Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Julkisen hallinnon avoimuuden lisääminen - Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

COSS
June 19, 2013
290

Julkisen hallinnon avoimuuden lisääminen - Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

COSS-vuosikokous, 19.6.2013

COSS

June 19, 2013
Tweet

More Decks by COSS

Transcript

 1. 20.6.2013 JulkICT §  Varmistetaan julkisten tietojärjestelmien yhteentoimivuus käyttämällä avoimia rajapintoja

  ja standardeja §  Avoimeen lähdekoodiin perustuvien ratkaisujen käyttöönottoa edistetään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa ja kustannushyötyanalyysin pohjalta (Lähde: Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 22.6.2011) Hallitusohjelman tavoitteet Yhteentoimivuus Avoimuus Palveluiden ja palveluprosessien kustannus-tehokas kehittäminen Parannetaan julkisten palveluiden vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tuottavuutta
 2. 20.6.2013 JulkICT Julkisen hallinnon ICT – strategia Palveluinnovaatioiden ekosysteemi 3

  JulkICT-strategialla tavoitellaan julkisen hallinnon palveluiden kehittämisen nopeutumista, innovaatioiden laajempaa hyödyntämistä sekä sähköisten palvelujen käytön kasvua. Tavoitteena on merkittävästi vähentää suuriin ICT-hankkeisiin liittyviä riskejä, nopeuttaa järjestelmä- ja palvelukehityshankkeita, vähentää pitkäaikaisia toimittajariippuvaisuuksia sekä edesauttaa innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa kuntasektorilla ja valtionhallinnossa. Lähtökohtana on ekosysteemiajattelu - kehittämistyön avaaminen kehittäjäverkostoille, yrityksille ja käyttäjille, hallittu riskiottokyky sekä tiedon hyödyntäminen palvelukehityksessä
 3. 20.6.2013 JulkICT Julkisen hallinnon ICT – strategia Avoin tieto ja

  tiedon yhteiskäyttö 4 Lähtökohtina ovat hallinnon avoimuuden, tiedon jakamisen, yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön hyväksytyt periaatteet. Tavoitteena on, että julkisen hallinnon tuottama tieto hyödynnetään tehokkaasti: palveluissa ja asioinnissa opetuksessa ja tutkimuksessa yhteiskunnan päätöksenteossa kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan mahdollistajana
 4. 20.6.2013 JulkICT Julkisen hallinnon ICT – strategia Avoin tieto ja

  tiedon yhteiskäyttö 5 Tietohallinnon painopisteen tulee olla toiminnan kehittämisen tukemisessa. Kyvykkyyksinä tämä tarkoittaa esimerkiksi projektien hallintaa, toiminnan analyysimenetelmiä, strategista hankintaosaamista ja kokonaisarkkitehtuurin hallintaa. ICT-osaamisen tulee tukea myös palvelukehittämisen ekosysteemiajattelua sekä kehittäjäverkostojen ja alan yritysten hyödyntämistä. Tavoitteena on lisäksi luoda toimintamallit sille, että julkisen hallinnon organisaatioissa oleva osaaminen saadaan laajemmin hyödynnettäväksi julkisen hallinnon sisällä.
 5. 20.6.2013 JulkICT Tarkastusvaliokunta (TRO 1/2013 vp) §  Valiokunnan mukaan julkisen

  hallinnon IT-sopimusehtoja on tarpeen muuttaa siten, että ne tukevat yhteentoimivuuden edistämistä niin omistusoikeuksien kuin myös rajapintojen käytön osalta §  Julkisten tietojärjestelmähankkeiden hankinta- ja toteutusprosesseissa on noussut esiin piirteitä, jotka voivat estää hankkeiden tuloksellisuutta. Kattavien määrittelyvaiheiden ja monimutkaisten järjestelmäkokonaisuuksien sijaan vaihtoehtona on malli, jossa kehitystyö tehdään nopeammalla tahdilla ja hyväksi havaittua tietopohjaa hyödyntäen §  Markkinoiden toimivuuden ja kilpailun lisäämiseksi on tietojärjestelmäratkaisujen yhteentoimivuuden varmistaminen keskeinen edellytys. Erityisesti yhteensopivuusongelmat ovat kuntien ja kuntayhtymien näkökulmasta keskeinen puute, joka tulee korjata kansallisella ohjauksella §  Valiokunta pitää välttämättömänä tietohallinnon ja tietojärjestelmien näkökulman sisällyttämistä osaksi kuntauudistusta ja siinä tehtäviä rakenneuudistuksia 6
 6. 20.6.2013 JulkICT Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Valtiovarainministeriön tehtävänä on tietohallintolain mukainen julkisen hallinnon

  viranomaisten tietohallinnon yleinen ohjaus. Ministeriön tulee erityisesti huolehtia julkisen hallinnon toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin (kokonaisarkkitehtuuri) suunnittelusta ja kuvaamisesta (Tietohallintolaki 4 §) Kunkin ministeriön tehtävänä on ohjata toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä ottaen huomioon tässä laissa säädetyt tarkoitukset ja velvoitteet.(Tietohallintolaki 4 §) Ennen kuin viranomainen päättää tietohallintoa koskevasta omasta hankinnastaan taikka muusta sellaisesta sen ratkaistavissa olevasta valtion talousarviosta rahoitetusta tietohallintoa koskevasta hankinnasta, jolla on laajaa toiminnallista merkitystä tai joka on taloudelliselta arvoltaan merkittävä, sen on pyydettävä asiasta valtiovarainministeriön lausunto (Tietohallintolaki 4 §) §  koskevat olennaisesti keskeisiä rekistereitä tai yhteisiä tietojärjestelmiä tai hankinnalla olisi muista vastaavista seikoista johtuen laajaa toiminnallista merkitystä §  hankinta-arvo vähintään viisi miljoonaa euroa (lasketaan hankinnan sopimuskaudelta hankintalainsäädännön mukaisesti) Julkisen hallinnon viranomaisen on huolehdittava, että tietohallintolaissa tarkoitettuja kuvauksia ja määrityksiä koskevat tiedot ovat saatavilla tietoteknisesti hyödynnettävässä muodossa (Tietohallintolaki 12 §) 7 Periaate 12: Vältä päällekkäisiä ratkaisuja Jo tehtyä on hyödynnettävä ja rinnakkaisten ratkaisujen kehittämistä on vältettävä. Uudelleenkäyttö on oltava lähtökohtana kehitettäessä tietojärjestelmiä Periaate 16: Hyödynnä avointa lähdekoodia Avoimen lähdekoodin ratkaisut tukevat teknologia- ja tuoteriippumattomuutta. Avoin lähdekoodi ja vapaa ohjelmisto (myös avoimet rajapinnat ja standardit) edistävät kilpailua, läpinäkyvyyttä ja muokattavuutta Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet
 7. 20.6.2013 JulkICT 8 Tuotosten arkkitehtuurinmukaisuuden hallinta / Avoimen tuotteen hallinta

  Periaate 12: Vältä päällekkäisiä ratkaisuja Jo tehtyä on hyödynnettävä ja rinnakkaisten ratkaisujen kehittämistä on vältettävä. Uudelleenkäyttö on oltava lähtökohtana kehitettäessä tietojärjestelmiä Periaate 16: Hyödynnä avointa lähdekoodia Avoimen lähdekoodin ratkaisut tukevat teknologia- ja tuoteriippumattomuutta. Avoin lähdekoodi ja vapaa ohjelmisto (myös avoimet rajapinnat ja standardit) edistävät kilpailua, läpinäkyvyyttä ja muokattavuutta Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet Avoimuus lähdekoodin ja teknisen dokumentoinnin hallintamallin mukainen jakaminen Levitettävyys ohjelmiston hallintamallinmukainen avoin käyttöoikeus Hallittu jatkokehitys ohjelmiston ominaisuuksien jatkokehittämistä siten, että versionhallinta säilyy. Avoin tuote Avoimen tuotteen toteutus- periaatteet Yhteistyö ohjelmiston hallintamallinmukainen osallistumis- mahdollisuus yhteistyöhön Arkkitehtuuriperiaatteen toteuttavat toteutustapa Arkkitehtuuriperiaatteen mukainen toteutus
 8. 20.6.2013 JulkICT 9 Yhteistyö ja verkostot / nykytila §  Avoimet

  toteutukset: §  Kaupungit (Oulu, Tre, Lahti...) §  Virastot (OPH, YM, Vero...) §  Ohjelma, projektit (KDK, SADe...) §  jne. §  jne. §  Avoimuuden erilaiset periaatteet §  Kunnat / KuntaIT rahoituksella toteutetut tuotteet: Kuntasektorin SOA –linjaukset §  Valtionhallinto: ei yhteisiä periaatteita §  Julkisen hallinnon KA periaate 12 ”Vältä päällekkäisiä ratkaisuja” (”Jo tehtyä on hyödynnettävä ja rinnakkaisten ratkaisujen kehittämistä on vältettävä. Uudelleenkäyttö on oltava lähtökohtana kehitettäessä tietojärjestelmiä”) §  jne. §  jne. §  Hallintamalli §  kukin toteuttaja hallinnoi omaa tuotetta (jos hallinnoi) §  Sähköinen palvelu- kanava Lokitietojen hallinta Suostumusten / valtuutusten hallinta VTJ- liittymä Maksaminen RYPK - lupapalvelut Resurssien varaus Alustan palvelut
 9. 20.6.2013 JulkICT 10 Avoimen tuotteen hallinta / roolit Hyödyntäjät Avoin

  tuote Repositorio (yhteentoimivuus.fi) Lähde 1 Lähde 2 Lähde 3 Avoin tuote Avoin tuote Avoimuuden edunvalvoja Verkosto (omistaja) Tuotepäällikkö Integraattori Verkoston vaatimusten kokoajan ja niiden toteutumisen varmistaja Perusversion tekninen ylläpitäjä Avoimuuden toteutumisen tuki Jakelupaikan vastaanotto- tarkastuksen toteutus Yhteisten hallinnan fasilitointi Yhteisten pelisääntöjen hallinta Jakelupaikan ylläpito Tuotekohtainen Yhteinen Kohti kumppanuutta komponentit (lapsiperheiden rajattomat palvelut) http://scientific-journals.org/journalofsystemsandsoftware/archive/vol2no11/vol2no11_1.pdf
 10. 20.6.2013 JulkICT Kehitys Käyttö Lokitietojen hallinta Sähköinen palvelu- kanava VTJ-

  liittymä RYPK - lupapalvelut Alustan palvelut Resurssien varaus Suostumusten / valtuutusten hallinta 11 Yhteistyö ja verkostot / Avoimen tuotteen hallintamalli Yhteisesti sovitut pelisäännöt §  Jaetaan tehty työ §  olemassa olevat §  kehitteillä olevat §  tulevat §  Avoimuuden periaatteet §  Julkisen hallinnon yhteiset avoimuuden linjaukset ja sitä tukevat KA-periaatteet §  Avoimuuden edellytykset §  Julkisen hallinnon yhteistyö §  Julkisen hallinnon organisaatioiden välinen verkostoituminen §  Yhteinen hallintamalli ja jakelukanava/-paikka §  Yhteistyön ja avoimuus ei synny itsestään vaan se vaatii työtä josta kaikki hyötyy
 11. 20.6.2013 JulkICT Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -tuki Tiedot Säädökset, standardit,

  suositukset Menetelmät, ohjeet Esimerkit, hyvät käytännöt Palvelut Vaikuttavuus Laatu Tuottavuus Muutokseen vaikuttavat Toimintaan vaikuttavat Suunnittelu Toteutus Käyttöön- otto Ratkaisut Toimin- tamallit Julkisen hallinnon yhteiset Toimialan yhteiset Alueelliset / paikalliset §  Yhteinen muutostuki: §  Muutoksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia tukevat työvälineet §  Muutoksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tarvittavan tiedon tietopankki §  Arviointi- ja tutkimustiedon kokoaminen ja muutosten toteutusta tukevan tutkimusohjelman muodostaminen §  Muutostuki kunnille: §  Asiantuntijatuki muutoksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä yhteisten työvälineiden hyödyntämistä varten §  Kunta- ja palvelurakennemuutosten ”tietopankki” (kootaan uuden kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa varten) §  Tavoitteena koota kuntien muutoksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi mahdollisimman kattavat tieto olemassa olevista ”avoimen tuotteen” vaihtoehdoista sekä niiden hyödyntämisestä (ohjeet, edellytykset) §  Tavoitteena luoda lisää avoimen tuotteen hallintayhteisöjä eri sovellustoiminnallisuuksien ympärille §  Tavoitteena tietoisuuden ja kyvykkyyden lisääminen avointen tuotteiden hyödyntämisessä