Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ゆるゆるとベランダ水耕栽培装置を作ってみた / vr-farmtory-party-20200822

ゆるゆるとベランダ水耕栽培装置を作ってみた / vr-farmtory-party-20200822

Masahiro Hata

August 22, 2020
Tweet

More Decks by Masahiro Hata

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΏΔΏΔͱϕϥϯμਫߞ࠿ഓ૷ஔ
  Λ࡞ͬͯΈͨ
  farmatory-lab VRൃදձ vol.3
  2020/08/22
  @decobisu

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • id:decobisuʢͰ͜ͼ͢ʣ
  • ാ ণ޺ʢ͸ͨ ·͞ͻΖ)
  • ҹ࡮ձࣾͰ৘γε(ΠϯϑϥΤϯδχΞ)
  • Farmatory-lab Bee-keeper

  View full-size slide

 3. ਫߞ࠿ഓ(hydroponics)
  • ཆӷ࠿ഓ(২෺ͷ੒௕ʹඞཁͳӫཆΛӷංͱ͠
  ͯ༩͑Δํ๏)ͷ͏ͪɺݻఆഓ஍Λඞཁͱ͠ͳ
  ͍΋ͷ (WikipediaΑΓ)

  View full-size slide

 4. Կނਫߞ࠿ഓ΍Ζ͏ͱࢥ͔ͬͨ
  • farmtory-labͰ΍ͬͯͨ
  • ਫ(ӷං)ͰҭͯΔͷͰ౔͕ෆཁ
  • ৔ॴ͕ڱͯ͘΋࡞ΕΔ
  • ࡢࠓͷίϩφՒͰҾ͖͜΋Δ͜ͱ͕ଟ͘ՈͰ
  ग़དྷΔࣄ

  View full-size slide

 5. ͬ͘͟Γ΍ͬͨ͜ͱ
  • ࣗࣨ಺ʹখεϖʔεͰ࡞ͬͯΈΔ
  • ϕϥϯμʹݸผʹઃஔͯ͠ΈΔ
  • ॥؀ࣜ࠿ഓ૷ஔͷ࡞੒ͯ͠ΈΔ

  View full-size slide

 6. ࠷ॳ͸෦԰ͷத
  • εϙϯδΛਫʹਁͯ͠छΛࢃ͖τΠϨοτϖʔύΛ͔ͿͤΔ
  • ͓ʙժ͕ग़ͯΔʂͱࢥͬͯͦͷ··૭ࡍʹ์ஔͯ͠ރΕͨ
  ɾ2019/12͙Β͍

  View full-size slide

 7. ࠷ॳ͸෦԰ͷத
  • صͷࣗ࡞୨ͷ্ʹεϖʔεΛ࡞

  • ࣗ࡞୨͸ϗʔϜηϯλʔͰങͬ
  ͨεϊίͱ൘ʴAmazonͷఈʹ
  ͍ͯ͋͠ΔஈϘʔϧΛॏͶͨ΋
  ͷ
  • ২෺༻ϥΠτ(ࢵͷޫ)Λઃஔ
  • ؍৆ڕ༻ͷਫதϙϯϓͰۭؾΛ
  ૹΔ(ϒΫϒΫ͢Δ΍ͭ)
  • ༰ث͸100ۉͷέʔε+ਫ੾Γ+
  ϓϥΧοϓ
  ɾ2020/3/17

  View full-size slide

 8. ࠷ॳ͸෦԰ͷத
  ɾ2020/03/29
  ɾ2020/03/19 ɾ2020/04/03
  • ͦΕͳΓʹ͸ҭͭΑ͏ʹͳͬͨ

  View full-size slide

 9. ϕϥϯμ΁
  ɾ2020/04/30
  • ޫྔ͕଍Γͳ͍ͷͰ͸ʁͱ
  ࢥ͍ϕϥϯμʹ২͑ସ͑͠
  ͨΒҭͬͨ
  • ϛχτϚτͱେ༿ͷබΛ
  ങ͖ͬͯͯਫʹ২͑ସ͑

  View full-size slide

 10. ϕϥϯμ΁
  ɾ2020/06/12
  • ࣺͯΔ༧ఆͩͬͨԡೖΕ
  ༻ϋϯΨʔΛϕϥϯμʹ
  ઃஔ
  • ϛχτϚτ͸ϖοτϘτ
  ϧɺϕϏʔϦʔϑ͸Ϙο
  ΫεͰ࠿ഓத
  • ೔ʑͷਫ΍Γɺਫସ͑͸
  ඞཁ

  View full-size slide

 11. ਫߞ࠿ഓ૷ஔͷઃܭ
  • DFT※୷ӷܕਫߞ๏(ͨΜ͖͕͍͑ͨ͢͜͏΄͏)Λ࠾༻
  ࢀߟɿhttps://jitaku-yasai.com/knowledge/dft-nft/
  • ඞཁͳ΋ͷ
  • ਫதϙϯϓɺ༰ث(ҭ੒༻+ӷංλϯΫ)ɺύΠϓ౳

  View full-size slide

 12. ਫߞ࠿ഓ૷ஔͷઃܭ
  • ՝୊
  • ਫதϙϯϓ༻ͷඞཁͳిݯ͕ϕϥϯμʹͳ͍
  • ԰֎ʹίϯηϯτ૿ઃ͢Δʹ͸ిؾ޻ࣄ࢜ͷࢿ͕֨ඞཁ
  • ׵ؾޱ͸͋Δ͕ۚଐΧόʔͱύς͕΋ΒΕ͍ͯΔͷͰҰ
  ୴յ͞ͳ͍ͱ഑ઢ͕௨ͤͳ͍
  →໰୊ͳͦ͞͏ͳൣғͰ৭ʑՃ޻ͯ͠ແཧ΍Γ௨͢

  View full-size slide

 13. ਫߞ࠿ഓ૷ஔͷઃܭ
  1. ԰֎ʹίϯηϯτ૿ઃ͢Δʹ͸ిؾ޻ࣄ࢜ͷࢿ͕֨ඞཁ
  • ిݯग़ͣ͞ʹACΞμϓλ·Ͱ԰಺
  →AC͔Β৳ͼΔDC12Vͷਫதϙϯϓ͚ͩ֎΁
  2. ׵ؾޱ͸͋Δ͕ۚଐΧόʔͱύς͕΋ΒΕ͍ͯΔͷͰҰ୴յ͞ͳ͍ͱ഑ઢ
  ͕௨ͤͳ͍
  • ACΞμϓλ઀ଓίωΫλ෦෼ͷ্ԼΛ࡟Δ
  ɹ(֎ܘ͕ग़ͳ͍ఔ౓ͰͳΜͱ͔௨ͬͨʣ

  View full-size slide

 14. ਫߞ࠿ഓ૷ஔ
  • ϓϩτλΠϓ࡞੒
  • 2020/06/27

  View full-size slide

 15. ਫߞ࠿ഓ૷ஔ
  ϓϩτλΠϓͷ໰୊఺
  • ϙϯϓͷഉਫྔ͕ଟ͗͢Δ
  • 30ඵఔͰҭ੒૚͔Βਫ͕ᷓΕΔ
  • ϗʔε͕଍Γͯͳ͍or௕͗͢Δ
  • ࡶʹ੾ͬͯ͸͍͚ͳ͍
  • ϗʔε͕ߗ͘ɺऔΓճ͠ਏ͍
  • ਫதϙϯϓͷେ͖͘ݻఆ͕ग़དྷͳ͍
  • ϙϯϓͷՄಈԻ͕ࢥͬͨҎ্ʹ͏Δ͍͞
  • 2020/06/27

  View full-size slide

 16. ਫߞ࠿ഓ૷ஔ
  • ৽͘͠খܕਫதϙϯϓΛߪೖ(DC12V)
  • څਫଆϗʔεͷܘΛখ͘͞͠ɺTࣈίω
  ΫλͰೋވʹ෼͚ͯਫྔͱਫྲྀΛௐ੔
  • ϙϯϓͷ഑ઢ͸԰֎ΧόʔͰอޢ

  View full-size slide

 17. ਫߞ࠿ഓ૷ஔ
  • 2020/07/11
  • صͷ૷ஔͰබΛҭͯɺҭ͖ͬͯ
  ͨΒϕϥϯμʹҠ২͢Δํ਑
  ʹͨ͠
  • ӷංλϯΫʹ͸ු͖Ληοτ͠
  ͯਫྔ͕ݮ͍ͬͯΔ͔νΣοΫ
  ˣ(੺ʹͳΔલʹڅਫ)

  View full-size slide

 18. ҭ੒ঢ়گ
  2020/08/09 2020/08/14
  2020/08/20 2020/08/22

  View full-size slide

 19. ΍ͬͯΈͨײ૝ͱࠓޙ
  • ࡶͳઃܭͰ΋ҭͭ΋ͷ͸࡞Εͨ͠ऩ֭Ͱ͖ͯྑ͍
  • DIY͸ָ͍͠ʂ
  • ২෺ͷঢ়ଶ΍඼छΛৄ͘͠ͳΓͨ͘ͳͬͨ
  • ిؾ޻ࣄ࢜ͷࢿ֨ΛऔͬͯిݯҾ͖͍ͨ
  ʢ΋͘͠͸ϙʔλϒϧిݯతͳ΋ͷʁʣ

  View full-size slide