Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

養蜂事始め / Start a Beekeeping

Masahiro Hata
February 24, 2019
41

養蜂事始め / Start a Beekeeping

Masahiro Hata

February 24, 2019
Tweet

Transcript

 1. ཆ๘ࣄ࢝Ί
  start a beekeeping
  2019/02/24
  Farmday#6
  @ங஍Πϯλʔωοτϋ΢ε

  View full-size slide

 2. Agenda
  • ཆ๘ͱϛπόνͷجૅతͳ஌ࣝʹ͍ͭͯ
  • ཆ๘ശΛ࡞Ζ͏

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • id:decobisu
  • ാ ণ޺ʢ͸ͨ ·͞ͻΖ)
  • ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  • Farmatory-lab Bee-keeper

  View full-size slide

 4. ཆ๘ͱ͸
  • ཆ๘ʢΑ͏΄͏ʣͱ͸ɺ๘ຶ͋Δ͍͸ຶ࿟΍
  ՖคΛͱΔͨΊʹϛπόνΛࣂҭ͢Δ͜ͱͰ
  ͋Δɻ·ͨɺ஬ഔʹΑΔɺ೶࡞෺ͷडคΛ֬
  ࣮ʹ͢ΔͨΊʹ΋࢖ΘΕΔɻ(WikipediaΑΓ)

  View full-size slide

 5. ཆ๘ͷ࢝Ίํ

  View full-size slide

 6. ཆ๘͸جຊతʹச࢈ۀͬΆ͍
  w ֤࣏ࣗମͷ໾ॴʹࣂҭಧ͚Λग़͢ʢ໔ڐతͳ΋ͷ͸ͳ͍ʣ
  w පؾͷຮԆ๷ࢭͷ৘ใڞ༗΍ຶݯͷ؅ཧͳͲ
  w ϛπόνΛखʹೖΕΔ
  w ཆ๘ۀऀ͔Βߪೖ͢Δ
  w ໺ੜͷ΋ͷΛั·͑Δ
  w ཆ๘ͨ͠΋ͷΛ৯΂ΔɺചΔ
  w ஌ਓʹ഑Δͱ͔͸໰୊ͳ͠ʢೕ༮ࣇ͸/(ʣ
  w ๘ຶ͸ະՃ޻ͳΒอ݈ॴʹಧ͚ग़Ε͹ചΕΔ

  View full-size slide

 7. ϛπόνͷछྨ
  • ϛπόν͸ੈքதʹੜଉ(େ·͔ʹ9छ)
  • ೔ຊʹ͸ओʹɺηΠϤ΢ϛπόν(Apis mellifera)ͱɺτ΢Ϥ΢
  ϛπόνͷѥछͰ͋Δχϗϯϛπόν(Apis cerana japonica)
  ͕ੜଉ

  View full-size slide

 8. χϗϯϛπόν
  • ೔ຊʹݹ͔͘Β͍Δݻ༗छ
  • ࠃ಺ͷ؀ڥʹదԠ͓ͯ͠Γࣂ͍΍͍͢
  • ηΠϤ΢ϛπόνͱൺֱͯ͠ɺ๘ຶͷྔ͕গͳ͍ɺಀ๢
  ͠΍͍͢౳ಛ௃͕͋Γ঎ۀཆ๘͸ηΠϤ΢͕ଟ͍
  • ඦՖຶͱݺ͹ΕΔ΄Ͳ৭ΜͳՖΛूΊΔͨΊෳࡶͳ߳
  Γ͕Α͘ɺྔ΋গͳ͍ͷͰوॏͰߴՁʢ100g1000
  ԁʙʁ

  View full-size slide

 9. χϗϯϛπόν
  • جຊ์ஔͰྑ͍
  • ॳ৺ऀͰ΋ࣂ͍΍͍͢ͱ͍͏͜ͱ
  Ͱɺझຯͷཆ๘ʹ͸΋͍ͬͯ͜

  View full-size slide

 10. ཆ๘ശΛ࡞Ζ͏

  View full-size slide

 11. ཆ๘ശ
  • ശͷܗ΋৭ʑ͋Γ·͢

  View full-size slide

 12. ॏശࣜ૥ശ

  View full-size slide

 13. ॏശࣜ૥ശ

  View full-size slide

 14. ଴ͪശͰϛπόνͷ෼๘܈Λั
  ·͑Δ
  • य़ʹͳΔͱɺ৽͍͠ঁԦ๘͕ੜ·Εɺͦͷ฼਌ͷঁԦ๘͕ಇ͖๘ͷ
  ໿൒਺Λ࿈Εͯ૥Λඈͼग़͠ɺ৽ͨͳ৔ॴʹ૥Λ࡞Γʹ͍͘
  • ෼๘܈͸ఁ࡯ୂ৘ใΛ΋ͱʹɺ৽ډʹҠΖ͏ͱ͢ΔͷͰɺʮ଴ͪശʯ
  ͱݺ͹ΕΔॅډΛ༻ҙ͢Δ͜ͱͰ܈Εʹೖډͯ͠΋Β͏࡞ઓ
  • ෼๘ശͷྑ͍ஔ͖৔ॴͱݴΘΕΔॴ
  • ݟ੖Β͕͠ྑ͍
  • ڧ͍෩͕౰ͨΒͳ͍
  • ڧ͍௚ࣹ೔ޫ͕౰ͨΒͳ͍
  • ૥ശͷલʹεϖʔε͕͋Δ
  • ՄೳͳΒ৭Μͳ৔ॴʹ୔ࢁͷ଴ͪശΛஔ͚Δͱ֬཰͕͕͋Δ

  View full-size slide

 15. ࠓ೔͸଴ͪശͱͯ͠
  ॏശࣜ૥ശΛ࡞Γ·͢

  View full-size slide