Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Node.js in Yahoo! JAPAN

Node.js in Yahoo! JAPAN

Fumiya KARASAWA

November 13, 2016
Tweet

More Decks by Fumiya KARASAWA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ೥݄೔

  ฑᖒ ࢙໵
  /PEFKTJO
  :BIPP+"1"/
  /PEFֶԂࡇ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  ฑᖒ ࢙໵ 'VNJZB,"3"4"8"
  5XJUUFS(JU)VC !GNZ
  :BIPP+"1"/
  ɾ$50ࣨ 48"5
  ɾ /PEFݴޠαϙʔτνʔϜ

  View Slide

 3. ࠷ۙͷχϡʔε

  View Slide

 4. /PEFDPSFίϛολʔͷେ௡͞Μ͕
  :BIPP+"1"/ʹδϣΠϯʂ

  View Slide

 5. /PEFݴޠαϙʔτνʔϜ

  ɾࣾ಺ͷ /PEFؔ࿈ͷ࣭໰Λճ౴
  ɾϥΠϒϥϦͳͲͷ؅ཧ
  ɾେ௡͞Μ΋αϙʔτνʔϜʹ
  ɾࣾ಺Ͱ /PEFDPSF"1*ษڧձ

  View Slide

 6. ϠϑʔͰ /PEFͬͯ
  ࢖ΘΕ͍ͯΔͷʁ

  View Slide

 7. /PEFར༻࣮੷ͷ͋ΔओͳαʔϏε

  ଞʹ΋ࣾ಺γεςϜͳͲʜʜ

  View Slide

 8. Ұٿ଎ใ

  View Slide

 9. Ұٿ଎ใ
  ϐονϟʔ͕౤͔͛ͯΒ
  ໿ඵͰΞϓϦʹදࣔ


  View Slide

 10. Ұٿ଎ใ
  4PDLFU*0 Λར༻
  ࠷େͰಉ࣌઀ଓ ສ୆ʂ
  ೦ͷͨΊ "1*QPMMJOHʹϑΥʔϧ
  όοΫ͢Δઃܭʢ΄΅ར༻ͳ͠ʣ

  View Slide

 11. Ұٿ଎ใ
  /PEFԽ ЋͰ
  ໿ඵ ໿ඵ
  /PEFԽͰ໿ඵվળ


  View Slide

 12. ࣾ಺νϟοτΞϓϦ

  View Slide

 13. ࣾ಺νϟοτΞϓϦ
  ɾ૯ϝοηʔδ਺ԯ✍
  ɾ#05ΞΧ΢ϯτ
  ɾ/PEFֶԂࡇͰ΋ൃද

  .:.

  View Slide

 14. ϠϑΦΫͷ
  ϓϩΩγαʔό

  View Slide

 15. ϠϑΦΫͷϓϩΩγαʔό
  ࣾ֎ࣾ಺ΞϓϦ ͔Βͷશͯͷ
  "1*ϦΫΤετΛ࣍ड͚ͯ͠
  ద੾ͳαʔόʹৼΓ෼͚Δ
  SFRTʹ଱͑ΒΕΔඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 16. ϠϑΦΫͷϓϩΩγαʔό
  1)1͔Β /PEFʹ
  ϦχϡʔΞϧ
  ෛՙςετͰഒͷੑೳ
  αʔό͕൒෼ҎԼʹ

  View Slide

 17. χϡʔεΞϓϦ

  View Slide

 18. χϡʔεΞϓϦ
  ΞϓϦόοΫΤϯυΛ
  1)1͔Β /PEFʹ
  ϦχϡʔΞϧ

  View Slide

 19. χϡʔεΞϓϦ
  ߸֎χϡʔε ͷϓογϡ௨஌
  ʹΑΔΞΫηεϐʔΫ ΋
  ໰୊ͳ͘ࡹ͚ΔΑ͏ʹ

  View Slide

 20. Ϡϑʔͷ
  /PEFΞϓϦ؀ڥ

  View Slide

 21. /PEFΞϓϦ؀ڥ

  ɾࣾ಺ OQN ϨδετϦ
  ɾެࣜ OQN ͕མͪͯ΋҆৺
  ɾW W͕͍·ͩʹଟ͍
  ɾ-54ʹͳͬͨ WʹҠߦਪਐத
  ɾࣾ಺ *BB4 0QFO4UBDL
  ͷ7.ʹσϓϩΠ

  View Slide

 22. ࣾ಺1BB41$'Λಋೖ

  ૉૣ͘ΞϓϦΛσϓϩΠՄೳ
  ӡ༻࡞ۀΛݮΒͨ͢Ίಋೖਪਐத

  View Slide

 23. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  /PEFΤϯδχΞืूதʂ

  View Slide

 24. &01

  View Slide