ʹඥ෇͚ΒΕͨϝλσʔλͷ׆༻
  DOI Citation Formatter https://citation.crosscite.org/
  10.1007/s11192-011-0612-6
  @misc{Yoshikane_Suzuki_Tsuji_2011,
  title={Analysis of the relationship between
  citation frequency of patents and diversity of
  their backward citations for Japanese
  patents},
  volume={92},
  DOI={10.1007/s11192-011-0612-6},
  number={3},
  journal={Scientometrics},
  publisher={Springer Science and Business
  Media LLC},
  author={Yoshikane, Fuyuki and Suzuki,
  Yutaka and Tsuji, Keita},
  year={2011},
  month={Dec},
  pages={721–733},
  language={en}
  }
  bibtex

  View Slide

 15. 16
  %0*ʹඥ෇͚ΒΕͨϝλσʔλͷ׆༻
  DOI Citation Formatter https://citation.crosscite.org/
  10.1007/s11192-011-0612-6
  ieee
  [1] F. Yoshikane, Y. Suzuki, and K. Tsuji,
  “Analysis of the relationship between citation
  frequency of patents and diversity of their
  backward citations for Japanese patents,”
  Scientometrics, vol. 92, no. 3. Springer
  Science and Business Media LLC,
  pp. 721–733, Dec. 30, 2011.
  doi: 10.1007/s11192-011-0612-6.
  10.1007/s11192-011-0612-6
  nature
  1.Yoshikane, F., Suzuki, Y. & Tsuji, K.
  Analysis of the relationship between citation
  frequency of patents and diversity of their
  backward citations for Japanese patents.
  Scientometrics vol. 92 721–733 (2011).

  View Slide

 16. 17
  Wikipediaʹ͓͚Δ׆༻
  1. Western New Guinea: Difference between revisions - Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Western_New_Guinea&diff=prev&oldid=1135624970
  2. Poisson process: Difference between revisions - Wikipedia https://en.wikipedia.org/w/index.php?diff=prev&oldid=678309205
  1. ౰֘จݙͷDOIʹؔ͢Δ৘ใΛ௥Ճ
  2. ౰֘DOIʹؔ͢Δॻࢽ৘ใΛ௥Ճ

  View Slide

 17. 18
  18
  લճͷఏग़՝୊͔Β #1 18
  ωοτͰௐ΂ͨͱ͜ΖɺDOIͷ࠷ॳͷ10.ͷ෦෼͸ݻఆͩͱ͞Ε͍͕ͯͨɺ
  ͳͥݻఆͳͷ͔͕ؾʹͳͬͨɻ
  • DOIγεςϜ͕࢖༻͍ͯ͠ΔHandle SystemͰͷDOI༻ͷ໊લۭ͕ؒ10
  $ curl -I -L 'https://hdl.handle.net/2027/uc1.c2754878'
  HTTP/2 302
  location: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.c2754878
  HTTP/1.1 200 OK
  ࢀߟ: RFC 3651: Handle System Namespace and Service Definition
  https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3651
  DOI System and the Handle System https://www.doi.org/factsheets/DOIHandle.html
  • Handle Systemͱ͸?
  ྫ) HathiTrustͰͷNature૑ץ߸ https://hdl.handle.net/2027/uc1.c2754878

  View Slide

 18. 19
  19
  લճͷఏग़՝୊͔Β #2 19
  શͯͷ࿦จͳͲ͕%0*ʹొ࿥͞Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ͸΋ͪΖΜͳ͍ͱࢥ͍·͕͢ɺ
  ొ࿥͢Δίϯςϯπ͸ͲͷΑ͏ʹબ͹Ε͍ͯΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
  ࿦จͷஶऀ͕ਃ੥ͨ͠Γ͢Δඞཁ͸͋ΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
  • ࿦จͷஶऀ͕DOIͷొ࿥ਃ੥Λߦ͏ඞཁ͸͋Γ·ͤΜɽ
  • ୭͕ొ࿥͢ΔίϯςϯπΛܾΊ͍ͯΔ͔: ग़൛ࣾ΍ֶڠձɼେֶͳͲ
  • ݚڀऀݸਓ͕DOIͷొ࿥ਃ੥Λߦ͏৔߹΋͋Γ·͢
  → ͨͱ͑͹ɼݚڀσʔλͷެ։Λߦ͏৔߹
  ࠓ೔ͷतۀͰઆ໌͠·͢

  View Slide

 19. 20
  20
  લճͷఏग़՝୊͔Β #3 20
  ੲ͸
  ॻࢽ৘ใΛݟΔ͚ͩͰ΋ܖ໿͕ඞཁͩͬͨͱ͍͏ͷ͸ͳΜ͔ͩ૝૾͕͖ͭ·
  ͤΜɻͦΕ͡Όͳʹ΋෼͔Βͳ͍͡Όͳ͍͔ͱࢥͬͯ͠·͍·͢͠ɺٯʹݕࡧ݁Ռ
  ʹදࣔ͞ΕΔͱ͜Ζ͚ͩݟ͍͍ͯͷ΋ͳΜ͔ͩෆࣗવʹײ͡·ͨ͠ɻ
  • ॻࢽ৘ใΛ੔ཧͯ͠σʔλϕʔεԽ͢Δͷʹ͸ਓखͷίετ͕͔͔Γ·͢
  • Φʔϓϯʹͨ͠΄͏͕རศੑ͕େ͖͍ͱͷߟ͑ํʹΑΓੜͨ͡େ͖ͳมԽ
  • ݱࡏͰ΋ʮҾ༻ࡧҾσʔλϕʔεʯ͸༗ྉαʔϏεͰ͋Δ͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢

  ஜ೾େֶ͕ܖ໿͍ͯ͠ΔʮWeb of Scienceʯͱ͍͏σʔλϕʔε
  ˠ ࿦จʹؔ͢Δॻࢽ৘ใ͚ͩͰͳ͘ɼ࿦จ"͕Ҿ༻͍ͯ͠Δ࿦จ΍ɼ
  ࿦จ"ΛҾ༻͍ͯ͠Δ࿦จʹ͍ͭͯ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δσʔλϕʔε
  • Ҿ༻จݙͷελΠϧ (Citation style) ͕ଟ਺ଘࡏ͠ɼͦΕͧΕͷֶज़ࡶࢽͰ
  ͦͷελΠϧ͕ҟͳΔ͜ͱ͕ଟ͍ͳ͔Ͱʮ͋Δ࿦จ͕਺ઍɼ਺ສճҾ༻
  ͞Ε͍ͯΔͱ෼͔Δʯͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔? ݫີͳ෼ྨ࣌ʹ͸໨ࢹ֬ೝ ˒

  View Slide

 20. 21
  21
  DOIʹؔ͢Δ࠶੔ཧ
  ʮҰҙͷࣝผʯΛத৺ʹ

  View Slide

 21. 22
  Crossrefの
  DB
  JaLCのDB
  (Japan Link Center)
  Crossref (RA) JaLC (RA)
  ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  https://doi.org/Prefix/Suffix è ίϯςϯπͷURI
  Registrant
  メタデータ
  メタデータ
  (10.2222)
  (10.1111)
  Registrant
  DOIొ࿥ DOIొ࿥
  ϝλσʔλ
  Suffix
  ϝλσʔλ
  Suffix
  Prefixͷׂ౰
  (10.1111)
  Prefixͷׂ౰
  (10.2222)

  View Slide

 22. 23
  23
  %0*γεςϜͷ࢓૊Έ
  1. ࠃࡍDOIࡒஂ
  • DOIγεςϜͷΠϯϑϥΛఏڙɾ؅ཧ
  • ࣝผࢠ (DOI໊) ͱ ౰֘ίϯςϯπͷॴࡏ৘ใ (URI) Λ؅ཧ
  2. DOIొ࿥ػؔ: Crossref, JaLCͳͲ
  • ࣗαʔϏεͷձһ/ސ٬Ͱ͋Δɼग़൛ࣾ΍ֶڠձɼେֶ౳ͷ
  ૊৫ʹରͯ͠ɼ1ͭͣͭͷPrefixΛ෇༩ → 10.XXXX
  • ϝλσʔλ΍ίϯςϯπͷॴࡏ৘ใ (URI) Λొ࿥͢ΔDBͷఏڙ
  + DOI໊ͷొ࿥ (ࠃࡍDOIࡒஂͷDBʹొ࿥͢Δ͜ͱͰൃߦ)
  3. Registrant: ग़൛ࣾ΍ֶڠձɼେֶͳͲͷ૊৫
  • ίϯςϯπͷॴ༗ऀɽͦΕͧΕͷPrefixΛ΋ͭ
  • DOI໊Λొ࿥͍ͨ͠ίϯςϯπͷSuffixΛܾΊΔ
  • ϝλσʔλ (ॻࢽ৘ใ) ͱίϯςϯπͷॴࡏ৘ใ (URI) Λ
  DOIొ࿥ػؔͷDBʹొ࿥ + ಺༰ʹมߋ͕ੜͨ͡Βຖճߋ৽

  View Slide

 23. 24
  ͋ΒΏΔछྨͷΦϒδΣΫτͷӬଓతͰҰҙͳࣝผͷͨΊͷج൫
  – Ӭଓత Persistent ಉ͡Ͱ͋Γଓ͚Δ͜ͱɼมΘΒͳ͍͜ͱ
  – Ұҙ Unique ࢦࣔ͢͠ର৅Λৗʹ1ͭʹಛఆͰ͖Δ͜ͱ
  – ࣝผ Identification "ͱ#͸ʮಉ͡ʯɼ$ͱ%͸ʮҧ͏ʯ͜ͱ
  ͕෼͔Δ͜ͱɽࣝผࢠ ID, Identifier
  DOIͱ͸Կ͔
  Digital Object Identifier / σ (Ο)
  δλϧΦϒδΣΫτࣝผࢠ
  ਎ͷճΓͷࣝผࢠ
  • ࢯ໊ɼॅॴɼେֶ໊ɼి࿩൪߸ɼҢ౓ܦ౓ (࠲ඪ)
  • ֶ੶൪߸ɼϚΠφϯόʔ (ݸਓ൪߸)ɼӡస໔ڐূ൪߸
  • ϝʔϧΞυϨεɼIPΞυϨεɼυϝΠϯ໊ɼURI
  • ΢ΣϒαʔϏεʹ͓͚ΔΞΧ΢ϯτ໊

  View Slide

 24. 25
  25
  ӡస໔ڐূ൪߸ #1
  • ӡస໔ڐূ൪߸͸ɼҟͳΔෳ਺ਓͷؒͰઈରʹඃͬͯ͸͍͚ͳ͍
  https://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_5.html

  View Slide

 25. 26
  26
  ӡస໔ڐূ൪߸ #2
  • ӡస໔ڐূ൪߸͸ɼҟͳΔෳ਺ਓͷؒͰઈରʹඃͬͯ͸͍͚ͳ͍
  • ͦΕͧΕʹҟͳΔɼҰҙ (unique) ͳࣝผࢠ ͕෇༩͞Ε͍ͯΔ
  https://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_5.html
  ࢀߟ: ӡస໔ڐূͷ൪߸ͷܗࣜٴͼ಺༰ʹ͍ͭͯ - ܯ࡯ி https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo19810910.pdf
  ໔ڐূ൪߸ͱ͸ɻ҉ূ൪߸ͱѱ༻ɻ൪߸͸มΘΔʁʛνϡʔϦοώ https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-whatis-license-number/
  • ࠨ͔Β1, 2ܻ໨ [ެ҆ҕһձίʔυ]
  • ࠷ॳʹ໔ڐূΛަ෇ͨ͠౎ಓ෎ݝͷ
  ެ҆ҕһձ
  • 3, 4ܻ໨ [೥ผه߸]
  • ࠷ॳʹަ෇͞Εͨ೥ͷ੢ྐྵԼ2ܻ
  • 5 ʙ 10ܻ໨ [ަ෇൪߸]
  • ֤ެ҆ҕһձಠࣗͷ؅ཧ༻൪߸
  • 11ܻ໨
  • νΣοΫσΟδοτ
  • 12ܻ໨
  • ࠶ൃߦճ਺

  View Slide

 26. 27
  27
  ӡస໔ڐূ൪߸ #3
  ࢀߟ: ӡస໔ڐূͷ൪߸ͷܗࣜٴͼ಺༰ʹ͍ͭͯ - ܯ࡯ி https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo19810910.pdf
  ໔ڐূ൪߸ͱ͸ɻ҉ূ൪߸ͱѱ༻ɻ൪߸͸มΘΔʁʛνϡʔϦοώ https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-whatis-license-number/
  • ࠨ͔Β1, 2ܻ໨ [ެ҆ҕһձίʔυ]
  • ࠷ॳʹ໔ڐূΛަ෇ͨ͠౎ಓ෎ݝͷެ҆ҕһձ
  Ø ๺ւಓ: 10ɼവؗ: 11ɼѴ઒: 12ɼ۴࿏: 13ɼ๺ݟ: 14
  Ø ੨৿: 20ɼؠख: 21ɼٶ৓: 22ɼळా: 23ɼࢁܗ: 24ɼ෱ౡ: 25
  Ø ౦ژ: 30ɼἚ৓: 40ɼಢ໦: 41ɼ܈അ: 42ɼ࡛ۄ: 43ɼઍ༿: 44ɼਆಸ઒: 45ɼ
  ৽ׁ: 46ɼࢁས: 47ɼ௕໺: 48ɼ੩Ԭ: 49
  Ø ෋ࢁ: 50ɼੴ઒: 51ɼ෱Ҫ: 52ɼذෞ: 53ɼѪ஌: 54ɼࡾॏ: 55
  Ø ࣎լ: 60ɼژ౎: 61ɼେࡕ: 62ɼฌݿ: 63ɼಸྑ: 64ɼ࿨Վࢁ: 65
  Ø ௗऔ: 70ɼౡࠜ: 71ɼԬࢁ: 72ɼ޿ౡ: 73ɼࢁޱ: 74
  Ø ಙౡ: 80ɼ߳઒: 81ɼѪඤ: 82ɼߴ஌: 83
  Ø ෱Ԭ: 90ɼࠤլ: 91ɼ௕࡚: 92ɼ۽ຊ: 93ɼେ෼: 94ɼٶ࡚: 95ɼࣛࣇౡ: 96ɼ
  ԭೄ: 97

  View Slide

 27. 28
  28
  ӡస໔ڐূ൪߸ #4
  • ӡస໔ڐূ൪߸͸ɼҟͳΔෳ਺ਓͷؒͰઈରʹඃͬͯ͸͍͚ͳ͍
  • ͦΕͧΕʹҟͳΔɼҰҙ (unique) ͳࣝผࢠ ͕෇༩͞Ε͍ͯΔ
  ࢀߟ: ӡస໔ڐূͷ൪߸ͷܗࣜٴͼ಺༰ʹ͍ͭͯ - ܯ࡯ி https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo19810910.pdf
  ໔ڐূ൪߸ͱ͸ɻ҉ূ൪߸ͱѱ༻ɻ൪߸͸มΘΔʁʛνϡʔϦοώ https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-whatis-license-number/
  • ࠨ͔Β1, 2ܻ໨ [ެ҆ҕһձίʔυ]
  • ࠷ॳʹ໔ڐূΛަ෇ͨ͠౎ಓ෎ݝͷ
  ެ҆ҕһձ
  • 3, 4ܻ໨ [೥ผه߸]
  • ࠷ॳʹަ෇͞Εͨ೥ͷ੢ྐྵԼ2ܻ
  • 5 ʙ 10ܻ໨ [ަ෇൪߸]
  • ֤ެ҆ҕһձಠࣗͷ؅ཧ༻൪߸
  • 11ܻ໨
  • νΣοΫσΟδοτ
  • 12ܻ໨
  • ࠶ൃߦճ਺
  DOI໊Ͱݴ͏ͱ͜Ζͷ
  Prefixʹ૬౰͢Δ෦෼
  DOI໊Ͱݴ͏ͱ͜Ζͷ
  Suffixʹ૬౰͢Δ෦෼
  ଞͷ౎ಓ෎ݝͷެ҆ҕһձ͕
  3ܻ໨͔Β10ܻ໨ʹͲΜͳ൪߸Λ
  ৼ͍ͬͯΑ͏͕ɼ൪߸ͷॏෳ͸
  ൃੜ͠ͳ͍

  View Slide

 28. 29
  29
  %0*໊ͷ෇͚ํ #1
  1. ৘ใ஌ֶࣝձࢽ
  • ٢઒࣍࿠; ߴٱխੜ; ๕৊ౙथ: ʮWikipediaʹֶज़จݙͷࢀরهड़Λ
  ௥Ճ͢Δฤूͷಛఆख๏ʯ, ৘ใ஌ֶࣝձࢽ, Vol. 30, No. 3, pp.
  370-389, 2020. https://doi.org/10.2964/jsik_2020_033.
  2. ೔ຊਤॻؗ৘ใֶձࢽ
  • ⁋ܚଠ; ԕ౻་; ਫপ༑޺: ʮࠃཱࠃձਤॻ͕ؗॴଂͤͣެཱਤॻؗ
  ͕ॴଂɾআ੶͍ͯ͠Δਤॻʯ, ೔ຊਤॻؗ৘ใֶձࢽ, Vol. 67,
  No. 2, pp. 69-86, 2021. https://doi.org/10.20651/jslis.67.2_69.
  3. ਓ޻஌ೳֶձࢽ (ਓ޻஌ೳ)
  • େ޲Ұً: ʮWikidataͱ஌ࣝϕʔεʯ, ਓ޻஌ೳ, Vol. 35, No. 6,
  pp. 761-765, 2020. https://doi.org/10.11517/jjsai.35.6_761.
  ࢿྉίʔυ @ൃߦ೥ @࿈൪
  ࢿྉίʔυ ר਺
  ߸਺ @։࢝ϖʔδ൪߸
  ࢿྉίʔυ ר਺
  ߸਺ @։࢝ϖʔδ൪߸
  ਓؒʹཧղՄೳͳ৘ใؚ͕·Ε͍ͯΔSuffix

  View Slide

 29. 30
  30
  %0*໊ͷ෇͚ํ #2
  4. ஜ೾େֶͷػؔϦϙδτϦʹ͓͚Δίϯςϯπ
  • َଜ༏Ұʮ࣏ࣗମʹ͓͚Δҩྍ࿈ܞΛج൫ͱ݈ͨ͠߁εϙʔπ
  ྍ๏ͷීٴʯത࢜࿦จ ஜ೾େֶ 119p, 2021.
  https://doi.org/10.15068/0002000734.
  • ٢઒࣍࿠.ʮWikipediaʹ͓͚Δֶज़จݙͷࢀরهड़ʹؔ͢Δݚڀʯ.
  ത࢜࿦จ, ஜ೾େֶ, 145p, 2021.
  https://doi.org/10.15068/0002000735.
  • ןถࢤൕ೫.ʮ໨తࢦ޲ͷྉཧϨγϐղੳख๏ʹؔ͢Δݚڀʯ.
  ത࢜࿦จ, ஜ೾େֶ, 75p, 2021.
  https://doi.org/10.15068/0002000736.
  Suffix͸࿈൪ͰৼΒΕ͍ͯΔɽࠃཱࠃձਤॻؗ΋࿈൪Ͱৼ͍ͬͯΔ
  ਓؒʹཧղՄೳͳ৘ใؚ͕·Ε͍ͯͳ͍Suffix

  View Slide

 30. 31
  31
  %0*໊ͷ෇͚ํ #3
  ಉҰίϯςϯπ͕ෳ਺ͷ৔ॴʹଘࡏ͢Δ৔߹͸
  ˠ Multiple Resolution
  ෢ాӳ໌. ʮઃܭաఔϞσϧ࿦ʯ. ത࢜࿦จ, ౦ژେֶ,
  238p, 1991. https://doi.org/10.11501/3058910.
  ࠃཱࠃձਤॻؗͷPrefix
  https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3058910
  https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/4378

  View Slide

 31. 32
  ͋ΒΏΔछྨͷΦϒδΣΫτͷӬଓతͰҰҙͳࣝผͷͨΊͷج൫
  – Ӭଓత Persistent ಉ͡Ͱ͋Γଓ͚Δ͜ͱɼมΘΒͳ͍͜ͱ
  – Ұҙ Unique ࢦࣔ͢͠ର৅Λৗʹ1ͭʹಛఆͰ͖Δ͜ͱ
  – ࣝผ Identification "ͱ#͸ʮಉ͡ʯɼ$ͱ%͸ʮҧ͏ʯ͜ͱ
  ͕෼͔Δ͜ͱɽࣝผࢠ ID, Identifier
  DOIͱ͸Կ͔
  ͋ΔDOI໊ ͋ΔΦϒδΣΫτ
  ͋ΔΦϒδΣΫτ ͋ΔDOI໊
  Ұҙͳࣝผ͕ҙຯ͢Δ͜ͱ
  🤔
  🤔🤔
  Digital Object Identifier / σ (Ο)
  δλϧΦϒδΣΫτࣝผࢠ

  View Slide

 32. 33
  33
  DOIͷΞΫηεϩά

  View Slide

 33. 34
  ΞΫηεϩά
  ϦΫΤετ
  Ϩεϙϯε
  ΫϥΠΞϯτ αʔό
  ΞΫηεϩά͕
  อଘ͞ΕΔ
  αʔόαΠυϩά
  ͱ΋ݺ͹ΕΔ
  133.51.219.140 - - [23/Jan/2023:20:41:48 +0900] "GET /sample.html
  HTTP/1.1" 200 114 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)
  AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36"
  133.51.219.140 ͱ͍͏IPΞυϨε͔Β 2023೥1݄23೔ 20࣌41෼48ඵ ʹ
  sample.html ͱ͍͏ϑΝΠϧ΁ͷΞΫηεϦΫΤετ͕͋ͬͨ
  ϦΫΤετʹର͢ΔHTTPεςʔλείʔυ (݁Ռ) ͸ʮ200 (੒ޭ)ʯͰ͋ͬͨ
  ͜Ε·Ͱͷतۀࢿྉ͔Β

  View Slide

 34. 2017೥3݄27೔(݄) δϟύϯϦϯΫηϯλʔʮର࿩ɾڞ૑ͷ৔ʯ(ୈ3ճ)
  resolution logʹجͮ͘
  DOIϦϯΫͷࢀরঢ়گͷ෼ੳ
  ஜ೾େֶେֶӃ ਤॻؗ৘ใϝσΟΞݚڀՊ
  ത࢜ޙظ՝ఔ1೥࣍ ߴٱݚڀࣨ
  ٢઒ ࣍࿠ ͖͔ͬΘ ͡Ζ͏

  [email protected]
  35
  ٢઒࣍࿠.ʮDOIϦϯΫ͕΢Σϒ্ͷֶज़৘ใྲྀ௨ʹՌͨ͢໾ׂ: WikipediaΛର৅ʹʯ.
  म࢜࿦จ, ஜ೾େֶ, 146p, 2016. http://hdl.handle.net/2241/00145408.

  View Slide

 35. %0*ϦϯΫͱresolution log
  ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  %0*໊ 10.11309/jssst.31.4_9
  ↳ https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/
  31/4/31_4_9/_article/-char/ja/
  %0*໊ 10.11501/8836976
  ↳ http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8836976
  doi.org
  ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  • ݸʑͷ%0*໊ͱϦμΠϨΫτઌ63*ͷରԠؔ܎Λ؅ཧ͢Δ
  • %0*ϦϯΫΛ௨ͨ͡ΞΫηεϦΫΤετ͕ߦΘΕͨͱ͖ɺ
  ϦμΠϨΫτઌ63*Λฦ໭͢Δ ղܾɺresolve
  ࢓૊ΈΛ΋ͭ
  36

  View Slide

 36. ࠃࡍ%0*ࡒஂ
  ར༻ऀ
  https://doi.org/10.11309/jssst.31.4_9
  ɾΞΫηε (ϦΫΤετ) ͞Εͨίϯςϯπ (%0*໊)
  ɾϦϑΝϥ (ࢀরݩ) ʜͲͷURI͔ΒͷΞΫηε͔
  ɾΞΫηε೔࣌
  ɾར༻ऀͷIPΞυϨε
  ɾϦΫΤετͷ੒൱ɺϨεϙϯεͷ੒൱ͳͲ
  resolution log ղܾϩάɺΞΫηεϩά

  ΞΫηε Ϩεϙϯε
  doi.org
  HTTP/1.1 303 See Other
  Location:
  https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/
  31/4/31_4_9/_article/-char/ja/
  37

  View Slide

 37. resolution logͷओͳߏ੒ཁૉ
  %0*໊ 10.2964/jsik_2015_011
  Ϩεϙϯείʔυ 1 (Successͷ৔߹͸ʮ1ʯ)
  ϦϑΝϥ
  ࢀরݩͷ63*

  http://ci.nii.ac.jp/naid/130005087204
  CiNii Articlesͷ࿦จৄࡉϖʔδ͔ΒͷΞΫηε
  ΞΫηε೔࣌ 2016-03-27 12:00:00 +0900
  ϓϩτίϧ HTTP:HDL ˞
  ར༻ऀ*1ΞυϨε 133.51.5.25
  ˞ ௨ৗͷίϯςϯπ΁ͷΞΫηεΛࢦ͢ɻҎ֎ͷ஋ͱͯ͠͸ɺ8FC"1*ʹΑΔॻࢽ৘ใऔಘ౳͕͋Δ

  38

  View Slide

 38. 1. JaLC DOI
  2014೥4݄͔Β2017೥2݄෼·ͰͷσʔλΛ෼ੳ
  2. (JaLCܦ༝ͷ) Crossref DOI
  2016೥3݄͔Β2017೥2݄෼·ͰͷσʔλΛ෼ੳ
  3. (JaLCܦ༝ͷ) DataCite DOI ˞ݱঢ়ɺొ࿥਺͸एׯ਺
  2016೥9݄͔Β2017೥2݄෼·ͰͷσʔλΛ෼ੳ
  resolution logͷ෼ੳର৅ظؒ
  • resolution log ͱ͸?
  – ϨκϦϡʔγϣϯ ղܾ
  σʔλɺΞΫηεϩάσʔλ
  – *%' ˞ΑΓਖ਼֬ʹ͸$/3*
  ͔Β֤3"ʹରͯ͠ఏڙ͞Ε͍ͯΔ
  – σʔλͷఏڙ୯Ґ͸ϲ݄͝ͱ
  39

  View Slide

 39. resolution logͷ෼ੳํ๏
  • ར༻ऀIPΞυϨε
  – ࣮ΞΫηεͷಛఆʹ࢖༻ (DNSͷٯҾ͖Ͱϗετ໊Λऔಘ)
  ※αʔνΤϯδϯͷϩϘοτ౳ʹΑΔΞΫηεؚ͕·ΕΔͨΊ
  • ΞΫηε ϦΫΤετ
  ͞Ε͍ͯΔίϯςϯπ
  – DOI໊୯Ґ ྫ) 10.2964/jsik_2015_011
  – Prefix୯Ґ ྫ) 10.2964/jsik_2015_011
  • ϦϑΝϥ ࢀরݩ

  – URI୯Ґ ྫ) http://ci.nii.ac.jp/naid/130005087204
  – FQDN(׬શम০υϝΠϯ໊
  ୯Ґ
  ྫ) http://ci.nii.ac.jp/naid/130005087204
  • ΞΫηε೔࣌
  40

  View Slide

 40. ର৅ ظؒ ࣮ΞΫηε ׂ߹(%) ϩϘοτ౳ ׂ߹(%)
  JaLC DOI 2014೥4݄~
  2017೥2݄
  4,202,035 39.9 6,328,688 60.1
  Crossref &
  DataCite DOI
  2016೥3݄~
  2017೥2݄
  23,779,483 67.6 11,410,454 32.4
  ͢΂ͯ 27,981,518 61.2 17,739,142 38.8
  ˞ʮ3FTQPOTF$PEFͷ஋͕ʯ͔ͭʮϓϩτίϧ͕)551)%-ʯͰ͋Δ߲໨
  ͷΈʹߜͬͨ͏͑ͰɺαʔνΤϯδϯͷϩϘοτ౳ʹΑΔΞΫηεΛআ֎
  resolution logͷσʔλ݅਺
  • 27,981,518 ݅ͷσʔλΛର৅ͱͨ͠෼ੳΛ࣮ࢪ
  41

  View Slide

 41. ෼ੳ݁Ռ DOI໊୯ҐͰͷूܭ݁Ռ
  No. DOI໊ ΞΫηε਺ Publisher
  Publication name
  Title
  1 10.15079/NIKKAJI 10,321 Պֶٕज़ৼڵػߏ ೔ຊԽֶ෺࣭ࣙॻʢ೔Խࣙʣ
  2 10.11280/gee.54.2075 7,179 ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձࡶࢽ
  ߅݂ખༀ෰༻ऀʹର͢ΔফԽث಺ࢹڸ
  ਍ྍΨΠυϥΠϯ
  3 10.1248/cpb.37.3229 6,904
  ೔ຊༀֶձ
  Chemical and
  Pharmaceutical Bulletin
  Metabolites of Penicillium italicum
  Wehmer: Isolation and structures of new
  metabolites including naturally occurring
  4-ylidene-acyltetronic acids, italicinic acid
  and italicic acid.
  4 10.3169/itej1978.38.146 5,857 ө૾৘ใϝσΟΞֶձ
  ςϨϏδϣϯֶձࢽ
  ʮώϯτͰϐϯτʯ ը૾ॲཧʹΑΔ
  ൪૊ઐ༻ૹग़γεςϜͱपล૷ஔ
  5 10.11280/gee.55.3822 5,778 ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձࡶࢽ
  ಺ࢹڸ਍ྍʹ͓͚Δ௟੩ʹؔ͢Δ
  ΨΠυϥΠϯ
  6 10.14903/jslim.68.0.216.0 4,553 ೔ຊ཮ਫֶձ
  ೔ຊ཮ਫֶձ ߨԋཁࢫू
  ઑ಄Λ࣋ͬͨϚΪϨϛδϯίʹ͓͚Δ
  ϑαΧͷั৯ʹର͢Δ๷ޚػߏ
  7 10.2183/pjab.89.157 4,278
  ೔ຊֶ࢜Ӄ
  Proceedings of the Japan
  Academy, Series B
  Internal radiocesium contamination of
  adults and children in Fukushima 7 to 20
  months after the Fukushima NPP
  accident as measured by extensive
  whole-body-counter surveys
  8 10.11467/isss2003.7.1_11 4,266 ඪ४Խݚڀֶձ
  ඪ४Խݚڀ
  େֶʹ͓͚Δ8FCϝʔϧͱ
  λʔϛφϧαʔϏεͷݚڀ
  9 10.11280/gee.56.1598 3,646 ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձࡶࢽ
  େ௎&4%&.3ΨΠυϥΠϯ
  10 10.1241/johokanri.57.809 3,456 Պֶٕज़ৼڵػߏ
  ৘ใ؅ཧ
  ࣗಈӡసٕज़ͷ։ൃಈ޲ͱٕज़՝୊
  ද ΞΫηε਺ͷଟ͍ίϯςϯπ DOI໊୯Ґɺ1-10Ґɺn= 27,981,518

  42

  View Slide

 42. ෼ੳ݁Ռ DOI໊୯ҐͰͷूܭ݁Ռ
  No. DOI໊ ΞΫηε਺ Publisher
  Publication name
  Title
  1 10.15079/NIKKAJI 10,321 Պֶٕज़ৼڵػߏ ೔ຊԽֶ෺࣭ࣙॻʢ೔Խࣙʣ
  2 10.11280/gee.54.2075 7,179
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձࡶࢽ
  ߅݂ખༀ෰༻ऀʹର͢ΔফԽث಺ࢹڸ
  ਍ྍΨΠυϥΠϯ
  3 10.1248/cpb.37.3229 6,904
  ೔ຊༀֶձ
  Chemical and
  Pharmaceutical Bulletin
  Metabolites of Penicillium italicum
  Wehmer: Isolation and structures of new
  metabolites including naturally occurring
  4-ylidene-acyltetronic acids, italicinic acid
  and italicic acid.
  4 10.3169/itej1978.38.146 5,857 ө૾৘ใϝσΟΞֶձ
  ςϨϏδϣϯֶձࢽ
  ʮώϯτͰϐϯτʯ ը૾ॲཧʹΑΔ
  ൪૊ઐ༻ૹग़γεςϜͱपล૷ஔ
  5 10.11280/gee.55.3822 5,778
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձࡶࢽ
  ಺ࢹڸ਍ྍʹ͓͚Δ௟੩ʹؔ͢Δ
  ΨΠυϥΠϯ
  6 10.14903/jslim.68.0.216.0 4,553 ೔ຊ཮ਫֶձ
  ೔ຊ཮ਫֶձ ߨԋཁࢫू
  ઑ಄Λ࣋ͬͨϚΪϨϛδϯίʹ͓͚Δ
  ϑαΧͷั৯ʹର͢Δ๷ޚػߏ
  7 10.2183/pjab.89.157 4,278
  ೔ຊֶ࢜Ӄ
  Proceedings of the Japan
  Academy, Series B
  Internal radiocesium contamination of
  adults and children in Fukushima 7 to 20
  months after the Fukushima NPP
  accident as measured by extensive
  whole-body-counter surveys
  8 10.11467/isss2003.7.1_11 4,266 ඪ४Խݚڀֶձ
  ඪ४Խݚڀ
  େֶʹ͓͚Δ8FCϝʔϧͱ
  λʔϛφϧαʔϏεͷݚڀ
  9 10.11280/gee.56.1598 3,646
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձࡶࢽ
  େ௎&4%&.3ΨΠυϥΠϯ
  10 10.1241/johokanri.57.809 3,456 Պֶٕज़ৼڵػߏ
  ৘ใ؅ཧ
  ࣗಈӡసٕज़ͷ։ൃಈ޲ͱٕज़՝୊
  ද ΞΫηε਺ͷଟ͍ίϯςϯπ DOI໊୯Ґɺ1-10Ґɺn= 27,981,518

  43

  View Slide

 43. ΨΠυϥΠϯɾఏݴ΄͔ ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ +(&4
  http://www.jges.net/index.php/member_submenu/archives/122
  https://doi.org/10.11280/gee.54.2075
  https://doi.org/10.11280/gee.55.3822
  https://doi.org/10.11280/gee.56.1598
  44

  View Slide

 44. No. DOI໊ ΞΫηε਺ Publisher
  Publication name
  Title
  11 10.11340/skinresearch1959.13.228 3,324
  ೔ຊൽෘՊֶձେࡕ஍ํձ
  ൽෘ
  ਘৗੑסᚔΛଟൃͨ͠Ոܥ
  12 10.11309/jssst.31.4_9 3,159
  ೔ຊιϑτ΢ΣΞՊֶձ
  ίϯϐϡʔλ ιϑτ΢ΣΞ
  ೣʹ͸Θ͔Δྔࢠϓϩάϥϛϯά
  13 10.2199/jjsca.14.68 3,079 ೔ຊྟচຑਲֶձ
  ೔ຊྟচຑਲֶձࢽ
  ΠιϑϧϥϯຑਲޙʹηϘϑϧϥϯຑਲ
  Λड͚ज़ޙʹ؊ো֐ͷΈΒΕͨ̍ྫ
  14 10.3893/jjaam.23.116 2,961 ೔ຊٹٸҩֶձ
  ೔ຊٹٸҩֶձࡶࢽ
  ෱ౡୈҰݪൃࣄނ෮چ࡞ۀʹର͢Δٹ
  ٸɾࡂ֐ҩྍࢧԉ
  15 10.5833/jjgs.33.1648 2,830 ೔ຊফԽث֎Պֶձ
  ೔ຊফԽث֎Պֶձࡶࢽ
  ӷମ஠ૉҿ༻ʹΑΔңഁ྾ͷ̍ྫ
  16 10.11256/jjdi.14.134 2,751
  ೔ຊҩༀ඼৘ใֶձ
  ҩༀ඼৘ใֶ
  ݈߁৯඼ɾαϓϦϝϯτʹΑΔ݈߁ඃ֐
  ͷݱঢ়ͱױऀഎܠͷಛ௃
  17 10.14931/bsd.1408 2,749 */$'+BQBO/PEF
  ೴Պֶࣙయ
  ετϨε
  18 10.11280/gee.56.310 2,728
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձࡶࢽ
  ң؞ʹର͢Δ&4%&.3ΨΠυϥΠϯ
  19 10.11280/gee.56.89 2,549
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձࡶࢽ
  ফԽث಺ࢹڸͷײછ੍ޚʹؔ͢Δ
  ϚϧνιαΤςΟ࣮ફΨΠυ
  20 10.1241/johokanri.57.826 2,526 Պֶٕज़ৼڵػߏ
  ৘ใ؅ཧ
  αΠόʔϑΟδΧϧγεςϜͱ*P5
  ϞϊͷΠϯλʔωοτ

  ࣮ੈքͱ৘ใΛ݁ͼ͚ͭΔ
  ෼ੳ݁Ռ DOI໊୯ҐͰͷूܭ݁Ռ
  ද ΞΫηε਺ͷଟ͍ίϯςϯπ DOI໊୯Ґɺ11-20Ґɺn= 27,981,518

  ϐϯΫTwitter ྘೔ຊޠ൛Wikipedia ੨೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ΢ΣϒαΠτ
  45

  View Slide

 45. ೣʹ͸Θ͔Δྔࢠϓϩάϥϛϯά จݙৄࡉ - Ceek.jp Altmetrics
  http://altmetrics.ceek.jp/article/www.jstage.jst.go.jp/article/jssst/31/4/31_4_9/_article/-char/ja/#twitter
  http://twitter.com/shima__shima/status/548601011586084864
  Twitter্Ͱͷࢀর 46

  View Slide

 46. No. Prefix Registrant ΞΫηε਺
  1 10.1246 ೔ຊԽֶձ 2,815,238
  2 10.1248 ೔ຊༀֶձ 1,284,029
  3 10.1587 ిࢠ৘ใ௨৴ֶձ 1,123,420
  4 10.1299 ೔ຊػցֶձ 676,315
  5 10.2169 ೔ຊ಺Պֶձ 649,611
  6 10.1271 ೔ຊ೶ܳԽֶձ 642,549
  7 10.1253 ೔ຊ॥؀ثֶձ 570,508
  8 10.2320 ೔ຊۚଐֶձ 501,216
  9 10.11477 ҩֶॻӃ 489,016
  10 10.1295 ߴ෼ࢠֶձ 441,430
  11 10.2116 ೔ຊ෼ੳԽֶձ 400,718
  12 10.1541 ిؾֶձ 384,671
  13 10.3130 ೔ຊݐஙֶձ 319,556
  14 10.1589 ཧֶྍ๏Պֶֶձ 313,325
  15 10.1292 ೔ຊ्ҩֶձ 305,963
  ෼ੳ݁Ռ Prefix୯ҐͰͷूܭ݁Ռ
  ද ΞΫηε਺ͷଟ͍Registrant Prefix୯Ґɺ্Ґ15݅ɺn= 27,981,518

  47

  View Slide

 47. No. ࢀরݩ (URI) ΞΫηε਺
  1 ϦϑΝϥͳ͠ 21,865,115
  2 ҩதࢽWeb http://search.jamas.or.jp/index.php 1,253,497
  3
  National Center for Biotechnology Information
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
  140,068
  4 Google https://www.google.co.jp/ 107,778
  5 DOI http://dx.doi.org/ 26,018
  6 Crossref Event Data http://eventdata.crossref.org 25,101
  7 ҩதࢽWeb σϞ൛ http://demo.jamas.or.jp/index.php 23,161
  8 ೔ຊޠ൛Wikipedia https://ja.wikipedia.org/ 22,423
  9 ҩதࢽύʔιφϧWeb http://personalsearch.jamas.or.jp/index.php 20,807
  10
  ೔ຊফԽث಺ࢹڸֶձ΢ΣϒαΠτ
  http://www.jges.net/index.php/member_submenu/archives/122
  19,962
  11 ࠃཱࠃޠݚڀॴ http://www.ninjal.ac.jp 18,389
  12 Facebook http://m.facebook.com/ 13,504
  13 ࠃཱࠃޠݚڀॴ http://www-test.ninjal.ac.jp 13,403
  ෼ੳ݁Ռ URI୯Ґ ͲΜͳ΢Σϒϖʔδ͔Β
  ΞΫηε͞Ε͍ͯΔ
  ද ΞΫηε਺ͷଟ͍ࢀরݩ URI୯Ґɺn= 27,981,518

  48

  View Slide

 48. ෼ੳ݁Ռ FQDN୯Ґ
  No. ࢀরݩ (FQDN) ΞΫηε਺
  1 ϦϑΝϥͳ͠ 21,865,115
  2 ҩதࢽWeb search.jamas.or.jp 1,798,053
  3 CiNii ci.nii.ac.jp 1,086,229
  4
  National Center for Biotechnology Information
  www.ncbi.nlm.nih.gov
  714,666
  5 Google www.google.co.jp 193,943
  6 MedicalFinder medicalfinder.jp 184,057
  7 Yahoo!ݕࡧ search.yahoo.co.jp 161,859
  8 DOI dx.doi.org 145,950
  9 Web of Science apps.webofknowledge.com 124,492
  10 ೔ຊԽֶձ www.journal.csj.jp 67,171
  11 Scopus sc.elsevier.com 50,727
  12 ೔ຊޠ൛Wikipedia ja.wikipedia.org 49,456
  13 Researchmap researchmap.jp 48,711
  14 Nature www.nature.com 47,544
  15 Scopus www.scopus.com 39,178
  ͲΜͳ΢ΣϒαʔϏε͔Β
  ΞΫηε͞Ε͍ͯΔ
  ද ΞΫηε਺ͷଟ͍ࢀরݩ FQDN୯Ґɺn= 27,981,518

  49

  View Slide

 49. 50
  50
  ΦʔϓϯαΠΤϯε࣌୅ʹ
  ͓͚Δֶज़ίϯςϯπͷྲྀ௨ʹ
  ؔ͢Δಈ޲ݚڀσʔλͷެ։Λத৺ʹ

  View Slide

 50. 51
  ΦʔϓϯαΠΤϯε
  ΦʔϓϯαΠΤϯε open science
  ެతݚڀࢿۚΛ༻͍ͨݚڀ੒ՌͰ͋Δ࿦จ΍σʔλ౳ʹ͍ͭͯɼՊֶք͸
  ΋ͱΑΓ࢈ۀք͓ΑͼࣾձҰൠ͔Β޿͘༰қʹΞΫηε΍ར༻ΛՄೳʹ
  ͢Δ੍౓ɽ஌ͷ૑ग़ʹ৽ͨͳಓΛ։͘ͱͱ΋ʹɼޮՌతʹՊֶٕज़Λਪਐ
  ͠Πϊϕʔγϣϯͷ૑ग़ͷޮՌ͕ظ଴Ͱ͖Δɽ
  ग़య೔ຊਤॻؗ৘ใֶձ༻ޠࣙయฤूҕһձ:ʮਤॻؗ৘ใֶ༻ޠࣙయʯ. ؙળग़൛, ୈ5൛, 2020.
  1. ݚڀ੒Ռͷެ։ɼݚڀ੒Ռؔ࿈ίϯςϯπͷࣗ༝ͳ׆༻Λ໨ࢦ͢ಈ͖
  • ࿦จ΍ݚڀσʔλΛΦʔϓϯͳϥΠηϯεͷ΋ͱͰެ։͠Α͏
  • ࿦จʹؔͯ͠͸ɼ͜Ε·ͰͷतۀͰ৮ΕͨʮΦʔϓϯΞΫηεʯ
  2. ֶज़ݚڀ׆ಈͦΕࣗମͷΦʔϓϯԽΛ໨ࢦ͢ಈ͖
  • ݚڀ׆ಈͷൃలʹܨ͕Δ
  • ݚڀ׆ಈͷಁ໌ੑΛߴΊΔɼݚڀ੒Ռͷ࠶ݱੑΛ޲্ͤ͞Δ ݚڀෆਖ਼ରࡦ

  • ࠪಡͷಁ໌ੑΛߴΊΔ Φʔϓϯࠪಡ

  View Slide

 51. 52
  52
  Publish
  Report
  Search /
  Discovery
  Develop
  Idea
  Design
  Study
  Collect
  Data
  Store
  Data
  Analyze
  Data
  Write
  Report
  ֶज़ݚڀ׆ಈͷϫʔΫϑϩʔ
  Ϩϙʔτɾ࿦จΛ
  ެදɾൃද
  ؔ࿈ݚڀɾ
  จݙΛ୳ࡧ
  ΞΠσΞΛ
  ۩ମԽ
  ݚڀΛσβΠϯ
  σʔλΛऩू
  σʔλΛ
  ஝ੵɾอଘ
  σʔλΛ෼ੳ
  Ϩϙʔτɾ
  ࿦จΛࣥච
  Jeffrey Spies, Scholarly Workflow
  https://osf.io/9kcd3/ Λ΋ͱʹ࡞੒

  View Slide

 52. 53
  Publish
  Report
  Search /
  Discovery
  Develop
  Idea
  Design
  Study
  Collect
  Data
  Store
  Data
  Analyze
  Data
  Write
  Report
  Jeffrey Spies, Scholarly Workflow
  https://osf.io/9kcd3/ Λ΋ͱʹ࡞੒
  ΞΠσΞΛ
  ۩ମԽ
  ݚڀΛσβΠϯ
  σʔλΛऩू
  σʔλΛ
  ஝ੵɾอଘ
  σʔλΛ෼ੳ
  υΩϡϝϯτͷ
  ࡞੒
  υΩϡϝϯτͷ
  ར༻
  υΩϡϝϯτͷ
  ఏڙɾ؅ཧ
  Ϩϙʔτɾ࿦จΛ
  ެදɾൃද
  ؔ࿈ݚڀɾ
  จݙΛ୳ࡧ
  Ϩϙʔτɾ
  ࿦จΛࣥච
  ֶज़ݚڀ׆ಈͷϫʔΫϑϩʔ

  View Slide

 53. 54
  54
  Publish
  Report
  Search /
  Discovery
  Develop
  Idea
  Design
  Study
  Collect
  Data
  Store
  Data
  Analyze
  Data
  Write
  Report Ϩϙʔτɾ࿦จΛ
  ެදɾൃද
  ؔ࿈ݚڀɾ
  จݙΛ୳ࡧ
  ΞΠσΞΛ
  ۩ମԽ
  ݚڀΛσβΠϯ
  σʔλΛऩू
  σʔλΛ
  ஝ੵɾอଘ
  σʔλΛ෼ੳ
  Ϩϙʔτɾ
  ࿦จΛࣥච
  Jeffrey Spies, Scholarly Workflow
  https://osf.io/9kcd3/ Λ΋ͱʹ࡞੒
  ֶज़ݚڀ׆ಈͷϫʔΫϑϩʔ

  View Slide

 54. 55
  Shinya Yamanaka - Google Scholar
  https://scholar.google.com/citations?user=k6hepIAAAAAJ&hl=ja

  View Slide

 55. 56
  Takahashi, Kazutoshi; Yamanaka, Shinya: "Induction of Pluripotent Stem Cells from
  Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors", Cell, Vol. 126,
  No. 4, pp. 663-676, 2006. https://doi.org/10.1016/j.cell.2006.07.024.

  View Slide

 56. 57
  Takahashi, Kazutoshi; Yamanaka, Shinya: "Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast
  Cultures by Defined Factors", Cell, Vol. 126, No. 4, pp. 663-676, 2006. https://doi.org/10.1016/j.cell.2006.07.024.
  https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0092867406009767-mmc1.pdf

  View Slide

 57. 58
  ͳͥݚڀσʔλެ։͕ඞཁ͔
  1. ݚڀ੒Ռ͸ެతࢿۚʹΑΓੜΈग़͞Ε͍ͯΔ
  • ࿦จʹ͓͚ΔΦʔϓϯΞΫηεͱಉ༷ʹɼݚڀσʔλ΋ެ։͢΂͖
  • ݚڀॿ੒ۚͰͷ৚݅ͱͯ͠ɼݚڀσʔλެ։͕ٛ຿Խ͞Ε͍ͯΔ৔߹΋
  2. ֶज़ݚڀ׆ಈͷՃ଎ɼΠϊϕʔγϣϯͷ૑ग़
  • ॏෳ౤ࢿΛආ͚Δ: ͓ۚɼ࣌ؒͳͲͷΤϑΥʔτͷޮ཰Խ
  • ෼໺ʹΑͬͯ͸ɼݸਓ΍୯ಠͷ૊৫Ͱ͸σʔλऩू͕੒ཱ͠ͳ͍ͨΊɼ
  ڞ༗͕લఏͰ͋Δέʔε΋ଘࡏ͢Δ
  • ఱจֶɼ஍ٿ࿭੕Պֶɼૉཻࢠ෺ཧֶɼ෼ࢠੜ෺ֶ …… etc.
  • σʔλͷ࠶ར༻౳͕ՄೳʹͳΔ
  3. ࠶ݱੑͷ֬อ
  • ݚڀ׆ಈͷಁ໌ੑΛߴΊΔɼݚڀ੒Ռͷ࠶ݱੑΛ޲্ͤ͞Δ ݚڀෆਖ਼ରࡦ

  View Slide

 58. 59
  ݚڀσʔλͷެ։ํ๏
  1. ࿦จͷิ଍σʔλిࢠతิॿࢿྉͱͯ͠ެ։
  • Supplemental Data΍ Supplemental Materials ͳͲͱݺ͹ΕΔ΋ͷ
  • ࿦จຊମͱ͸ผʹɼਤɼը૾ɼදɼσʔληοτɼԻ੠ɼಈը౳Λܝࡌ
  2. ݚڀσʔλϦϙδτϦΛ௨ͯ͡ެ։
  • FigshareɼZenodoͳͲͷϦϙδτϦαʔϏεΛ༻͍ͯެ։͢Δ
  • DOIΛ෇༩͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽDOIΛ༻͍ͨҾ༻͕ՄೳʹͳΔ
  • ׬શެ։ (ϑϧΦʔϓϯ) Ҏ֎ʹɼެ։ൣғΛݶఆɾ੍ݶ͢Δ৔߹͋Γ
  ྫ) ࠃཱ৘ใֶݚڀॴ ৘ใֶݚڀσʔλϦϙδτϦ
  3. σʔλ࿦จͱͯ͠ެ։
  • σʔληοτࣗମʹؔ͢Δ಺༰Λઆ໌͢Δ࿦จ͕ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 59. 60
  3. σʔλ࿦จͱͯ͠ެ։͢Δ
  n σʔλΛੜ੒͢Δݚڀऀʹͱͬͯͷ໰୊
  • ޮՌతʹσʔλΛڞ༗͢Δ࢓૊Έ͕ෆ଍͍ͯ͠Δ
  • σʔλΛެ։͢ΔΠϯηϯςΟϒ͕ͳ͍
  n Պֶݚڀͷ࠶ݱੑͱ৴པੑΛߴΊΔͨΊʹ͸
  • σʔλ͕ͨͩଘࡏ͍ͯ͠Δ͚ͩͰ͸ෆे෼
  • σʔλ͸ൃݟ͠΍͘͢ɼݕࡧ͠΍͘͢ɼཧղ͠΍͍͢΋ͷͰ͋Δ΂͖
  • σʔλͷࠪಡΛ௨ͯͦ͡ͷ༗༻ੑ͕ݕূ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  n σʔλδϟʔφϧͱσʔλ࿦จ
  • ࠶ར༻͕͠΍͍͢σʔλ΁ͷχʔζʹऔΓ૊ΉͨΊʹ৽ͨʹొ৔ͨ͠
  • σʔληοτͷৄࡉͳ಺༰Λൃද͢ΔͨΊͷ৽ͨͳδϟʔφϧͱ࿦จ
  ώϦφεΩΤϰΟονΠΞϯ; ৽୩༸ࢠ: ʮScientific Data σʔλͷ࠶ར༻Λଅਐ͢Δ
  ΦʔϓϯΞΫηεɾΦʔϓϯσʔλδϟʔφϧʯ, ৘ใ؅ཧ, Vol. 57, No. 9, pp. 629-640, 2014.
  http://doi.org/10.1241/johokanri.57.629.

  View Slide

 60. 61
  Scientific Data
  Kikkawa, Jiro; Takaku, Masao; Yoshikane, Fuyuki: "Dataset of
  first appearances of the scholarly bibliographic references on
  Wikipedia articles", Scientific Data, Vol. 9, Article No. 85, pp.
  1-11, 2022.
  https://doi.org/10.1038/s41597-022-01190-z.
  • ࿦จܝࡌྉ͸30ສԁऑ

  View Slide

 61. 62
  Կ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ
  Abstract: ࿦จͷཁࢫ
  Background & Summary
  • ݚڀͷഎܠͳͲ
  Methods
  • σʔληοτΛߏங͢ΔͨΊͷํ๏
  Data Records
  • σʔληοτͷϑΥʔϚοτɼσʔλͷߏ੒/ߏ଄
  Technical Validation
  • ٕज़తݕূɽଌఆͷ඼࣭Λཪ෇͚Δղੳ݁Ռɽਫ਼౓ͷධՁ౳
  Usage Notes
  • ͲΜͳ͜ͱʹ࢖͑Δσʔληοτͳͷ͔? ूܭ΍ՄࢹԽͷྫ
  Code availability
  • σʔληοτΛߏங͢Δͷʹ࢖༻ͨ͠ίʔυͷެ։ઌͳͲ
  References: Ҿ༻จݙϦετ

  View Slide

 62. 63
  ιʔείʔυͷެ։ͱ%0*ͷొ࿥
  https://doi.org/10.5281/zenodo.5776204

  View Slide

 63. 64
  ιʔείʔυͷެ։ͱ%0*ͷొ࿥
  https://doi.org/10.5281/zenodo.5776204

  View Slide

 64. 65
  σʔληοτͷެ։ͱ%0*ͷొ࿥
  https://doi.org/10.5281/zenodo.5595573

  View Slide

 65. 66
  Zenodo θϊυ Zenodo - Research. Shared.
  https://zenodo.org/
  2013೥5݄8೔ɺԤभݪࢠ֩ݚڀػߏʢCERNʣͱԤभҕһձͷOpenAIREplusϓϩδΣΫτ͕ɺ
  lZenodozͱ͍͏ϦϙδτϦΛެ։͠·ͨ͠ɻશՊֶྖҬʹ·͕ͨΓɺςΩετ΍εϓϨου
  γʔτɺԻ੠ɺಈը౳ϑΥʔϚοτΛ໰Θͣɺݚڀऀͷݚڀ੒ՌΛొࡌɾڞ༗Ͱ͖Δ
  ग़య: Ԥभݪࢠ֩ݚڀػߏͱOpenAIREplusϓϩδΣΫτɺݚڀ੒Ռڞ༗ͷͨΊͷϦϙδτϦlZenodo”Λ
  ެ։ | ΧϨϯτΞ΢ΣΞωεɾϙʔλϧ https://current.ndl.go.jp/car/23480
  • ແྉͰར༻Ͱ͖Δ
  • σʔληοτ͝ͱ
  ͷ࠷େ༰ྔ͸50GB
  • %0*Λొ࿥Ͱ͖Δ
  ˠ σʔληοτͷ
  όʔδϣϯ͝ͱʹ
  ˠ Prefix: 10.52811

  View Slide

 66. 67
  Figshare ϑΟάγΣΞ
  figshare - credit for all your
  research https://figshare.com/
  2011೥3݄2೔ʹɺՊֶσʔλͷΦʔϓϯͳڞ༗Λ໨ࢦ͢lFigShare”ͱ͍͏ϓϥοτϑΥʔϜ
  ͷϕʔλ൛͕ެ։͞ΕͨΑ͏Ͱ͢ɻ͜ͷlFigShare”͸ɺݚڀऀ͕࣮ݧͰࣦഊͨ͠ࣄྫ΍ެʹ
  ͞Ε͍ͯͳ͍σʔλ౳Λొ࿥ɾެ։͠ɺଞͷݚڀऀͱڞ༗͢Δ͜ͱͰɺଞͷݚڀऀ͕ಉ༷ͷ
  ࣮ݧΛ͢Δ࣌ؒͱܦඅͷઅ໿ʹ໾ཱͯΑ͏ͱ͍͏΋ͷͷΑ͏Ͱ͢ɻ
  ग़య: ՊֶσʔλͷΦʔϓϯͳڞ༗Λ໨ࢦ͢lFigShare”ϕʔλ൛͕ެ։͞ΕΔ | ΧϨϯτΞ΢ΣΞωεɾ
  ϙʔλϧ https://current.ndl.go.jp/car/17708
  • ແྉͰར༻Ͱ͖Δ
  • ετϨʔδ༰ྔ͸
  20GB
  • %0*Λొ࿥Ͱ͖Δ
  ˠ Prefix: 10.6084

  View Slide

 67. 68
  Figshare ϑΟάγΣΞ
  figshare - credit for all your
  research https://figshare.com/
  Himmelstein, Daniel; Wheeler, Kurt; Greene, Casey (2017): Metadata for all DOIs in
  Crossref: JSON MongoDB exports of all works from the Crossref API. figshare. Dataset.
  https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4816720.v1

  View Slide

 68. 69
  Figshare ϑΟάγΣΞ
  figshare - credit for all your
  research https://figshare.com/
  Takaku, Masao (2018): ߴٱݚڀࣨ঺հ. figshare. Presentation.
  https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7182074.v6

  View Slide

 69. 70
  ϥΠηϯεͷ෇༩
  • ZenodoɼFigshareͱ΋ʹɼ
  ΫϦΤΠςΟϒɾίϞϯζɾ
  ϥΠηϯεͳͲ͔Βબ୒Մೳ
  • CC-BY
  • CC-BY-SA
  • CC-BY-ND
  • CC-BY-NC
  • CC-BY-NC-SA
  • CC-BY-NC-ND
  • CC0 ஶ࡞ݖͷ׬શ์غ
  ͍͔ͳΔݖར΋อ༗͠ͳ͍
  ਤͷग़య: ΫϦΤΠςΟϒɾίϞϯζɾϥΠηϯεʢCC ϥΠηϯεʣͱ͸ʁʛגࣜձࣾҍྛᢝ
  https://www.kyorin.co.jp/modules/products_information/index.php?content_id=15

  View Slide

 70. 71
  %0*ͷొ࿥݅਺
  ૯ొ࿥݅਺2ԯ7,500ສ݅ ˞2021೥1݄࣌఺
  JaLC (Japan Link Center) https://japanlinkcenter.org/top/
  • 2012೥3݄ʹൃ଍ͨ͠೔ຊࠃ಺།Ұͷ3"
  • ೔ຊࠃ಺ͷֶज़৘ใのDOI登録
  • Պֶٕज़ৼڵػߏ (JST)ɼ෺࣭ɾࡐྉݚڀػߏ (NIMS)ɼࠃཱ৘ใֶݚڀॴ
  (NII)ɼ ࠃཱࠃձਤॻؗ (NDL) ͷ4ػؔʹΑΔڞಉӡӦ͕ߦΘΕ͍ͯΔ
  RA 概要 ૯ొ࿥݅਺
  Crossref 1999೥ઃཱɼੈք࠷େن໛ͷRA 14,000ສ件
  DataCite 2009೥ઃཱɼओͳର৅͸ݚڀσʔλ 3,800ສ݅
  JaLC 2012೥ઃཱɼ೔ຊࠃ಺།ҰͷRA 1,000万件
  ද ֶज़࿦จɼॻ੶ɼݚڀσʔλ౳΁ͷొ࿥ঢ়گ
  ͜Ε·Ͱͷतۀࢿྉ͔Β

  View Slide

 71. 72
  2015-02-24
  ΫοΫύουͷσʔλΛݚڀऀʹެ։͠·͢
  ͜Μʹͪ͸ɻݕࡧɾฤ੒෦ͷݪౡͰ͢ɻ
  େֶͷݚڀऀʹ͓ձ͍͢ΔͱɺʮΫοΫύουͷσʔλΛݚڀʹ࢖༻͍ͨ͠
  ΜͰ͕͢ʯͱ૬ஊ͞ΕΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻྉཧʹؔ͢ΔݚڀΛ͍ͯ͠Δ
  ͚ΕͲɺ࣮ࡍͷσʔλ͕ͳ͍ͨΊɺͳ͔ͳ͔ݚڀ͕ਐ·ͳ͍ͱ͍͏૬ஊͰ͢ɻ
  ྉཧʹؔ͢Δݚڀ͕ਐ·ͳ͍ͷ͸ɺΫοΫύουʹͱͬͯ΋࢒೦ͳ͜ͱͰ͢ɻ
  ͜ΕΒͷݚڀ͸ɺΫοΫύουͷαʔϏεΛվળ͢ΔͨΊͷʮժʯͰ΋͋Γ
  ·͢ɻσʔλ͕ͳ͍͚ͩͰժ͕ҭͨͳ͍ͷ͸ɺඇৗʹ൵͍͠࿩Ͱ͢ɻ
  ͜ͷΑ͏ͳݱঢ়Λଧഁ͢ΔͨΊɺຊ೔͔ΒɺΫοΫύουͷσʔλΛݚڀऀ
  ʹެ։͠·͢ɻ
  ग़య: ΫοΫύουͷσʔλΛݚڀऀʹެ։͠·͢ - ΫοΫύου։ൃऀϒϩά
  https://techlife.cookpad.com/entry/2015/02/24/161915

  View Slide

 72. 73
  ͳͥެ։͢Δͷʁ
  ࠷ޙʹެ։ͷಈػͰ͢ɻσʔλΛެ։͢ΔҰ൪ͷಈػ͸ɺ๯಄Ͱ΋ड़΂ͨͱ͓Γɺ
  ྉཧʹؔ͢ΔݚڀΛଅਐ͍ͤͨ͞ͱ͍͏΋ͷͰ͢ɻ
  ྉཧʹؔ͢ΔݚڀΛ͍ͯ͠Δਓ͸୔ࢁ͍·͢ɻ࠷ۙͰ͸ɺྉཧʹؔ͢Δݚڀձ΍
  ࠃࡍձٞͳͲ΋։࠵͞Ε͍ͯ·͢ɻ͔͠͠ɺσʔλ͕ͳ͍͜ͱͰɺଟ͘ͷݚڀ͕ߦ͖
  ٧͍ͬͯ·͢ɻ(தུ) σʔλ͕͋Ε͹ɺطଘͷݚڀΛൃలͤͨ͞Γɺ৽͍͠ݚڀΛ૑
  ग़ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔΋͠Ε·ͤΜɻͦͯ͠ɺͦΕΒ͸ɺ·ΘΓ·ΘͬͯɺΫοΫ
  ύουͷαʔϏεΛվળ͢ΔͨΊͷժͱͳΓ·͢ɻ
  ·ͨɺผͷಈػͱͯ͠ɺѱ࣭ͳΫϩʔϧΛݮΒ͍ͨ͠ͱ͍͏΋ͷ͕͋Γ·͢ɻ
  ࢒೦ͳ͕Βɺݚڀऀͷதʹ͸ɺΫοΫύουͷσʔλΛ࢖༻͢ΔͨΊɺѱ࣭ͳΫϩʔ
  ϧΛߦ͏ํ͕͍·͢ɻ୹࣌ؒʹ๲େͳϦΫΤετ͕ૹΒΕΔͱɺ࠷ѱͷ৔߹ɺΫοΫ
  ύουͷαʔϏεʹӨڹ͕ग़ΔڪΕ͕͋Γ·͢ɻ
  ͔͠͠ɺΫοΫύου͕σʔλΛެ։͢Ε͹ɺΘ͟Θ͟Ϋϩʔϧ͢Δඞཁ͸͋Γ·ͤ
  Μɻެ։͞Ε͍ͯΔσʔλΛར༻͢Δํ͕ɺѹ౗తʹָͰ͢ɻͦͯ͠ɺѱ࣭ͳΫϩʔ
  ϧ͕ݮΕ͹ɺαʔϏεͷ݈શੑ΋޲্͠·͢ɻ
  ग़య: ΫοΫύουͷσʔλΛݚڀऀʹެ։͠·͢ - ΫοΫύου։ൃऀϒϩά
  https://techlife.cookpad.com/entry/2015/02/24/161915

  View Slide

 73. 74
  74
  ຽؒاۀఏڙσʔλͷྫ https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/
  1. ΫοΫύουσʔληοτ
  • Ϩγϐσʔλɼݙཱσʔλ https://doi.org/10.32130/idr.5.1
  2. χίχίσʔληοτ
  • χίχίಈըίϝϯτ౳σʔλ https://doi.org/10.32130/idr.3.1
  • χίχίେඦՊσʔλ https://doi.org/10.32130/idr.3.2
  3. Yahoo!σʔληοτ
  • Yahoo!஌ܙାσʔλʢୈ3൛ʣhttps://doi.org/10.32130/idr.1.3
  4. ָఱσʔληοτ
  • ָఱࢢ৔ͷશ঎඼σʔλɼϨϏϡʔσʔλ https://doi.org/10.32130/idr.2.1
  • ָఱτϥϕϧͷࢪઃσʔλɼϨϏϡʔσʔλ https://doi.org/10.32130/idr.2.2
  • ָఱϨγϐͷϨγϐ৘ใɼϨγϐը૾ https://doi.org/10.32130/idr.2.4
  5. ϦΫϧʔτσʔληοτ
  • ϗοτϖούʔϏϡʔςΟʔσʔλ https://doi.org/10.32130/idr.4.1
  6. หޢ࢜υοτίϜσʔληοτ
  • ๏཯૬ஊσʔλ https://doi.org/10.32130/idr.12.1
  7. ϝϧΧϦσʔληοτ
  • ϑϦϚ঎඼σʔλ https://doi.org/10.32130/idr.17.1

  View Slide

 74. 75
  75
  https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/
  ਤͷग़య: ϦΞϧσʔλͷʮڞಉར༻ʯ ͋ͳͨͷ৘ใֶ͕ज़ݚڀʹ!? … Ͱ΋େৎ෉
  https://www.nii.ac.jp/event/upload/shimin_oyama_20181120.pdf
  ࢀߟ:ฏ੒30೥౓ ࢢຽߨ࠲ ୈ5ճ ɿʮϦΞϧσʔλͷ『ڞಉར༻』ʵ͋ͳͨͷ৘ใֶ͕ज़ݚڀʹʂʁͰ΋େৎ෉ʵʯ
  େࢁ ܟࡾ - ࠃཱ৘ใֶݚڀॴ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xrC_tc8YGzI

  View Slide

 75. 76
  76
  https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/
  ຽؒاۀఏڙσʔλχίχίσʔληοτ
  ࠃཱ৘ใֶݚڀॴ͕ (ג)υϫϯΰ͔ΒఏڙΛड͚ͯݚڀऀʹఏڙ͍ͯ͠Δσʔληοτ
  χίχίಈըίϝϯτ౳σʔλ
  • ʮχίχίಈըʯʹαʔϏε։࢝౰ॳ͔Β2021೥9݄30೔·Ͱʹ౤ߘ͞Εͨ໿
  2,000ສ݅ͷಈըͷϝλσʔλͱɼͦΕʹର͢Δ໿41ԯ݅ͷίϝϯτσʔλ
  • ಈըϝλσʔλ
  λΠτϧɼઆ໌จɼλάɼ౤ߘ೔࣌ɼ࠶ੜ਺ɼίϝϯτ਺ͳͲͷσʔλͰ͢ɻ
  JSONܗࣜͷϑΝΠϧͰɼ1,000ϑΝΠϧʢ1ϑΝΠϧ͋ͨΓ໿2ສಈը෼ʣɼ
  ϑΝΠϧαΠζ͸߹ܭͰ໿15GB
  • ίϝϯτσʔλ
  ίϝϯτຊจɼ౤ߘ೔࣌ɼॻ͖ࠐΈ࠶ੜҐஔͳͲͷσʔλͰ͢ɻ
  JSONܗࣜͷϑΝΠϧͰɼ1ͭͷಈըʹ͖ͭ1ϑΝΠϧͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ
  ѹॖϑΝΠϧͰ໿86GB͋Γɼల։͢Δͱ߹ܭͰ໿573GB
  ग़య: ৘ใֶݚڀσʔλϦϙδτϦ χίχίσʔληοτ https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/nico/

  View Slide

 76. 77
  77
  https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/
  ຽؒاۀఏڙσʔλχίχίσʔληοτ
  ࠃཱ৘ใֶݚڀॴ͕ (ג)υϫϯΰ͔ΒఏڙΛड͚ͯݚڀऀʹఏڙ͍ͯ͠Δσʔληοτ
  χίχίେඦՊσʔλ
  • χίχίେඦՊʹ೥্݄०·Ͱʹ౤ߘ͞Εͨهࣄશͯͷهࣄϔομɼه
  ࣄຊจσʔλͱɼͦΕʹ෇ਵ͢Δܝࣔ൘શσʔλͰ͢ɻ
  ͨͩ͠ɼϢʔβʔϖʔδɼϢʔβʔ*%͸࡟আ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  • هࣄϔομσʔλ
  هࣄ*%ɼهࣄλΠτϧɼهࣄϤϛɼهࣄछྨɼهࣄ࡞੒೔࣌ͳͲͷσʔλͰ͢ɻ
  $47ܗࣜɼ೥౰ͨΓϑΝΠϧɼѹॖϑΝΠϧͰ໿4.9MBɼల։ޙ͸໿14.9MB
  • هࣄຊจσʔλ
  هࣄIDɼهࣄຊจɼهࣄߋ৽೔࣌ͳͲͷσʔλͰ͢ɻCSVܗࣜͷϑΝΠϧ
  1݄͋ͨΓ1ϑΝΠϧʢྫ֎͋ΓʣɼѹॖϑΝΠϧͰ໿4.52GBɼల։ޙ͸໿22.7GB
  • ܝࣔ൘σʔλ
  هࣄIDɼϨε൪߸ɼϨε౤ߘ೔࣌ɼϨεຊจͳͲͷσʔλɻCSVܗࣜɼ1೥͋ͨΓ
  1ϑΝΠϧɼѹॖϑΝΠϧͰ໿576MBɼల։ޙ͸໿1.68GB
  ग़య: ৘ใֶݚڀσʔλϦϙδτϦ χίχίσʔληοτ https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/nico/

  View Slide

 77. 78
  78
  ग़య:৘ใֶݚڀσʔλϦϙδτϦ χίχίಈըίϝϯτ౳σʔλ ਃ੥
  https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/nico/nicocomm-apply.html

  View Slide

 78. ୈ6ճͷ·ͱΊ 79
  ຊ೔͸ɼҎԼͷࣄ߲Λத৺ʹֶͼ·ͨ͠
  • DOIʹؔ͢Δ࠶੔ཧ: Ұҙͷࣝผ
  • DOIͷΞΫηεϩά͓Αͼͦͷ෼ੳࣄྫ
  • ΦʔϓϯαΠΤϯε࣌୅ʹ͓͚Δֶज़ίϯςϯπͷྲྀ௨: ݚڀσʔλ
  • ຊतۀ͸ߨٛ (࠲ֶ) Ͱ͕ͨ͠ɼੋඇ࢖ͬͯɼ࣮ફͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 79. ୈ6ճ·ͰͷৼΓฦΓ #1 80
  • ίϯςϯπͱ͸Կ͔
  • ίϯςϯπʮத਎ʯ΍ʮ಺༰ʯͷҙຯ
  • ίϯςϯπ͕͋Δͱ͍͏͜ͱ͸ɼʮೖΕ෺ʯ͕͋Δ
  • ίϯςϯπྲྀ௨ͱ͸
  • ఻౷తʹ͸ɼίϯςϯπΛ֨ೲͨ͠Ϟϊͷྲྀ௨
  • ೖख΍ར༻ͷͨΊʹɼԿΒ͔ͷೖΕ෺ʹೖͬͨঢ়ଶͰྲྀ௨͍ͯ͠Δ
  • ωοτ্Ͱͷίϯςϯπྲྀ௨ ΞΫηεݖ΍ར༻ݖͷೖखɾར༻ͱ͍͏ଆ໘΋
  • ద੾ʹอଘɾ஝ੵ͞ΕΔ͜ͱͰ ۭ࣌΍ۭؒΛ௒͑ͨྲྀ௨͕ՄೳʹͳΔ
  • σΟδλϧΞʔΧΠϒ
  • จԽࡒ΍وॏࢿྉͷσΟδλϧԽത෺ؗɼඒज़ؗɼจॻؗɼެจॻؗɼਤॻؗ
  • ࡂ֐ࣗମͷه࿥΍ɼඃࡂͨ͠஍Ҭ΍ਓʑͷه࿥Λ࢒ͨ͢Ίͷಈ͖

  View Slide

 80. ୈ6ճ·ͰͷৼΓฦΓ #2 81
  • σΟδλϧΞʔΧΠϒ
  • จԽࡒ΍وॏࢿྉͷσΟδλϧԽത෺ؗɼඒज़ؗɼจॻؗɼެจॻؗɼਤॻؗ
  • ࡂ֐ࣗମͷه࿥΍ɼඃࡂͨ͠஍Ҭ΍ਓʑͷه࿥Λ࢒ͨ͢Ίͷಈ͖
  • ΢ΣϒΞʔΧΠϒ
  • ΢ΣϒαΠτ΍΢Σϒϖʔδͷ಺༰Λอଘ͠ɼ͋ͱͰݟΒΕΔΑ͏ʹ
  • աڈͷίϯςϯπ΍ͦͷ࢟ʹΞΫηεͰ͖ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊͷखஈ
  • ֶज़ݚڀ෼໺ʹ͓͚ΔσΟδλϧίϯςϯπ
  • ࿦จΛಡΉͨΊʹ͸͓͕͔͔ۚΔɼిࢠഔମͰͷར༻ɾӾಡ͕ҰൠԽ
  • ݕࡧαʔϏε ΦϯϥΠϯδϟʔφϧϓϥοτϑΥʔϜ౳Ͱͷೖख
  • ϦϯΫ੾Ε໰୊΁ͷରॲɼΦʔϓϯͳϝλσʔλɼ෇ՃՁ஋ ˠ %0*
  • ࠷৽ͷॴࡏʹؔ͢Δਖ਼֬ͳ৘ใ͕ৗʹอͨΕΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ͕ॏཁ
  • ର৅ൣғͷ֦େݚڀσʔλ

  View Slide