Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

New Feature & Tips in LLDB

New Feature & Tips in LLDB

WWDC2015 情報共有会

Toshihiro Morimoto

July 07, 2015
Tweet

More Decks by Toshihiro Morimoto

Other Decks in Technology

Transcript

 1. New Feature & Tips in LLDB
  2015/07/07 WWDC2015 ৘ใڞ༗ձ
  @dealforest
  Toshihiro Morimoto

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. Crying
  DFTDebugScreenshot
  cocoapods-browser
  Tuna

  View Slide

 4. ͓ئ͍

  View Slide

 5. LLDB ͷ࿩Λ͢Δͱ
  λΠϜϥΠϯ͕͓ͱͳ͘͠ͳΓ
  ޙͰ΁͜Ή͜ͱʹͳΔͷͰ
  ͳΜͰ΋͍͍ͷͰͭͿ΍͍͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 6. 402 Whats's new in LLDB
  Έ·͔ͨ͠ʁʁ

  View Slide

 7. ຖ೥ LLVM ͷ࠷దԽͷ࿩͕
  ͸͍͍ͬͯͨɻɻɻ
  (ڈ೥ͩͱ PGO)

  View Slide

 8. ͱ͜Ζ͕ɺࠓ೥͸
  ηογϣϯͱ͓ͯ͠ LLDB ͷ࿩

  View Slide

 9. ૉ੖Β͍͠ʂʂʂ

  View Slide

 10. ·ͣ཈͓͑ͯ͘ϙΠϯτʂ
  p, po ͸ alias Έ͍ͨͳ΋ͷ

  View Slide

 11. breakpoint
  breakpoint set -E swift -N allThrows
  • ݴޠαϙʔτ
  • lldbinit ͰॳظઃఆͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 12. breakpoint
  ~/.lldbinit
  breakpoint set -n malloc -N memory
  breakpoint set -n free -N memory
  breakpoint disable memory
  (lldb) breakpoint enable memory

  View Slide

 13. formatter
  i = 10
  (lldb) p/x i
  (lldb) expression -format hex -- i
  (lldb) frame variable --format hex i
  (Int) $R2 = 0x000000000000000a

  View Slide

 14. formatting models

  View Slide

 15. formatting models
  • `frame variable` ͸ pure LLDB ͷ৘ใΛग़ྗ
  • `p` ͸ eval ͨ݁͠ՌΛ LLDB format Ͱग़ྗ
  • `po` ͸ eval ͨ݁͠ՌΛݴޠຖʹΑͬͯ
  ࠷దͳ΋ͷΛग़ྗ (objc Ͱ͍͏ description)

  View Slide

 16. runtime
  (lldb) po for i in 1...3 { print(i) }
  1
  2
  3

  View Slide

 17. It’s All Automatic!!

  View Slide

 18. It’s All Automatic!!
  in Swift…

  View Slide

 19. ҆৺͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 20. View Slide

 21. Xcode 6.x
  :PVS$PEF OBNFT .Z'VOD
  .Z7JFX ✔
  4%,'VODUJPOT /4-PH /4.BLF3FDU ✘
  4%,$MBTTFT /47JFX /4"QQMJDBUJPO ✔
  4%,$POTUBOUT /4"4$**4USJOH&ODPEJOH ✔
  .BDSPT */[email protected]"9 ."9

  View Slide

 22. Xcode 7.x
  :PVS$PEF OBNFT .Z'VOD
  .Z7JFX ✔
  4%,'VODUJPOT /4-PH /4.BLF3FDU ✔
  4%,$MBTTFT /47JFX /4"QQMJDBUJPO ✔
  4%,$POTUBOUT /4"4$**4USJOH&ODPEJOH ✔
  .BDSPT */[email protected]"9 ."9

  View Slide

 23. only Swift

  View Slide

 24. type lookup
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> String
  }
  struct Hoge: HogeProtocol {
  let a: String
  internal let b: String
  private let c: String
  func aa() { }
  internal func ab() { }
  private func ac() { }
  func hoge() -> String {
  return "hoge"
  }
  }

  View Slide

 25. type lookup
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> String
  }
  struct Hoge: HogeProtocol {
  let a: String
  internal let b: String
  private let c: String
  func aa() { }
  internal func ab() { }
  private func ac() { }
  func hoge() -> String {
  return "hoge"
  }
  }
  (lldb) type lookup Hoge
  struct Hoge : HogeProtocol {
  let a: Swift.String
  let b: Swift.String
  let c: Swift.String
  func aa()
  func ab()
  func ac()
  func hoge() -> Swift.String
  init(a: Swift.String, b:
  Swift.String, c: Swift.String)
  }
  (lldb) type lookup HogeProtocol
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> Swift.String
  }
  protocol extension ΋͋Ε͹Ͱ·͢

  View Slide

 26. protocol
  4XJGU 4XJGU
  1SJOUBCMF $VTUPN4USJOH$POWFSUJCMF
  %FCVH1SJOUBCMF $VTUPN%FCVH4USJOH$POWFSUJCMF
  $VTUPN3FqFDUBCMF

  View Slide

 27. protocol
  4XJGU 4XJGU
  1SJOUBCMF $VTUPN4USJOH$POWFSUJCMF QSJOU
  %FCVH1SJOUBCMF $VTUPN%FCVH4USJOH$POWFSUJCMF EFCVH1SJOU
  $VTUPN3FqFDUBCMF --%# QP

  View Slide

 28. protocol
  4XJGU 4XJGU
  1SJOUBCMF $VTUPN4USJOH$POWFSUJCMF QSJOU
  %FCVH1SJOUBCMF $VTUPN%FCVH4USJOH$POWFSUJCMF EFCVH1SJOU
  $VTUPN3FqFDUBCMF --%# QP

  View Slide

 29. ͦΕͧΕݟ͍͖ͯ·͠ΐ͏

  View Slide

 30. print
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> String
  }
  struct Hoge: HogeProtocol {
  let a: String
  internal let b: String
  private let c: String
  func aa() { }
  internal func ab() { }
  private func ac() { }
  func hoge() -> String {
  return "hoge"
  }
  }

  View Slide

 31. print
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> String
  }
  struct Hoge: HogeProtocol {
  let a: String
  internal let b: String
  private let c: String
  func aa() { }
  internal func ab() { }
  private func ac() { }
  func hoge() -> String {
  return "hoge"
  }
  }
  let hoge = Hoge(
  a: “aaaaa",
  b: “bbbbb",
  c: “ccccccccc"
  )
  print(hoge)
  ——————————————————————————————
  > Sample.Hoge(a: "aaaaa", b:
  "bbbbb", c: “ccccccccc")

  View Slide

 32. debugPrint
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> String
  }
  struct Hoge: HogeProtocol {
  let a: String
  internal let b: String
  private let c: String
  func aa() { }
  internal func ab() { }
  private func ac() { }
  func hoge() -> String {
  return "hoge"
  }
  }

  View Slide

 33. debugPrint
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> String
  }
  struct Hoge: HogeProtocol {
  let a: String
  internal let b: String
  private let c: String
  func aa() { }
  internal func ab() { }
  private func ac() { }
  func hoge() -> String {
  return "hoge"
  }
  }
  let hoge = Hoge(
  a: “aaaaa",
  b: “bbbbb",
  c: “ccccccccc"
  )
  debugPrint(hoge)
  ——————————————————————————————
  > Sample.Hoge(a: "aaaaa", b:
  "bbbbb", c: “ccccccccc")
  ΧελϚΠζ͠ͳ͍ݶΓجຊಉ͡

  View Slide

 34. (lldb) po
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> String
  }
  struct Hoge: HogeProtocol {
  let a: String
  internal let b: String
  private let c: String
  func aa() { }
  internal func ab() { }
  private func ac() { }
  func hoge() -> String {
  return "hoge"
  }
  }

  View Slide

 35. (lldb) po
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> String
  }
  struct Hoge: HogeProtocol {
  let a: String
  internal let b: String
  private let c: String
  func aa() { }
  internal func ab() { }
  private func ac() { }
  func hoge() -> String {
  return "hoge"
  }
  }
  let hoge = Hoge(
  a: “aaaaa",
  b: “bbbbb",
  c: “ccccccccc"
  )
  ——————————————————————————————
  (lldb) po hoge
  ▿ Sample.Hoge
  - a : "aaaaa"
  - b : "bbbbb"
  - c : "ccccccccc"

  View Slide

 36. (lldb) po
  protocol HogeProtocol {
  func hoge() -> String
  }
  struct Hoge: HogeProtocol {
  let a: String
  internal let b: String
  private let c: String
  func aa() { }
  internal func ab() { }
  private func ac() { }
  func hoge() -> String {
  return "hoge"
  }
  }
  let hoge = Hoge(
  a: “aaaaa",
  b: “bbbbb",
  c: “ccccccccc"
  )
  ——————————————————————————————
  (lldb) po hoge
  ▿ Sample.Hoge
  - a : "aaaaa"
  - b : "bbbbb"
  - c : "ccccccccc"
  human
  readable!!!!

  View Slide

 37. ͱ͸͍͑ LLDB ্Ͱ͔͠࢖͑ͳ͍

  View Slide

 38. ͱ͍͏͜ͱ͸…

  View Slide

 39. break ͠ͳ͍ͱ࢖͑ͳ͍ͱ͔…(ry

  View Slide

 40. https://github.com/dealforest/Tuna

  View Slide

 41. break ͠ͳ͍ breakpoint Λ
  ؆୯ʹઃఆͰ͖·͢

  View Slide

 42. View Slide

 43. Swift 2 Λར༻͢Δࡍ͸ɹɹɹɹɹɹ
  ͔ͳΓ޾ͤʹͳΕΔΑ

  View Slide

 44. Objective-C Ͱ΋޾ͤʹͳΕ·͢

  View Slide

 45. Tips
  • ηογϣϯຖͷ hisotry ͩͬͨͷ͕
  stop / start ͯ͠΋࢒ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ~/.lldbinit-Xcode ΛΈͳ͘ͳͬͨ
  • all exception breakpoint
  Debugger command `po $arg1`Λ͠ͱ͚͹ fatal
  error message ͕ΈΕΔΑ
  http://natashatherobot.com/xcode-debugging-trick/

  View Slide

 46. ·ͱΊ
  LLDB ΋৭ʑਐԽͯ͠ΔͷͰ
  ৮ͬͯΈΔͱͨͷ͍͠Α

  View Slide

 47. ·ͱΊ
  Tuna Λ࢖ͬͯ human readable ͳ
  ग़ྗͰσόοάΛ͠·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 48. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide