$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

「塗り」を表現する技術

 「塗り」を表現する技術

Es_Program

June 09, 2016
Tweet

More Decks by Es_Program

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ʮృΓʯΛදݱ͢Δٕज़
  ΦϒδΣΫτʹʮృΓʯΛߦ͏ͨΊʹඞཁͳ͜ͱ
  ˜65+6$-

  View Slide

 2. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  ιϑτ΢ΣΞɾήʔϜ։ൃ
  $(ʹڵຯ࣋ͪ࢝Ί·ͨ͠
  &T

  View Slide

 4. ߨԋ಺༰
  ϦΞϧλΠϜͰ෺ମʹ৭
  ΛృΔॲཧʹ͍͓ͭͯ࿩
  ͠·͢ɻ

  View Slide

 5. ߨԋ಺༰
  Ϟσϧʹ͍ͭͯ

  ήʔϜͰѻ͏3DϞσϧσʔλʹ͍ͭͯͷجຊΛ͓͞Β͍

  γΣʔμʔʹ͍ͭͯ

  γΣʔμʔʹ͍ͭͯ؆୯ʹઆ໌

  ృΓ࣮૷ํ਑

  ృΓΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷΞΠσΞ·ͱΊ

  UVΛٻΊΔ

  ʮͲ͜ʹృΕ͹ྑ͍ʁʯΛٻΊΔ

  γΣʔμʔͰృΔ

  ࣮ࡍʹృΔॲཧΛॻ͘

  Ԡ༻

  View Slide

 6. Ϟσϧʹ͍ͭͯ

  View Slide

 7. جຊཁૉ
  ௖఺

  ྏઢ

  ໘(ࡾ֯ܗͷू߹)

  ήʔϜ಺Ͱ͸શͯͷ
  ໘Λࡾ֯ܗͰදݱ͢
  Δ͜ͱ͕ଟ͍

  View Slide

 8. 67
  ϞσϧʹςΫενϟΛషΔ
  ͨΊͷ࠲ඪ৘ใ

  ͲͷҐஔʹը૾ͷͲͷ෦෼
  ΛషΓ෇͚Δ͔Λܾఆ

  αΠίϩΛࢥ͍ු͔΂Δͱ
  ͍͍

  View Slide

 9. 67
  IUUQUFOLBpOBMDPOUFTUBUDPEFSKQUBTLTUFOLB@@pOBM@F

  View Slide

 10. γΣʔμʔʹ͍ͭͯ

  View Slide

 11. γΣʔμʔͬͯʁ
  γΣʔσΟϯά(ӄӨॲཧ)Λߦ͏ϓϩάϥϜͷ͜ͱ

  ඳըॲཧΛΰϦΰϦ࿔ΕΔͷͰɺӄӨॲཧҎ֎ʹ
  ΋༷ʑͳ໨తͰ࢖ΘΕΔ

  ͓͓·͔ʹʮ௖఺γΣʔμʔʯͱʮϑϥάϝϯτ
  γΣʔμʔʯ͕͋Δ

  http://esprog.hatenablog.com/entry/
  2016/03/06/135828

  View Slide

 12. ௖఺γΣʔμʔ
  جຊతʹ͸̏࣍ݩʹଘࡏ͢ΔϙϦΰϯͷ௖఺Λ̎
  ࣍ݩʹ౤Ө͢ΔͨΊͷ࠲ඪม׵Λߦ͏ϓϩάϥϜ

  ओʹ࠲ඪม׵ॲཧͷΧελϚΠζ΍ޙड़͢Δϑϥ
  άϝϯτγΣʔμʔͰ࢖͏ͨΊͷσʔλ࡞੒Λߦ
  ͏ͨΊʹॻ͘͜ͱʹͳΔ

  View Slide

 13. ϑϥάϝϯτγΣʔμʔ
  ඳը͢Δͱ͖ͷϐΫηϧͷ৭Λܾఆ͢Δ

  ϐΫηϧ৭ͷܾఆΞϧΰϦζϜΛมߋ͢Δࡍʹ༻
  ͍Δ

  ςΫενϟ΍ήʔϜ಺ͷσʔλɺ௖఺γΣʔμʔ
  ͰՃ޻͞ΕͨσʔλΛ༻͍ͯϐΫηϧͷ৭ΛܾΊ
  ͍ͯ͘

  View Slide

 14. γΣʔμʔྫ
  ήʔϜ಺ʹଘࡏ͠ͳ͍σʔλΛ፻଄͢Δ͜ͱͰෳࡶͳ෺ମΛඳը

  View Slide

 15. γΣʔμʔྫ
  ϑϥάϝϯτγΣʔμʔͰඳը͢ΔൣғΛ੍ݶɾՃ޻

  View Slide

 16. ృΓ࣮૷ํ਑

  View Slide

 17. ߟ͑ํ
  Q1 : Ϟσϧʹ৭ΛృΔʹ͸ʁ
  A1 : ϞσϧͷςΫενϟʹ৭Λ͚ͭΕ͹͍͍
  Q2 : ςΫενϟͷͲ͜ʹృΕ͹͍͍ͷʁ
  A2 : Ϟσϧͷ࣋ͭ৘ใ͔Βܭࢉͯ͠ٻΊΔ
  Q3 : Ͳ͏΍ͬͯృΔͷʁ
  A3 : ృΓ༻ͷγΣʔμʔΛॻ͘

  View Slide

 18. ࣮૷ํ਑

  View Slide

 19. ࣮૷ํ਑
  ̏࣍ݩۭؒ಺ͷ͋Δ఺(ృΓ͍ͨҐஔ)͔ΒUV࠲ඪ
  Λऔಘ͢Δ

  ςΫενϟͷͲ͜ʹృΔ͔ܾఆ

  ృΓΛߦ͏

  ඞཁͳύϥϝʔλΛἧ͑ͯγΣʔμʔͰృΓΛ
  ߦ͏

  View Slide

 20. Ҏ߱

  UVΛٻΊΔ

  γΣʔμʔͰృΔ

  ʹ෼͚ͯઆ໌͍͖ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 21. 67ΛٻΊΔ

  View Slide

 22. ృΔҐஔͷܾఆ
  ήʔϜ಺Ͱ͸ృΓ͍ͨ
  ҐஔΛ౰ͨΓ൑ఆͳͲ
  Ͱ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  ͜ͷήʔϜۭؒ಺ͷ఺
  Λpͱ͢Δ

  ͜ͷ఺p͔ΒృΔର৅
  ͷϞσϧͷUVΛٻΊΔ
  ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 23. ృΔҐஔͷܾఆ
  Ϟσϧ͸ࡾ֯ܗͷू߹

  ఺pΛ಺෦ʹؚΉࡾ֯ܗ͕Ͳ͔͜ʹଘࡏ͢Δ͸ͣ

  ͦͷࡾ֯ܗΛݟ͚ͭग़͠ɺUV࠲ඪΛٻΊΔ

  View Slide

 24. 67ΛٻΊΔखॱ
  1. ϞσϧΛߏ੒͢Δࡾ֯ܗͷू߹಺͔Βɺࡾ֯ܗͷ
  ಉҰฏ໘্ʹ఺p͕ଘࡏ͢Δ΋ͷΛௐ΂Δ

  2. 1Λύεͨ͠ࡾ֯ܗ͕఺pΛ಺෦ʹؚΜͰ͍Δ͔Ͳ
  ͏͔Λௐ΂Δ

  3. 2Λύεͨ͠ࡾ֯ܗͷ໘ੵൺ͔Β఺pͷUVΛٻΊ
  Δ

  View Slide

 25. ಉҰฏ໘্͔ௐ΂Δ
  v1ͱv2ͷ֎ੵΛnvͱ͢Δ

  nvͱvpͷ಺ੵ͕0͔Ͳ͏͔Λ൑ఆ͢Δ

  View Slide

 26. ಉҰฏ໘্͔ௐ΂Δ

  View Slide

 27. ࡾ֯ܗ಺෦ʹؚ·ΕΔ͔ௐ΂Δ
  ca×ap, ab×bp, bc×cp(ͦΕͧΕͷ֎ੵ)͕ಉ͡ํ޲
  Λ޲͍͍ͯΔ͔൑ఆ͢Δ

  View Slide

 28. ࡾ֯ܗ಺෦ʹؚ·ΕΔ͔ௐ΂Δ

  View Slide

 29. ࡾ֯ܗͷ໘ੵൺ͔Β67ΛٻΊΔ
  ໘ੵൺ͔Β࠲ඪΛิ׬ͯ͠ٻΊΔ

  http://esprog.hatenablog.com/entry/2016/05/08/165445

  View Slide

 30. ࡾ֯ܗͷ໘ੵൺ͔Β67ΛٻΊΔ
  3࣍ݩ্ۭؒͷ఺Λ୯७ʹઢܗิ׬ͯ͠͠·͏ͱಁࢹ
  ౤Өͷ৔߹࿪Έ͕ൃੜ͢Δ

  ͜ΕΛߟྀͨ͠ิ׬͕ύʔεϖΫςΟϒίϨΫτ

  ࡾ֯ܗ௖఺ͱpͷ֤఺ΛWVPม׵͠ಉ࣍࠲ඪΛٻΊΔ

  ௨ৗ࠲ඪʹ௚ͨ͠(wͰׂͬͨ)֤఺Λ࢖ͬͯઢܗิ׬
  ͠ɺ࠷ޙʹwͷٯ਺Λઢܗิؒͨ͠΋ͷͰׂΔ
  ิ଍

  View Slide

 31. ࡾ֯ܗͷ໘ੵൺ͔Β67ΛٻΊΔ

  View Slide

 32. γΣʔμʔͰృΔ

  View Slide

 33. γΣʔμʔʹ༩͑Δύϥϝʔλʔ
  ృΔҐஔ(ٻΊͨUV࠲ඪ)

  ϒϥγը૾

  ϒϥγαΠζ

  etc…

  View Slide

 34. ߟ͑ํ
  ϐΫηϧγΣʔμʔͰృΓΛॲཧ͢Δ

  2ͭͷֆΛॏͶΔ؆୯ͳը૾ॲཧ

  View Slide

 35. ߟ͑ํ
  ϐΫηϧγΣʔμʔͰٻΊͨUVͱύ
  ϥϝʔλʔʹ༩͑ΒΕͨൣғ(ϒϥγ
  αΠζ)͔ΒృΔ΂͖ൣғͳͷ͔Ͳ͏
  ͔Λ൑ఆ

  ඞཁͰ͋Ε͹֘౰ՕॴΛృΔ

  View Slide

 36. ׬੒ʂ

  View Slide

 37. Ԡ༻

  View Slide

 38. Ԡ༻ൣғ
  ςΫενϟ͸୯ʹ৘ใͷ
  ֨ೲ৔ॴͱͯ͠΋࢖͑Δ
  ͷͰԠ༻ൣғ͕޿͍
  ଍੻Λচʹ࢒ͨ͠Γ
  ๏ઢϚοϓʹԠ༻͢Δ͜
  ͱͰްΈΛ͚ͭͨΓͰ͖
  Δ

  View Slide