Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Julkisen hallinnon avoimuuden lisääminen - Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

COSS
June 19, 2013
280

Julkisen hallinnon avoimuuden lisääminen - Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

COSS-vuosikokous, 19.6.2013

COSS

June 19, 2013
Tweet

More Decks by COSS

Transcript

 1. Julkisen hallinnon avoimuuden
  lisääminen
  COSS-vuosikokous
  19.6.2013
  Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

  View Slide

 2. 20.6.2013
  JulkICT
  §  Varmistetaan julkisten tietojärjestelmien yhteentoimivuus käyttämällä
  avoimia rajapintoja ja standardeja
  §  Avoimeen lähdekoodiin perustuvien ratkaisujen käyttöönottoa edistetään
  julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa ja
  kustannushyötyanalyysin pohjalta
  (Lähde: Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 22.6.2011)
  Hallitusohjelman tavoitteet
  Yhteentoimivuus
  Avoimuus
  Palveluiden ja
  palveluprosessien
  kustannus-tehokas
  kehittäminen
  Parannetaan julkisten
  palveluiden
  vaikuttavuutta,
  tuloksellisuutta ja
  tuottavuutta

  View Slide

 3. 20.6.2013
  JulkICT
  Julkisen hallinnon ICT – strategia
  Palveluinnovaatioiden ekosysteemi
  3
  JulkICT-strategialla tavoitellaan julkisen hallinnon palveluiden
  kehittämisen nopeutumista, innovaatioiden laajempaa
  hyödyntämistä sekä sähköisten palvelujen käytön kasvua.
  Tavoitteena on merkittävästi vähentää suuriin ICT-hankkeisiin
  liittyviä riskejä, nopeuttaa järjestelmä- ja palvelukehityshankkeita,
  vähentää pitkäaikaisia toimittajariippuvaisuuksia sekä edesauttaa
  innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa kuntasektorilla ja
  valtionhallinnossa.
  Lähtökohtana on ekosysteemiajattelu - kehittämistyön avaaminen
  kehittäjäverkostoille, yrityksille ja käyttäjille, hallittu riskiottokyky
  sekä tiedon hyödyntäminen palvelukehityksessä

  View Slide

 4. 20.6.2013
  JulkICT
  Julkisen hallinnon ICT – strategia
  Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö
  4
  Lähtökohtina ovat hallinnon avoimuuden, tiedon jakamisen,
  yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön hyväksytyt periaatteet.
  Tavoitteena on, että julkisen hallinnon tuottama tieto
  hyödynnetään tehokkaasti:
  palveluissa ja asioinnissa
  opetuksessa ja tutkimuksessa
  yhteiskunnan päätöksenteossa
  kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä
  innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan mahdollistajana

  View Slide

 5. 20.6.2013
  JulkICT
  Julkisen hallinnon ICT – strategia
  Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö
  5
  Tietohallinnon painopisteen tulee olla toiminnan kehittämisen
  tukemisessa.
  Kyvykkyyksinä tämä tarkoittaa esimerkiksi projektien hallintaa,
  toiminnan analyysimenetelmiä, strategista hankintaosaamista ja
  kokonaisarkkitehtuurin hallintaa.
  ICT-osaamisen tulee tukea myös palvelukehittämisen
  ekosysteemiajattelua sekä kehittäjäverkostojen ja alan yritysten
  hyödyntämistä. Tavoitteena on lisäksi luoda toimintamallit sille,
  että julkisen hallinnon organisaatioissa oleva osaaminen saadaan
  laajemmin hyödynnettäväksi julkisen hallinnon sisällä.

  View Slide

 6. 20.6.2013
  JulkICT
  Tarkastusvaliokunta (TRO 1/2013 vp)
  §  Valiokunnan mukaan julkisen hallinnon IT-sopimusehtoja on tarpeen
  muuttaa siten, että ne tukevat yhteentoimivuuden edistämistä niin
  omistusoikeuksien kuin myös rajapintojen käytön osalta
  §  Julkisten tietojärjestelmähankkeiden hankinta- ja toteutusprosesseissa on
  noussut esiin piirteitä, jotka voivat estää hankkeiden tuloksellisuutta.
  Kattavien määrittelyvaiheiden ja monimutkaisten
  järjestelmäkokonaisuuksien sijaan vaihtoehtona on malli, jossa
  kehitystyö tehdään nopeammalla tahdilla ja hyväksi havaittua
  tietopohjaa hyödyntäen
  §  Markkinoiden toimivuuden ja kilpailun lisäämiseksi on
  tietojärjestelmäratkaisujen yhteentoimivuuden varmistaminen keskeinen
  edellytys. Erityisesti yhteensopivuusongelmat ovat kuntien ja
  kuntayhtymien näkökulmasta keskeinen puute, joka tulee korjata
  kansallisella ohjauksella
  §  Valiokunta pitää välttämättömänä tietohallinnon ja tietojärjestelmien
  näkökulman sisällyttämistä osaksi kuntauudistusta ja siinä tehtäviä
  rakenneuudistuksia
  6

  View Slide

 7. 20.6.2013
  JulkICT
  Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet
  Valtiovarainministeriön tehtävänä on tietohallintolain mukainen julkisen
  hallinnon viranomaisten tietohallinnon yleinen ohjaus. Ministeriön tulee
  erityisesti huolehtia julkisen hallinnon toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja
  teknologia-arkkitehtuurin (kokonaisarkkitehtuuri) suunnittelusta ja
  kuvaamisesta (Tietohallintolaki 4 §)
  Kunkin ministeriön tehtävänä on ohjata toimialansa tietohallinnon ja
  tietohallintohankkeiden kehittämistä ottaen huomioon tässä laissa
  säädetyt tarkoitukset ja velvoitteet.(Tietohallintolaki 4 §)
  Ennen kuin viranomainen päättää tietohallintoa koskevasta omasta
  hankinnastaan taikka muusta sellaisesta sen ratkaistavissa olevasta
  valtion talousarviosta rahoitetusta tietohallintoa koskevasta
  hankinnasta, jolla on laajaa toiminnallista merkitystä tai joka on
  taloudelliselta arvoltaan merkittävä, sen on pyydettävä asiasta
  valtiovarainministeriön lausunto (Tietohallintolaki 4 §)
  §  koskevat olennaisesti keskeisiä rekistereitä tai yhteisiä
  tietojärjestelmiä tai hankinnalla olisi muista vastaavista seikoista johtuen
  laajaa toiminnallista merkitystä
  §  hankinta-arvo vähintään viisi miljoonaa euroa (lasketaan
  hankinnan sopimuskaudelta hankintalainsäädännön mukaisesti)
  Julkisen hallinnon viranomaisen on huolehdittava, että tietohallintolaissa
  tarkoitettuja kuvauksia ja määrityksiä koskevat tiedot ovat saatavilla
  tietoteknisesti hyödynnettävässä muodossa (Tietohallintolaki 12 §)
  7
  Periaate 12:
  Vältä päällekkäisiä ratkaisuja
  Jo tehtyä on hyödynnettävä ja
  rinnakkaisten ratkaisujen
  kehittämistä on vältettävä.
  Uudelleenkäyttö on oltava
  lähtökohtana kehitettäessä
  tietojärjestelmiä
  Periaate 16:
  Hyödynnä avointa lähdekoodia
  Avoimen lähdekoodin ratkaisut
  tukevat teknologia- ja
  tuoteriippumattomuutta. Avoin
  lähdekoodi ja vapaa ohjelmisto
  (myös avoimet rajapinnat ja
  standardit) edistävät kilpailua,
  läpinäkyvyyttä ja muokattavuutta
  Julkisen hallinnon
  arkkitehtuuriperiaatteet

  View Slide

 8. 20.6.2013
  JulkICT 8
  Tuotosten arkkitehtuurinmukaisuuden hallinta /
  Avoimen tuotteen hallinta
  Periaate 12:
  Vältä päällekkäisiä ratkaisuja
  Jo tehtyä on hyödynnettävä ja
  rinnakkaisten ratkaisujen
  kehittämistä on vältettävä.
  Uudelleenkäyttö on oltava
  lähtökohtana kehitettäessä
  tietojärjestelmiä
  Periaate 16:
  Hyödynnä avointa lähdekoodia
  Avoimen lähdekoodin ratkaisut
  tukevat teknologia- ja
  tuoteriippumattomuutta. Avoin
  lähdekoodi ja vapaa ohjelmisto
  (myös avoimet rajapinnat ja
  standardit) edistävät kilpailua,
  läpinäkyvyyttä ja
  muokattavuutta
  Julkisen hallinnon
  arkkitehtuuriperiaatteet
  Avoimuus
  lähdekoodin ja teknisen
  dokumentoinnin
  hallintamallin mukainen
  jakaminen Levitettävyys
  ohjelmiston
  hallintamallinmukainen
  avoin käyttöoikeus
  Hallittu jatkokehitys
  ohjelmiston ominaisuuksien
  jatkokehittämistä siten,
  että versionhallinta säilyy.
  Avoin
  tuote
  Avoimen
  tuotteen
  toteutus-
  periaatteet
  Yhteistyö
  ohjelmiston
  hallintamallinmukainen
  osallistumis-
  mahdollisuus
  yhteistyöhön
  Arkkitehtuuriperiaatteen
  toteuttavat toteutustapa
  Arkkitehtuuriperiaatteen
  mukainen toteutus

  View Slide

 9. 20.6.2013
  JulkICT 9
  Yhteistyö ja verkostot / nykytila
  §  Avoimet toteutukset:
  §  Kaupungit (Oulu, Tre, Lahti...)
  §  Virastot (OPH, YM, Vero...)
  §  Ohjelma, projektit (KDK, SADe...)
  §  jne.
  §  jne.
  §  Avoimuuden erilaiset periaatteet
  §  Kunnat / KuntaIT rahoituksella toteutetut tuotteet:
  Kuntasektorin SOA –linjaukset
  §  Valtionhallinto: ei yhteisiä periaatteita
  §  Julkisen hallinnon KA periaate 12 ”Vältä päällekkäisiä
  ratkaisuja” (”Jo tehtyä on hyödynnettävä ja rinnakkaisten
  ratkaisujen kehittämistä on vältettävä. Uudelleenkäyttö on
  oltava lähtökohtana kehitettäessä tietojärjestelmiä”)
  §  jne.
  §  jne.
  §  Hallintamalli
  §  kukin toteuttaja hallinnoi omaa tuotetta (jos hallinnoi)
  § 
  Sähköinen
  palvelu-
  kanava
  Lokitietojen
  hallinta
  Suostumusten
  / valtuutusten
  hallinta
  VTJ-
  liittymä
  Maksaminen
  RYPK -
  lupapalvelut
  Resurssien
  varaus
  Alustan
  palvelut

  View Slide

 10. 20.6.2013
  JulkICT 10
  Avoimen tuotteen hallinta / roolit
  Hyödyntäjät
  Avoin
  tuote
  Repositorio
  (yhteentoimivuus.fi)
  Lähde 1 Lähde 2 Lähde 3
  Avoin
  tuote
  Avoin
  tuote
  Avoimuuden
  edunvalvoja
  Verkosto
  (omistaja)
  Tuotepäällikkö
  Integraattori
  Verkoston vaatimusten
  kokoajan ja niiden toteutumisen
  varmistaja
  Perusversion tekninen
  ylläpitäjä
  Avoimuuden toteutumisen
  tuki
  Jakelupaikan vastaanotto-
  tarkastuksen toteutus
  Yhteisten
  hallinnan fasilitointi
  Yhteisten pelisääntöjen
  hallinta
  Jakelupaikan ylläpito
  Tuotekohtainen
  Yhteinen
  Kohti kumppanuutta komponentit
  (lapsiperheiden rajattomat palvelut)
  http://scientific-journals.org/journalofsystemsandsoftware/archive/vol2no11/vol2no11_1.pdf

  View Slide

 11. 20.6.2013
  JulkICT
  Kehitys Käyttö
  Lokitietojen
  hallinta
  Sähköinen
  palvelu-
  kanava
  VTJ-
  liittymä
  RYPK -
  lupapalvelut
  Alustan
  palvelut
  Resurssien
  varaus
  Suostumusten
  / valtuutusten
  hallinta
  11
  Yhteistyö ja verkostot / Avoimen tuotteen
  hallintamalli
  Yhteisesti sovitut pelisäännöt
  §  Jaetaan tehty työ
  §  olemassa olevat
  §  kehitteillä olevat
  §  tulevat
  §  Avoimuuden periaatteet
  §  Julkisen hallinnon yhteiset avoimuuden linjaukset ja sitä
  tukevat KA-periaatteet
  §  Avoimuuden edellytykset
  §  Julkisen hallinnon yhteistyö
  §  Julkisen hallinnon organisaatioiden välinen
  verkostoituminen
  §  Yhteinen hallintamalli ja jakelukanava/-paikka
  §  Yhteistyön ja avoimuus ei synny itsestään vaan se
  vaatii työtä josta kaikki hyötyy

  View Slide

 12. 20.6.2013
  JulkICT
  Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -tuki
  Tiedot
  Säädökset,
  standardit,
  suositukset
  Menetelmät,
  ohjeet
  Esimerkit,
  hyvät
  käytännöt
  Palvelut
  Vaikuttavuus
  Laatu
  Tuottavuus
  Muutokseen
  vaikuttavat
  Toimintaan
  vaikuttavat
  Suunnittelu
  Toteutus
  Käyttöön-
  otto
  Ratkaisut
  Toimin-
  tamallit
  Julkisen
  hallinnon
  yhteiset
  Toimialan
  yhteiset
  Alueelliset /
  paikalliset
  §  Yhteinen muutostuki:
  §  Muutoksen suunnittelua, toteutusta ja
  arviointia tukevat työvälineet
  §  Muutoksen suunnittelussa, toteutuksessa
  ja arvioinnissa tarvittavan tiedon
  tietopankki
  §  Arviointi- ja tutkimustiedon kokoaminen ja
  muutosten toteutusta tukevan
  tutkimusohjelman muodostaminen
  §  Muutostuki kunnille:
  §  Asiantuntijatuki muutoksen suunnittelua,
  toteutusta ja arviointia sekä yhteisten
  työvälineiden hyödyntämistä varten
  §  Kunta- ja palvelurakennemuutosten
  ”tietopankki” (kootaan uuden kunnan
  suunnittelua ja päätöksentekoa varten)
  §  Tavoitteena koota kuntien muutoksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi
  mahdollisimman kattavat tieto olemassa olevista ”avoimen tuotteen” vaihtoehdoista
  sekä niiden hyödyntämisestä (ohjeet, edellytykset)
  §  Tavoitteena luoda lisää avoimen tuotteen hallintayhteisöjä eri
  sovellustoiminnallisuuksien ympärille
  §  Tavoitteena tietoisuuden ja kyvykkyyden lisääminen avointen tuotteiden
  hyödyntämisessä

  View Slide

 13. 20.6.2013
  JulkICT 13
  Kiitos!
  www.vm.fi
  www.julkict.fi
  www.yhteentoimivuus.fi
  www.jhs-suositukset.fi
  wiki.julkict.fi

  View Slide